Karta över Örgryte torp
5
6
1
2
3
4
7
8

Välkommen till Örgryte torp

Delsjöområdet utanför dörren, ett hav av vitsippor på våren och en cykeltur till Avenyn på tio minuter ger dig det bästa av två världar. Du bor helt enkelt mitt i ett grönskande naturområde med stadens hela utbud alldeles i närheten.

Här finns plats för alla som längtar efter upplevelser och rekreation. Örgryte Torp är lika mycket en entré för göteborgare som vill använda Delsjöområdet för friluftsliv, som ett attraktivt område att bo i.

Det hållbara och vackra präglar bostäderna i Örgryte Torp. De nya klimatvänliga husen smälter in i miljön och det finns inga gränser mellan området och naturen runtomkring. De charmiga bostäderna finns i olika storlekar och former för skiftande behov.

Livet här inbjuder till gemenskap och en inspirerande tillvaro i samklang med omgivningarna. Cykeln är ett naturligt transportmedel, vid sidan av spårvagnen strax utanför. Garage under mark lämnar gatorna fria för lek och utevistelse. Detta är området för den moderna miljömedvetna människan, som söker livskvalitet både i staden och naturen – nu och för lång tid framåt.

500 nya bostäder

Vid Delsjövägen där TV-huset tidigare låg pågår nu byggandet av mer än 500 nya bostäder.

Örgryte Torp bebyggs med drygt 300 bostadsrättslägenheter, ca 200 hyresrätts-lägenheter och 48 radhus med äganderätt. Det blir också en förskola med fyra avdelningar samt en mindre verksamhetslokal. I sju av de åtta bostadsprojekten är produktionen i full gång och Trafikkontorets utbyggnad av infrastrukturen pågår också. Första inflyttningen sker i juni 2016.

Vi som bygger

Byggherrarna i Örgryte Torp är HSB, Bonava, Skanska och Bostads AB Poseidon. Älvstranden Utveckling är marksäljare och koordinator. Klicka på logotyperna nedan för att läsa mer om respektive byggherres projekt. Älvstranden Utveckling AB och Fastighetskontoret ägde marken inom området. Efter att detaljplanen vann laga kraft såldes marken till respektive byggherre. Älvstranden Utveckling AB fortsätter att leda byggherregruppen i Örgryte Torp och är ansvarig för samordningen i projektet.

Hus i området

5

POSEIDON

Gunn Wållgrens Gata
64 hyresrättslägenheter
Inflyttning: Inflyttat
6

HSB
Brf Studio 2

Myggan Ericsons Gata & Åke Falcks Gata
96 bostadsrättslägenheter
Inflyttning: Inflyttat
1

HSB
Brf Studio 1

Sten-Åke Cederhöks Gata
59 bostadsrättslägenheter
Inflyttning: Inflyttat
2

BONAVA
Brf Ängshusen

Sonya Hedenbratts Gata
70 bostadsrättslägenheter
Inflyttning: Inflyttat
3

SKANSKA
Brf Synvillan

Barbro Hörbergs Gata
87 bostadsrättslägenheter
Inflyttning: Inflyttat
Färdigställande och inflyttning pågår
4

POSEIDON

Nils Dahlbecks Gata & Steen Priwins Gata
155 hyresrättslägenheter
Inflyttning: okt 2018 - jan 2019
Byggnation och uthyrning pågår
Lägenheterna förmedlas via Boplats
7

BONAVA
Radhus

Kent Anderssons Gata & Jan Johanssons Gata
24 radhus med äganderätt
Inflyttning: Inflyttat
8

SKANSKA
Radhus

Viveka Seldahls Gata & Märta Ternstedts Gata
24 radhus med äganderätt
Inflyttning: Inflyttat
Slutsålt. Byggnation pågår

Senaste nytt i Örgryte Torp

Här hittar boende, besökare och du som är på väg att flytta in information som kan vara bra att känna till, som till exempel inflyttningstider, parkering, byggtrafik, sophantering med mera.

Träd och parkeringsplatser utmed Synvillans gata

31 May, 2018

Äntligen är det dags att färdigställa gästparkeringar och trädplantering längs Synvillans gata. Med start på torsdag den 7 juni kommer Torslanda Entreprenad att utföra arbetet. Beräknat färdigställande är satt till den 28 juni.

Under denna period är det parkeringsförbud längs hela Synvillans gata. Följ skyltning på plats.

 

Förskolan i Örgryte Torp har öppnat!

2 September, 2017

Från höstterminsstarten 2017 finns en kommunal förskola i Bostads AB Poseidons hus på Gunn Wållgrens gata. Här stortrivs redan ca 80 barn. På husets södra sida mot Stora Torp, slottet och parken, finns en fin inhägnad gård. Vi förstår att det är frestande för alla barn att komma in och leka men det är viktigt att respektera förskolans öppettider. När förskolan är öppen är gården endast för förskoleverksamhetens barn. När förskolan är stängd är alla välkomna att gunga och leka. Om du är intresserad av en förskoleplats på förskolan så kan du läsa mer

BYGGARBETSPLATSEN

Örgryte torp kommer att vara under utbyggnad till hösten 2019. Trafikkontoret har senarelagt färdigställandet av rondellen något för att anpassa utbyggnaden till gång- och cykelstråket längs hela Delsjövägen utökas. Byggherrar och entreprenörer har successivt och gemensamt planerat hur transporter, leveransmottagning och upplag ska ske. Staket, plank och skyltning har flyttats allt eftersom fler ytor har blivit klara. Nu är det bara ett bostadsprojekt samt allmän platsmark kvar att färdigställa. De allmänna ytorna utförs av  Trafikkontoret och Park- och Naturförvaltningen. Tänk på att följa aktuell skyltning och visa hänsyn – det är viktigt för din och alla andras framkomlighet och säkerhet. Här ovan ser du hur området ser ut i december 2018.

AVFALLSHANTERING

I Örgryte Torp finns en mobil sopsugsanläggning för restavfall och matavfall. På 11 platser runt om i området finns nedkastluckor. En gång i veckan för vardera restavfall och matavfall kommer sugbilen och hämtar vid dockningsstationen vid infarten till området.

Allt matavfall skall slängas i en särskild typ av papperspåse som tillhandahålls av Kretslopp och Vatten. För er som flyttar in först gäller följande: under vecka 23 kommer papperspåsarna samt den plastkorg de skall stå i levereras och placeras i barnvagnsförrådet i HSB Brf Studio 1. Mer info får du vid nyckelhämtningen. När sopsugsanläggningen är fullt driftsatt kommer komplett information att finns här.

Mer information om var du slänger vad och hur en sopsugsanläggning fungerar kan du läsa här eller fördjupa dig ytterligare med filmen här (youtubefilm).

För övriga fraktioner finns en återvinningsstation utanför affärslängan på Bögatan på andra sidan Delsjövägen. I några av husen finns dessutom återvinningsrum. För återvinningsrummen får du information från respektive byggherre. Mer information om dessa får du av respektive byggherre.

Sopsugsanläggningen är gemensam för alla hushåll i Örgryte Torp. Drift och skötsel sker via Örgryte Torp Samfällighetsförening som du kan läsa mer om här. Samfällighetsföreningen har handlat upp HSB Förvaltning för allt administrativt samt skrivit serviceavtal med Envac för sopsugsanläggningen.

Till sidans topp

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

I Örgryte Torp finns några anläggningar som flera fastigheter har nytta av. För dessa har bildats gemensamhetsanläggningar. De tre största gemensamhetsanläggningarna är Gästparkeringar, Sopsugsanläggningen och grönytorna mellan Ängshusen.

Gemensamhetsanläggningarna är bildade genom en lantmäteriförrättning. Vid förrättningen beslutas vad som ska ingå i gemensamhetsanläggningarna och hur de deltagande fastigheterna tillsammans ska sköta och fördela kostnaderna för de gemensamma anläggningarna. För skötseln av de tre gemensamhetsanläggningarna ovan har Örgryte Torp Samfällighetsförening bildats.

Anläggningen och den mark som är upplåten för anläggningen är gemensam egendom för de fastigheter som är anslutna till gemensamhetsanläggningen. Så här ser det kortfattat ut i Örgryte Torp:

Gästparkeringar
Enligt de blå fälten i kartan ovan. Alla fastigheter inom Örgryte Torp är anslutna. Parkeringsavgifterna är en intäkt för gemensmhetsanläggningen.

Sopsugen
Platserna för nedkasten samt dockningsstationen för sugbilen är markerade ovan. Utöver detta finns ledningar under mark. Alla utom förskolan deltar i gemensamhetsanläggingen.

Grönytor mellan Ängshusen
Arkitekternas gestaltningsidé för området bygger bl a på att parkmarken fortsätter som gröna fingrar mellan husen. För att upprätthålla karaktären på mellanrummen mellan Ängshusen så har denna gemensamhetsanläggning bildats. Alla Ängshusen deltar.

Samfällighetsföreningen
Alla fastigheter inom Örgryte Torp är medlemmar i Samfällighetsföreningen Örgryte Torp. Föreningen ansvarar för drift och skötsel och fördelar kostnaderna enligt andelstal på medlemmarna. Andelstalen grundas i vilka gemensamhetsanläggningar fastigheten deltar i samt antal kvm som fastigheten är bebyggd med.

Samfällighetsföreningens styrelse består ännu av medarbetare från de fyra byggherrarna inom Örgryte Torp men kommer succesivt att lämnas över till boende i området. Föreningens styrelse har handlat upp både teknisk och administrativ drift och skötsel av anläggningarna. Det möjliggör en effektiv och långsiktigt god samverkan mellan grannarna.

HSB är anlitade för att sköta allt administrativt kring samfällighetsföreningens åtaganden. Green Landscaping är anlitade för att sköta uteytorna mellan Ängshusen. För sopsugsanläggningen har tecknats ett serviceavtal med Envac och gästparkeringarna och P-automaten kommer Securitas att sköta.

Övriga gemensamhetsanläggningar
Utöver det som beskrivs ovan finns några mindre gemensamhetsanläggningar som sköts av de ingående fastighetsägarna. Tex är garaget under Brf Ängshusen en gemensamhetsanläggningar där Brf Ängshusen och  radhusfastigheterna på Kent Anderssons och Jan Johanssons Gata är delägare. Samma gäller för garaget under Brf Synvillan där radhusfastigheterna på Viveka Seldahls och Märta Ternstedts Gator är delägare.

Till sidans topp

Kontakt

Älvstranden Utveckling ansvarar för samordningen i Örgryte Torp och för allmänt frågor om projektet hänvisas till Älvstranden.

Om du söker någon hos din byggherre så finns kontaktuppgifter till respektive kundtjänst nedan:

För kontakt med säljare/uthyrare eller andra projektansvarige så klicka på i i kartan längst upp på sidan för att länka till respektive byggherre. Till sidans topp

Om du funnit något på denna sida som är tokigt eller om du saknar något är du välkommen att höra av dig på info@orgrytetorp.se

Mer om Örgryte Torp

Här finner du lite blandad kuriosa och kontaktlänkar som kan vara av intresse för nya ÖrgryteTorpare

Det finns många fantastiska engagerade människor som driver olika intresseföreningar i närområdet. www.delsjoomradet.se är en bra portalsida till närområdets föreningar, intressanta historik, aktuella händelser mm. Där finns också många bilder från bygget av området Örgytre Torp.

Gatunamnen i Örgryte Torp
I 37 år låg Göteborgs Radio- och TV-hus här. Några a av profilerna som deltog i radio och TV härifrån genom åren har fått ge namn till gatorna i området. Karta med gatunamnen och här finner du lite fakta om var och en av dem.

Till sidans topp