Karta över Örgryte torp
5
6
1
2
3
4
7
8

Välkommen till Örgryte torp

Delsjöområdet utanför dörren, ett hav av vitsippor på våren och en cykeltur till Avenyn på tio minuter ger dig det bästa av två världar. Du bor helt enkelt mitt i ett grönskande naturområde med stadens hela utbud alldeles i närheten.

Här finns plats för alla som längtar efter upplevelser och rekreation. Örgryte Torp är lika mycket en entré för göteborgare som vill använda Delsjöområdet för friluftsliv, som ett attraktivt område att bo i.

Det hållbara och vackra präglar bostäderna i Örgryte Torp. De nya klimatvänliga husen smälter in i miljön och det finns inga gränser mellan området och naturen runtomkring. De charmiga bostäderna finns i olika storlekar och former för skiftande behov.

Livet här inbjuder till gemenskap och en inspirerande tillvaro i samklang med omgivningarna. Cykeln är ett naturligt transportmedel, vid sidan av spårvagnen strax utanför. Garage under mark lämnar gatorna fria för lek och utevistelse. Detta är området för den moderna miljömedvetna människan, som söker livskvalitet både i staden och naturen – nu och för lång tid framåt.

500 nya bostäder

Vid Delsjövägen där TV-huset tidigare låg pågår nu byggandet av mer än 500 nya bostäder.

Örgryte Torp bebyggs med drygt 300 bostadsrättslägenheter, ca 200 hyresrätts-lägenheter och 48 radhus med äganderätt. Det blir också en förskola med fyra avdelningar samt en mindre verksamhetslokal. I sju av de åtta bostadsprojekten är produktionen i full gång och Trafikkontorets utbyggnad av infrastrukturen pågår också. Första inflyttningen sker i juni 2016.

Vi som bygger

Byggherrarna i Örgryte Torp är HSB, Bonava, Skanska och Bostads AB Poseidon. Älvstranden Utveckling är marksäljare och koordinator. Klicka på logotyperna nedan för att läsa mer om respektive byggherres projekt. Älvstranden Utveckling AB och Fastighetskontoret ägde marken inom området. Efter att detaljplanen vann laga kraft såldes marken till respektive byggherre. Älvstranden Utveckling AB fortsätter att leda byggherregruppen i Örgryte Torp och är ansvarig för samordningen i projektet.

Hus i området

5

POSEIDON

Gunn Wållgrens Gata
64 hyresrättslägenheter
Inflyttning: Inflyttat
6

HSB
Brf Studio 2

Myggan Ericsons Gata & Åke Falcks Gata
96 bostadsrättslägenheter
Inflyttning: Inflyttat
1

HSB
Brf Studio 1

Sten-Åke Cederhöks Gata
59 bostadsrättslägenheter
Inflyttning: Inflyttat
2

BONAVA
Brf Ängshusen

Sonya Hedenbratts Gata
70 bostadsrättslägenheter
Inflyttning: Inflyttat
3

SKANSKA
Brf Synvillan

Barbro Hörbergs Gata
87 bostadsrättslägenheter
Inflyttning: Inflyttat
Färdigställande och inflyttning pågår
4

POSEIDON

Nils Dahlbecks Gata & Steen Priwins Gata
155 hyresrättslägenheter
Inflyttning: okt 2018 - mars 2019
Byggnation och uthyrning pågår
Lägenheterna förmedlas via Boplats
7

BONAVA
Radhus

Kent Anderssons Gata & Jan Johanssons Gata
24 radhus med äganderätt
Inflyttning: Inflyttat
8

SKANSKA
Radhus

Viveka Seldahls Gata & Märta Ternstedts Gata
24 radhus med äganderätt
Inflyttning: Inflyttat
Slutsålt. Byggnation pågår

Senaste nytt i Örgryte Torp

Här hittar boende, besökare och du som är på väg att flytta in information som kan vara bra att känna till, som till exempel inflyttningstider, parkering, byggtrafik, sophantering med mera.

이어 토론에는 한기호 한국출판마

20 November, 2018

이어 토론에는 한기호 한국출판마케팅연구소 소장, 정우영 한국작가회의 시인, 강수걸 출판사 산지니 대표, 이경원 연세대학교 인문대 학장, 이용훈 한국도서관협회 사무총장, 최임배 한국학술출판협회 사무국장, 김갑용 한국과학기술출판협회 감사 등이 패널로 참여할 예정이다. 자세한 사항은 출협 홈페이지( 송고내달 4일 출협 4층 대강당(서울=연합뉴스) 이웅 기자 = 대한출판문화협회가 오는 10월 4일 출협 4층 대강당에서 ‘출판계 블랙리스트 조사, 제도 개선 그 이후(세종도서사업을 중심으로)’를 주제로 공청회를 연다. 블랙리스트로 피해를 본 ‘세종도서 선정 지원사업’ 개선방안을 포함해 블랙리스트 재발 방지를 위한 출판계 안팎의 의견을 듣고 모으는 자리로 마련된다. 세종도서는 정부가 전국 공공도서관 등에 비치할 우수 도서를 선정해 종당 1천만원 이내로 구매해주는 출판지원사업이다. 지난 정부의 부당한 지원 배제가 있었다는 의혹이 제기돼 출판계에선 민간 이양을 요구하고 있다. 1부는 블랙리스트 진상조사위원회 제도개선위원장으로 활동한 이원재 문화연대 문화정책센터 소장이 ‘출판계 블랙리스트 진상조사 이후의 과제: 권고안을 중심으로’라는 주제로 발표한다. 2부는 정원옥 출협 정책연구소 연구원이 ‘블랙리스트 재발 방지를 위한 과제: 세종도서사업 개선방향을 중심으로’라는 주제로 블랙리스트 이후 출판계 개선 방향 및 과제에 대한 의견을 제시한다. 경영진은 항상 인건비를 줄이고자 한다. 국내외 치열한 경쟁 때문에 상품이나 서비스 가격을 올릴 수 없기에 영업실적 개선을 위해서는 인건비 절약이 불가피하다고 판단한다. 좋은 경영성적은 회사의 발전에도 필요하지만, 본인의 사적 이익과도 직결된다. 임기도 연장하고 보너스도 받을 수 있기 때문이다. 경기 불황기에는 과감한 구조조정으로 경영능력을 보여줘야 한다. 그래야 주주들한테 신임을 얻는다. 이런 점에서 경영진에게는 임금을 적게 주고, 쉽게 정리할 수 있는 비정규직이 필요하다. — 취임 연주회를 앞두고 리허설을 한 소감은. ▲ 경기필은 제 기대를 모두 충족시켜줬다. 아니, 그 이상이다. 지난 송고 송고야당 “방통위, KBS 직원 이메일사찰 확인·KBS 이사 해임 요구해야”이효성 방통위원장 “KBS 조사권 없어…이메일 로그기록 공개 요청할 것”(서울=연합뉴스) 최현석 신선미 기자 = 19일 국회 과학기술정보통신위원회 전체회의에서는 KBS 사내 특별기구인 진실과미래위원회(이하 진미위) 활동의 불법성을 두고 야당 의원들과 방송통신위원회 간 공방이 벌어졌다. 자유한국당 박대출 의원은 KBS공영노동조합이 진미위의 직원 이메일 불법 열람을 주장한 것과 관련, “직원들 이메일 불법 사찰은 대단히 중대한 사태”라며 “진실을 밝히는데 방통위가 역할을 해야 한다”고 주장했다. 또 박 의원은 최근 법원이 KBS 진미위의 활동 중 징계 요구 규정 권리에 대해 효력을 정지시킨 데 대해 “진미위의 공정하고 객관적 조사가 불가능해졌으므로 해체해야 한다”며 “진미위 운영규정을 의결한 KBS 이사장과 여권 이사도 해임해야 한다”고 강조했다. 작년 말 업무추진비 유용 의혹으로 해임된 강규형 전 KBS 이사의 해임 건의 때처럼 불법 행위 성립과 KBS 명예 훼손 등을 이유로 여권 이사들의 해임도 건의해야 한다는 주장이다 같은 당 윤상직 의원도 “피감독기관에서 불법적인 일이 벌어지면 당연히 대책이 있어야 한다”며 “방통위가 진미위 활동을 계속하겠다고 밝힌 KBS 입장을 따르면 정치적 중립성과 독립성을 의심받을 것”이라고 지적했다. 이에 대해 이효성 방통위원장은 “법원에 인용된 부분은 확실히 따라야 한다고 KBS에 전달하겠다. 이메일 로그 기록은 가급적 공개하도록 요청하겠다”고 답했다. 그러나 이 위원장은 정권의 방송 장악 주장에 대해서는 “방통위가 진미위 활동을 KBS에 지시한 것이 아니기 때문에 정부가 방송 장악을 위해 그렇게 했다는 말은 맞지 않는다고 본다”며 “방통위는 KBS에 대한 조사권이 전혀 없으며, 도덕적으로나 실질적으로 개입할 수 없다”고 반박했다. 이 위원장은 여권 이사의 해임을 요구하라는 주장에 대해서도 “법원의 인용이 감사원 감사결과, 국민 청원이 있었던 강 전 이사 해임 때와는 차이가 있다”며 부정적인 입장을 피력했다. (이스탄불=연합뉴스) 하채림 특파원 = 모국의 증세에 반발해 러시아 시민권을 취득한 ‘프랑스 국민배우’ 제라르 드파르디외( 송고 – A new energy-efficient traction system to achieve a higher energy efficiency of up to 15% compared to traditional metro trains – Over 1,100 sensory points to monitor the train in real-time to optimise efficiency and reduce maintenance costs. – Direct drive technology with permanent magnet synchronous motors – A silicon carbide converter to improve traction efficiency – An active radial system on the bogie that can control the wheelset for improved performance negotiating small-radius curves – An internal battery that can provide traction power for up to 15KM – A flexible 2+N composition suitable for up to 12 cars – Substantially reduced wheel wear

더킹카지노 A number of development parks have been established in Liaoning in recent years, including Dalian Development Zone, China and Germany (Shenyang) High-end Equipment Manufacturing Industrial Park, Liaoning Free Trade Pilot Zone. These development parks have played a positive role in providing opportunities for domestic and overseas enterprise to invest and make cooperation in Liaoning, which are conducive to the further development of investors. Currently, 190 of the world’s top 500 companies have investments in Liaoning. 비관적 전망이 커지는 속에서도 일각에서는 아직 미중 양국이 완전히 돌아올 수 없는 다리를 건넌 것으로 보기는 어렵다면서 극적인 대화 국면 전환 가능성에 기대를 걸고 있다. 특히 금융시장에서는 미중 양국이 ‘3차 관세 공방’에 돌입했지만, 우선은 예고보다 낮은 관세율을 적용되는 점에 주목했다. 근 4년만에 최저 수준까지 밀렸던 상하이종합지수 19일 1.82% 급등 마감했다. 지난 6월 이후 달러 대비 위안화 가치가 6%가량 하락했다는 점에서 10%의 추가 관세가 중국 수출 기업에 큰 충격을 주지는 못할 것이라는 분석이 나왔다. 관세 충돌에도 향후 협상 기대감이 유지되면서 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 19일(현지시간) 전장보다 0.71% 상승한 채 마감했다. 19일에도 상하이종합지수와 선전성분지수가 각각 1.14%, 1.41% 급등하는 등 중국 증시의 상승세가 이어졌다. 미국 정부는 이달 24일부터 2천억달러 규모의 중국 제품에 추가로 관세를 부과하되 세율을 우선 10%로 적용하고 내년 1월 1일부터 25%로 높이기로 했다. 중국 정부도 당초 추가로 600억달러 어치의 미국 제품에 5∼25%의 관세를 매겨 반격하겠다고 공언한 바 있다. 하지만 막상 미국이 관세율을 우선 10%로 낮춰 시작하기로 하자 중국 역시 적용 세율을 5∼10%로 낮춰 발표하면서 향후 미국의 태도에 따라 세율을 조정하겠다고 했다. 무역전쟁이 전면전에 접어드는 단계에서 양국이 조심스럽게 대화 메시지를 발신하는 점도 눈여겨볼 대목이다. 미국의 ‘3차 공세’로 중국이 이달 하순으로 예정된 미중 고위급 무역협상을 거부할 것이라는 보도가 잇따랐지만, 중국은 아직 명확하게 협상 거부 의사를 밝히지는 않았다. 대신 중국은 전날 발표한 국무원 명의 성명에서 “중국은 미국이 무역갈등을 중단하길 원한다”며 “중미 양국이 평등하고 신뢰 있는 실무적인 대화와 상호 존중을 통해 상호 이익과 공영의 양자 무역관계, 자유무역 원칙, 다자무역 체제를 수호하고 세계경제의 번영과 발전을 촉진하기를 바란다”고 강조했다. 중국의 2인자인 리커창(李克强) 총리는 19일 하계 다포스포럼 기조연설에서 미국의 일방주의적 행태를 비판하면서도 협상을 통한 문제 해결의 중요성을 강조했다. 미국에 유화적인 메시지를 발신했다는 평가가 나온다. 트럼프 대통령도 2천억달러 규모의 중국 제품에 대한 추가 관세 계획을 밝히는 성명에서 중국의 ‘불공정한 무역 관행’을 강하게 비판하면서도 “존경하는 시진핑 주석과 지금의 무역 상황을 해결하기를 희망한다”고 언급했다. 이 부회장은 이번 방북 직전까지 만반의 준비를 한 것으로 전해졌다. 그는 전날 4대 기업(삼성·현대차·SK·LG) 중 유일하게 총수 본인이 삼청동 통일부 남북회담본부에서 이뤄진 방북 교육에 직접 참석해 눈길을 끌었다. 또 이날 새벽에는 서울 태평로 삼성전자 사옥에서 임원회의를 소집해 북한에서 진행될 면담 등을 앞두고 관련 사안들을 최종적으로 점검하기도 했다. 다만 다른 한쪽에서는 삼성이 이른 시일 내 대북사업 윤곽을 그리긴 어려울 수 있다는 관측도 나온다. 무엇보다 이 부회장이 뇌물공여죄로 형사재판이 아직 끝나지 않은 상황에서 방북단에 포함된 것이 특혜 논란을 불러온 만큼 적극적으로 대북사업을 펼치는 데는 일정정도 한계와 변수가 있다는 것이다. 또 재계에서는 이 부회장의 방북을 사업적 측면보다는 국내 1위 대기업으로서의 당위성 측면으로 해석하는 시각이 많다. 한 재계 관계자는 “삼성이 그동안 사업적으로 북한과 크게 연결된 적이 없었다”며 “정부가 비핵화와 남북관계 진정 등을 최우선 어젠다로 상정한 시점에서 이번 이 부회장의 방북은 사업적 이해관계보다는 사회적 책임에 의한 것으로 볼 수 있을 것”이라고 말했다. (서울=연합뉴스) 윤근영 논설위원 = 1884년 여름 남대서양에서 영국 선원 4명이 작은 구명보트에 올라탄 채 표류했다. 이들은 선장, 일등항해사, 일반선원, 잡무를 하는 17세 소년이었다. 표류 20일째에 이르러 먹을 것이 바닥나자 선장은 일등항해사에게 몸짓으로 소년의 희생이 필요하다는 메시지를 보냈다. 결국, 이 소년은 살해됐다. 이 살인사건 덕분에 나머지 3명은 살아남았다. 더킹카지노

블랙 잭 중국, 일본, 러시아, 우즈베키스탄, 카자흐스탄 등 아시아 5개국에 거주하는 재외 한인 동포 작가 25명이 참여해 작품 110여점을 출품했다. 이번 전시는 작품에서 나타나는 주제 의식과 모티브를 분석해 4개 부분으로 구성된다. ‘기억, 이산의 역사’ 주제에서는 강제 이주에 대한 후손들의 기억이 다뤄진다. 1951년 카자흐스탄 우슈또베시에서 태어난 문 빅토르의 캔버스 유채화 ‘1937년 강제이주열차’는 연해주에서 부유하게 살고 있던 고려인들이 화물열차에 실려 고통을 겪는 모습을 담았다. ◇ 신세계백화점 = 샤넬의 남성용 메이크업 라인 ‘보이 드 샤넬’ 팝업 매장이 송고 (서울=연합뉴스) 천병혁 기자 = 2018 자카르타 팔렘방 아시안게임에서 3회 연속 우승을 차지한 야구대표팀은 3일 오전 귀국했지만 모두 경직된 표정이었다. 대회가 시작되기도 전에 ‘선수 선발’ 논란이 일면서 야구 팬들의 거센 비난이 이어졌기 때문이다. 금메달을 따면 병역 특례 혜택이 주어지는 아시안게임 대표팀 선수 선발을 둘러싼 팬들의 우려와 논란은 이미 지난해부터 시작됐다. 오지환(28·LG 트윈스)은 연령 제한으로 인해 지난해가 상무나 경찰청 야구단에 입대할 수 있는 마지막 기회였으나 신청서를 제출하지 않았다. 상무나 경찰청에 입단하지 않으면 현역병으로 입대해 야구를 할 수 없게 되지만, 오지환은 아시안게임 대표로 선발돼 금메달을 따서 병역을 면제받겠다며 모험을 한 것이다. 오지환은 2년 전에는 경찰청에 지원했다가 팔뚝 문신으로 인해 탈락했다. 함께 탈락한 이대은은 문신을 지우고 재지원했지만, 오지환은 경찰청이나 상무 대신 아시안게임 금메달에 자신의 야구인생을 걸기로 했다. 이때부터 야구 팬들의 비난이 쏟아졌다.(서울=연합뉴스) 이봉석 기자 = 남북 고위 당국자 접촉에 북한 대표로 참여했던 김양건 노동당 대남담당 비서는 송고 포드사는 디트로이트의 보석 디자인업체 ‘리벨 넬'(Rebel Nell)과 계약을 맺고 프로젝트를 진행하고 있다. ‘리벨 넬’의 최고경영자 겸 공동설립자인 에이미 피터슨은 이 작업이 1914년 문을 열고 74년간 미시간 주 철도 교통의 중심지 역할을 한 MSC의 유산과 역사를 보존한다는 의미를 지닌다고 강조했다. 이 업체는 여성 노숙인들을 고용해 디트로이트 시·미시간 주 형태의 펜던트 목걸이·와이셔츠 소매 단추·배지 등 장신구 300점을 제작했다. 이 특별 장신구는 지역 자선기관 4곳으로 보내져 각 35달러~225달러(약 4만원~25만원)에 판매되기 시작했으며, 이미 100개가 팔려나갔다. 피터슨은 “원자재가 어디서 왔는지, 누가 만들었는지 등을 고려할 때 한 작품 한 작품이 특별하다”고 말했다. 포드사는 리벨 넬을 사업 파트너로 선정한 데 대해 “취약 계층 여성에게 힘을 실어주고 취업 기회 및 교육을 제공한다는 설립 취지에 공감했기 때문”이라고 밝혔다. 포드사는 리벨 넬에 2만5천 달러씩 2차례 총 5만 달러(약 5천600만 원)를 지원했다. 포드사는 늦어도 2021년까지 무인 자율 주행 차량을 도로에 내놓겠다는 목표를 세우고 MCS 재개발 포함 연구·개발 센터 조성에 총 7억4천만 달러(약 8천300억 원)를 투입할 계획이다.그레이엄 앨리슨의 ‘결정의 본질'(서울=연합뉴스) 이웅 기자 = 북한은 왜 비핵화를 결심했을까? 미국은 왜 북한이 내민 손을 잡았을까? 지금쯤은 정치외교 전문가는 물론 어지간한 일반 시민들까지 이 같은 물음에 나름의 수긍할 만한 답을 찾았을 듯하다. 하버드대 벨퍼과학국제문제연구소 소장을 지낸 미국 정치학자 그레이엄 앨리슨의 역작 ‘결정의 본질'(원제 Essence of Decision·모던아카이브 펴냄)은 사람들이 국가의 행동을 분석하고 판단할 때 저마다 의식·무의식적으로 취하게 되는 관점에 일정한 패턴이 존재함을 일깨워준다. 아울러 정부의 정책 결정이나 외교적 상황을 제대로 이해하려면 이러한 관점에 대한 체계적인 이해가 뒷받침돼야 한다는 통찰을 제공한다.▲ 박남수씨 별세, 김종인(전 인천대학교 대외협력홍보팀장)씨 모친상 = 19일, 용인세브란스병원 장례식장 특실, 발인 21일 오전 6시 30분 ☎ 031-337-3100 (인천=연합뉴스) 송고▲ 박남수씨 별세, 김종인(전 인천대학교 대외협력홍보팀장)씨 모친상 = 19일, 용인세브란스병원 장례식장 특실, 발인 21일 오전 6시 30분 ☎ 031-337-3100 (인천=연합뉴스) 송고귀경길은 SKT “24일 아침이나 25일 밤”, 카카오 “24일 밤”(서울=연합뉴스) 홍지인 기자 = 추석 연휴가 다가오면서 차량으로 고향을 찾는 귀성객들은 언제쯤 출발해야 차가 덜 막힐지가 큰 관심사다. 모바일 내비게이션을 서비스하는 SK텔레콤[017670]과 카카오모빌리티는 19일 최근 명절 연휴기간 교통상황을 바탕으로 이번 추석 연휴 때 비교적 차가 덜 막힐 귀성·귀경 시간대를 예측했다. ‘T맵’을 운영하는 SK텔레콤은 이번 추석 연휴 때 서울에서 부산이나 광주로 가려면 21일 오전 10시 이전 또는 22일과 23일 오후 3∼4시 이후 출발하는 것을 추천했다. 서울→부산 하행선은 24일 오전 9시부터 교통량이 급증해 오전 11시께 최고치를 기록할 전망이다. 24일 오전 11시 서울에서 부산으로 출발할 경우 소요시간은 8시간 4분에 이를 것으로 SKT는 분석했다. 서울→광주 하행선은 21일 오전 10시부터 교통량이 증가해 오후 4시 최고치에 달할 전망이다. 21일 오후 4시에 서울에서 출발할 경우 광주까지 6시간 31분이 걸리나 24일 오후 1시에 출발하면 5시간 32분, 23일 오후 11시에 출발하면 3시간 10분이 걸릴 것으로 예상된다. 블랙 잭

우리카지노 (서울=연합뉴스) 김희선 기자 = 최근 몇 년간 집값 상승으로 중개수수료가 덩달아 급등하면서 수요자들의 불만이 커지고 있다. 청와대 국민청원 게시판에는 부동산 중개수수료 제도 개선을 요구하는 청원이 최근 몇 달간 80여 건 올라왔다. 한 청원인은 “주택 가격이 보통 수억에서 수십억인데 (중개인이) 매수·매도자 양측으로부터 거래가의 0.5~1%를 수수료로 요구하는 것은 너무 과하다”고 불만을 제기했다. 한마디로 부동산 중개인이 제공하는 서비스에 대해 주택 수요자가 지불해야 하는 대가가 수용 범위를 넘어서는 수준이라는 인식이다. 실제로 서울 아파트 매매·전세 계약 시 수백만 원, 많게는 천만 원이 훌쩍 넘는 돈을 중개수수료로 지불해야 한다. 공인중개사법과 시행규칙에 따르면 주택 중개수수료는 의뢰인 쌍방으로부터 각각 받게 되어 있는데, 의뢰인 한쪽으로부터 받을 수 있는 수수료 한도는 매매·교환의 경우 거래금액의 0.9% 이내, 임대차의 경우 거래금액의 0.8% 이내에서 지방자치단체의 조례로 정하게 되어 있다. The Honor 9i will be available in two classic and beautiful colors, Midnight Black and Sapphire Blue, along with a special color Robin Egg Blue that will be launched in Indonesia in October 2018. During the launching event, James Yang, President of Honor Indonesia together with Chris Feng, the Global CEO of Shopee Group announced the official price, first sales date, and sales channel of Honor 9i. This smartphone will be available in the market starting from 12.00 PM on 20 September 2018, exclusively on Shopee with the price of IDR 2,599,000 for the 3+32 GB version and IDR 3,099,000 for the 4+64 GB version. On 20 September 2018, Honor will also hold “Honor Super Brand Day” to provide the consumer with special offerings of Honor 9Lite, Honor 7S, Honor 7A, Honor 7X, Honor10, as well as Honor View 10.숨 끊어지기 전에 도축하는 등 가축에 가혹행위 한 혐의하원, 가축 가혹행위 처벌 강화 법안 준비 태풍 망쿳으로 인해 889편의 항공편 운항이 취소되거나 지연됐다. 캐세이퍼시픽 등 홍콩 로컬 항공사 3곳의 운항 취소로 영향을 받은 여행객만 9만6천 명에 달해, 전체 피해 여행객은 10만 명을 훨씬 넘을 것으로 보인다. 당국은 홍콩 국제공항에 추가 근무 인력을 배치하고, 여행객들의 편의를 위해 공항 내 식당, 편의점 등의 영업을 유지하도록 했다. 라스베이거스를 넘어 세계 최대의 도박 도시로 부상한 마카오는 전날 밤 11시부터 시내 모든 카지노의 영업을 중단했다. 이는 마카오 역사상 처음 있는 일로, 지난해 10명의 사망자가 발생한 태풍 하토에 미온적으로 대처했다는 비판을 들은 마카오 정부가 이번에는 ‘카지노 폐장’이라는 초강력 대책을 내놓은 것으로 보인다. (도쿄 2018년 9월 18일 AsiaNet=연합뉴스) NTT Resonant Inc.가 자사의 클라우드 기반 테스팅 서비스 “Remote TestKit”(*1)에서 Appium을 이용하는 자동 테스팅 클라우드 기능에 iOS 앱을 위한 자동 테스팅을 추가했다고 발표했다. 동시에 NTT Resonant는 이 서비스에서 지원되는 Appium 버전도 확장했다.(카이로=연합뉴스) 노재현 특파원 = 이란이 우라늄농축을 위한 원심분리기를 3천∼4천개 가동 중이라고 밝혔다. 13일(현지시간) 이란 매체 타스님뉴스에 따르면 알리 라리자니 이란 의회 의장은 전날 남서부 파르스주에서 성직자 집회에 참석해 이란은 우라늄농축에 대한 연구를 계속할 계획이라고 밝혔다. 또 이란이 2015년 핵합의(JCPOA·포괄적공동행동계획)를 맺을 당시 원심분리기 9천개를 가동 중이었다며 “지금은 원심분리기 숫자가 3천∼4천개로 줄었다”고 말했다. 라리자니 의장은 이어 “미국과 이스라엘이 이란에 대한 음모를 꾸미고 그들이 요구했던 합의(핵합의)를 폐기했다”고 비판했다. 2015년 핵합의에 따르면 이란은 나탄즈에서 10년간 상업용(핵연료봉 제조용) 생산을 위한 원심분리기를 5천60개까지 가동하고 포르도 지하 핵시설에서 원심분리기 1천44개를 연구용으로 쓸 수 있다. 로이터통신과 이스라엘 언론 타임스오브이스라엘은 이란이 우라늄농축 프로그램에 관한 구체적인 정보를 공개한 것은 이례적이라고 전했다. 우리카지노

바카라 (서울=연합뉴스) 강건택 기자 = 도널드 트럼프 미국 행정부가 자국과 이스라엘에 대한 조사를 문제 삼아 국제형사재판소(ICC)를 제재할 수 있다고 ‘엄포’를 놓는다. 아울러 팔레스타인의 ‘목줄’을 더욱 죄고 이스라엘의 편을 들어주는 행보도 가속하기로 해 논란이 일 것으로 보인다. 10일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 로이터 통신이 입수한 연설문 초안에 따르면 존 볼턴 백악관 국가안보회의(NSC) 보좌관은 이날 낮 워싱턴 DC에서 열리는 보수단체 ‘연방주의자협회’ 연설을 통해 이런 내용을 발표한다. 볼턴 보좌관은 “미국은 우리 시민과 동맹국 시민들을 불법적인 법원(ICC 지칭)의 부당한 기소로부터 보호하기 위해 필요한 어떤 수단도 사용할 것”이라고 공표할 예정이다. 이는 ICC가 구금자 학대와 전쟁범죄 가능성에 관해 아프가니스탄에 주둔한 미군과 중앙정보국(CIA) 요원들을 조사하겠다고 요청한 데 따른 반응이다. 이와 함께 팔레스타인 측의 요구로 ICC가 가자지구 유혈사태 등에 대한 이스라엘의 범죄 혐의를 수사할 가능성을 미리 차단하려는 견제구 성격도 있다고 외신들은 해석했다. 만약 ICC가 미국에 대한 조사를 강행할 경우 트럼프 행정부는 ▲ ICC 판·검사들의 미국 입국 금지 ▲ 미국 금융체계에서 이뤄지는 자금 제재 ▲ ICC 판·검사들에 대한 미국 내 기소 등을 검토할 예정이라고 볼턴 보좌관이 설명했다. 또 미국은 다른 나라들이 미국 시민을 ICC에 넘기지 못하도록 구속력 있는 양자협정들을 추진하고, 유엔 안전보장이사회에 ICC의 권한을 제약하라고 요구할 수 있다고 으름장을 놨다. 아리스토텔레스가 여가를 강조한 것은, 그것이 민주주의의 출발점이라고 봤기 때문이다. 시민들이 사회 문제에 관심을 갖고, 정치에 참여하려면 시간이 있어야 한다는 것이다. 그는 노예제를 옹호했다. 그 때문에 지금도 비판받는데, 시민이 여가를 가지려면 노예가 노동을 대신 해야 한다고 믿었다. 그의 계급적 시각과 별개로, 시민 정치와 여가의 상관성은 맞는 말이다. 송고(뉴욕=연합뉴스) 이준서 특파원 = 지난달 미국의 주택건설 경기가 호조를 보였다. 미 상무부는 8월 주택착공 건수가 연율 환산 128만2천 건으로 전월 대비 10만8천 건(9.2%) 증가했다고 19일(현지시간) 밝혔다. 전문가들의 예상치(124만 건)를 웃도는 수준이다. 다세대 주택 건설이 크게 늘면서 전체 증가세를 이끌었다고 상무부는 설명했다. 다만 건설 경기의 선행지표인 허가 건수는 8월 122만9천 건으로 전달 대비 5.7% 감소했다.(서울=연합뉴스) 이주영 기자 = “웬만해선 그들을 움직일 수 없다!” ‘교수’와 ‘연구원’이라는 남부럽지 않은 직업에 누구나 한 번쯤 꿈꾸어보았을 ‘과학자’로 불리는 그들 얘기다. 사회문제 등 자신들의 학문 영역과 직접 큰 관련성이 없으면 좀처럼 움직이지 않는다는 점에서 과학기술계 안팎에서는 ‘웬만해서 그들을 움직일 수 없다’는 자조 섞인 말이 나오곤 한다. 그런데 최근 그들이 스스로 뭉치고 움직인다. 하루가 멀다 하고 언론의 문을 두드리고 온라인 서명운동을 하며 한목소리를 낸다. 참여 단체들의 면면은 더욱 놀랍다. 과학기술단체총연합회, 학술단체총연합회, 과학기술한림원, 공학한림원, 의학한림원, 자연과학대학장협의회, 공과대학장협의회, 의과대학·의학전문대학원협회, 약학교육협의회, 기초과학학회협의체, 수학관련단체총연합회, 과학교육단체총연합회, 바른과학기술사회실현을위한국민연합 등 자연과학에서 공학, 의학, 교육학까지 각종 학회를 아우르는 송고(서울=연합뉴스) 이주영 기자 = “웬만해선 그들을 움직일 수 없다!” ‘교수’와 ‘연구원’이라는 남부럽지 않은 직업에 누구나 한 번쯤 꿈꾸어보았을 ‘과학자’로 불리는 그들 얘기다. 사회문제 등 자신들의 학문 영역과 직접 큰 관련성이 없으면 좀처럼 움직이지 않는다는 점에서 과학기술계 안팎에서는 ‘웬만해서 그들을 움직일 수 없다’는 자조 섞인 말이 나오곤 한다. 그런데 최근 그들이 스스로 뭉치고 움직인다. 하루가 멀다 하고 언론의 문을 두드리고 온라인 서명운동을 하며 한목소리를 낸다. 참여 단체들의 면면은 더욱 놀랍다. 과학기술단체총연합회, 학술단체총연합회, 과학기술한림원, 공학한림원, 의학한림원, 자연과학대학장협의회, 공과대학장협의회, 의과대학·의학전문대학원협회, 약학교육협의회, 기초과학학회협의체, 수학관련단체총연합회, 과학교육단체총연합회, 바른과학기술사회실현을위한국민연합 등 자연과학에서 공학, 의학, 교육학까지 각종 학회를 아우르는 송고 전문가들은 러시아가 이들립에서 군사작전 수위를 조절한다면 양국간 협력관계가 파탄에 이르지는 않을 것으로 내다봤다. 터키는 이달 1일 이들립의 ‘급진’ 반군 조직 ‘하야트 타흐리르 알샴'(HTS)을 테러조직으로 공식 지정, 러시아의 군사작전을 부분적으로 수용한다는 신호를 보냈다. 러시아·시리아군은 이달 7∼10일에 집중 공습을 벌였지만, 그 대상을 흐메이밈 공군기지의 러시아 공군에 직접적인 위협이 되는 이들립 남부와 하마주(州) 북부에 국한했다. 아랍권 매체 알자지라는 공습이 소강 상태를 보이자 11일(다마스쿠스 현지시간)에는 일부 피란민이 복귀했다고 보도했다. 예스카지노

https://tvn31.com/ (서울=연합뉴스) 홍지인 기자 = 카카오모빌리티는 ‘카카오내비’가 국내 내비게이션 앱 중 처음으로 애플의 차량용 서비스 ‘카플레이’를 지원한다고 17일 밝혔다. 지난 7월 ‘안드로이드 오토’ 지원을 시작한 카카오내비는 이로써 구글과 애플의 차량용 서비스를 모두 지원하는 유일한 국내 내비게이션 앱이 됐다. 애플 카플레이에 적용된 카카오내비는 차량 라이트 센서를 통한 야간모드 자동 지원 등 최적화를 이뤘다고 회사 측은 소개했다. 애플은 iOS 12 버전에서 카플레이에 외부 업체의 내비게이션 앱을 쓸 수 있도록 했다. 국내에 카플레이가 적용된 차량은 약 50만대로 추정된다. 카카오내비 관계자는 “애플 정책에 맞춰 이용자들의 편의를 높일 수 있는 다양한 요소들을 계속 업데이트하고 사용자 피드백도 실시간 수렴해 반영하겠다”고 말했다. Menarini Ricerche 임상 전 & 이식 종양학 부장 Monica Binaschi, PhD는 “수많은 AML 세포계에서 여러 용량의 MEN 1112/OBT 357과 5-Azacytidine & Decitabine 사이에 통계적으로 유의한 공동 작용이 관찰됐다”라며 “이 결과는 5-Azacytidine과 Decitabine의 면역 조절 역할을 확인시켜 주는 것으로 보인다”라고 말했다. 이어 그는 “5-Azacytidine과 Decitabine은 MEN 1112/OBT 357에 대한 백혈병 세포의 민감성도 높이는 것으로 여겨진다”면서 “이와 같은 새로운 결과는 5-Azacytidine과 Decitabine을 이용한 사전 치료가 MEN 1112/OBT 357의 종양 세포 독성 활성을 촉진하고 높일 수 있음을 암시하며, 임상시험에서 이들 조합을 평가해야 할 강력한 이론적 근거를 제시하는 것”이라고 말했다. (서울=연합뉴스) 박수윤 기자 = 6일 저녁 서울 올림픽공원 올림픽홀. 싱어송라이터 엘리 굴딩(Ellie Goulding·31)이 히트곡 ‘러브 미 라이크 유 두'(Love Me Like You Do)로 화려하게 피날레를 장식한 뒤 생긋 웃으며 손을 높이 흔들었다. 첫 내한공연, 한국 팬 특유의 열광적인 떼창을 처음 본 가수 얼굴엔 뿌듯함이 가득했다. 굴딩은 국내에선 낯선 이름일 수 있다. 그러나 홈그라운드에서 팬덤은 탄탄하다. 반쯤 공기를 머금은 듯한 목소리, 뛰어난 곡 해석력으로 대체 불가능한 보컬리스트라는 평가를 받는다. 체인스모커스·캘빈 해리스·카이고 등 내로라하는 EDM(일렉트로닉댄스뮤직) 뮤지션들로부터 피처링 러브콜이 끊이지 않는 것도 이 때문이다. 2010년 데뷔 앨범 ‘라이츠'(Light)로 그해 영국 BBC ‘올해의 소리’에 선정되며 단숨에 스타덤에 오른 뒤 그의 디스코그래피는 성공의 연속이었다. 특히 영화 ‘어바웃 타임’에 삽입된 ‘하우 롱 윌 아이 러브 유'(How Long Will I Love you)와 ‘그레이의 50가지 그림자’에 삽입된 ‘러브 미 라이크 유 두’로 ‘OST 여왕’이란 별명을 얻었다. 카자흐스탄 출신의 리 게오르기 작가는 알몸의 남자가 공중에서 추락하는 장면을 그린 ‘이주’를 통해 타의에 의한 이주의 비극을 비유했다. 두 번째 주제 ‘근원, 뿌리와 정체성’은 정체성에 대한 물음이다. 1973년 중국 지린 성에서 태어난 김승은 부산 출신의 할아버지를 떠올리며 구한말의 한 잔칫집 풍경을 캔버스에 그렸고, 1970년 우즈베키스탄에서 태어난 리 옐레나는 ‘여자 방랑자들’을 통해 안식처를 추구하는 고려인 방랑자를 형상화했다. 또 다른 주제 ‘정착, 또 하나의 고향’은 한인 동포들이 조국을 떠나 언어와 문화가 다른 세상에 정착하면서 마주하는 시각적 대상을 그린 작품들로 구성된다. 1968년 중국 지린 성에서 태어난 황철웅 작가는 백두산 천지를 그린 수채화 작품을 출품했다. 고려인 3세 김 예브게니는 카자흐스탄의 구소련 지역에서 흔히 보이는 도시 풍경을 그린 ‘도시의 겨울(까라간다)’을 내놨다. 마지막 ‘연결, 이산과 분단을 넘어’는 재외 한인 작가들의 한반도 문화·정치 현상에 대한 관심이 담긴 주제다. 당기율 조례 개정…시진핑 핵심지위 강조·부패처벌 강화무역전쟁 장기화·일대일로 비판 제기 속 당지도력 강화 목적(선양=연합뉴스) 홍창진 특파원 = 중국 공산당이 시진핑(習近平) 국가주석의 당 핵심 지위를 강조하고 부패처벌 강화를 골자로 하는 ‘당기율 처분조례’ 개정을 발표했다. 특히 개정된 조례는 종교인 당원의 정책 왜곡을 우려해 당원의 종교활동을 처벌하는 조항을 신설해 눈길을 끌었다.질본, 응급실 차량사고 환자 분석…입원율도 미착용자가 높아 (서울=연합뉴스) 신재우 기자 = 차 사고 환자가 평소보다 많이 발생하는 명절 연휴에는 안전벨트 착용에 특히 신경을 써야 한다. 응급실 환자를 분석한 결과 안전벨트를 매지 않은 상태에서 사고를 당하면 사망률이 3∼4배 높아지는 것으로 나타났다. 사회 본문배너 19일 질병관리본부가 전국 23개 응급실이 참여하고 있는 응급실 손상환자 심층조사를 바탕으로 최근 5년(2013∼2017년) 차 사고 자료를 분석한 결과, 이 기간 차 사고로 인한 내원 환자 10만9천76명 중 16.2%(1만7천656명)가 입원하고, 1%(1천111명)는 사망했다. 추석과 설 연휴, 여름 휴가 기간에는 하루 평균 67명의 차 사고 환자가 응급실로 왔다. 평상시 하루 환자 59명보다 많은 인원이다. 환자의 안전벨트 착용률은 57.5%였고 미착용률은 26.5%였다. 나머지 16%는 안전벨트 착용 여부를 확인할 수 없었다. 안전벨트는 환자의 사망률에 큰 영향을 미쳤다. 일반도로에서 착용자와 미착용자의 사망률은 각각 0.5%, 1.4%로 3배 차이가 났고, 고속도로에서는 각각 0.7%, 2.9%로 4배 차이를 보였다. 환자 입원율도 안전벨트 착용자 14.5%, 미착용자 17.5%로 차이가 났다. 안전벨트를 매지 않으면 의료비 부담도 더 커지는 것이다. 정은경 질병관리본부장은 “차량 이동 시에는 운전자석과 조수석뿐만 아니라 뒷좌석에서도 안전벨트를 반드시 착용하고 안전운전을 해야 한다”고 강조했다. https://tvn31.com/

https://tvn31.com/ 샤오저는 쉬 씨에게 100여 건의 정보를 제공하는 대가로, 4만5천 위안화(약 735만원)를 받은 것으로 알려졌다. 그리고 방송에서는 쉬 씨가 1977년 1월생이고 본명이 쉬리팅(許莉婷)이란 인물로 대만 국방부 군사정보국의 첩보요원이라며 그의 신상을 공개했다. 류 군수는 체류형 관광도시 기반구축과 살맛 나는 농업농촌 조성, 소통경영 등과 관련해 좋은 평가를 받았다. 그는 지난 2014년 민선 6기 재임부터 단조로운 관광 형태에서 벗어나 지역경제에 보탬이 되는 체류형 관광을 할 수 있는 단양군으로 전환하기 위해 많은 노력을 기울였다. 만천하스카이워크와 소백산자연휴양림, 단양강잔도, 수양개 빛 터널 등 다채로운 체류형 관광 인프라를 확충해 단양의 1천만 관광객 유치 시대를 견인했다. 류 군수는 “군민의 성원을 바탕으로 경영 혁신을 펼친 결과”라며 “살기 좋은 단양을 만들기 위해 더욱 노력할 것”이라고 말했다. 송고 이스라엘은 지난해 이란군 부대를 중심으로 시리아 내 목표물을 약 200회 공습했다고 최근 공개했는데 대부분 공습 사실을 공식적으로 확인하지 않았다. 이스라엘이 시리아를 안방처럼 드나들며 작전을 수행할 수 있는 것은 러시아의 협조 덕분이다. 시리아정부 관할 지역의 제공권을 가진 러시아가 용인하지 않으면 이스라엘이 그처럼 자유롭게 공습을 벌이기란 불가능하다. 이번 군용기 격추 사건을 계기로 러시아가 이스라엘의 시리아 작전에 제동을 건다면, 시리아 내 이스라엘 대(對) 이란 전선의 균형에 변화가 생기게 된다. 이러한 상황 전개를 원치 않는 이스라엘이 신속하게 비통함을 표현하고 공습 경위를 설명하며 러시아 달래기에 나선 것으로 보인다.카이로서 외무장관 회의…이집트 외무 “지역 불안정 우려”(카이로=연합뉴스) 노재현 특파원 = 아랍국가 외무장관들은 11일(현지시간) 이집트 수도 카이로에서 회의를 열고 최근 미국의 유엔팔레스타인난민기구(UNRWA) 지원 중단 결정에 유감의 뜻을 밝혔다고 이집트 언론 알아흐람과 AP통신 등이 전했다. 이집트, 사우디아라비아, 요르단 등 아랍연맹(AL) 회원국 외무장관들은 이날 성명을 내고 “UNRWA를 지키는 것은 난민들이 존엄 있게 살 권리와 어린이 55만여 명이 학교에 등록할 권리를 존중하는 것을 의미한다”며 UNRWA에 대한 지지 입장을 밝혔다. 특히 사메 쇼크리 이집트 외무장관은 “UNRWA를 약화시키는 것은 지역의 극단주의와 불안정을 부채질할 것”이라고 경고했다. 또 아이만 사파디 요르단 외무장관은 요르단이 UNRWA 자금 지원을 위해 이달 하순 스웨덴, 독일, 일본, 유럽연합(EU) 등과 회의를 열 것이라고 밝혔다. 니혼게이자이신문은 “문 대통령은 유엔총회 참석차 뉴욕을 방문하는 길에 트럼프 대통령과 회담할 예정”이라며 “문 대통령은 김 위원장과의 이번 회담에서 (비핵화) 양보를 끌어내, 트럼프 대통령과 김 위원장과의 2차 정상회담 개최 문제를 이야기할 것으로 보인다”고 전망했다. 지지통신은 “김 위원장이 ‘한반도를 핵무기도 핵위협도 없는 평화의 땅으로 만들기 위해 적극 노력해나가기로 합의했다’고 핵폐기를 시사했다”면서 “그러나 지난 4월 첫 회담처럼 고양된 느낌은 없고, 두 정상은 때때로 엄중한 표정을 보여 비핵화 실현을 향한 길의 어려움을 보여줬다”고 지적했다. 요미우리신문은 “김 위원장이 육성으로 비핵화를 언급한 것은 처음”이라며 “문 대통령은 이번 회담을 통해 비핵화 협상이 정체되고 있는 북미 간 대화 재개에 탄력을 붙이려 하고 있다”고 평가했다. (서울=연합뉴스) 이재영 기자 = 학생 송고 (서울=연합뉴스) 이재영 기자 = 학생 송고 (서울=연합뉴스) 이재영 기자 = 학생 송고 (서울=연합뉴스) 이재영 기자 = 학생 송고 (전주=연합뉴스) 임채두 기자 = 전남 목포에서 훔친 차를 몰다 전북 전주에서 뺑소니 사고를 낸 송고 –중국에 있는 독립운동 사적지 관리는. ▲ 중국 내 독립운동 사적지는 대부분 독립기념관에서 관리한다. 직접 관리는 못 하고 현지 사람을 내세워 간접적으로 관리한다. 한중관계가 어려워지면 사적지 관리도 어렵다. 최근 들어 한국 독립운동 사적지를 중국 정부가 직접 조성하고 관리도 직접 하는 경우가 나오고 있다. 중국이 일방적으로 사적지를 복원하고 시설물을 설치하면 한국의 독립운동은 중국의 지원이 없었으면 불가능했다는 식으로 자신들의 관점을 내세울 가능성이 있다. 중국과 한국의 독립운동은 쌍방향 관계였다. 중국이 지원했지만, 우리도 할 만큼 했다고 본다. 중국의 역사해석이라는 것이 항상 중국 중심이기 때문에 우려가 된다. 이재정 대변인은 논평을 통해 “오늘 문 대통령과 김 위원장은 남북 간 군사적 적대관계 종식과 남북관계 발전을 위한 다각적 계획을 구체화했다”면서 “김 위원장의 서울 방문 공식화는 분단 이래 첫 북측 최고지도자의 방문이라는 점에서 매우 뜻깊다”고 평가했다. 이 대변인은 “무엇보다 한반도의 완전한 비핵화를 위한 확고한 상호의지를 확인한 것에 더 나아가 비핵화를 위한 실질적 진전을 이뤄낸 것은 괄목할만한 성과”라며 “유관국 전문가의 참관하에 동창리 미사일 시설을 영구 폐기하기로 한 부분은 지난 북미정상회담의 약속을 완결한 것”이라고 지적했다. 그는 “이로써 한반도는 되돌릴 수 없는 평화의 단계에 들어섰다”면서 “이제 남은 과제는 함께 그 길로 나아가는 것뿐”이라고 강조했다. https://tvn31.com/

더킹카지노 (선양=연합뉴스) 홍창진 특파원 = 우리 정부의 불허 방침에도 7일 중국 랴오닝(遼寧)성 선양(瀋陽)에서 ‘6·15민족공동위원회 남·북·해외 위원장 회의’가 개최됐다. 남측에서 이창복 상임대표를 비롯한 10명, 북측에서 박명철 위원장 등 6명, 미국·일본·중국 등 해외측에서 손형근 위원장 등 6명이 참석했다. 회의에서 6·15 남·북·해외 위원장들은 올해 10주년이 된 10·4 남북정상선언 기념행사, 6·15와 광복절 공동행사, 남북 노동자 통일 축구대회 개최 등 남북 민간교류 활성화 방안을 주요 안건으로 다룰 것으로 알려졌다. 또 내년 강원도 평창에서의 동계올림픽 남북공동응원에 관해서도 논의할 예정으로 전해졌다. 앞서 6·15 남측위원회는 지난달 26일 통일부에 제3국에서의 대북접촉을 신청했으나, 정부는 북한의 핵실험을 포함한 엄중한 도발위협 등을 들어 허용하지 않았다. 이승환 남측위 대변인은 “지난 9년간 남북간 최소한의 소통조차 가로막힌 단절 상태를 더는 지속하는 것은 바람직하지 않다”며 “민간 차원에서라도 접촉과 교류를 유지해야 한다는 취지로 위원장 회의를 열게 됐다”고 밝혔다. 남측위는 “정부의 대북제재 기조를 변경하라고 요구하는 것이 아니며 부분적인 민간 교류 허용을 촉구한다”며 “정부는 민간의 자율성과 독자성을 존중하고 소통과 대화 속에 북핵문제 해결에 나서야 한다”고 촉구했다. 제1회 중국 자이언트 판다 국제문화주간은 “세계로 뻗어 가는 판다 문화”라는 주제로 판다 생태계의 보호와 판다 문화 구축이라는 보편적인 목적을 조사하고 연구하고자 개최됐다. 그 목적은 혁신주도적인 판다 보호와 생태계 문화 개발을 주도하고, 판다 보호에 관한 합의를 도출하기 위해 새로운 시대를 맞이해 판다 문화의 정수를 제시하며, 판다 문화의 세계화를 도모하고자 판다 문화 교류를 촉진하는 것이다.(서울=연합뉴스) 김길원 기자 = 3년 전 한국을 강타했던 메르스(중동호흡기증후군)가 또 발생했다는 소식이 알려진 지난 8일 오후. 서울대병원 격리병실에 메르스 환자가 입원 치료 중이라는 사실 외에 아무것도 확인된 게 없던 상황이었다. 주마등처럼 떠오른 건 2015년의 ‘악몽’이었다. 중동을 다녀온 메르스 감염환자가 병원을 전전하다가 수많은 2차 감염자를 양산했던 그때처럼 이번 환자도 혹시 지역사회나 다른 병원에서 무방비 상태로 노출된 것은 아닐까 하는 생각이 스쳤다. 때문에 이 환자가 어떤 동선을 거쳐 서울대병원까지 가게 됐는지가 가장 궁금했다. 바로 의료진들을 상대로 취재를 시작했다. 환자에 대한 단서는 조각조각으로 모아졌다. 서울대병원 격리치료실에 오기 전 삼성서울병원을 경유했고, 일부 밀접접촉자가 격리됐다는 사실이 새롭게 파악된 것이다. 이후 질병관리본부는 공식 브리핑을 통해 이 환자가 메르스 오염지역으로 지정되지 않은 쿠웨이트를 거쳐 입국했고, 10일 전에 설사 증상으로 현지 의료기관을 방문했다는 사실을 발표했다. 다만 이 환자는 검역신고서에 기침과 가래 등 메르스 감염환자의 특징인 호흡기 증상이 없다고 기록했으며, 입국 당시 체온도 정상 범주인 36.3도로 측정돼 의심환자에서 제외됐다는 게 당국의 설명이었다. 어찌 보면 환자의 검역신고서에 메르스로 의심할만한 내용이 기록되지 않고, 체온 측정에서도 정상으로 나오는 경우 의심환자로 분류되지 않는 건 당연하다는 입장으로 해석된다. 델리대 출신 박사학위 소지자는 현재 동명대가 개설 중인 영어 교과목의 담당 교수로 활동할 수 있도록 했다. 정홍섭 동명대 총장은 “인도 최고 명문 델리대 출신의 기초과학 분야 우수한 교원을 확보할 수 있어 송고(서울=연합뉴스) 정성호 기자 = 최근 현대자동차그룹의 수석 총괄부회장으로 승진한 정의선 부회장이 미국 출장길에 오른다. 총괄부회장 승진 후 첫 대외 행보로 미국 행정부가 추진 중인 수입 자동차 관세 부과 문제를 해결하기 위해 몸소 나선 것이다. 16일 현대차그룹에 따르면 정 부회장은 이날 미국으로 출국해 윌버 로스 상무부 장관 등 미 행정부와 의회 고위인사들과 만난다. 미 정부는 무역확장법 232조를 이용해 자국에 수입되는 자동차에 최대 25%의 관세를 물리는 방안을 추진 중인데, 현대차를 비롯해 국내 자동차 업계는 관세 부과의 예외를 인정받거나 낮을 관세율을 적용받기 위해 총력을 쏟고 있다. 특히 정 부회장은 이 일정을 소화하기 위해 남북 정상회담 때 대통령을 수행하는 방북단에서도 빠졌다. 남북 정상회담보다 미국의 자동차 관세 부과에 우선순위를 둔 모양새다. 황 회장은 MWCA를 주최하는 세계이동통신사업자협회(GSMA) 이사회 멤버다. AT&T가 타임워너를 인수하는 빅딜을 성사시킨 뒤 GSMA 이사회 미팅이 LA에 있는 워너브러더스 스튜디오에서 열렸다고 한다. 네트워크 사업자들에게도 무엇보다 중요한 것이 ‘콘텐츠’임을 반증하는 일이다. 황 회장은 12일(현지시간) MWCA 현장인 LA 시내에서 가진 간담회에서 5G 상용화에 대한 확신과 VR로 대표되는 콘텐츠 전략을 누누이 강조했다. 제5세대 이동통신인 5G는 지난해 KT가 세계 최초로 상용화 선언을 했다. 평창올림픽이 그 시험무대였다. 5G는 1GB(기가바이트)를 10초에 내려받는 속도 혁명이다. 아울러 5G가 자율주행, 국가재난시스템, 에너지거래 등 B2B(기업간거래), B2G(기업정부간거래) 영역에서 무한한 가능성을 열어줄 것이라는 게 황 회장의 믿음이다. 그는 “우리가 VR을 4년 가까이 했다. KT 위즈 파크에서 야구중계를 VR로 한 적도 있다. 깜짝 놀랄만한 서비스가 나올 것”이라고 말했다. 황 회장은 곧 IPTV에 VR 서비스를 론칭할 계획이라고 못 박았다. LA 소재 게임업체에 투자해 5G 기반 게임을 준비했고 국내 캐릭터·게임기업에 지분 투자를 했다고 한다. VR은 5G를 가장 실감할 수 있는 콘텐츠라고 황 회장은 설명했다. 최근 VR 기기는 상당히 경량화하고 화질은 SD에서 풀HD 수준으로 발전했다. 5G 상용화는 내년 1분기가 목표라고 구체적으로 타임테이블을 제시했다. 황 회장은 “(5G 상용화 실현 시기가) 내년 초 1분기, 아마도 MWC(모바일월드콩그레스) 전후가 되지 않을까 싶다”면서 “KT에서 선언한 것이고 한 번도 이 트랙에서 어긋난 적이 없다”고 강조했다. KT는 인텔, 퀄컴과 MOU를 맺으면서 5G 상용화를 차분하게 준비해왔다는 것이다. 최근 서울 우면동에 5G 오픈랩을 열었다. 다음달 5G 상용화에 대한 대대적인 발표도 준빌하고 있다. 황 회장은 “네트워크 사업자는 과거에는 선만 깔아놓고 돈 받으면 그만이었지만 미래는 다르다”면서 “5G는 빅데이터, 인공지능(AI), 블록체인 등 모든 기술을 엮어서 모든 사람들에게, 그리고 공공에 제공하는 역할이자 그 통로”라고 말했다. 2030년 47조원이라는 5G 시장도 B2B, B2G 시장의 발굴에 따라 규모가 훨씬 더 커질 수 있다고 황 회장은 부연했다. 스마트시티, 스마트팩토리 분야로 확장할 것이라는 얘기다. B2G 시장에는 에너지거래, 국가재난망 등이 있다고 황 회장은 설명했다. 블록체인은 여기에 수반되는 원천 기술이다. 전 세계적 재난안전망은 5G 기술로 수출할 수 있다는 게 황 회장의 생각이다. 이국종 교수가 나오는 KT 광고가 그런 사례다. 스카이십 광고는 유튜브에서 1천500만 회 조회됐다. 그는 “에너지거래는 해외에서 더 관심이다. 유엔모임에서 에너지장관 출신 스위스 전 대통령이 이런 플랫폼이 있느냐 하고 놀라움을 표시하더라. 인공지능 알고리즘과 빅데이터 분석으로 혁신하는 거다. KT 마이크로 에너지 레볼루션으로 하버드에서 강의도 한다”고 소개했다. 블랙 잭

카지노사이트 (서울=연합뉴스) 김귀근 기자 = 판타지나 공상과학 영화에서나 나오는 신무기와 신기술이 속속 개발되고 있다. 해리 포터 시리즈에 나온 마법 도구인 투명 망토 기술이 개발되어 곧 무기화될 날이 머지않았고, 레이저무기는 개발되어 전투기나 전차에 탑재되도록 소형화 작업이 진행되고 있다. 이런 신무기나 신기술은 미국을 비롯해 중국과 러시아, 일본 등 한반도 주변국들이 독보적인 기술 우위에 있다는 평가가 나온다. 미래 전장의 판도를 바꾸는 신무기 개발 경쟁을 한반도 주변국들이 사실상 주도하고 있는 셈이다. 상대적으로 관련 기술력이 취약한 우리나라도 추격전에 시동을 거는 움직임이다. 다양하고 매우 구체적인 긴장 완화 조치가 합의서에 담긴 것은 의미가 깊다. 서해상 평화수역과 시범적 공동어로구역 설정에서 비무장지대(DMZ) 내 감시초소(GP) 시범 철수, 군사분계선 일대 각종 군사연습중지, 군사분계선 상공 비행금지구역 설정까지, 현 단계에서 논의 가능한 여러 긴장 완화 조치들이 망라됐다. 한반도에 더는 전쟁은 없을 것이며 새로운 평화의 시대가 열렸음을 선언했던 판문점 선언의 군사분야 후속조치에 대한 합의가 이뤄진 셈이다. 송고ICT기업 진입 예외적 허용…대주주 신용공여·지분취득 금지카카오·네이버·넥슨·넷마블 수혜 대상…한도초과 심사 관문 (서울=연합뉴스) 박용주 구정모 차지연 기자 = 인터넷전문은행에 한해 산업자본의 은행 지분보유 한도가 34%로 확대된다. 재벌기업의 인터넷은행업 진입은 원천 배제하되 정보통신기술(ICT) 주력 기업에는 예외적으로 진입을 허용한다. 산업자본의 사금고화를 막고자 중소기업외 기업 대출은 원천 금지된다. 대주주 대출과 대주주 지분 취득 역시 허용되지 않는다. 19일 국회 정무위원회에서 이런 내용을 담은 인터넷전문은행 특례법이 통과됐다. 전반적으로는 8월 국회 논의 당시 출발점인 정부·여당안과 유사하지만 재벌을 배제하는 문제를 시행령에 위임한 부분에 차이가 있다. 인터넷은행에는 산업자본의 지분보유한도가 34%로 격상된다. 현행 은행법상 규제 한도는 4%(의결권 없이 10%)다. 당초 25%, 34%, 50% 등 3가지 안이 논의됐으나 최초단계부터 가장 유력했던 34%로 의견이 모였다. 여야 간 핵심 쟁점이던 재벌 배제 문제는 법이 아닌 시행령으로 규정하되, 법상에는 경제력 집중에 따른 영향과 정보통신업 영위 회사의 자산 비중을 고려해 산업자본을 승인한다는 조항만 뒀다. 정무위는 대신 금융위가 시행령을 정할 때 상호출자제한기업집단은 원칙적으로 제외하고, 기업집단내 정보통신업 자산 비중이 높은 회사는 예외적으로 허용하도록 해달라고 부대 의견을 명시했다. 이는 자산 10조원이 넘는 공정거래법상 상호출자제한대상 기업 집단을 우선 배제한다는 의미다. 즉 대기업의 인터넷전문은행 참여를 막는다는 것이다. 다만 여기에 ICT 자산 비중이 높은 기업은 인터넷전문은행업 발전 기대를 감안해 허용한다는 단서가 달렸다. ICT 자산 비중이 높은 기업이란 기업집단 내 ICT기업 자산 합계액이 기업집단 내 비금융사 자산합계액의 절반 이상이 되는 기업을 의미한다. 대신 감독·검사 체계 마련하고 보안성 강화(서울=연합뉴스) 박용주 기자 = 내년부터 개인신용정보 등 중요 금융정보를 클라우드에 담을 수 있게 된다. 대신 클라우드에 대한 감독·검사 방안이 마련되는 등 보안성이 대폭 강화된다. 금융위원회는 금융분야의 클라우드 이용범위를 확대하는 등 내용을 담은 전자금융감독규정 개정안을 19일 입법예고했다. 이번 입법예고는 금융권 클라우드 이용범위에 개인신용정보와 고유식별정보를 추가하는 것이 골자다. 기존에 금융권은 이들 정보를 제외한 비중요정보만 클라우드에 보관할 수 있도록 했다. 금융정보의 클라우드 이용 확대는 혁신적 금융상품과 서비스를 좀 더 쉽게 만들 수 있도록 돕자는 취지다. 금융사는 인공지능(AI)이나 빅데이터 등 신기술을 적용해 새로운 상품을 더 쉽게 개발할 수 있고, 전산시설 구축 비용을 감당하기 어려운 핀테크 기업은 비용 절감 효과를 얻을 수 있다. 저자는 인간이 종(種)으로 존속하기 위해 차별과 괴롭힘 같은 사회적 배제 행위를 한다고 지적한다. 나를 지키고 살아남기 위해서 타인을 공격할 수밖에 없는 환경적 요소가 있다는 것. 이로 인해 사람과 사람 사이에 나이, 학벌, 성별, 외모, 직업, 연봉 같은 조건으로 서열을 매기는 문화가 뿌리내리게 됐고, 이를 통한 차별과 괴롭힘을 자연스럽게 습득하게 됐다고 분석한다. 가해자들의 공통점은 강자는 절대 공격하지 않고 상대적인 약자나 비슷한 처지의 사람을 공격하고 짓밟는다는 것이다. 권력자에겐 싫은 내색조차 못 하고 스트레스를 약자에게 푼다. 가해자들은 상대방을 무시함으로써 자신의 존재감을 느낀다. 저자는 이 같은 분석을 통해 차별이 특별한 것이 아니라 일상에서 아주 평범하게 일어날 수 있음을 일깨운다. 이는 도덕성과는 관계없다고 지적한다. 동양북스 펴냄. 192쪽. 1만2천500원. 수원여객 노조는 송고’조정중지’ 용남고속은 사측과 다시 협상 테이블에 (수원=연합뉴스) 김인유 권준우 류수현 기자 = 20일 총파업을 예고한 수원지역 버스노조 가운데 한 곳이 사측과 임금협상을 타결해 파업 계획을 철회했다 룰렛.

(브뤼셀=연합뉴스) 김병수 특파원

(브뤼셀=연합뉴스) 김병수 특파원 = 교사 자격증을 가진 교대와 사범대 출신들이 임용이 안 돼 취업난을 겪고 있는 한국과 달리 네덜란드는 교사 부족으로 인해 일부 학교가 주4일 수업을 진행해야 할 상황이라고 네덜란드 언론이 18일 보도했다. 네덜란드 RTL뉴스에 따르면 잔스타트 지역의 일부 학교들은 교사 부족으로 인해 올해 가을부터 현행 주5일제 수업을 주4일제로 변경이 불가피하다고 밝혔다. 잔스타트 지역 교육 당국의 핵심 관계자는 RTL뉴스와의 인터뷰에서 “다른 선택의 여지가 없는 학교에서는 단기적으로 주4일제 수업을 할 것”이라고 말했다. 이 관계자는 “수업을 할 수 있는 사람들은 모두 교단에 서고 있다”면서 “교사 중 누군가 결근하게 되면 대신 수업을 진행할 사람이 없다. 우리는 더는 수업에 필요한 교사의 수요와 공급을 맞출 수 없다”고 호소했다. 이 관계자는 “주4일제 수업은 현행 네덜란드법상으로는 불법이지만 우리는 다른 해법이 없다”고 설명했다. 교육 당국은 다만 어떤 학교가 주4일제 수업을 할지는 결정되지 않았다고 전했다. 네덜란드는 교사를 충원하기 위해 교사 지망생들에게 대학 학비를 대폭 깎아주는 등 인센티브를 제공하고 있지만 교사 부족 문제가 쉽게 해결되지 않고 있다. (영통구, 한국 2018년 9월 19일 PRNewswire=연합뉴스) VVDN은 오늘, 한국 지사를 설립하며 아시아에서의 확장세를 이어간다고 발표했다. VVDN은 자사의 업계 주도적인 제품 엔지니어링과 제조 역량에 대한 긍정적인 시장 반응과 아시아 태평양(APAC) 지역에서 증가하는 수요에 힘입어 사업 확장을 이어가고 있다. 최근 VVDN은 일본에 지사를 설립했으며, 이 확장세를 이어가면서 한국에도 새 지사를 설립한다고 발표했다. 한국 지사는 25년 넘게 경험을 구축해온 업계 베테랑 Simon Yoon이 이끌 예정이다. (워싱턴=연합뉴스) 송수경 특파원 = 남북 정상 간 비핵화 논의의 결과가 19일 채택된 ‘9월 평양 공동선언’과 두 정상의 공동기자회견을 통해 공개되면서 이제 시선은 미국 조야의 반응에 집중되고 있다. 이번 회담은 당초 북미간 교착국면의 돌파구를 열어 비핵화 테이블을 본궤도에 올려놓기 위한 가교 측면도 적지 않았다. 따라서 남북 정상으로부터 ‘공’을 넘겨받은 미국이 이번 회담 결과를 어떻게 받아들이느냐에 따라 2차 북미정상회담 조기 성사 등 이후 ‘본(本) 게임’이라고 할 수 있는 북미 간 비핵화 담판의 속도와 진도, 나아가 한반도 평화 프로세스의 향배가 좌우될 수밖에 없어 보인다. 특히 미국 측은 이틀째 회담 시작에 앞서 남북 정상을 향해 ‘의미 있고 검증 가능한 조치’를 압박하는 메시지를 발신, 비핵화 수준에 대한 ‘가이드라인’을 제시하기도 했다. 이런 맥락에서 볼 때 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 실제로 내놓은 결과물에 대해 북한의 직접적 비핵화 협상 상대인 미국이 내릴 평가가 최대 관건이 아닐 수 없다. 일단 미국 행정부의 최고 의사 결정권자인 도널드 트럼프 미국 대통령은 즉각 ‘화답’하고 나섰다. 트럼프 대통령은 남북 정상의 공동기자회견 약 1시간만인 19일(현지시간) 0시가 조금 넘은 시각 심야에 올린 트윗에서 “최종 협상에 부쳐질 것”이라는 전제조건을 달긴 했지만 ‘북한이 핵사찰을 허용하고 국제 전문가들이 지켜보는 가운데 (동창리) 엔진시험장과 미사일 발사대를 영구적으로 폐기하는 데에 합의했다’고 의미를 평가했다. 남북의 2032년 하계올림픽 공동개최 유치 방침을 언급하며 “매우 흥분된다”고도 했다. 트럼프 대통령은 이날 오전에는 ‘북한이 비핵화에 다시 전념하고 있다. 우리는 많은 진전을 이뤘다’는 폭스뉴스의 보도를 인용한 트윗을 올렸고, 이어 기자들을 만나서는 “남북에서 아주 좋은 소식이 있다. 우리는 북한과 관련해 엄청난 진전을 이루고 있다”고 평가했다. 다만 북한의 ‘비핵화 의지’에 대해 직접 화법으로 평가하기보다는 언론보도를 인용하는 ‘간접화법’을 사용한 점은 눈에 띈다. 트럼프 대통령이 트윗에서 언급한 ‘북한의 핵사찰 허용’도 기자회견이나 공동선언에는 직접 담기지 않은 것이어서 무얼 의미하는지 불분명하다. 김 위원장이 직접 육성으로 “핵없는 한반도 노력에 대한 확약”을 언급한 뒤 문 대통령이 구체적 내용을 설명하며 뒷받침한 이번 ‘비핵화 방안’은 ▲북측이 동창리 엔진시험장과 미사일 발사대를 유관국 전문가의 참관하에 영구폐쇄하고 ▲미국의 상응 조치에 따라 영변 핵시설의 영구폐기 등 조건부 추가 조치도 취해나간다는 것이다. 이 가운데 ‘외부 참관’을 두고 북한이 그간의 ‘셀프 폐기’ 논란에서 벗어나 미국의 검증 및 사찰 요구에 어느 정도 성의를 표한 것이라는 측면에서 ‘진일보’한 것으로 볼 수 있다는 해석도 나온다. 검증과 사찰은 그동안 미국이 목표로 제시해온 ‘최종적이고 완전하게 검증된 비핵화'(FFVD)의 핵심 요소이기도 하다. 그러나 이번 발표에는 미국이 그동안 북한이 줄기차게 주장해온 종전선언의 전제조건으로 요구해온 핵 리스트 신고는 언급되지 않았다. 즉, ‘미래 핵’에 대한 부분은 담겨 있지만, 현존하는 핵무기와 핵물질, 핵프로그램 신고 및 폐기, 반출 등과 같은 ‘현재 핵’의 신고·검증·사찰에 대한 직접적 언급은 빠져있어 남북 정상 간 논의에서 어떤 식으로 논의됐을지가 주목된다. 이와 함께 김 위원장이 문 대통령의 대북특사단을 통해 전한 ‘트럼프 첫 임기 내 비핵화 완성’이라는 시간표에 대한 언급도 빠져있다. 이날 ‘종전선언’이라는 표현이 기자회견에 직접 등장하진 않았지만, 북측이 영변 핵시설 영구폐기 등 추가 조치를 위한 전제로 꼽은 ‘미국의 상응 조치’라는 것은 결국 종전선언을 염두에 둔 것으로 보인다. 이행과 보상을 쪼개 단계별로 배치하는 동시 행동의 원칙을 재확인한 셈이다. 트럼프 대통령이 일단 긍정적 반응을 보임에 따라 마이크 폼페이오 국무장관의 재방북 추진 등 북미 회담 재재개로 이어질 수 있다는 관측이 나온다. 무엇보다 트럼프 대통령과 김 위원장의 2차 북미정상회담 추진 작업이 탄력을 받지 않겠느냐는 것이다. 이러한 관측은 최고 의사결정자 간 직접 소통이라는 ‘톱다운 협상’의 특수성과도 맞닿아있다. 워싱턴 외교가에서는 11월 중간선거를 앞두고 10월 북미 정상간 2차 핵 담판이 성사될 수 있다는 전망도 나오지만, 트럼프 행정부에서는 ‘정치적 시간표에 쫓겨 움직이지만은 않을 것’이라는 기류도 읽힌다. 하지만 핵 신고와 시간표 등 비핵화의 핵심 사안에 대해서는 기대에 못 미쳤다는 회의론이 워싱턴 조야에서 비등한 상황이어서 트럼프 대통령으로선 더욱 구체적 ‘행동’에 대한 담보 없이 담판에 나서기는 부담스러울 수밖에 없는 상황이다. 백악관 난맥상을 다룬 밥 우드워드의 책 ‘공포’ 발간과 뉴욕타임스(NYT) 익명 기고 등의 대형 악재로 내부적으로 궁지에 몰린 가운데에서 섣불리 김 위원장과 다시 마주 앉았다 ‘빈손’으로 돌아서게 될 경우 역풍에 부딪힐 수 있어서다. 핵심 참모그룹 내에서도 신중론이 적지 않은 것으로 알려진 가운데 트럼프 대통령으로선 비핵화에 대한 ‘어음’이 아닌 ‘현찰’이 확보돼야 운신의 폭이 커질 것이라는 관측이다. 이날 발표된 내용 이외에 초기 비핵화 이행 조치 등에 대한 ‘+α’의 메시지가 무엇인지에 이목이 쏠리는 것도 이러한 배경에서다. 내주 뉴욕 유엔총회를 계기로 열리는 한미 정상회담에서 ‘중재자’인 문 대통령을 통해 트럼프 대통령에게 전달될 구체적 메시지에 어떠한 추가 보따리가 담겨 있느냐가 미국의 최종 반응을 좌우할 수 있지 않겠느냐는 것이다. 일각에서는 트럼프 대통령의 ‘북한의 핵 사찰 허용’을 두고 비공식적으로 전달된 메시지와 관련 있는게 아니냐는 관측도 있다. 실제 정의용 청와대 국가안보실장은 남북정상이 공식 발표된 내용 외에도 더 많은 비핵화 관련 논의를 했다고 기자들에게 전했고, 윤영찬 청와대 국민소통수석도 공개되지 않은 얘기도 유엔총회때 트럼프 대통령에게 전달될 것으로 생각한다며 “현재 핵 부분은 북미 대화의 진척에 따라 달라질 것”이라고 말했다. 이번에 함께 방북한 문정인 대통령 통일외교안보특보도 기자들에게 “분명히 선언문에 담지 못한 김 위원장의 메시지가 있을 것이다. 문 대통령이 뉴욕에서 도널드 트럼프 대통령에게 그것을 직접 전달할 것”이라며 “상당히 이른 시일 안에 폼페이오 장관의 평양 방문이 이뤄질 것 같다”고 언급했다. 트럼프 행정부가 북한이 던진 답에 대해 최종적으로 어떤 평가를 하느냐를 가를 바로미터는 2차 북미정상회담 추진 문제가 될 것이라는 전망이 나온다. 북한이 이번에 내놓은 ‘답’을 비핵화를 향한 ‘의미 있고 검증 가능한 조치’라고 결론 내린다면 내주 한미 정상회담 후 2차 북미정상회담 추진 작업이 급물살을 탈 것이라는 관측에서다. 김 위원장이 연내에 서울 답방을 하기로 한 상황에서 논의가 순조롭게 진행되면 올 하반기 ‘남북→한미→북미→남북’으로 이어지는 선순환 구조가 숨 가쁘게 돌아가면서 한반도 항구적 평화체제의 문을 열 연내 종전선언 가능성도 그만큼 커질 전망이다. 반면 미국 측이 북한의 이번 의지 표명이 ‘눈높이’에 미달한다는 판단을 최종적으로 내린다면 비핵화 교착국면이 예상보다 길어질 가능성이 있다. 다만 북미 양측 모두 판을 깨길 원하지 않는 데다 북미가 결국 접점 마련에 나서지 않겠느냐는 분석도 만만치 않다. 이 경우에도 협상 주도권을 위한 북미 간 치열한 힘겨루기와 수 싸움은 계속될 전망이다.

바카라 송고브렉시트협상, 향후 수주가 중대고비…’노딜 브렉시트’ 피할까 내년 5월 유럽의회 선거 앞두고 EU 내부서 난민문제 ‘재부상'(브뤼셀=연합뉴스) 김병수 특파원 = 유럽연합(EU)은 19, 20일 이틀간 오스트리아 잘츠부르크에서 비공식 정상회의를 열고 영국의 EU 탈퇴(브렉시트) 협상과 난민 문제 등 EU의 당면 현안에 대해 논의한다. 브렉시트 협상과 관련, 내년 3월 30일 EU를 탈퇴하는 영국이 EU와 아무런 합의 없이 EU를 떠나게 될 경우 적지 않은 혼란이 예상돼 향후 몇 주가 EU와 영국 간 협상의 중대 고비가 될 전망이다. 양측은 당초 비준과정 등을 고려해 오는 10월을 현상 시한으로 잡았으나 아일랜드와 북아일랜드 국경문제 등 핵심쟁점을 놓고 양측이 대립하는 등 협상이 늦어지고 있어 오는 11월이 ‘협상 데드라인’으로 거론되고 있다. EU 정상들은 이번 회의에 이어 10월, 11월, 12월에 잇따라 회의를 열어 브렉시트 협상 진척 상황을 보고받고 협상 타결을 위한 가이드라인을 제시한 뒤 협상 타결 또는 결렬을 결정할 것으로 예상된다. 브렉시트 협상 EU 측 수석대표인 미셸 바르니에 전 집행위원은 18일 기자들과 만나 “10월이 되면 협상 타결이 가시권에 들어올지, 아일랜드 국경문제가 해결될지 보게 될 것”이라며 오는 10월 18일 EU 정상회의가 양측 협상팀에는 협상 타결 여부를 결정짓는 ‘진실의 순간’이 될 것이라고 말했다. 테리사 메이 영국 총리는 19일 만찬 회동 때 나머지 EU 회원국 정상들에게 교착 상태에 빠진 브렉시트 협상에 대한 영국의 입장을 설명할 예정이어서 협상의 돌파구를 마련할지 주목된다. 이어 영국을 제외한 27개 회원국 정상들은 20일 브렉시트 협상을 끝내기 위한 EU의 대책을 논의한다. 도날드 투스크 EU 정상회의 상임의장은 전날 EU 회원국 정상에 보낸 서한에서 “우리는 브렉시트 협상의 마지막 국면을 어떻게 이끌어나갈지 논의할 것”이라면서 “유감스럽게도 아직 ‘노딜 브렉시트(영국이 아무런 합의없이 EU를 탈퇴하는 상황) 시나리오’가 상당히 가능성이 있지만, 책임감 있게 대처하면 재앙을 피할 수 있다”고 말했다. 이번 정상회의에서는 유럽의 최대 과제인 난민 문제를 둘러싼 회원국 간 갈등을 완화하고 근본적인 해법을 찾기 위한 대책에 대해서도 논의한다. 최근 이탈리아 정부가 지중해에서 구조된 난민을 태운 구조선의 입국을 불허하고 다른 회원국에 이들 난민을 수용하라고 요구하면서 EU 내부에서 난민 문제를 놓고 회원국 간 갈등이 재점화됐다. 특히 내년 5월 유럽의회 선거를 앞둔 가운데 최근 이탈리아, 오스트리아, 슬로베니아, 독일, 프랑스, 네덜란드, 스웨덴 등 일부 EU 회원국에서 반(反)난민을 내세우는 극우 포퓰리스트 정당들이 정권을 잡거나 세력을 확대하고 있어 기성 정치권이 바짝 긴장하고 있다. 투스크 의장은 전날 서한에서 난민 문제와 관련, “잘츠부르크 회의에서 (회원국 간에) 상호 비난을 끝내고 건설적인 자세로 돌아와 협의에 임하기를 바란다”고 말했다.”비핵화 조치 관련 남북간 ‘미국 만족할 최저 수준’ 합의 가능성”남북정상, 9월 평양공동선언 합의문 서명하고 교환 / 연합뉴스 (Yonhapnews) 남북한 당국은 분단 65년간 문화적 이질성이 커질 대로 커진 상황에서 상대를 이해하고 동질성을 회복하는 가장 빠른 길은 언론교류뿐이라는 점을 재인식해야 한다. 언론교류가 활성화하면 상대지역에 대한 정보 부족과 오해에서 오는 충돌을 미리 막거나 완화하는데 기여할 수 있다는 점도 간과해서는 안 된다. 송고 (방콕=연합뉴스) 김상훈 특파원 = 쿠데타를 일으켜 송고군부 통치 맹비난…反군부 정당간 연대 논의도 지지 그는 “트럼프 대통령은 몇몇 분야에서만 고정된 이념을 가지고 있을 뿐”이라며 “만약 그가 자신이 스마트해 보일 수 있다고 생각하고, 이전과 다른 방식으로 일을 처리할 수 있다면 그는 열린 사고를 보여줄 것”이라고 말했다. 그러면서 국무부의 외교 및 원조와 같은 ‘소프트파워’가 ‘하드파워’의 필요성을 줄여준다는 짐 매티스 미국 국방장관의 주장에 트럼프 대통령이 영향을 받았다고 주장했다. 앞서 매티스 장관은 “만약 국무부를 위한 전폭적인 자금 지원을 하지 않는다면 내가 더 많은 무기를 사야 할 것”이라고 밝힌 바 있다. 게이츠는 송고”아프리카 빈곤 지원 안하면 서방국가에 큰 위협될 수도” 표준연 연구팀은 저온전류 비교기를 이용해 초정밀 저항값을 측정해 냈다. 이미 확립된 양자홀 저항 표준과, 새롭게 제작한 양자 고저항을 직접 비교한 게 핵심이다. 저울 양팔에 물체를 올려놓고 무게를 가늠해 보는 것과 같은 이치다. 연구팀은 조만간 ㏁급에서 불변의 양자저항을 확보할 수 있을 것으로 보고 있다. 채동훈 책임연구원은 “미세먼지 농도나 암 치료 방사선량 등 고도의 전류 측정이 필요한 많은 분야에 혁신을 가져올 수 있을 것”이라며 “새로운 전류표준 확립에도 기여하는 바가 클 것으로 보인다”고 말했다. 채 연구원은 독일 막스플랑크연구소 클라우스 폰 클리칭 교수 지도로 박사 후 과정을 밟았다. 송고 에비앙카지노

https://zvb59.com/ 라스베이거스를 넘어 세계 최대의 도박 도시로 부상한 마카오는 전날 태풍으로 인해 15일 밤 11시부터 시내 모든 카지노의 영업을 중단했다. 이는 마카오 역사상 처음 있는 일로, 33시간의 영업 중단 끝에 이날 오전 8시부터 마카오 전역의 카지노가 다시 문을 열었다. 하지만 마카오 곳곳의 저지대와 주요 도로가 침수 피해를 겪고, 2만여 가구에 정전 사태가 발생해 마카오 관광산업의 완전 정상화에는 다소 시간이 걸릴 것으로 전망된다. 마카오에서는 최소 17명이 다친 것으로 집계됐다.”영향 제한적이라 단정할 수 없어…기업 불확실성 증가”산업부 긴급대책회의…20일 업계와 대응방안 논의 (세종=연합뉴스) 김동현 기자 = 미국이 다시 중국산 수입품에 대규모 관세를 부과하면서 우리나라 수출에도 피해가 예상된다. 그동안 정부와 전문가들은 대체로 미중 무역전쟁의 부정적인 영향이 제한적일 것으로 전망했지만, 무역전쟁이 확산하면서 우리나라가 유탄을 맞을 수 있다는 우려가 커지고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 17일(현지시간) 미국무역대표부(USTR)에 2천억달러(5천745개 품목) 규모의 중국산 제품에 10% 관세를 부과하라고 지시했다. 관세는 오는 24일부터 부과되며, 내년부터 25%로 증가한다. 미국은 이미 7월과 8월 두 차례에 걸쳐 총 500억달러 규모의 중국산 제품에 25% 관세를 부과했고, 중국도 같은 규모의 관세로 맞받아쳤다. 트럼프 대통령은 중국이 이번에도 반격하면, 아직 관세를 부과하지 않은 2천670억달러 규모의 중국산 제품에도 관세를 부과하겠다고 선언한 상태다. “판문점 남북연락사무소 통해 계속 협의키로”…추석 이산가족 상봉 급물살(서울=연합뉴스) 황철환 기자 = 남북은 송고 ◇ 조시현, 박주현 교수는 연세의대를 졸업하고 동 대학원에서 석박사 학위를 취득했다. 조시현 교수는 미국 예일 의대, 박주현 교수는 미국 하버드 의대에서 각각 연수했으며 현재 강남세브란스병원 산부인과에서 생식내분비분과 진료를 맡고 있다. 대외적으로 대한자궁내막증학회, 대한폐경학회, 대한산부인과내분비학회, 대한산부인과학회에서 활동 중이다. 송고 ◇ 보청기 착용 후 청력변화 올 수 있어…귀 질환 잘 살펴야 국내에서 보청기를 쓰는 사람의 상당수는 외국에 견줘 그 만족도가 현저히 낮다. 이는 부적절한 처방, 불충분한 평가, 부실한 사후 관리 등이 이유로 꼽힌다. 중요한 건 보청기 착용 후에도 청력변화가 올 수 있다는 점이다. 특히 고령의 경우 삼출성중이염이나 돌발성난청, 외이도염 등에 의한 청력감퇴가 있다면 보청기 착용 여부와 상관없이 즉각적으로 이비인후과에서 약물이나 수술치료를 받아야 한다. 보청기 착용 후 갑자기 덜 들리는 경우에도 청력검사와 이비인후과적인 진료가 필요하다. 다른 질환이 있는지를 확인하기 위해서다. 이를 무시하고 보청기의 기계적인 문제로 단정하고 대응한다면 난청 치료 시기를 놓쳐 더욱 악화할 수 있다. 주변 사람들의 도움도 필요하다. 보청기를 착용한 사람과 대화를 할 때는 가급적 크지 않은 소리로, 표정을 함께 지어 주면서 또박또박 발음해야 한다. 고함을 치거나 소리를 지르는 것도 금물이다. 김성근이비인후과 김성근 원장은 “이상적인 보청기 착용은 이비인후과적인 난청 진단과 처방이 이뤄져야 하고, 보청기 착용 후에도 보청기의 효과를 전문적인 검사를 거쳐 객관적으로 평가해야 한다”면서 “또 주기적인 청력검사를 통해 난청의 상태를 모니터링하는 것이 중요하다”고 조언했다. 송고 ▲ 김영춘 해양수산부 장관은 13일 부산을 찾아 부산항 현안에 대해 지역 기자단과 간담회를 하고 자갈치 시장에 들러 추석 물가동향을 점검한다. 김 장관은 이 자리에서 부산항의 경쟁력 강화를 위한 ‘부산항 컨테이너 터미널 운영사 체계 개편 방안’을 설명한다. (서울=연합뉴스) 송고 이 행사는 창신동에 둥지를 튼 문화예술사회적기업 ‘아트 브릿지’가 지난해부터 주민들의 옛 정취에 끌려 이곳을 찾은 손님들을 아울러 만들어내는 문화 나눔 잔치다. (서울=연합뉴스) 김길원 기자 = 2018년 5월 15일. 허리에 통증이 있었던 초등학교 교사 A(38·여)씨가 경기도 부천의 모 한의원에서 봉침(봉독주사)을 맞은 날이다. 하지만 이날이 그녀에게는 사실상 생애 마지막 날이 됐다. 봉침을 맞은 후 중증 알레르기 반응인 아나필락시스(anaphylaxis) 쇼크로 뇌사 상태에 빠진 것이다. 사경을 헤매던 그녀는 봉침 주사 22일만인 6월 6일에 끝내 숨졌다. 사고 한 달여가 흐른 지난 7월 유가족은 사고를 낸 해당 한의사를 상대로 9억원대의 손해배상을 청구했다. A씨가 사고 없이 정년까지 초등학교 교사로 일했을 때의 합산 소득 등을 고려한 금액이다. 그런데 유족 측이 제기한 이번 손해배상 소송에는 사고가 난 한의원과 같은 건물에 있는 가정의학과의원의 원장도 포함됐다. 왜 이런 일이 벌어진 것일까. 경찰과 의료계, 유가족 담당 변호사 등의 얘기를 종합하면 사고 당일 한의사는 봉침 시술 후 A씨의 상태가 나빠지자, 같은 층에 있는 가정의학과의원 원장에게 직접 달려가 도움을 요청했다고 한다. 이에 이 의사는 A씨에게 항알레르기 응급치료제인 에피네프린을 투여하고 심폐소생술을 하는 등 응급처치를 시행한 것으로 알려졌다. https://zvb59.com/

주사위 (창원=연합뉴스) 이정훈 기자 = 경남 창원시는 외국인 관광객을 겨냥한 버스여행 상품 ‘K트래블버스’가 4월부터 창원노선 운영을 시작한다고 22일 밝혔다. (인천=연합뉴스) 최은지 기자 = 고대가요 ‘구지가’를 가르치며 성희롱했다는 의혹을 받은 국어교사에게 내려진 징계가 무효화됐다. 인천시교육청은 인천 모 사립 고등학교 국어교사 송고 (서울=연합뉴스) 이영호 기자 = “자신을 보호하기 위한 똑똑한 행동이라고 봅니다.’ 잉글랜드 프로축구 프리미어리그 ‘명가’ 리버풀의 위르겐 클롭(독일) 감독이 2018 러시아 월드컵에서 반칙을 당하면 과장된 ‘할리우드 액션’을 펼쳐 팬들의 조롱을 받은 ‘브라질 간판스타’ 네이마르(파리 생제르맹)를 두둔하고 나섰다. 클롭 감독은 18일(한국시간) 영국 리버풀에서 열린 공식 기자회견에서 “월드컵에서 네이마르의 경기 모습을 봤다. 사람들은 네이마르의 행동이 과하다고 이야기하지만 내 생각에는 정상적인 모습이었다”라며 “실제로 다른 선수들이 네이마르를 거칠게 대했다”라고 말했다. 리버풀은 한국시간으로 19일 오전 4시 리버풀의 안필드에서 파리 생제르맹(PSG)과 2018-2019 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 C조 1차전 홈경기를 치른다. 이런 가운데 PSG의 골잡이인 네이마르의 ‘할리우드 액션’에 대한 질문이 나오자 클롭 감독은 오히려 네이마르 편들을 들어줬다. 그는 “네이마르는 자신을 보호하고 싶어한다. 만약 상대 선수가 경고를 받을 상황이었다면 네이마르의 과장된 행동으로 퇴장에 가까워질 수 있다. 내 관점에서는 그렇게 이해된다”라며 “자신을 보호하기 위한 똑똑한 행동”이라고 강조했다. “At INVNT our mantra is ‘challenge everything’ and I have no doubt that Brea will do just that as she collaborates with our tribe and our valued partners to share INVNT’s stories, and those of our clients.” 베리만이 ‘한국의 야생동물지’를 스웨덴에서 출간한 지 이달로 꼬박 80년이 됐다. 이후 한반도에서는 전쟁, 산업화, 도시화 등으로 수많은 야생동물이 사라졌다. 특히 남북 분단은 한반도 생태계에 큰 영향을 미쳤다. 길짐승들은 155마일 군사분계선 철책에 가로막혔고, 날짐승들도 그 위를 자유롭게 오가긴 하지만 서식지가 나뉘어 환경이 달라졌다. 군사분계선 양쪽으로 설정된 비무장지대(DMZ)가 야생동물의 천국이라고 하지만 이곳 동물들은 부비트랩·지뢰의 공포, 확성기 소음, 관측시야 확보를 위한 고엽제 등에 시달리며 살아간다.(전주=연합뉴스) 홍인철 기자 = 전북도는 철새 도래기를 앞두고 구제역이나 고병원성 인플루엔자(AI) 유입을 사전에 차단하기 위해 ‘구제역ㆍAI 특별방역대책상황실’을 운영한다고 19일 밝혔다. (서울=연합뉴스) 박수윤 기자 = 그룹 방탄소년단의 리패키지 앨범 ‘러브 유어셀프 결 앤서'( 송고 이미지 링크: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=319563 경기농협, 21일 추석맞이 특별장터 개장 (수원=연합뉴스) 농협경제지주 경기지역본부는 21일 오전 9시부터 오후 6시까지 수원시 팔달구 인계동에 있는 지역본부 금요장터에서 ‘2018 추석맞이 농산물 특별 장터’를 연다. 40여 농가가 참여하는 이날 특별 장터에서는 민족 최대 명절인 추석을 맞아 농·축·수산물을 시중가 대비 10% 이상 할인 판매하며, 구매고객을 대상으로 장바구니를 사은품으로 증정한다. 또 농촌 지역 주민의 문화적 지위 향상을 위해 설립된 봉사단체인 한국농어촌사랑 방송예술인공동체 소속 연예인의 다채로운 공연과 경기미로 만든 송편 시식행사도 함께 진행된다. 1998년 3월 처음 개장한 경기농협 금요 장터는 40여개 농가가 참여해 직거래를 통해 저렴하고 품질 좋은 농산물을 판매하고 있다. 하루 평균 2천여 명의 고객이 방문하고, 연간 거래액이 30억에 달하는 등 경기지역의 대표 직거래장터로 자리매김하고 있다. 알츠하이머 진단받았다는 2013년 보도자료 “사리 판단 분명하고 일상생활 정상적” 최근 수년간 행사 참석·언론 인터뷰·회고록 출간…작년 초 “경제 잘 아는 사람이 대통령 해야” 발언도 IELTS는 호주, 캐나다, 뉴질랜드, 그리고 영국으로 이주를 원하는 사람들이 가장 많이 응시하는 영어 시험입니다. 10,000개가 넘는 대학, 학교, 회사, 그리고 이민국 등에서 시험을 인정해주고 있으며 호주와 영국에 있는 모든 대학과 미국의 유명 기관들에서 IELTS를 인정하고 있습니다.(브뤼셀=연합뉴스) 김병수 특파원 = 동유럽과 중국에 이어 최근 벨기에에서 ‘돼지 흑사병’이라고 불리는 아프리카돼지열병이 발생한 가운데 유럽연합(EU)의 행정부 격인 집행위원회는 15일(현지시간) 이 가축전염병 확산을 막기 위해 벨기에에 전문가들을 파견, 지원에 나선다. EU 집행위 측은 전날 “이번 주말에 전문가팀을 벨기에에 보내 아프리카돼지열병 확산을 막기 위한 벨기에 정부의 노력을 지원할 것”이라고 밝혔다고 언론들이 이날 보도했다. 벨기에에서 아프리카돼지열병이 재발한 것은 지난 1985년 이후 33년 만이다. 아프리카돼지열병은 사람에게는 전염되지 않지만, 돼지에게는 전염성이 강하고 치사율도 높아 치명적이다. 지난 2007년 동유럽 국가에서 아프리카돼지열병이 발생한 이후 독일, 프랑스, 네덜란드, 덴마크, 벨기에, 스페인 등 서유럽 축산강국들은 전염병이 확산하는 것을 차단하기 위해 부심해왔지만 이번에 방역망이 뚫렸다. 특히 이번에 벨기에에서 아프리카돼지열병이 발생한 지역은 독일, 프랑스, 네덜란드, 룩셈부르크와 가까운 지역이어서 주변국으로 전염병이 퍼지는 것을 막기 위해 EU가 나선 것으로 보인다. 이와 관련 비테니스 안드리우카이티스 보건담당 집행위원은 오는 17일 벨기에 연방과 지역 정부의 관계자들을 만나 대책을 논의할 예정이라고 집행위 측은 밝혔다. EU 차원에서 아프리카돼지열병의 전염 확대를 막기 위한 대책을 결정하면 벨기에는 이 조치를 이행해야 한다고 집행위 측은 덧붙였다. 주사위

에비앙카지노 당국자 “신병 처리에 별다른 문제 없을듯”(도쿄·서울=연합뉴스) 조준형 특파원 강병철 기자 = 태국에서 탈북자로 추정되는 송고 테슬라는 블룸버그 보도 후 성명에서 “지난달 머스크의 트윗 이후 법무부로부터 자발적인 자료 제출 요청을 받았으며, 이에 협조하고 있다”고 말했다. 테슬라는 그러나 머스크를 포함해 회사 관계자가 소환장이나 증언 요구를 받지는 않았다고 전했다. 테슬라는 “자료 검토 이후 문제가 최대한 빨리 해결되기를 바란다”고 덧붙였다. 법무당국의 조사는 미국 증권거래위원회( 송고(서울=연합뉴스) 강성철 기자 = 세계 각국에서 활약하는 동포 경제인들이 개성공단의 국제화를 도우려고 발벗고 나섰다. 세계한인상공인개성공단투자방문단(단장 김명찬)은 송고 정확한 통계는 충신이다. 있는 그대로를 정책 결정권자에게 전달하기 때문이다. 당나라 태종은 위징이라는 신하가 미울 때가 많았다. 송곳 같은 비판을 과감하게, 있는 그대로 토해냈기 때문이다. 일부 신하들은 그의 목을 베라고 건의했다. 그러나 태종은 그러지 않았다. 그를 숙청하면 아무도 자기에게 옳은 말을 하지 않으리라고 판단했기 때문이다. 송고 이런 베데스다 시스템에서 암인지 아닌지 구별이 안 되는 여포종양은 4단계에 해당한다. 지금까지 여러 연구가 있었지만, 여포종양을 두고 정확히 암 여부를 진단할 방법은 아직 없다. 때문에 환자들이 가장 궁금해하는 점은 과연 15∼30% 정도의 확률로 반드시 수술해야 하느냐는 점이다. 여포종양이 암으로 판명되면 대부분 갑상선유두암의 여포성 변이거나 여포암이다. 이중 여포암으로 판명되면 유두암보다 예후가 나쁘고 폐, 뼈 등 멀리 떨어져 있는 장기로도 전이될 위험이 있어 조기 치료가 중요하다. 여포종양은 심지어 여포종양 진단 자체가 어려운 경우도 있다. 이 경우 초음파유도 중심부 바늘생검(총조직검사), 암유전자 검사를 포함한 분자병리검사 등으로 일부 진단의 정확도를 높일 수 있으나 여전히 수술 전 암 진단에는 한계가 있다. 서울성모병원 암병원 갑상선암센터가 2009년 이후부터 진단된 여포종양 환자 400명을 분석한 결과를 보면, 수술 후 최종조직검사에서 암으로 진단된 확률이 50%가 넘었다. 또한, 암의 평균 직경이 2.5㎝로 비교적 크기가 컸다. 여기에 NRAS라는 특정 유전자 변이가 있는 경우 암의 확률이 높았으나 유전자 변이가 없는 경우에도 약 40%에서 암이 발견됐다. 다만 수술 전 진단법 중 일반적으로 시행하는 세침검사보다 총조직검사를 시행한 경우가 여포종양 진단 확률이 더 높았다. 그나마 다행인 것은 암으로 최종 진단돼도 대부분은 상대적으로 위험도가 낮은 암종이었다는 점이다. 이처럼 갑상선 여포종양은 갑상선암 보다는 덜 알려져 있지만, 갑상선 결절의 악성도를 확인하는 데 중요한 질환이다. 현재 가이드라인은 여포종양으로 판단되는 경우 최종 진단을 위해 수술적 치료를 권장하고 있다. 특히 비교적 크기가 큰 갑상선 결절을 갖고 있다면 조직검사를 통해 여포종양의 실체를 감별한 다음 수술치료를 통해 최종 확진을 하는 게 바람직하다.회원국 정상에 서한…”난민문제, 건설적으로 접근해야”(브뤼셀=연합뉴스) 김병수 특파원 = 도날드 투스크 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장은 18일 영국의 EU 탈퇴 협상과 관련, 핵심 쟁점들이 타결되지 않으면 11월에 EU 정상들이 참석해 대책을 논의하는 특별회의가 필요할 수도 있다고 밝혔다. 투스크 의장은 오는 20, 21일 오스트리아 잘츠부르크에서 열리는 비공식 EU 정상회의를 앞두고 회원국 정상에 보낸 초청 서한에서 “노딜 브렉시트(No-Deal Brexit·아무런 합의없이 영국이 EU를 탈퇴하게 돼 혼란이 발생하는 것)의 가능성이 여전히 상당하다”면서 이같이 말했다.(제주=연합뉴스) 변지철 기자 = 제주도는 도민과 관광객 모두가 건강하고 편안한 추석 명절 연휴를 보낼 수 있도록 22∼26일 5일간 도 보건건강위생과와 각 보건소를 중심으로 응급진료 종합 대책상황실을 설치·운영한다.(서울=연합뉴스) 이경욱 기자 = 유럽의회가 이민정책 등에서 유럽연합(EU)의 가치에 심각한 위협을 가했다는 이유로 11일(현지시간) 헝가리에 대한 제재 방안협의에 들어갔다. (평양·서울=연합뉴스) 평양공동취재단 이정진 박경준 기자 = 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 19일 김 위원장의 서울방문에 합의함에 따라 북한 최고지도자가 조만간 분단 이후 처음으로 남한 땅에 발을 디딜 것으로 보인다. 김 위원장의 답방이 성사되면 남북 정상이 서울과 평양을 오가는 방식의 정상회담 정례화가 가시화하는 등 남북관계가 한층 업그레이드될 것이라는 기대가 나온다. 양 정상이 이날 서명한 ‘9월 평양공동선언’에는 ‘김정은 국무위원장은 문재인 대통령의 초청에 따라 가까운 시일 내로 서울을 방문하기로 하였다’고 돼 있다. 문 대통령은 합의서 서명 뒤 회견에서 ‘가까운 시일’과 관련해 “특별한 사정이 없으면 올해 안을 의미한다”고 설명했다. 그동안 남북정상회담은 우리 대통령이 평양으로 건너가거나 중립지역인 판문점에서 열렸다는 점에서 김 위원장의 방남이 성사된다면 남북관계 역사에 일대 사건으로 기록될 전망이다. 문 대통령도 “남북관계의 획기적인 전기가 마련될 것”이라고 기대했다. 김정은 위원장은 지난 4월 27일 열린 정상회담 당시 군사분계선(MDL)을 넘어 판문점 남측 지역에 들어왔지만, 판문점은 유엔군사령부가 관할하는 곳이라는 점에서 실질적인 남한 방문으로 보기는 어렵다. 에비앙카지노

카니발카지노 (서울=연합뉴스) 왕지웅 기자 = 한국여성인권진흥원은 성매매추방주간(9월 19~25일)을 기념해 서울 홍익대 인근 탈영역우정국 갤러리에서 ‘성매매 집결지 100년 아카이빙’ 특별전을 열고 있습니다. 오는 30일까지 열리는 이번 행사에는 성매매 역사와 관련한 지도와 신문, 사진 자료 등이 수백점 이상 전시되어 있는데요. 개막식 현장의 모습을 360 VR 영상으로 살펴보시길 바랍니다.출판사 “가장 빨리 팔리는 책” 탄성 (서울=연합뉴스) 이동경 기자 = 도널드 트럼프 미국 행정부의 난맥상을 폭로한 책 ‘공포: 백악관 안의 트럼프’가 발간 첫 주 만에 110만 부가 팔렸다고 AP,AFP통신 등이 18일 보도했다.”연기하는 쾌감 커…계속 일할 수 있어서 감사하다” (서울=연합뉴스) 이도연 기자 = “성형을 했든지 안 했든지 남의 외모에 참견하는 일은 폭력적이고 무례한 것이라 생각해요.” 19일 서울 종로구 삼청동에서 만난 배우 곽동연(21)은 최근 종영한 JTBC 금토극 ‘내 아이디는 강남미인’에서 그가 맡은 연우영 역과 닮아있었다. 극 중 연우영은 화학과 조교로 최고의 능력남이자 배려심 있고 사려 깊은 인물이다. 성형미인인 여자 주인공 강미래를 좋아한다. 곽동연은 연우영처럼 성형에 대한 자신의 소신을 망설임 없이 말했다. “자신의 외모나 아름다움에 대한 것은 그 기준이 다 다르다고 생각해요. 성형할지 말지는 본인이 스스로 판단할 일이고요. 저요? 저는 제 외모에 만족합니다. (웃음)” ‘내 아이디는 강남미인’의 원작 웹툰을 보지 않고 출연을 결정했다는 그는 “제목을 듣고 누군가가 외모의 기준을 마음대로 정하는 비판해야 할 사회적 분위기를 꼬아서 만든 제목일 것이라 생각했다”며 “나중엔 웹툰을 봤는데 드라마와 70% 정도는 비슷했던 것 같다”고 말했다. ※ 장경욱 변호사는 대학 재학시절부터 인권에 관심을 가졌다. 시국사건으로 수감된 재학생들을 돕기 위해 서울대 총학생회 산하에 인권위원회를 만들어 위원장을 맡았다. 1997년 사법시험에 합격했고 2000년에 사법연수원을 수료했다. 민변에 가입한 후 사무차장(2004~2006년)을 역임했다. 그동안 100여 건의 시국사건과 6건의 탈북자 간첩 조작 의혹 사건의 변론을 맡았다. 송고 회담에서 랴오닝 주지사 Tang Yijun은 “랴오닝은 중국 동북부에서 독특한 지리적 이점을 갖고 있다”고 말했다. “일대일로” 건설에서 중요한 교점인 랴오닝은 중국 동북부의 지원을 받고 있으며, 보하이 림(Bohai rim)에 가깝고, 동북아시아를 향해 열려 있으며, 활기와 활력으로 가득하다. — 스크린 독과점 문제가 심각하다. ▲ 먼저 해야 할 일은 한국영화에 대한 통계를 제대로 정리하는 것이다. 막연히 아는 것에서 벗어나 스크린 독과점, 상영 독과점에 대한 정확한 데이터를 분석해야 한다. 그런 다음 하반기부터 공청회를 개최할 계획이다. 독과점, 수직계열화를 바라보는 시각은 비슷한데, 해결 방안에 대해서는 조금씩 생각이 다르다. 이들을 하나로 묶어 영진위의 공식적인 입장을 정할 것이다. 영진위는 영화인들의 입장에서 태도를 정해야 한다. 세 번째가 법 개정이다. 이를 위해 논의구조를 만들고 여론화해야 한다. 영진위가 할 수 있는 부분은 여기까지이다. 불공정거래와 관련된 문제들, 예를 들어 초대권 남발 같은 사례들을 영진위가 수집해서 공정거래위원회와 함께 해결해야 한다. 정책연구와 공정환경 조성이 영진위가 중요하게 해야 할 일이다. 메르스는 2012년 4월 사우디아라비아 등 중동지역에서 처음 발생한 급성 호흡기 감염병으로, 치사율이 최대 46%나 된다. 증상을 완화해주는 약은 있지만, 예방백신이나 치료제는 아직 개발되지 않았다. 의료계는 낙타접촉, 낙타유 섭취, 확진자와의 비말 접촉 등으로 감염되는 것으로 보고 있다. 국내 첫 환자는 2015년 5월 20일 발생했다. 중동지역에서 입국한 사람이었다. 같은 해 12월 23일 ‘상황 종료’가 선언될 때까지 186명이 감염됐고 그중 38명이 사망했다. 또한, 1만6천752명이 격리됐다. 당시 메르스 사태로 사회 전체가 움츠러들었고, 관광산업을 비롯해 내수가 위축됐다. “한민족 정체성 가진 글로벌 인재 육성 위해 축제 꾸준히 열 것”(하얼빈=연합뉴스) 강성철 기자 = “조선족 어린이들의 솜씨 경연을 통해 인재를 발굴하는 일이라서 매년 설레는 마음입니다.” 현지 시간으로 15∼16일 중국 헤이룽장성 하얼빈시 사범대학 음악홀에서 열리는 ‘제14회 홈타민컵 전국 조선족 어린이 방송문화축제’를 후원하는 강예나(37) 유나이티드문화재단 축제 지원단장이 14일 연합뉴스와의 인터뷰에서 “한민족의 정체성을 가진 글로벌 인재 육성을 돕자는 게 대회를 개최하는 이유”라며 한 말이다. 강덕영 유나이티드제약 대표의 딸로 재단 갤러리 대표도 겸하는 그는 지난해부터 축제 지원단장을 맡아 대회를 홍보하고 참가자들 발굴에도 앞장서고 있다. 강 단장은 “최근 조선족 3, 4세들은 점차 현지화해 우리의 말과 글을 잃어가고 있다”며 “한민족의 얼과 혼을 심어주어 자긍심을 갖도록 돕는 일이라 해마다 빠지지 않고 축제를 연다”고 강조했다. 흑룡강조선어방송국과 중국국제방송국 조선어부가 재단의 후원을 받아 열어온 이 행사는 한국어 글짓기, 이야기, 노래, 피아노 등 네 부문에서 경연을 펼친다. 그는 “입상자들이 베이징대·칭화대 등 명문대에 진학하거나 예술 분야에서 두각을 나타내고 있어서 조선족 어린이들의 인재 등용문이라는 평가도 받는다”고 설명했다. “3회 노래부문 금상을 받은 박향실 학생은 조선족 성악계의 차세대 주자로 주목을 받고 있고, 7회와 8회 이야기 부문 수상자인 류명봉·김주남 학생은 타고난 이야기꾼이라는 소리를 듣습니다. 특히 류 군은 한족 학생으로 유창한 한국어 솜씨를 뽐내 중국 사회에 한국어 학습 붐을 일으키고 있습니다.” 또 9회 피아노 부문 우승자인 김주남 학생은 2013년 중국 전역에서 13명만 선발하는 중국음악학원 피아노영재반에 뽑힌 데 이어 지난해에는 포르투갈 국제피아노콩쿨에서 우승했다고 강 단장은 소개했다. 초창기 참가자들은 동북 3성 지역에 집중됐지만 이제는 중국 전역은 물론이고 한국에서도 참가자가 나오고 있다. 강 단장은 “대회 3개월 전부터 방송국 심사위원단이 중국의 베이징, 상하이, 칭다오 등 주요 도시와 네이멍구 등 중국 전역을 돌며 예선을 치러 1천여 명의 지원자 가운데 최종 본선 60명을 선발했다”며 “최근에는 한류 열풍에 힘입어 한족 학생들의 참여도 늘고 있다”고 반기기도 했다. 재단은 2002년 첫 축제 때부터 독립운동 유공자의 후손을 발굴해 감사장과 격려금을 전달했다. 강 단장은 “독립운동에 몸 바쳤던 선열들의 후손에게 감사의 마음을 전하는 것은 당연한 도리로 방송국의 협조를 받아 후손 찾기를 꾸준히 진행하고 있다”며 “올해는 안중근 의사의 이토 히로부미 암살을 도운 유동하 의사와 지린성 일대에서 항일 무장 투쟁을 벌인 마하도 의사의 후손을 격려할 예정”이라고 말했다. 그는 “유나이티드제약이 중국지역에 의약품 수출로 번 이익을 현지에 환원하자는 취지로 홈타민컵을 시작했다”며 “한두 번의 이벤트로 끝내지 않고 꾸준히 후원하고 있어서 조선족들로부터 진정성을 인정받는 게 가장 큰 보람”이라고 뿌듯해했다. 바카라

바카라사이트 중요한 것은 쌍방의 성실한 실천이다. 남북은 1992년 초 발효된 ‘남북 사이의 화해와 불가침 및 교류·협력에 관한 합의서’에서 상대방에 무력을 사용하지 않으며 상대방을 무력으로 침략하지 않는다는 것을 골자로 한 불가침 합의를 한 바 있다. 남북 군사공동위원회 구성, 쌍방 군사당국자 간의 직통전화 설치 등 당시 합의의 큰 틀은 완벽했지만 제대로 이행되지 못했다. 이는 합의서 한장이 중요한 것이 아니라, 합의를 지키려는 의지가 관건임을 보여주는 사례다.통일준비위 첫 회의주재, “北은 대화상대”…흡수통일론 오해불식 시도 “국제협력 훼손않는 범위내서 남북 교류협력 확대”… 송고 워싱턴 소재 싱크탱크 ‘전쟁학연구소'(ISW)의 터키 연구자 엘리자베스 티어만은 AFP통신에 “당장 러시아·터키 관계가 파열음을 내지는 않고 있지만, 터키의 야망과 아사드 정권의 목표는 상충한다는 점은 자명하다”고 진단했다. 모스크바대학 소속 러시아·터키 관계 전문가 케림 하스 박사는 이달 7일 아랍권 매체 알모니터에 “양국의 신뢰 수위가 매우 낮아졌으며, 관계가 위태롭다”고 평가했다. 러시아와 터키는 국제 여론전을 벌이며 물밑으로 치열한 협상을 계속하고 있다. 러시아·시리아군이 지상 작전을 포함, 전면적인 공세를 벌이는 시기는 미국과 터키의 관계가 변수가 될 것으로 예상된다. 하스 박사는 “터키가, 미국과 갈등이 더 깊어져 러시아의 조력이 더욱 절실해지는 바로 그 순간, 러시아가 대대적인 공세를 펼칠 것”이라고 예측했다. 2003년 대형 폭발사고로 40여명 사상자 낸 이후 18년만 (상파울루=연합뉴스) 김재순 특파원 = 과거 대형 폭발사고로 많은 인명피해를 낸 브라질 아우칸타라 우주센터(CLA)가 로켓 발사 재개를 위한 준비를 거의 마친 것으로 알려졌다. 16일(현지시간) 국영 뉴스통신 아젠시아 브라질에 따르면 브라질 정부는 오는 2021년 중 아우칸타라 우주센터에서 로켓 발사를 재개할 계획이다. 브라질 정부 산하 우주시스템조정위원회의 루이스 페르난두 지 아기아르 위원장은 “지금으로부터 15년 전에 발생한 폭발사고 이후 새로운 로켓 발사를 위한 준비 작업을 진행해 왔다”고 말했다. (홍콩=연합뉴스) 안승섭 특파원 = 중국 정부가 대만이 소셜미디어를 활용해 간첩 행위를 하고 있다고 발표하자, 대만 정부가 “날조극에 불과하다”고 발끈하고 나섰다고 홍콩 명보가 송고환자 처벌 가능성 일축…”국민연금운영계획에 단일안 아닌 다수안 담는다””아동수당, 정책 효율 생각해 송고김정은 위원장 방중 부각…관광·스포츠체험 홍보(선양=연합뉴스) 홍창진 특파원 = 북중 접경인 중국 랴오닝(遼寧)성 선양(瀋陽)에서 북한 70주년 9·9절(정권수립 기념일) 기념 사진·미술·도서·수공예품 전시회가 열리고 있다. 2일 선양시 허핑(和平)구 소재 조선족문화예술관에 따르면 주 선양 북한총영사관 주최로 북한의 최근 사회변화상을 소재로 한 사진과 미술작품, 도서, 수공예품 등 100여 점의 전시를 오는 3일까지 진행한다. 전시된 사진은 김정은 북한 국무위원장의 3차례에 걸친 방중 및 시진핑(習近平) 중국 국가주석과의 정상회담, 현지 시찰을 부각하면서 김일성 주석·김정일 국방위원장의 방중 모습을 포함했다. 또 마식령 스키장과 미림 승마·항공구락부, 문수물놀이장 등의 소개사진을 통해 북한이 대외 이미지 개선 및 외화난 해결을 위해 내세우는 현지 관광·스포츠 체험을 홍보했다. 도서로는 김일성전집, 김정일선집 등 북한 최고지도자 관련 서적이 전시됐고 북한 도자기와 공예품, 미술품 수십점도 출품됐다. 현지 매체인 요녕신문은 “이번 전시회가 북한의 경제, 문화, 정치 등 각 영역의 성과를 담은 도서, 사진 등을 보여줬다”며 “북한 측은 전시회를 계기로 자국에 대한 이해가 깊어지고 북중친선협조관계를 발전시키기 희망했다”고 전했다. AGC Group의 장기 경영 전략인 “Vision 2025”에서, 회사는 전략 사업으로 모빌리티 및 전자 제품 비즈니스를 지정하고, 해당 분야 중 특히 5G를 엄청난 비즈니스 기회로 간주하고 있다. 이후 회사는 차세대 고속 통신 기술의 성장에 공헌하기 위해 다년간 성장시킨 유리, 전자, 화학 및 세라믹 기술을 통합 및 조합을 계속하는 한편, 이 분야의 사업을 적극적으로 확장할 예정이다. ◇ 2급(지방이사관) 승진 ▲ 대변인 김의승 ▲ 일자리노동정책관 강병호 ▲ 행정국장 황인식 ▲ 재무국장 하철승 ▲ 평생교육국장 백호 ▲ 도시기반시설본부장 한제현 ▲ 인재개발원장 김상한 (서울=연합뉴스) 송고 형법 제307조는 공연히 사실이나 허위 사실을 적시해 명예를 훼손할 경우 징역이나 벌금형 등의 처분을 받을 수 있도록 규정하고 있다. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(정보통신망법)도 제44조7 2항에서 사람을 비방할 목적으로 공공연하게 사실이나 거짓의 사실을 드러내 타인의 명예를 훼손하는 내용의 정보를 유통하는 것을 금지하고 있다. 그러나 법조계에는 두 사람의 친밀한 모습이 담긴 사진을 공개한 행위를 명예훼손으로 보기 어렵다는 의견이 많다. 정부의 개인정보 보호 심의ㆍ의결기관인 개인정보보호위원회 위원을 지낸 구태언 변호사는 “두 사람이 사귀었던 게 사실이라면 명예훼손으로 보기 어렵다”고 말했다. 구 변호사는 “누드 사진이 아닌 인물 사진이고, 두 사람이 개인적인 만남을 갖지 않고는 이런 사진을 찍기가 어렵다는 것을 입증하는 게 사진 공개 목적이라면 법을 위반했다고 하기 힘들다”면서 “역사가 그 자체로 알려지고 공유되는 것은 범죄 행위가 아니기 때문”이라고 설명했다. 다만 “두 사람이 사귀었다는 게 허위라면 타인의 명예를 훼손한 것으로 처벌 가능성이 있다”고 덧붙였다. 현직 부장판사도 “현재까지 공개된 내용으로만 보면 명예훼손으로 이주연씨를 형사처분 하기는 어려워 보인다”고 말했다. 그렇다고 이씨가 법적 책임에서 자유로운 것은 아닌 것으로 보인다. 우선 이씨가 류씨의 초상권을 침해한 것은 명백한 사실이라는 게 전문가들의 판단이다. 우리카지노

슬롯 머신 The experimental results that will be presented strongly suggest that pre-treatment with 5-Azacytidine and Decitabine enhances the cell killing activity of MEN1112/OBT357 on SKNO-1, HL60 and K052 cell lines. 하남시는 신세계그룹이 미사강변도시 부지에 추진하는 온라인센터 계획에 반대한다는 공문을 한국토지주택공사(LH)에 보내고, 앞으로 신세계 측과 관내 대체부지를 찾는 데 공동으로 노력하기로 했다고 19일 밝혔다.IT/과학 본문배너 그동안 하남시는 지역 주민이 반대하는 온라인센터 건립은 안 된다는 입장을 밝히면서 내부적으로는 온라인센터 본사 입점에 따른 경제적 효과와 교통 문제, 환경 문제 등을 다각도로 검토하며 신세계 측과 의견을 교환해왔다. 그러나 신세계 측으로부터 미사지구 검토부지에는 온라인센터 본사 인력 전체가 근무할 공간이 부족해 일부 기능의 이전만이 가능하다는 입장을 확인, 이러한 온라인센터 계획은 지역 발전에 큰 도움이 되지 않는다고 결론 내렸다. 물류 기능이 들어오면 교통난과 안전·환경 문제 등으로 주민 불편이 커질 것이라며 온라인센터가 들어오는 것에 강하게 반대해온 지역 주민들 역시 동의하지 않을 것이라는 점도 고려했다. 하남시는 신세계와 두 차례 비공식 면담을 통해 미사지구 검토부지에 대한 검토와 온라인센터 본사 이전 문제를 논의했지만, 접점 찾기에 실패했다. 시 관계자는 “미사지구 내 온라인센터 추진이 사실상 어려워진 만큼 앞으로 신세계 측과 하남 지역에서 대체부지를 찾는 데 노력하기로 뜻을 모았다”고 말했다.▲ 경향신문 = 고용, 끝모를 추락 ▲ 서울신문 = “오늘도 허탕, 지난달 딱 7일 일했습니다” ▲ 세계일보 = 8월 실업자 113만… 외환위기 후 ‘최악’ ▲ 조선일보 = 집값 뛴 지역 ‘더 센 종부세’ ▲ 중앙일보 = 일자리 정부의 일자리 붕괴 ▲ 한겨레 = 토지공개념 빼든 여당, 종부세 3%로 인상 검토 ▲ 한국일보 = 또 16만명 직장서 아웃… ‘취업 난민’ 된 40대 ▲ 디지털타임스 = 투자 사라지고 투기만 남은 한국 경제 ▲ 매일경제 = 또 고용참사…40代 16만명 일자리 잃어 ▲ 서울경제 = 씨 마른 일자리…경제정책 이래도 안 바꿀건가 ▲ 전자신문 = 과기 출연연 80% ‘부실학회’ 참석 ▲ 파이낸셜뉴스 = 서울서 집 사기 점점 힘들어진다 ▲ 한국경제 = 쫓겨나는 알바 … 청년 17만명 일자리 잃다 ▲ 건설경제 = 일자리도 돈도 수도권으로 다 빠져 미분양 80% 넘는 ‘유령도시’ 전락 ▲ 매일일보 = 초강력 부동산 대책 공급확대 오늘 발표 ▲ 신아일보 = 남북공동연락사무소 내일 개소 ▲ 아시아타임즈 = 먹구름 드리운 중국 경제…불안한 ‘4개의 화살’ ▲ 아시아투데이 = 규제개혁 목표, 초과달성의 비밀 ▲ 아주경제 = 文대통령 “과감하게 규제혁신” ▲ 에너지경제 = “발주 줄이면서 공사비 지급마저 지연” ▲ 이데일리 = “10억 이하면 허위매물”…온라인카페 ‘검은 짬짜미’ ▲ 일간투데이 = 눈을 감자 ‘졸음 센서’가 삑삑∼ ▲ 전국매일 = 창원ㆍ수원ㆍ용인ㆍ고양 특례시 실현 힘 모은다 ▲ 경기신문 = 서비스 지연 ▲ 경기일보 = ‘경기도 농림업’ 남북협력 물꼬 튼다 ▲ 경인일보 = 정부 블라인드 채용까지 ‘수도권 역차별’ ▲ 기호일보 = 신포동 예술인 ‘둥지 내몰림’에 쫓겨난다 ▲ 인천일보 = 인천, AG 빚 조기상환 포기했다 ▲ 일간경기 = 내년 중학 신입생 교복 현물 무상 ▲ 중부일보 = 道, 대북 스포츠 교류 물꼬튼다 ▲ 중앙신문 = 내년부터 中 신입생 교복 현물로 지급 ▲ 현대일보 = “지역화폐 도입 찬성” 59% ▲ 강원도민일보 = 1년새 ‘취업’ 9000명 줄고 ‘실업’ 6000명 늘어 ▲ 강원일보 = 3조원 쏟아붓고도… 폐광지 경제는 빈사상태 ▲ 경남도민일보 = 창원 ‘특례시’ 향해 정조준 ▲ 경남매일 = 남해안 시대 ‘활짝’ ▲ 경남신문 = 경남도-민주당, 35년 만에 예산정책협의회 “보증수표 돼달라” “현안해결 돕겠다” ▲ 경남일보 = 촉석루 중건 60년 역사를 드러내다 ▲ 경북매일 = 인명 구조할 고가사다리차 운전할 사람이 없었다니… ▲ 경북연합일보 = 경주서 국제문화재산업전 막 올랐다 ▲ 경북일보 = 도시재생사업 지방비 없어 ‘끙끙’ ▲ 경상일보 = 간월산 자락 수려한 옛모습 되찾을까 ▲ 국제신문 = “코스콤ㆍ예보 오라” 부산 유치에 사활 ▲ 대경일보 = 탈출구 없는 만성적자 허덕인다 ▲ 대구신문 = ‘실업 재앙’…대구ㆍ경북도 신음 ▲ 대구일보 = DGB금융, 하이투자증권 인수 지방 최초 종합금융그룹 위상 ▲ 매일신문 = 쏟아지는 새 아파트, 공급 과잉? 수요 해소? ▲ 부산일보 = ‘도심 경부선 지하화’ 청신호 켜졌다 ▲ 영남일보 = 8월 실업 113만명…끝없는 ‘고용재난’ ▲ 울산매일 = 굴화ㆍ장검 아파트 주민, 부울고속도 소음에 뿔났다 ▲ 울산신문 = “이게 무슨 냄새야” 울산역 이용객 악취에 눈살 ▲ 울산제일일보 = “지역 혁신자원 활용 내적 발전해야” ▲ 창원일보 = 창원서 특례시 공동기획단 ‘첫 발’ ▲ 광남일보 = “계단 없애고 손잡이 생겨 편하네” ▲ 광주매일 = 도철2호선 ‘숙의조사+중립위원 7인’ 최후통첩 ▲ 광주일보 = 광주 ‘일자리 쇼크’ 실업률 역대 최악 ▲ 남도일보 = ‘청정바다수도’ 완도군민들 ‘뿔났다’ ▲ 전남매일 = 보해, 복분자 원재료 수급력 ‘의문’ ▲ 전라일보 = 전북 취업자 줄고 실업자 증가 ▲ 전북도민일보 = 실업자 2만5천명 최악의 ‘고용절벽’ ▲ 전북일보 = 이춘석 “KTX 혁신역 절대 불가능, 세종역은…” ▲ 호남매일 = ‘공공기관 유치전’ 뜨겁다…광주ㆍ전남 상생협력 촉각 ▲ 금강일보 = 부동산대책 앞두고 세종 ‘벌벌’ ▲ 대전일보 = 최악 실업난 속 中企 구인난 가중 ▲ 동양일보 = 충북도 vs 교육청 ‘쩐의전쟁’ ▲ 중도일보 = ‘악취논란’ 사조농산, 홍성 축산단지 집어삼킨다 ▲ 중부매일 = “오송∼세종 접근성 강화” 대안 … 세종역 신설 봉쇄 ▲ 충청일보 = KTX 세종역 재추진… 충북ㆍ공주 ‘강경 모드’ ▲ 충청투데이 = 충남도ㆍ대전시… 혁신도시특별법 개정만이 살길 ▲ 제민일보 = 겉도는 민생대책…넉넉한 추석 될까 ▲ 제주매일 = 道ㆍ문예재단, 재밋섬 매입 ‘진퇴양난’ 딜레마 ▲ 제주신문 = 제주시 청사ㆍ시민회관 신축 ‘동상이몽’ ▲ 제주新보 = 공무원 영리업무 금지 위반 논란 ▲ 제주일보 = 태양광 발전 사업 ‘급가속’ 임야ㆍ농지 잠식 문제 없나 ▲ 한라일보 = 제주신화월드 2단계 사업 추진 ‘난항’ 슬롯 머신.

(속초=연합뉴스) 이종건 기자 = 강

(속초=연합뉴스) 이종건 기자 = 강원 속초시와 더불어민주당 강원도당은 19일 속초시청에서 당정협의회를 개최하고 속초시 현안에 대해 논의했다. 에어비퀴티(Airbiquity)와 OTA매틱에 대한 더 상세한 정보는 에어비퀴티 웹페이지(www.airbiquity.com)를 방문하거나 이메일(sales@airbiquity.com) 문의를 통해 확인할 수 있다.”농업·보건분야의 개발협력 정치와 무관함 인정해야”(서울=연합뉴스) 김호준 기자 = 최근 활성화 조짐을 보이는 대북 인도적 지원을 활성화하기 위해선 참여정부 때 결성됐지만 현재 가동되지 않는 ‘대북지원민관정책협의회(이하 민관협)’를 복원해야 한다는 내용의 정부 용역 보고서가 나왔다. 송고(서울=연합뉴스) 전명훈 기자 = 대웅[ 송고(서울=연합뉴스) 전명훈 기자 = 대웅[ 송고 송고평양공동선언…’유관국 참관’ 약속, 美조치 따라 영변 핵시설 폐기용의 명문화남북관계 개선 가시적 성과…군사긴장 완화, 靑 “‘실질적 종전’ 선언”김정은 연내 서울行…문대통령, 평양행 성과 바탕으로 북미 조율 속도 낼 듯北 집단체조 동반관람…20일 백두산 함께 방문하고 2박 3일 방북 일정 마무리(평양·서울=연합뉴스) 평양공동취재단 임형섭 기자 = 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 19일 한반도를 핵무기와 핵 위협이 없는 ‘평화의 터전’으로 만들기 위한 세부 실천방안에 합의했다. 어떤 경우에도 무력을 사용하지 않기로 합의하는 등, 전쟁위협 종식과 관련해서도 큰 폭의 진전을 봤다. 특히 김 위원장이 북한 최고지도자로선 분단 후 최초로 연내 방한하기로 하는 등 문 대통령의 2박 3일 평양방문을 기점으로 한반도 비핵화와 평화체제 구축을 향한 여정이 다시 속도를 내기 시작했다. 글로부TV는 김 위원장 부부가 평양 국제공항에 직접 나와 문 대통령 부부를 영접하는 장면을 자세히 전하면서 남북관계 개선이 속도를 내고 있다고 전했다. 이 방송은 이재용 삼성 부회장을 비롯한 한국 대기업 총수들이 문 대통령의 평양 방문에 동행한 사실을 들어 앞으로 남북 경제협력이 활성화할 가능성에도 주목했다. 6개 구멍이 있는 트랩에는 개미를 유인하기 위한 먹이와 부동액, 알코올을 섞었다. 주변 주거지와 학교 인근까지 범위를 넓혀 반경 2㎞에 트랩 400개를 설치할 계획이다. 방역 작업에 나선 김동언 국립생태원 박사는 “주거지를 직접 보고 개미가 서식할 만한 장소에 트랩을 설치할 계획”이라며 “주로 풀밭, 공원 등이 될 것”이라고 설명했다. 이들은 트랩을 매일 예찰하며 붉은 불개미가 추가로 나오는지 확인할 예정이다. 개미가 발견된 중국산 조경용 석재에는 틈새마다 초록색 테이프를 붙였다. 그 위에는 연무 연막 작업을 위해 파란색과 초록색 천막을 이중으로 덮었다. 또 석재 주변은 굴착기를 동원해 흙을 쌓아 벽을 만들었다. 방제 전문업체 관계자들은 방역복과 마스크를 착용하고 오후 1시부터 훈증소독을 시작했다.”학종 신뢰도 문제 알아…불신 해소 위해 최선 다할 것” (세종=연합뉴스) 고유선 기자 = 유은혜 부총리 겸 교육부 장관 후보자가 대학수학능력시험 위주 전형(정시모집)을 늘리기로 한 교육부의 대입개편안이 문재인 대통령의 교육공약과 모순된다는 지적을 반박했다. 유 후보자는 송고(오클랜드=연합뉴스) 고한성 통신원 = 뉴질랜드의 110세 할머니가 17일 생일을 맞이한 가운데 할머니가 지금까지 ‘젊음’을 유지할 수 있었던 건 양로원에서 함께 생활하는 남자들 덕분인 것 같다고 딸이 밝혔다. 뉴질랜드 뉴스 사이트 스터프에 따르면 뉴질랜드 타라나키 지방에 사는 린다 위긴스 할머니는 110번째 생일을 하루 앞둔 16일 뉴질랜드 전역에서 모여든 가족들과 생일파티를 열었다. 온라인 자료에 따르면 위긴스 할머니는 뉴질랜드에서 네 번째 고령자다. 위긴스 할머니보다 나이가 더 많은 세 사람은 모두 신상이 공개되지 않은 할머니들로 최고령자는 111세다. 이날 파티에서 딸 리넷 해리슨은 어머니가 아직도 정신적으로 보면 젊게 살고 있다며 그 이유는 주변에 대한 관심이 많기 때문이라고 밝혔다. 주변에 대한 관심은 양로원 직원들이 하는 일, 새, 정원에 대한 것은 물론이고 양로원에서 함께 생활하는 남자들에 대한 것 등 다양하다. 해리슨은 어머니가 주변에 있는 남자들을 좋아한다며 언젠가 찾아갔더니 함께 생활하는 할아버지들과 어울려 가벼운 장난을 하고 있었다고 말했다. 그는 어머니가 장수한 것에 대해 놀라지 않는다며 어머니가 60대에 암에 걸려 고생했음에도 아주 건강한 편이라고 밝혔다. 그는 어머니가 청력이나 시력 모두 좋지 않지만 다른 건 모두 좋은 편이라며 “아직도 행동이 날렵하고 식성이 좋다”고 말했다. 그는 또 어머니가 오래 살 수 있었던 건 절대 걱정을 하지 않는 것이라며 “어머니는 언제나 우리에게도 편안하게 생각하고 걱정하지 말라는 말을 들려주곤 한다”고 소개했다. 1908년 9월 17일 오클랜드에서 태어난 위긴스 할머니는 1920년대에 결혼해 시골에서 농사를 짓다가 은퇴했다. 남편과는 1976년 사별했으나 슬하에 자녀 다섯과 손자 19명, 증손자 50명, 고손자 49명을 두고 있다.

트럼프카지노 (서울=연합뉴스) 정아란 기자 = 한식을 인문사회학 관점에서 논의하는 ‘한식의 인문학 심포지엄’이 송고 퇴원 때 강 할아버지에게는 항생제, 해열진통제, 진해거담제가 처방됐다. 당시 응급실 의사는 강 할아버지에 대해 불안정 협심증과 위식도역류질환이 의심된다고 적었다. 이후 사체 검안에서 강 할아버지의 직접사인은 급성심폐부전으로, 그 원인은 노쇠로 각각 추정됐다. 가족들은 강 할아버지의 갑작스러운 죽음을 받아들이기 힘들었다. 장기간 흡연을 했고, 고혈압으로 약을 먹긴 했지만, 평소 채소나 생선 위주의 식습관과 운동 등으로 건강관리를 해와 응급실을 찾기 전만 해도 또래 노인보다 정정했기 때문이다. 그런데 장례를 치르던 4일 오전 10시반. 병원 응급실 의사한테 전화가 왔다. 할아버지가 응급실에 입원했던 2일 새벽에 했던 CT 검사에서 ‘혈전'(血栓·피떡)이 발견됐다는 것이었다. 가족들이 혈전이 혈관을 막은 게 사인일 수 있지 않으냐고 질문하자, 워낙 고령이시라 혈전이 직접적인 사인이라고만 하기 어려울 수 있다는 의사의 답변이 돌아왔다. 병원 측 과실을 인정하지 않겠다는 것이었다. 유족들은 결국 한국의료분쟁조정중재원에 조정을 신청했다. 의료분쟁조정중재원은 의료사고로 인한 피해를 신속·공정하게 구제하기 위한 보건복지부 산하 기관이다. 조사에 나선 중재원은 병원 응급실 검사 때 혈전 여부를 볼 수 있는 ‘디-다이머'(D-dimer) 검사 수치의 상승에 주목했다. 이 수치가 상승했다는 것은 혈전이 분해되면서 나오는 물질이 많아졌다는 의미인 만큼 응급실에서 ‘폐동맥혈전색전증’을 고려했어야만 한다는 게 중재원의 판단이다. 하지만 당시 응급실 진료의사는 이런 검사를 해놓고도 수치의 상승을 인지하지 못한 것으로 중재원은 짐작했다. 중재원은 “폐동맥혈전색전증을 생각지 못한 것은 병의 중함을 간과한 것으로 추정된다”고 명시했다. 중재원은 강 할아버지에게 있었던 흉통이 응급 증상인데도 의사가 이를 준응급으로 분류한 점도 문제로 꼽았다. 또 중재원은 응급실 진료 의사가 응급으로 흉부 CT 소견을 받지 못한 데 대해서도 지적했다. 응급상황에 대비한 협진 체계(응급촬영 판독, 타과 협진 등)가 부적절했다는 것이다.최다 5개 태풍 더 영향…”4분기 태풍이 훨씬 더 강력” (하노이=연합뉴스) 민영규 특파원 = 지난 15일 슈퍼태풍 ‘망쿳’이 휩쓸어 큰 피해를 본 필리핀에 올해 말까지 최다 5개에 달하는 태풍이 더 영향을 미칠 것으로 필리핀 기상청(PAGASA)은 내다봤다. PAGASA는 이같이 전망하면서 앞으로 남은 태풍이 대부분 4분기에 필리핀에 상륙할 것으로 예보했다고 일간 인콰이어러 등 현지 언론이 19일 전했다. (서울=연합뉴스) 박상현 기자 = ▲ 유물론 = 테리 이글턴 지음. 전대호 옮김. 마르크스주의 문화 비평가인 저자가 물질을 중시하는 유물론에 대한 생각을 정리한 책. 저자는 인간의 ‘몸’에 주목하는 사상은 모두 유물론으로 간주한다. 심지어 기독교인 중세 철학자 토마스 아퀴나스도 몸의 부활을 믿는다는 점에서 유물론자로 분류한다. 그는 유물론에 반대되는 개념으로 관념론뿐만 아니라 ‘신유물론’을 제시한다. 신유물론은 생명이라는 신비로운 용어에 취해 인간을 망각하는 경향이 있다고 비판하면서 “인간이 고슴도치보다 창조적이라는 사실을 부정하면 인간이 고슴도치보다 더 파괴적이라는 것도 무시할 위험이 있다”고 강조한다. 결론적으로 저자에게 인간은 분열적이고 창조적이며 초월적인 몸이다. 그는 “우리가 우리 자신과 불화하는 것은 몸과 영혼이 불화하기 때문이 아니라 우리가 창조적이고 개방된 동물이기 때문이다”라고 말한다. 갈마바람. 224쪽. 1만4천원. ▲ 왜 우리만이 언어를 사용하는가 = 로버트 C. 로윅·노엄 촘스키 지음. 김형엽 옮김. 언어 습득과 언어 처리를 공학으로 분석하는 로버트 C. 로윅 미국 매사추세츠공대(MIT) 교수와 저명한 변형생성문법 언어학자인 촘스키 MIT 명예교수가 인류만 언어를 사용하는 이유를 연구했다. 저자들은 아프리카에 출현한 인류가 외부로 이동할 무렵인 6만∼8만 년 전에 두뇌에 놀랄 만한 변화가 일어나면서 언어가 발생했다고 추정한다. 구체적으로는 두뇌 위쪽과 아래쪽에 있는 언어 연계 부위를 연결하는 섬유 노선이 둥근 고리를 형성함으로써 언어 처리가 가능해졌을 확률이 높다고 설명한다. 이어 언어를 사용하는 능력이 진화에 유리하기 때문에 인류 후손들에게 전해졌다고 주장한다. 한울엠플러스. 320쪽. 3만2천원. 실제로 이인상이 그린 구룡연도(九龍淵圖)와 겸재 정선이 남긴 구룡연도를 비교하면 이인상 그림은 희미하고 소략해 보인다. 이인상은 구룡연도에 “색택(色澤)을 베풀지 않았거늘, 감히 게을러서가 아니라 심회(心會)가 중요해서”라고 썼는데, 이는 일부러 빛깔과 광택을 입히지 않아도 마음으로 깨달아 안다는 의미다. 이처럼 이인상은 생애와 시대 배경을 두루 알아야 그림과 글씨를 제대로 이해할 수 있다고 저자는 주장한다. 저자가 문헌고증학에서 출발해 예술사회학, 미술사학으로 관심의 폭을 넓혀가며 통합인문학을 시도한 까닭이다. 각종 문헌을 바탕으로 이인상이 남긴 그림과 글씨를 샅샅이 조사한 그는 미술사학계에 널리 퍼진 여러 견해에 대해서도 반론을 펼친다. 바카라

https://zvb59.com/ 염복규 서울시립대 국사학과 교수는 해제에서 “1929년 박람회장 동선은 경복궁 동쪽 광화문에서 출발해 한 바퀴를 돌아 어린이 나라에서 끝났다”며 “박람회 공간은 총독부가 직접 설치한 직영관, 여러 단체와 회사가 만든 특설관, 유흥시설로 나뉘었다”고 설명했다. 염 교수는 “1929년 조선박람회는 세계적 공황의 터널로 들어가는 시점인 데다 개최 시기도 농번기와 겹쳐 관람객 동원과 타산 측면에서 실패했다는 것이 객관적 사실”이라며 “사진첩 곳곳에 빈번히 등장하는 관람객 물결은 일종의 기만이라고 할 수 있다”고 주장했다. 그러면서도 조선박람회라는 대형 이벤트를 통해 당대 특징을 드러내는 코드를 읽을 수 있다고 강조했다. 연구소는 ‘조선박람회 안내기’, ‘조선박람회 포스터·기념엽서·팸플릿’, ‘조선박람회와 매스미디어’를 추가로 펴낼 예정이다. 224쪽. 2만8천원. 프랑스 군함을 맞아 벌인 병인양요(1866년)와 미군 군함과 맞서 수많은 희생자를 냈던 신미양요(1871년)의 배경지다. 병인양요는 조선이 1866년(고종 3년) 천주교 신자 수천 명을 처형하는 등 박해를 하자 프랑스군이 프랑스군 함대가 1천여명의 병력으로 강화도를 침략해 강화도 외규장각 도서 등을 훔쳐 달아난 사건이다. The HistoCore SPECTRA workstation is the first and only workstation with dual-glass coverslip lines, enabling the highest throughput of up to 570 dried slides per hour. The integrated coverslipper oven delivers unmatched glass-slide drying times of just 5-minutes providing immediately dry slides to pathologists for quicker diagnosis. “As an innovative and trend-setting brand loved by Indonesia’s fun-loving, young consumers, Honor is committed to creating products that help our fans show their individuality and creativity,” said James Yang, President of Honor Indonesia. “It is important to Honor that we provide affordable products that amaze our customers. Honor 9i is a beautiful phone with peerless performance and we are certain our fans in Indonesia will enjoy its exciting new leading features.” 카밀레리 CEO는 향후 더 강화될 차량 배출 가스 규제에 대응하고, 친환경적 요소를 중시하는 소비자의 욕구를 충족시키기 위해 하이브리드 차량 생산을 늘려갈 것이라고 설명했다. 그는 아울러 최근 지속되고 있는 스포츠유틸리티차(SUV) 열풍에 대처하는 차원에서 2022년 말까지는 페라리의 첫 SUV인 ‘푸로 상궤'(Puro Sangue)도 내놓을 것이라고 밝혔다. 페라리는 또한 좀 더 고급화된 차량을 시장에 선보임으로써 작년에 34억 유로에 머문 매출액을 2022년까지 50억 유로(약 6조5천800억원)로 끌어올리겠다는 계획도 이날 발표했다. 마르키온네 전임 CEO 생전에 20억 유로로 잡았던 에비타(EBITDA, 법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익)는 18억∼20억 유로로 하향했다. 결승에서는 박찬호가 무려 331야드를 보내 315야드의 이승택을 따돌렸다. 이날 비거리는 공이 굴러간 구간은 제외하고 측정했다. 이승택은 이번 시즌 코리안투어에서 평균 드라이브샷 비거리 289.6야드로 6위에 오른 투어의 대표적인 장타자 가운데 한 명이다. 박찬호는 “거리는 제일 멀리 나갔지만 스윙 자세나 기술적인 면에서는 확실히 선수들을 따라가지 못했다”며 “힘자랑만 한 것 같아 부끄럽다”고 소감을 밝혔다. 그는 “5년 전부터 골프를 본격적으로 시작했다”며 “하루에 700, 800개의 공을 치면서 연습을 하기도 했다”고 자신의 구력을 설명했다. 2014년 한국과 일본 투어 장타왕을 석권한 허인회 역시 “이색 대결이라 흥미롭고 신선했다”며 “본 대회에서도 색다른 재미를 만들어낼 것”이라고 기대했다. 20일부터 같은 장소에서 나흘간 열리는 휴온스 셀러브리티 프로암은 3, 4라운드에서 코리안투어 선수 60명과 유명인사 60명이 2인 1조로 경기하는 국내 최초의 ‘유명인사 프로암 대회’로 진행된다. 박찬호 외에 이승엽, 우지원, 여홍철 등 다른 종목 선수들과 이재룡, 이정진, 김성수, 류시원, 오지호 등 연예인들을 비롯한 다른 유명인사들도 참가한다. 박찬호는 “투어 선수들과 함께 경기할 수 있는 22일이 기다려진다”며 “특별한 경험이자 좋은 추억이 될 것”이라고 말했다. https://zvb59.com/

슬롯 머신 (*2) Appium Automated Testing Cloud 영어: https://appkitbox.com/en/testkit/support/automation/appium/ 한국어: https://kr.appkitbox.com/testkit/support/automation/appium/ (이스탄불=연합뉴스) 하채림 특파원 = 시리아에서 러시아 군용기가 이스라엘군의 작전 여파로 격추되는 돌발상황이 벌어져 복잡한 시리아 전선에 미칠 영향에 국제사회의 이목이 쏠렸다. 18일(다마스쿠스 현지시간) 러시아 국방부에 따르면 시리아에서 러시아 군용기 일류신(IL)-20이 시리아 방공미사일 S-200을 맞고 격추됐다. 시리아군이 이스라엘 전투기 작전을 차단하려다 아군 군용기를 맞춘 것이다. 러시아정부는 오발의 주체인 시리아군이 아니라 이스라엘에 모든 책임을 돌리면서, 이스라엘군의 행위를 ‘적대적 도발’로 규정했다. 더 나아가 세르게이 쇼이구 국방장관은 “우리는 그러한 행위에 무대응으로 넘어가지 않을 것”이라고 말해 보복 조처를 시사했다. 러시아의 강경한 어조에 이스라엘은 이례적으로 작전의 경과를 밝히며 수습에 애쓰는 모습이다. 이스라엘군은 이날 성명을 내고 러시아 군용기 승무원의 죽음에 ‘비통’함을 표현했다. 그러나 러시아 군용기 격추 책임은 바샤르 알아사드 시리아 대통령 정권, 이란, 헤즈볼라에 있다고 주장했다. 앞서 17일 밤 시리아 서부 라타키아에 있는 무기 제조시설이 이란의 뜻에 따라 레바논 무장정파 헤즈볼라로 수송을 앞두고 있었고, 이스라엘군은 이를 저지하려고 전투기를 보내 공습을 단행했다고 이스라엘군은 설명했다. 이스라엘이 공습 사실과 동기를 이처럼 소상하게 공개하는 것은 매우 이례적이다. 경기를 마치고 만난 신화용은 “후반전 아드리아노의 페널티킥 땐 이번 시즌 잘 막았던 순간을 기억하며 기에 눌리지 않으려 했다”면서 “연장전에서는 지지 않는다는 확신이 있었고, 승부차기로 가면 이길 거로 생각했다”고 말했다. 그는 “요즘은 선수들이 어느 한쪽이 아니라 중앙으로도 차니까 스타일을 많이 분석한 게 도움이 된 것 같다”며 “세상이 좋아져서 이름만 쳐도 자료가 많이 나온다. 그런 것들을 많이 보는 게 도움이 된다”며 미소 지었다. 이어 “비결을 다 공개할 수는 없지만, 이운재 코치님이 ‘끝까지 기다리라’고 조언해주셨다. 골키퍼 움직임을 보고 차는 선수가 늘어서, 기다렸다가 침착하게 반응한 게 주효했다”고 귀띔했다. 포항 스틸러스 시절부터 대한축구협회( 송고PK·승부차기 막아내 승리 견인 “전북 탈락 아쉬워하시지 않도록 결승까지” (서울=연합뉴스) 이유미 기자 = 국내 게임 시장이 급격하게 성장하는 가운데 이마트가 ‘게임족’ 공략에 나섰다. 이마트는 오는 송고 ‘아시아 트러블’은 식민지 시대와 그 이후 냉전 구도 속에서 한반도를 두고 펼쳐진 여러 지리적 상상들을 복구하고 다양한 유토피아를 실질적으로 안착시키고자 했던 당시 조선인의 문화적·문학적 시도에 주목한다. 원광대학교 동북아시아인문사회연구소 하신애 연구교수가 펴냈다. 이 책들은 건국대학교 디아스포라 휴머니티스 총서 송고 (테헤란=연합뉴스) 강훈상 특파원 = 이란 정예군 혁명수비대는 이라크 북부 쿠르드 자치지역에서 활동하는 반(反)이란 조직에 송고KT-로코반, VR 버전 공동개발 추진…12월 베타버전 공개 (서울=연합뉴스) 고현실 기자 = KT[030200]는 미국 가상현실(VR) 게임개발사 로코반스튜디오와 비디오 게임 ‘메탈슬러그’ VR 버전을 공동 개발하기로 했다고 16일 밝혔다. 양사는 로코반스튜디오의 VR 게임 ‘월드 워 툰스'(World War Toons)에 일본 비디오 게임 개발사 SNK 코퍼레이션의 글로벌 인기 슈팅 게임 ‘메탈슬러그’ 지식재산권(IP)을 결합한 VR 버전 ‘월드 워 툰스: 메탈슬러그 VR(WWT: MSVR)’을 선보일 계획이다. 1996년 첫선을 보인 메탈슬러그는 오락실에서 즐기는 아케이드 게임용으로 큰 인기를 끌었다. VR 버전은 최대 4명이 각자 다른 장소에서 네트워크를 통해 멀티플레이를 하는 방식으로 제작된다. 양사는 앞서 12∼14일 미국 로스앤젤레스에서 열린 모바일 전시회 ‘MWC 아메리카 2018’에서 1명이 플레이하는 데모 버전을 공개했다. 4인 플레이가 가능한 베타버전은 12월 한국에서 최초로 공개한다. 베타버전은 KT의 무선 콘텐츠 전송기술(VR Walkthrough)을 접목해 5G 상용화에 맞춰 무선으로도 이용할 수 있도록 개발할 예정이다. KT는 5G 기술 적용과 국내 실감 미디어 사업을 담당하고, 로코반은 게임 개발과 글로벌 VR 콘텐츠 유통을 맡는다. 양사는 메탈슬러그 외에 글로벌 유명 IP를 추가로 확보해 VR 게임으로 개발할 계획이다. KT는 “‘WWT: MSVR’은 글로벌 메이저 게임개발사와 제휴해 비디오 게임을 VR로 재탄생시키는 첫 시도”라며 “어릴 적 오락실에서 즐기던 게임을 통해 유저들의 향수를 불러일으킬 것”이라고 말했다. 블랙 잭

슈퍼카지노 ◇ 조시현, 박주현 교수는 연세의대를 졸업하고 동 대학원에서 석박사 학위를 취득했다. 조시현 교수는 미국 예일 의대, 박주현 교수는 미국 하버드 의대에서 각각 연수했으며 현재 강남세브란스병원 산부인과에서 생식내분비분과 진료를 맡고 있다. 대외적으로 대한자궁내막증학회, 대한폐경학회, 대한산부인과내분비학회, 대한산부인과학회에서 활동 중이다. 송고 (속초=연합뉴스) 박영서 기자 = 송고 (속초=연합뉴스) 박영서 기자 = 송고 (속초=연합뉴스) 박영서 기자 = 송고 (속초=연합뉴스) 박영서 기자 = 송고 실버펀 실버펀은 현재 전 세계의 중간 규모 시장, 복수의 자산을 대상으로 한 진정한 의미의 몇 안 되는 글로벌 투자 관리 기업 중 하나이다. 실버펀은 기관 투자자들과 전 세계 최대이며 가장 유능한 수십억 달러 규모의 단일 가족 사무소 65개 이상으로 구성된 글로벌 네트워크를 대리하여 투자하고 있다. 실버펀은 뉴욕, 암스테르담, 프랑크푸르트와 시드니에 있는 동사의 사무소를 통해 전 세계 중간 규모 기업의 프라이빗 에퀴티, 미국 상업용 부동산 프라이빗 차입, 직접 부동산과 전 세계 기업의 프라이빗 차입 시장에 직접 투자를 진행하고 있다. 실버펀의 투자 전략은 긱긱의 투자 건에 대해 자격을 갖춘 현지 투자 파트너들과 협력한다는 동사의 전략을 통해 현지/시장 리스크 관리를 진행하는 동시에 전 세계적 차원에서 리스크를 조정한 매력적인 수익률을 추구함으로써 동사 포트폴리오 내 시스템적인 리스크의 절감을 목표로 하고 있다. 상세 정보는 www.silfern.com에서 입수할 수 있다.여론조사서 “부정적” 응답 60%…올해 1월보다 23%p↑”프랑스가 변화하고 있다” 81%…”마크롱, 프랑스 개혁 의지 있다” 67%대연정 3당, 마센 헌법수호청장 해임 논의…결론 못내려’켐니츠 사태’시 극우의 이민자 공격 부인한 발언으로 비판받기도(도쿄=연합뉴스) 김정선 특파원 = 일본내 간병인력 양성학교에 입학한 외국인 유학생이 2배 가까이 늘었다고 교도통신이 18일 전했다. 보도에 따르면 공익사단법인 ‘일본개호복지사양성시설협회’가 올해 4월 일본내 간병인력 양성 전문학교와 대학에 입학한 외국인 유학생을 집계한 결과 총 1천142명으로, 지난해 591명에서 2배 가까이 늘었다. 출신국을 살펴보면 베트남이 542명으로 가장 많았으며 중국 167명, 네팔 95명, 인도네시아 70명, 필리핀 68명 등의 순이었다. ◇주가지수선물 (단위:포인트,계약) 마이니치신문은 8곳을 열창한 아무로 나미에가 “여러분, 정말로 감사합니다”고 말하자 객석에서 울음이 쏟아졌다”고 현장을 스케치했다. 마이니치는 아무로 나미에에 대해 “오키나와를 격려했다. 여성들의 동경의 대상이 되며 헤이세이 시대를 달려왔다”고 설명하기도 했다. 팬들은 이날자 아사히신문 조간에 4면을 털어 전면 광고를 내 아무로 나미에에게 고마움을 표하기도 했다. “당신은 우리의 영웅이다”, “보물 같은 시간 고맙다” 등 팬들이 전하는 감사의 말이 작은 글씨로 지면을 가득 채웠다. 아무로 나미에가 광고 모델이었던 롯데는 같은 신문에 아무로 나미에가 출연한 광고 장면을 곁들여 “롯데는 헤이세이를 빛나게 해 준 당신에게 감사한다”는 내용을 담은 전면 광고를 게재하기도 했다. 상·하원의원, 각료, 판사, 국왕 등 면책특권 가진 이만 25만명산체스 총리 “부패인사 기소에 장애물, 없애겠다”…실현 여부 불투명 (서울=연합뉴스) 팝스타 아리아나 그란데의 옛 연인인 래퍼 맥 밀러(26)가 숨졌습니다. 밀러는 7일(현지시간) 미국 로스앤젤레스의 자택에서 의식이 없는 상태로 발견됐는데요. 자세한 내용 영상으로 보시죠. 빨갛게 타들어 가는 숯가루가 바람에 날리면서 불꽃을 만들어 바닷가로 떨어지는 장면이 환상적이다. 진동 주민들은 옛날부터 동네에 경사나 축제가 있으면 낙화놀이를 했다. 일제강점기 때 명맥이 끊겼다가 진동면 민속보존회와 청년회가 송고(서울=연합뉴스) 고현실 기자 = KT[030200]는 추석 연휴를 앞두고 해외에서도 국내 음성통화료를 적용하는 ‘로밍온(ON)’ 서비스를 필리핀, 말레이시아, 마카오로 확대했다고 18일 밝혔다. 이로써 로밍온 적용 국가가 16개국으로 늘면서 출국 고객의 90%가량이 혜택을 받게 됐다. 로밍온 국가의 음성통화 요금은 국내와 똑같은 초당 1.98원이다. 착신, 현지 발신, 한국이나 기타 국가로 전화를 거는 경우 모두 동일하게 적용된다. 로밍온이 적용되면 음성통화 요금이 최대 98% 저렴해진다. 이전까지 현지에서 한국으로 음성통화를 할 경우 1분에 필리핀 2천132원, 말레이시아 2천495원, 마카오 1천188원을 부담해야 했으나 앞으로는 3국 모두에서 1분에 119원, 10분에 1천188원만 부담하면 된다. 로밍온은 별도 신청하지 않아도 모든 KT 가입자에 자동 적용된다. KT는 로밍온 확대에 맞춰 다음 달 1일부터 ‘데이터로밍 하루 종일 톡’ 요금을 7천700원에서 3천300원으로 내린다. 앞서 이달 20일부터 열흘간 KT닷컴 이벤트 페이지에서 룰렛을 돌리면 각종 쿠폰을 주는 이벤트를 진행한다. 슈퍼카지노

https://ymb23.com/ (더저우, 중국 2018년 8월 30일 AsiaNet=연합뉴스) 당신이 꿈꾸는 집은 어떤 집인가? 공상 과학, 녹색 에너지, 기술 연결성 등, 최근 이와 같은 초현대적인 집이 Solar Decathlon China 2018(SDC 2018)에서 선을 보였다. SDC 2018은 8월 3~17일 중국 산둥 성 더저우에서 개최됐다. 남측 예술단은 지난 4월 평양 공연 때 한 번은 1천500석 규모 동평양대극장에서 단독공연을, 두 번째는 1만2천여석 규모 류경정주영체육관에서 합동공연을 펼쳤다. 앞서 10여년간 가로막힌 남북 문화예술 교류의 물꼬를 튼 지난 1월 북한 삼지연관현악단 방남 공연도 900여석 강릉아트센터와 1천500여석 서울 국립극장 해오름극장에서 두 차례 열렸다. 도 장관은 지난주 한중일 스포츠장관회의 참석차 도쿄를 방문해 가진 기자간담회에서 이번 평양예술단 공연도 서울과 지방에서 한 차례씩 두 차례 진행될 수 있음을 시사했다. 문체부는 이번 남북정상회담 전에 북측에 10월 중 공연이 가능한 수도권과 지방 도시 공연장 리스트를 전달했다. (도쿄=연합뉴스) 최이락 특파원 = 재일본대한민국민단(민단)은 19일 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 평양정상회담에서 동창리 엔진 시험장 영구폐쇄와 군사 적대관계 종식 등을 담은 공동선언을 발표한 데 대해 환영의 뜻을 밝혔다. 민단은 여건이 중앙본부 단장 명의의 담화문을 내고 “우리 재일동포는 이번 공동선언에서 모든 군사적 적대관계를 종식하고 한반도를 핵무기와 핵 위협 없는 평화의 터전으로 만들기로 한 양 정상의 합의를 높게 평가하고 환영한다”고 말했다. 민단은 “우리 재일동포는 이번 평양공동선언이 남북관계를 한층 더 진전시키고, 한반도의 항구적 평화체제 구축뿐 아니라 동북아시아의 평화와 안전을 위한 큰 역사적 전기가 되길 기대한다”고 덧붙였다. ▲ 생태학을 하니까 오래전부터 환경문제에 관심이 있었다. 환경운동에 관여하게 된 것은 동강댐 건설 문제가 계기가 됐다. 김대중 전 대통령에게 보내는 편지 형식으로 “대통령님 동강에 가보셨습니까. 거기를 한번 가보시면 그 아름다움에 이런 결정을 내릴 수 없을 것입니다. 손주들 손잡고 그 아름다운 동강을 내려보면서 ‘미안하다, 너희는 이 아름다운 광경을 볼 수 없을 거다’라는 말을 할 수 있을까요”라는 내용의 칼럼을 신문에 썼다. 결국, 동강댐 건설은 백지화됐다. 환경운동연합, 녹색연합 등에서 환영을 받았고 몇 년 후에는 환경운동연합 공동대표도 했다. (자카르타=연합뉴스) 황철환 특파원 = 인도네시아의 유명 휴양지 중 한 곳인 롬복 섬에서 스노클링을 하던 한국인 관광객 1명이 숨지고 1명이 실종되는 사고가 발생했다. 13일 인도네시아 롬복 경찰과 관련 당국에 따르면 전날 오후 롬복 길리 트라왕안 섬 해변에서 한국인 A(19)씨가 숨져 있는 것을 다른 관광객이 발견해 경찰에 신고했다. 현지 경찰 관계자는 “A씨는 친구인 B(22·여)씨와 함께 오후 4시(현지시간)께 스노클링 장비를 들고 호텔을 나섰던 것으로 조사됐다”면서 “B씨는 아직 실종 상태”라고 말했다. 당시 길리 트라왕안 섬 주변 해상은 파도가 다소 강한 편이었지만 날씨가 나쁘지는 않았던 것으로 알려졌다. 경찰은 전날 저녁부터 섬 내와 주변 해역을 수색하고 있지만 아직 B씨를 찾지 못하고 있다. 경찰은 두 사람이 스노클링을 하다 강한 조류에 휩쓸려 익사했을 가능성 등을 염두에 두고 정확한 원인을 조사하고 있다. 주인도네시아 한국대사관은 “롬복 섬에 담당영사를 급파하고 수색 작업이 원활히 진행될 수 있도록 현지 당국과 최대한 협조하겠다”고 밝혔다. ◇ 보청기 착용 후 청력변화 올 수 있어…귀 질환 잘 살펴야 국내에서 보청기를 쓰는 사람의 상당수는 외국에 견줘 그 만족도가 현저히 낮다. 이는 부적절한 처방, 불충분한 평가, 부실한 사후 관리 등이 이유로 꼽힌다. 중요한 건 보청기 착용 후에도 청력변화가 올 수 있다는 점이다. 특히 고령의 경우 삼출성중이염이나 돌발성난청, 외이도염 등에 의한 청력감퇴가 있다면 보청기 착용 여부와 상관없이 즉각적으로 이비인후과에서 약물이나 수술치료를 받아야 한다. 보청기 착용 후 갑자기 덜 들리는 경우에도 청력검사와 이비인후과적인 진료가 필요하다. 다른 질환이 있는지를 확인하기 위해서다. 이를 무시하고 보청기의 기계적인 문제로 단정하고 대응한다면 난청 치료 시기를 놓쳐 더욱 악화할 수 있다. 주변 사람들의 도움도 필요하다. 보청기를 착용한 사람과 대화를 할 때는 가급적 크지 않은 소리로, 표정을 함께 지어 주면서 또박또박 발음해야 한다. 고함을 치거나 소리를 지르는 것도 금물이다. 김성근이비인후과 김성근 원장은 “이상적인 보청기 착용은 이비인후과적인 난청 진단과 처방이 이뤄져야 하고, 보청기 착용 후에도 보청기의 효과를 전문적인 검사를 거쳐 객관적으로 평가해야 한다”면서 “또 주기적인 청력검사를 통해 난청의 상태를 모니터링하는 것이 중요하다”고 조언했다. 송고 ※ 개성공업지구지원재단 김진향 이사장은 세종연구소 북한연구센터 연구위원, 청와대 행정관 등을 거쳐 개성공단에서 2008년부터 2011년까지 3년 6개월간 기업지원부장을 맡았다. 이론과 실무를 겸한 북한경제 전문가다. 통일부의 공모에 뽑혀 작년 12월부터 개성공단 지원재단 이사장직을 맡고 있다. 송고”대북제재 준수하며 가동 가능…국민 공감·정부 의지가 관건””개성공단은 평화·경제 프로젝트…유·무형의 가치 주목해야” https://ymb23.com/

에비앙카지노 NYT 기고문 “사장님, 직원들이 명상하길 원하지 마세요”(서울=연합뉴스) 김현재 기자 = 마음을 집중시키는 명상은 정서적 안정을 가져다주고 합리적 사고를 하게 만들며, 일의 만족도를 높일 수 있다는 많은 연구 결과들이 있다. 애플, 구글, 나이키 등 글로벌 기업들이 회사 내에 명상 또는 요가 시설을 만들고 직원들이 마음을 다스리도록 돕고 있는 이유도 이 때문이다. 소설 첫 실마리가 된 것은 그가 일한 콜센터 사무실 건물 옥상에서 들은 대화 내용을 떠올리면서다. “옥상에서 다들 담배를 피웠는데, 저는 담배를 안 피워도 전화 받기 싫을 때 자주 올라갔어요. 그런데 어느 날 옆에서 남학생들끼리 얘기하는 걸 들었어요. ‘너 왜 연애 안 하냐?’/’연애에 쏟을 감정이 어디 있냐’/’진상한테 쏟을 감정은 있고 연애에 쓸 감정은 없냐?’ 이런 대화였는데, 이게 딱 감정노동에 진이 빠져 연애도 못 하는 청춘들의 이야기다 싶었죠. 또 제가 거기서 일할 때 워낙 답답하니까 ‘여기 있는 애들을 다 바다에 데려다 놓고 싶다’는 생각을 했었는데, 그걸 소설 속에서 이뤄보고 싶었어요. 그래서 크리스마스 직전에 콜센터에서 시달리던 젊은이들이 진상 고객을 때려주려고 부산 해운대로 찾아가는 이야기를 쓰게 됐죠.” 그는 실제로 진상 고객들이 특히 명절이나 크리스마스 등 특별한 휴일에 유난히 “출몰”한다고 했다. “명절에는 특히 초당 콜이 몇십 개씩 오고, 상담원들은 쉬지 못하고 계속 전화를 받는데, 사람들이 조금만 맘에 안 들면 욕을 해요. 아예 화풀이할 사람이 필요해서 전화하는 사람도 많아요. 나중에 들으니 그런 사람 중에 서비스직이 많다고 하더라고요. 자기가 일하면서 당한 걸 그대로 풀고 싶어서 그러는지…. 제가 실제로 어떤 사람에게서 ‘죄송하다고 송고[경기도재난안전본부 제공] 불이 나자 소방당국은 이날 오후 1시 35분께 대응 2단계를 발령, 소방관 426명과 헬기 등 장비 37대를 동원해 진화작업을 벌이고 있다. 대응 2단계는 인접한 5∼6곳 소방서에서 인력과 장비를 동원하는 경보령으로, 화재 규모에 따라 대응 3단계로 확대한다. 소방당국은 불길이 잡히는 대로 정확한 피해규모와 화재 원인을 조사할 계획이다. (대구=연합뉴스) 이덕기 기자 = 대구 동부경찰서는 마트에서 장을 보던 여성 치마 속을 휴대전화로 촬영한 혐의(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법)로 송고(하노이=연합뉴스) 민영규 특파원 = 지난 15일 필리핀을 휩쓴 슈퍼태풍 ‘망쿳’으로 인한 인명피해가 최소 157명으로 늘었다. 현지 일간 필리핀스타는 19일 지방 재난 당국의 보고를 종합한 결과 이번 태풍으로 인한 사망자가 100명으로 집계됐다고 보도했다. 이 가운데 64명은 산사태로 광부와 가족들의 합숙소와 판자촌이 매몰된 필리핀 북부 벵게트 주 이토곤시에서 희생됐다. 또 18일 현재 이곳에는 아직 57명이 매몰돼 있는 것으로 추산됐다. 하지만 2012년 대선을 앞두고 야권이 합쳐진 민주통합당 울타리 안에 다시 모였다. 이해찬은 당 대표가 됐고, 정동영 손학규는 또 대통령 후보 경선에서 붙었지만, 문재인에 패했다. 그 후 손학규 정동영은 반(反) 문재인 노선을 걸었고 2016년 총선과 2017년 대선을 앞두고 차례대로 안철수의 국민의당에 함께 둥지를 틀었다. 두 사람은 또 바른미래당과 평화당으로 헤어졌다. (방사르[인도네시아]=연합뉴스) 황철환 특파원 = “영화같고 현실감이 없었다. 실제로 당하니까 몸을 피해야 한다는 생각밖에 안 들었다.” 규모 7.0의 강진이 덮친 인도네시아의 휴양지 롬복 연안의 작은 섬에 고립됐던 외국인 관광객들은 지진 발생 당시 상황이 아비규환을 방불케 했다고 7일 전했다. 전날 길리 트라왕안 섬을 빠져나와 롬복의 중심도시 마타람에 도착한 한국인 관광객 최우영(41·여)씨는 “동네 사람과 여행객들이 다친 줄조차 모르고 이리저리 뛰었다”며 당시 상황을 되새겼다. 그는 “우리가 있던 장소는 골목길이었고 벽이 잇따라 무너지자 서로 빠져나가려고 밀치다 보니 혼란이 더욱 심했다”고 말했다 최씨와 함께 롬복에 도착했다는 정미라(39·여)씨는 “흔들림이 일어 호텔 바깥으로 뛰쳐나오니 전기가 끊겼다. 바로 앞 담벼락은 물론 곳곳에서 건물이 부서져 먼지로 눈앞이 뿌옇게 됐다”고 말했다. 그는 발목을 심하게 삐는 바람에 최씨에게 업힌 채 섬내 고지대로 대피해 그대로 밤을 새웠다고 털어놨다. 예컨대 옆으로 굽은 소나무 너머로 폭포수가 떨어지고, 사내가 바위에 걸터앉은 모습을 묘사한 ‘송하관폭도'(松下觀瀑圖)는 서얼 신분으로 인한 열등의식이 투영됐다고 해석하는 이가 많았다. 하지만 저자는 이 그림을 소나무 근처에서 폭포 소리를 듣는다는 ‘송변청폭도'(松邊聽瀑圖)로 새롭게 명명하고, 제작 당시 상황을 살펴보라고 제안한다. 저자는 그림 왼쪽 글씨 중 서울 남산을 뜻하는 ‘소호로'(小葫蘆)를 잘못 판독하거나 해석한 경우가 많았다고 주장하면서 송변청폭도는 이인상의 남산 집 근처 모습을 표현했고, 제작 시점은 1754년이라고 추정한다. 이어 이인상은 장원급제한 뒤 영조에게 직언했다가 함경도 귀양지에서 목숨을 잃은 단호그룹 멤버 오찬(1717∼1751)을 그리워하면서 임금에 대한 분노를 은유적으로 나타냈다고 해석한다. 또 이인상 글씨라고 알려진 ‘능호필'(凌壺筆)과 국립중앙도서관 소장품인 ‘능호관 유묵’은 이인상 친필이 아니라고 설명한다. 슈퍼카지노

https://zvb59.com/ (서울=연합뉴스) 전명훈 기자 = 엠에스오토텍[ 송고(서울=연합뉴스) 전명훈 기자 = 엠에스오토텍[ 송고(서울=연합뉴스) 전명훈 기자 = 엠에스오토텍[ 송고(서울=연합뉴스) 전명훈 기자 = 엠에스오토텍[ 송고 조선 전기의 문신이자 농학자였던 강희맹(姜希孟)이 명나라에서 연꽃 씨를 가져와 심은 것이 시초라고 한다. 또 관곡지 주변 19.3ha의 논에 연꽃테마파크가 조성돼 방문객들의 꾸준한 사랑을 받고 있다. 가을의 문턱인 지금 연꽃 대부분이 사그라져 아쉽다. 하지만 오히려 지금 한창 맵시를 뽐내는 연꽃이 있다. 바로 열대지방에서 자라는 빅토리아 연꽃이다. 큰가시연꽃이라고도 불리는 이 연꽃의 원산지는 가이아나와 브라질의 아마존 유역이다. 연꽃테마파크 곳곳에 자리잡고 있는 게 아니라 한 구역에서만 자라고 있다. 해외 다큐멘터리 영상에서 봤던 것처럼 맨 끝 가장자리가 접시처럼 접혀 올라와 물에 뜨기 쉬운 모양이다. (서울=연합뉴스) 김귀근 기자 = 비무장지대(DMZ)에 매설된 각종 지뢰를 드론이 탐지하고 제거하는 시대가 곧 도래할 전망이다. DMZ에는 대인·대전차 지뢰 등 100만여 발이 묻혀 있을 것으로 추산되고 있다. 매설된 장소가 불분명하고 제거해야 할 구역도 워낙 넓어 군인이 들어가 제거 작업을 하는 데는 상당한 위험이 따른다. 남북 군사 당국 간에 협의 중인 DMZ 내 GP(감시초소) 시범철수, DMZ 내 6·25전사자 공동유해발굴, 남북관리구역 확대 등의 협력사업을 진행하려면 이곳에 묻혀 있는 대인·대전차 지뢰를 걷어내는 작업이 먼저 이뤄져야 한다. 협력사업의 대상지역이 서부·중부·동부전선 등으로 넓어서 과거 사용했던 마인 브레이커(Mine Breaker)와 같은 장비 여러 대를 투입해 작업하려면 물리적으로 시간이 오래 걸린다. 군은 지난 2002년 경의·동해선 연결 공사 때 독일제 지뢰제거 장비인 리노(Rhino)와 마인 브레커, 영국제 장비인 도리깨 방식의 MK-4 등을 투입했다. 이들 장비는 그동안 사용하지 않아 폐기됐다. 그래서 군은 신형 지뢰제거 장비 구입 검토와 함께 드론 등 무인체계를 이용해 지뢰를 제거하는 방안 연구에 착수했다. 올해는 추석 앞두고 2대 전달…19일 강원도 인제·횡성군 찾아 목욕봉사 (서울=연합뉴스) 이은정 기자 = ‘효녀 가수’ 현숙이 올해로 15년째 거동이 힘든 어르신들을 위한 이동식 목욕 차량을 기증한다. 2004년 고향인 전북 김제를 시작으로 지난해까지 전국 곳곳에 14대를 기증한 그는 올해 강원도 두 지역에 15번째, 16번째 차량을 전달한다. 19일 오전 9시30분 인제군청, 오후 1시30분 횡성군청을 잇달아 방문해 총 2대를 기증하고 마을 어르신들을 위한 목욕 봉사에 참여한다. 현숙은 18일 연합뉴스와 전화 통화에서 “올해도 꿈이 이뤄졌다”며 “추석 전에 부모님 생각이 정말 많이 나는데 명절 전 어르신들을 만나니 내 마음이 위로된다”고 특유의 시원한 웃음을 지었다. 매년 어버이날이 있는 5월 이동식 목욕차량을 한 대씩 기증하던 그는 올해 2대의 차량을 마련한 이유를 묻자 “제가 평소 하던 것에, 올해 치매 전문 요양센터 광고를 찍어 그 돈을 전액 들여 한대를 더 마련한 것”이라고 설명했다. 강원도 지역은 정선군에 이어 이번까지 총 3곳을 방문하게 됐다. 그는 “‘정말로’를 부를 때인 1980년대부터 군부대 위문 행사를 1천회 이상 다녀 인제는 좀 각별한 곳”이라며 “연예인 중 군부대는 이상용 씨 다음으로 많이 간 것 같다.(웃음) 인제에 갈 때마다 군인과 고령 어르신들을 주로 만났다. 현재 5천800여 명의 어르신이 계시다는데 그분들의 불편을 조금이나마 덜어드리고 싶다”고 말했다. 횡성군을 찾는 이유로는 “평창동계올림픽으로 인근 주민들이 다들 고생하시지 않았나”라며 “1월에 횡성에 봉사 활동을 갔는데 어르신들이 반겨준 기억도 났다”라고 덧붙였다. 국군 전사·실종자 등 유해 300여 구 매장 추정 (철원=연합뉴스) 양지웅 기자 = 남북이 19일 평양정상회담을 계기로 비무장지대(DMZ) 내 6·25 전사자 공동유해발굴을 합의한 ‘화살머리고지’에 관심이 쏠리고 있다. 강원도 철원에 있는 화살머리고지는 6·25 휴전 직전인 1953년 중공군과 국군의 고지 쟁탈전이 치열하게 벌어진 곳이다. 2주가량 동안 벌어진 전투에서 국군은 고지 방어에 성공해 전략적 전초기지를 확보했다. 6·25전쟁 시 이처럼 치열한 격전지였던 비무장지대에서 아직 수습하지 못한 남북 전사자 유해에 대해 최초로 남북이 공동발굴을 함으로써 6·25전쟁의 아픈 상흔을 함께 치유해 나가는 계기를 될 전망이다. 최근 가자지구에서는 긴장감이 이어지고 있다. 17일 가자지구의 지중해 해변에서는 팔레스타인인 수천명이 모여 반이스라엘 시위를 벌였다. 앞서 지난 14일에는 가자지구 분리장벽 근처에서 시위하던 주민 3명이 이스라엘군 총을 맞고 숨졌다. 지난달 하마스와 이스라엘은 유엔, 이집트의 중재로 장기휴전을 위한 간접협상을 벌였지만, 합의에 도달하지 못했다. https://zvb59.com/

블랙 잭 이 총리는 장터 방문에 앞서 좋은 일자리 창출 모범 중소기업으로 뽑힌 서울 구로구의 ‘제일메디칼코퍼레이션’을 격려 방문했다. 뼈접합용 스크루 등 의료기기를 제조하는 회사다. 이 회사는 송고 경영진은 항상 인건비를 줄이고자 한다. 국내외 치열한 경쟁 때문에 상품이나 서비스 가격을 올릴 수 없기에 영업실적 개선을 위해서는 인건비 절약이 불가피하다고 판단한다. 좋은 경영성적은 회사의 발전에도 필요하지만, 본인의 사적 이익과도 직결된다. 임기도 연장하고 보너스도 받을 수 있기 때문이다. 경기 불황기에는 과감한 구조조정으로 경영능력을 보여줘야 한다. 그래야 주주들한테 신임을 얻는다. 이런 점에서 경영진에게는 임금을 적게 주고, 쉽게 정리할 수 있는 비정규직이 필요하다. 홍 전 대표의 주장을 하나하나 따져 보면 일부는 맞고 일부는 사실과 다르다. 우선 우리나라 경제성장률이 예년보다 둔화한 것은 맞지만, 한국을 제외한 세계가 호황을 구가하고 있다는 인식은 어설프다. 한국은 지난해 3.1% 성장해 3년 만에 3%대 성장률을 달성했으나 2년 연속 이같은 흐름을 이어가기는 힘겨워 보인다. 지난달 기획재정부와 한국은행은 각각 올해 경제성장률 전망을 기존 3.0%에서 2.9%로 낮췄고, 민간연구소인 현대경제연구원과 LG경제연구원도 각각 2.8%로 예상한다. 올해 2분기 경제성장률이 0.7%로 1분기(1.0%)보다 쪼그라들면서 이러한 전망에 무게가 실린다. 그러나 이는 다른 주요 국가도 마찬가지다. 최근 견고한 성장세를 구가하는 미국을 제외하면 유로존과 일본 등 선진국의 경기는 안정적인 회복세를 보이지 못하고 있으며 신흥국도 불안한 양상이다.(서울=연합뉴스) 김정은 북한 국무위원장이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 보낸 친서에서 2차 북미정상회담 개최를 요청했다고 백악관이 밝혔다. 백악관은 2차 정상회담에 열려 있으며, 이미 양측 간 관련 논의가 시작됐음을 시사했다. 북미 간에 다시 정상회담이 열리고 ‘톱다운’ 방식의 외교를 재가동한다면 교착 상태인 비핵화 협상에 새로운 돌파구가 열릴 가능성이 크다. 현재의 국면을 반전시키는 출로를 찾으려는 양측의 움직임은 긍정적이며, 바람직하다.연말까지만 병력 투입 예정, 주민들은 병력 주둔 연장 지지(상파울루=연합뉴스) 김재순 특파원 = 브라질 군과 경찰이 1천900명의 병력을 동원해 리우데자네이루 시내 3개 빈민가에서 범죄조직 단속을 위한 합동작전을 벌였다. 15일(현지시간) 국영 뉴스통신 아젠시아 브라질 등에 따르면 군인 1천850명과 경찰 50명은 이날 새벽 장갑차와 헬기 등의 지원을 받으며 리우 시 북부 자카레지뉴, 콤플레수 두 알레망, 마레 등 3개 빈민가에서 범죄조직원 단속에 나섰다. 단속작전이 시작되자마자 격렬한 총격전이 벌어졌으며, 군인 1명과 주민 1명이 총상을 입은 것으로 전해졌다. 범죄조직원 가운데 사상자가 발생했는지는 즉각 알려지지 않았다. 이들 3개 빈민가는 리우 시의 대표적인 우범지역으로 마약·총기 밀매가 대규모로 이루어지는 곳이다. (대구=연합뉴스) 류성무 기자 = 대구시는 대구근대골목을 그림으로 표현하는 ‘ 송고 (울산=연합뉴스) 장영은 기자 = 울산시가 송철호 시장 공약인 가칭 울산국제환경영화제 추진 계획과 관련해 앞으로 미세먼지를 비롯한 다양한 환경문제를 영화 콘텐츠로 활용하는 방안을 모색한다. 울산시는 송고 송고우리은행은 개성공단지점, 농협은행은 금강산지점 재운영 기대(서울=연합뉴스) 구정모 한혜원 기자 = 남북이 평양 정상회담에서 조건이 마련되는 대로 개성공단과 금강산 관광사업을 정상화하기로 함에 따라 은행들도 해당 지역에서 지점 재개 준비에 들어갔다. 개성공단에서는 과거 입주기업에 금융서비스를 제공하기 위해 우리은행[000030]이 지점을 운영했고, 금강산관광특구에서는 농협은행이 지점을 개설해 관광객들 대상으로 환전 등의 서비스를 제공했다. 19일 금융계에 따르면 우리은행은 개성공단이 재개되면 바로 지점을 운영할 수 있게 채비를 갖추고 있다. 우리은행은 개성공단 입주은행 선정이 취소되지 않았으므로 여전히 개성공단 입주은행의 자격을 유지하고 있다고 보고 있다. 개성공단관리기관 창설준비위원회는 2004년 9월 우리은행을 개성공단 입점은행으로 선정했고, 우리은행 개성공단지점은 그해 12월 개성공단관리위원회 건물에 입주해 영업을 시작했다. 개성공단지점은 여신, 수신업무와 신용장, 외환 업무 등 국내에서 취급하는 모든 금융서비스를 개성공업지구 내 입주기업 123개사에 제공했다. 2013년 4월 북한의 3차 핵실험으로 철수했다가 그해 9월 다시 문을 열었다. 이어 2016년 2월 정부의 개성공단 폐쇄 결정으로 재차 철수한 후 서울 중구 본점 지하 1층에 임시영업소를 마련해 명맥을 유지하고 있다. 개성공단지점 전산이 별도로 운영된 탓에 입주기업의 금융정보가 개성공단지점 전산에만 남아 있어서 지점장과 직원 등 2명이 임시영업소에서 입주기업의 사후관리를 해오고 있다. 우리은행 관계자는 “개성공단이 재개하면 통일부 등에서 (지점 영업을) 결정하겠으나 당시 전산시스템을 보관하고 있어 여건만 되면 바로 전산설비를 개성공단으로 가지고 가 바로 영업을 할 수 있다”고 말했다. 블랙 잭

바카라 싱크탱크 “부족 간 분쟁, 보코하람보다 더 큰 안보 위협”(나이로비=연합뉴스) 우만권 통신원 = 나이지리아 중부지방에서 부족 간 충돌이 발생해 지난주부터 1주일새 19명이 사망하고 가옥 백여 채가 불에 탔다고 AFP 통신이 4일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면 나이지리아 중부 플래토 주(州)에 있는 바라킨 라디에서 지난달 28일 농경 부족과 목축부족 간 충돌이 발생해 8명이 목숨을 잃은 데 이어 3일에는 인근 로판뎃 드웨이 두 지역에서 11명이 총에 맞아 숨졌다고 현지 경찰이 전했다. 또, 첫 번째 충돌로 12명의 부상자가 발생했으며 두 번째 충돌에서는 95채의 가옥이 불타고 310마리의 가축이 도난당했다고 경찰 대변인이 밝혔다. 플래토주에서는 지난 수년간 유목 부족과 농경 부족 간 물과 초지를 두고 벌이는 보복성 충돌이 종족과 정파, 그리고 종교적 분쟁으로 발전하고 있다. 지난 6월에는 유목민들이 바라킨 라디에 있는 11개 마을을 공격해 200여 명의 농경민이 숨진 것으로 알려졌다. 경찰 대변인은 그러나 두 곳에 대한 공격을 감행한 범인들이 ‘총을 든 정체불명의 괴한들’이라고만 밝히고 현장에 보안병력이 추가로 배치됐다고 말했다. 사이먼 라롱 플래토 주지사는 두 사건을 비난하고서 피해를 당한 부족들에게 보복 공격을 자제하라고 경고했다. 주지사는 “그것(보복 공격)은 공격자들이 원하는 바 즉, 유혈로 어둡던 암흑의 과거로 돌아가는 결과를 낳을 것”이라고 말했다. 앞서 싱크탱크 국제위기그룹(ICG)은 지난 7월 자원을 두고 벌이는 국내 분쟁이 나이지리아 정부에 보코하람보다 더 위협적인 안보위협으로 다가오고 있다고 경고했다. 나이지리아 중부지역에서는 부족 간 분쟁으로 작년 9월 이후 지금까지 최소 1천 500명이 숨진 가운데 사망자 대부분은 올 상반기에 목숨을 잃었다. ICG는 이 지역에서 30만 명 이상이 집을 잃었다며 폭력이 해당 지역을 불안정한 상태로 이끌 수 있으며 내년 2월로 예정된 선거에 악영향을 끼칠 수 있다고 우려했다. 메르스는 낙타 젖이나 고기 등을 익히지 않고 섭취했을 때 감염되는 것으로 여겨지고 있으며, 사람 간 전염은 매우 긴밀한 접촉이 아니면 쉽게 발생하지 않는 것으로 알려졌다. 송고▲ 문화일보 = 靑, 평양회담 ‘보여주기’ 집착 말고 北核 초점 맞춰야 ‘공직 배제’ 해당 헌법재판관 후보 자진사퇴가 正道다 대법관 출신 시골판사 善意마저 짓밟은 反법치 행패 ▲ 내일신문 = 중도가 지지해야 성공한 정부 될 수 있다 ▲ 헤럴드경제 = 지키지도 못할 고위공직자 인선 기준 왜 만들었나 靑, 국회가 왜 방북 동행 거절했는지 잘 생각해봐야 Volkswagen has confirmed both global and North American reveals including an electric concept, as well as GTI and Beetle special editions. Toyota is launching five new vehicles at the show, including hybrid and special edition models. Subaru will also have multiple introductions, including a plug-in hybrid. CETROVO는 승객에게 유비쿼터스 ‘스마트 서비스’를 제공하는 것을 목표로 한다. CETROVO는 첨단 기술 기능을 갖추고 있는데, 터치스크린 화면으로 바뀌는 창문이 그 예다. 승객은 CETROVO의 ‘마법의 창문’을 통해 뉴스 시청, 인터넷 검색, 티켓 구매, 비디오 및 TV 시청 등을 즐길 수 있다. 더욱 쾌적한 여행을 위해 이 열차에는 인터넷이 가능한 터치스크린 거울, 자정 좌석, 첨단 진동 및 소음감소 기술, 보청기 통합 시스템, 변화하는 상황에 ‘반응’하는 에어컨 및 조명 시스템 등이 갖춰져 있다. (서울=연합뉴스) 하남직 기자 = 송고두산전 연장 10회말 함덕주 상대로 끝내기 적시타”자동차 자체 앱보다 신뢰성 있고 편리한 구글·애플 앱 사용 압박 계기될 듯” (서울=연합뉴스) 김현재 기자 = 세계에서 가장 많은 자동차를 판매하는 르노·닛산·미쓰비시 얼라이언스(동맹)가 오는 2021년부터 구글의 안드로이드 운영체제를 차량 계기판에 탑재하기로 했다. 월스트리트저널(WSJ)은 18일 “지난해 1천60만 대를 판매해 세계 어느 자동차 업체보다 많은 차를 판 이 동맹이 차세대 인포테인먼트 시스템 운영체제로 안드로이드를 선정한 것은 지난 10여 년 간 자동차 안에서 스마트폰의 성공 사례를 재현하기 위해 노력해온 구글의 큰 승리”라고 평가했다. 대시보드에 안드로이드 OS가 탑재되면 운전자들은 구글 맵과 앱스토어, 음성인식 비서인 구글 어시스턴트의 통합 기능을 이용할 수 있게 된다. ▲ 제인 구달 박사와 함께 만든 재단이다. 영어권 사람들은 생물다양성(biodiversity)이라고 할 때 인간, 인간 활동도 포함한다. 우리나라 사람들은 생물다양성이라고 하면 황소개구리, 뉴트리아, 멸종위기종 등을 떠올린다. 그래서 인간까지 넣으려고 ‘생명다양성’으로 한 글자만 바꾸었다. 멸종위기종 관련 일도 하지만 인간과 자연과의 관계, 기업과 환경과의 관계 등도 연구한다 바카라.

4. 남과 북은 화해와 단합의 분위

4. 남과 북은 화해와 단합의 분위기를 고조시키고 우리 민족의 기개를 내외에 과시하기 위해 다양한 분야의 협력과 교류를 적극 추진하기로 하였다. ① 남과 북은 문화 및 예술분야의 교류를 더욱 증진시켜 나가기로 하였으며, 우선적으로 10월 중에 평양예술단의 서울공연을 진행하기로 하였다. ② 남과 북은 2020년 하계올림픽경기대회를 비롯한 국제경기들에 공동으로 적극 진출하며, 2032년 하계올림픽의 남북공동개최를 유치하는 데 협력하기로 하였다. ③ 남과 북은 10·4 선언 11주년을 뜻깊게 기념하기 위한 행사들을 의의있게 개최하며, 3·1운동 100주년을 남북이 공동으로 기념하기로 하고, 그를 위한 실무적인 방안을 협의해나가기로 하였다. 마이클 샌델 하버드대 교수가 저서 ‘정의란 무엇인가’에서 제시한 사례다. 실제로 일어났었던 일이다. 이들 생존자 3명 가운데 살인에 직접 가담한 선장과 일등항해사는 재판에 넘겨졌다. 법정에서 이들은 한 사람을 죽여서 세 사람을 살릴 수밖에 없었다고 주장했다. 나약하고, 병에 걸렸고, 가족도 없는 고아 소년 1명을 희생시켜 나머지 3명이 살아남는 게 올바른 선택이었다는 것이다. 4명 모두가 죽는 것보다는 1명이 죽는 게 낫다는 논리였다. 샌델 교수는 이런 ‘공리주의적’ 관점에 대해 어떻게 생각하는지 독자들에게 묻는다. 앞선 평양 남북정상회담에서 우리 경제인들을 만난 북측 관계자들을 감안했을 때도 리 부총리는 비교적 고위급 인사로 평가할 수 있다. 2000년 첫 남북정상회담 때는 손병두 당시 전국경제인연합회 부회장 등 경제관련 특별수행원들이 정운업 당시 민족경제협력연합회(민경련) 회장 등을 만났다. 2007년 2차 정상회담에서는 대기업 대표 간담회에 한봉춘 내각 참사를 단장으로 장우영 명승지종합개발지도국장, 조현주 민경련 책임참사 등이 참석했다. 한편, 이해찬 더불어민주당 대표, 정동영 민주평화당 대표, 이정미 정의당 대표를 만나는 안동춘 최고인민회의 부의장은 작가 출신으로, 조선작가동맹 중앙위원장과 문화상 등을 지낸 인물이다. 2014년부터 최고인민회의 부의장을 지냈고 조선문학예술총동맹 중앙위원회 위원장도 겸하는 것으로 알려졌다. 현재 최고인민회의 의장은 최태복이며 부의장은 안동춘, 리혜정 두 사람이 있다. 최고인민회의는 우리의 국회 격으로, 북한의 헌법상 국가 최고 지도기관이지만 실제적인 정책결정 기능은 노동당에 있다. 김영대 사회민주당 중앙위원장이 시민사회 대표들을 만나는 것은 북한 사회민주당이 형식적이나마 북한의 ‘소수정당’ 지위를 갖고 있고 김영대 위원장이 남북교류에 주도적으로 참여해온 점 등이 고려된 것으로 보인다. 사회민주당은 북한이 노동당의 ‘우당'(友黨)으로 부르는 위성 정당으로 김영대 위원장이 지난 1998년 이후 당 중앙위원장을 맡고 있다. 그는 북측 민족화해협의회(민화협) 회장으로서 지난 7월 방북한 김홍걸 남측 민화협 대표상임의장을 만나기도 했다. SK텔레콤[017670]도 지난달 ‘5GX 게임 페스티벌’을 열고 360 VR 라이브를 활용한 e스포츠 중계 기술과 VR 게임을 공개했다. 앞으로 모바일 동영상 서비스 ‘옥수수’를 통해 5G, VR, AR(증강현실) 등을 활용한 스포츠 콘텐츠도 제공할 예정이다. LG유플러스[032640]는 스포츠 중계에 좀 더 힘을 쏟고 있다. 5G 시대에는 원하는 각도와 선수를 골라보는 스포츠 중계가 대세가 될 전망인데 LG유플러스는 이미 ‘골라보기’ 서비스를 올해 프로야구와 골프 중계에 적용했다. 최근에는 데이터와 그래픽을 활용한 프로야구 ‘AR입체중계’를 선보였다. (방콕=연합뉴스) 김상훈 특파원 = 중국이 미얀마에서 10년 넘게 공을 들이고도 현지 주민의 반대로 중단됐던 미트소네 수력발전소 건설 프로젝트를 되살리기 위해 다시 움직이고 있다. 특히 최근 미얀마 중부 바고에서 댐 배수로 붕괴로 홍수가 발생한 것을 계기로, 가장 안전한 댐을 건설하겠다며 주민들을 설득하고 있다. 14일 현지 인터넷 매체 이라와디 등에 따르면 중국전력투자집단(CPI그룹)은 미트소네 수력발전소 건설 예정지인 미얀마 북부 카친주(州) 알란 마을 주민들과 잇따라 면담을 시도하고 있다. 마을 대표인 멍 라씨는 “그들은 미트소네 수력발전소가 안전한 만큼 부정적인 결과를 우려할 필요가 없다고 했다”며 “또 그들은 댐이 건설되면 마을 주민이 전기 등 혜택을 볼 수 있다면서 주민과의 만남을 요청했다”고 전했다. 20여명의 관리들이 초청된 행사에서 그들은 중국의 지원으로 이미 카친주에 건설된 칩위 수력발전소가 지역 발전에 도움이 됐다는 점을 강조했다고 그는 덧붙였다. 미트소네 수력발전소는 미얀마 군사정부가 중국과 협력해 카친주 이라와디 강에 건설하기로 했던 대규모 수력발전소다. 길이 1천310m, 높이 139.6m의 세계 15위 규모로 설계된 이 수력발전소는 2017년 완공을 목표로 2009년 공사가 시작됐다. 중국은 36억달러(약 4조370억원)를 투자해 6천 ㎿급 댐을 짓고 이곳에서 생산되는 전력의 90%를 끌어다 쓴다는 계획이었다. 2010년에는 정부가 댐 건설 예정지 인근 5개 마을 2천200여 명의 주민을 강제 이주시키기도 했다. 그러나 주민들은 댐 건설로 삶의 터전을 잃게 됐다며 반발했다.

예스카지노 1994년 14대 국회에서 국회법 개정으로 국회의장 선출시한 등이 마련된 이후 지금까지 제때 국회의장이 뽑힌 것은 19대 국회 후반기 시작 때인 2014년 단 한 번뿐이다. 당시에도 상임위원장까지 원 구성이 완료되기까지는 한 달 가까이 더 소요됐고, 국회는 겉돌았다. 더 큰 문제는 이런 잦은 약속 위반에 정치권 스스로 무감각해지고 있다는 것이다. 송고’LG 씽큐’ 전시존에 올레드TV 등 스마트홈 체험 코너 (서울=연합뉴스) 이승관 기자 = LG전자[066570]는 멕시코의 유명 휴양지 칸쿤에서 ‘LG 이노페스트'(LG InnoFest)를 열고 혁신 제품을 대거 선보였다고 19일 밝혔다. ‘혁신'(Innovation)과 ‘축제'(Festival)의 개념을 합친 ‘LG 이노페스트’는 LG전자가 진행하는 지역 밀착형 신제품 발표회로, 올해 들어 중동·아프리카를 시작으로 유럽, 아시아 등에서 잇따라 열렸다. 지난 17일부터 나흘 일정으로 개최된 이번 중남미 행사에는 홈어플라이언스&에어솔루션(H&A) 사업본부장인 송대현 사장, 변창범 중남미 지역대표와 함께 현지 거래선 관계자 및 언론인 등 250여명이 참석했다. LG전자는 자체 인공지능(AI) 플랫폼인 ‘AI 씽큐’ 전시 존을 별도로 마련해 올레드TV와 냉장고, 세탁기, 에어컨, 식기 세척기, 공기청정기 등 AI 기능을 탑재한 제품을 대거 전시하고 참가자들이 직접 체험할 수 있게 했다. 이와 함께 프리미엄 라인업인 ‘LG 시그니처’ 전시 공간에는 지난달 중남미 런칭 행사에 참석했던 현지 건축가, 디자이너, 요리사 등이 초청됐다. 이밖에도 지난 7월 중남미 시장에 출시한 스마트폰 ‘LG G7 씽큐’를 비롯해 트윈워시, 건조기, 노크온 매직 스페이스 냉장고, 나노셀TV, 엑스붐 오디오 등 다양한 신제품을 소개했다. 이번 행사에 참석한 한창희 글로벌 마케팅 센터장은 “LG만의 차별화된 AI 기술과 제품을 앞세워 중남미 시장에서 프리미엄 브랜드 이미지를 확고히 할 것”이라고 말했다. 열차의 추가 기능: – 기존의 도심 열차와 비교해 최대 15% 높은 에너지 효율을 달성하는 새로운 에너지 효율적인 견인 시스템 – 효율성을 최적화하고 유지보수 비용을 줄이기 위해 실시간으로 열차를 모니터링하는 1,100개 이상의 감지 지점 – 영구 자석 동기 전동기를 이용한 직접 구동 기술 – 견인 효율성을 증대시키는 실리콘 카바이드 변환기 – 작은 반경의 곡선을 통과하는 성능을 개선하기 위해 윤축을 제어할 수 있는 대차의 능동 방사형 시스템 – 최대 15KM까지 견인력을 제공 가능한 내부 배터리 – 최대 12대의 자동차에 적합한 유연한 2+N 구성 – 차륜 마모의 상당한 감소 (서울=연합뉴스) 김승욱 기자 = 다도해 해상 국립공원에 속한 전남 신안군 흑산도에 공항을 건설할지에 대한 결정이 또다시 연기됐다. 정부는 19일 오후 2시부터 서울시 마포구 공덕동에 있는 국립공원관리공단 사무실에서 제124차 국립공원위원회를 열어 ‘흑산 공항 신설 관련 다도해 해상 국립공원 계획 변경안’을 심의했지만, 논의가 길어지면서 자정 가까운 시간에 정회를 선언했다. 환경부는 “시간 관계상 정회를 하게 됐다”며 “10월 5일 이전에 속행하기로 했다”고 발표했다. 국립공원위원회 위원장인 박천규 환경부 차관은 정회 후 브리핑에서 “사안에 대해 심도 있게 논의를 진행했지만, 결론에 이르지 못했다”며 “오늘 10시간 가깝게 논의했기 때문에 다음에는 진행 속도가 빨라질 것으로 예상한다”고 말했다. 이날 회의는 공식적으로 연기나 보류가 아닌 정회한 것이기 때문에 10월 5일 이전에 속행되는 회의는 이날과 같은 제124차 국립공원위원회가 된다. 서울지방항공청은 1천833억 원을 들여 흑산도 68만3천㎡ 부지에 1.2㎞ 길이 활주로와 부대시설 등을 갖춰 50인승 항공기를 운항할 수 있는 소형공항 건설을 추진하고 있다. 서울지방항공청은 이날 제124차 회의가 열리기 하루 전 통행량 데이터, 자연환경 조사, 활주로 안전성, 지역경제 파급력 등 4가지 사안을 보완하겠다면 심의 연기를 요청했다. 국립공원위원회는 회의 개최를 강행했지만 심의 연기 여부를 놓고 참석자들이 치열한 갑론을박을 벌이면서 쉽사리 논의가 이뤄지지 않았다. 이날 회의에는 정부 당연직 9명, 민간 당연직 1명, 민간위원 11명 등 모두 21명이 참석했다. 오후 7시 40분께 회의가 잠시 정회하자 공항 건설 주장에 힘을 싣고자 상경한 박우량 신안군수는 박 차관과 면담을 자청했다. 박 군수가 박 차관을 회의실 옆방으로 데려가 문을 걸어 잠근 채 자신들의 의견이 더 반영될 수 있도록 심의를 연기해달라고 거칠게 요구하면서 회의는 오후 9시 15분에야 재개됐다. 이 과정에서 신안군 공무원과 민간위원 사이에 고성이 오가면서 신고를 받은 경찰 2명이 현장에 출동하기도 했다. 박 군수는 회의 속행 이후 기자실을 찾아와 “민간위원들이 공항 건설 사안을 부결시키려고 모여서 담합을 하고 환경부는 이를 방치하고 있다”며 “환경부가 이처럼 미온적인 것은 문재인 정부의 정책에 반기를 드는 것”이라고 주장했다. 그는 “심의를 연기해 1∼2년이라도 시간을 갖고 사업을 보완해야 하는데, 부결시키겠다는 결론을 이미 내린 채 회의를 진행하려고 한다”고 목소리를 높였다. 박 군수는 취재진과도 격한 언쟁을 벌였으며, 공항 건설이 무산될 가능성을 우려한 일부 신안군 주민도 격앙된 모습이었다. 공항이 건설되면 서울에서 흑산도까지 가는 데 7시간 이상 걸리던 것이 1시간대로 줄어든다. 국립공원위원회는 2016년 11월 흑산도 공항 건설 여부에 관한 심의에서 철새 등 조류 보호 대책 등을 요구하며 안건을 보류한 뒤 아직 결정을 내리지 못했다. 지역 주민들은 섬 주민 교통 불편 해소와 관광 활성화를 들어 신속히 추진할 것으로 요구하지만, 환경단체는 환경 훼손과 경제성, 안전성 등의 문제를 제기하며 반대 목소리를 높여왔다. 예스카지노

우리카지노 (하노이=연합뉴스) 민영규 특파원 = 기록적인 물가상승, 주가와 화폐가치 급락, 정적 제거 시도 역풍 등으로 사면초가에 빠진 로드리고 두테르테 필리핀 대통령이 쿠데타 음모론을 제기하고 나섰다. 탈북민 출신인 김인태 국가안보전략연구원 책임연구위원은 “백두산은 외국 관광객도 많고 국가행사도 많이 열려서 삼지연 공항은 잘 관리가 되고 있다”며 “문재인 대통령께서 이용하는 데 큰 불편이 없을 것”이라고 말했다. 김 위원장과 함께 백두산을 방문하는 문 대통령은 삼지연공항에서 곧바로 백두산 정상 장군봉으로 이동할 것으로 예상된다. 삼지연 공항에서 버스나 SUV 등을 이용해 백두산 정상의 장군봉으로 이동하는 데는 약 1시간에서 1시간 30분 정도 걸리는 것으로 알려졌다. 이곳에서 천지로 이동할 수 있다. 백두산 정상의 천지는 남한 사람이라면 누구나가 가보고 싶어하는 곳으로 중국 쪽으로 백두산을 방문하는 한국인 관광객은 대부분 천지를 관람한다. 호랑이와 기린은 온종일 커다란 나무 그늘에서 쉬느라 좀처럼 움직임이 없습니다. 유럽 불곰은 수영장에서 물장난을 치며 더위를 피했습니다. 산투스 항을 빠져나간 코카인의 목적지는 프랑스, 이탈리아, 스페인, 포르투갈, 벨기에, 영국, 독일 등으로 파악되고 있다. 일부는 예멘과 알바니아로도 운반되고 있다. 앞서 연방경찰은 지난해 송고작년 연간 압수량 넘어…대부분 유럽행 추정 (상파울루=연합뉴스) 김재순 특파원 = 중남미 지역에서 규모가 가장 큰 항구로 알려진 브라질 남동부 산투스 항에서 코카인을 밀반출하려다 적발되는 사건이 잇따르고 있다. 18일(현지시간) 국영 뉴스통신 아젠시아 브라질에 따르면 브라질 연방경찰과 국세청은 전날 산투스 항에 대한 대대적인 단속을 통해 기계장비를 실은 컨테이너에 숨겨 밀반출되려던 코카인 1.2t을 적발해 압수했다. 적발된 코카인은 아프리카를 거쳐 유럽으로 밀반출되려던 것으로 알려졌다. (베를린=연합뉴스) 이광빈 특파원 = 독일에서 수소를 연료로 하는 수소열차가 지난 송고 (도쿄=연합뉴스) 최이락 특파원 = 일본 정부는 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 19일 평양 정상회담에서 동창리 엔진 시험장 영구폐쇄 등을 담은 공동선언을 발표한 데 대해 “이번 합의에 이르기까지 남북 양 정상이 기울인 노력에 경의를 표한다”고 밝혔다. 일본 정부 대변인인 스가 요시히데(菅義偉) 관방장관은 오후 정례 브리핑에서 이같이 말하고 “이번 선언이 한반도의 완전한 비핵화로 이어지길 기대한다”고 밝혔다. 그는 “중요한 것은 한반도의 완전한 비핵화를 위한 북한의 약속을 포함해 종전 북미정상회담에서 이뤄진 합의가 완전하고 신속하게 이행되는 것”이라며 “미일, 한미일 3국이 대북정책에 대해서는 긴밀히 조율해 나갈 것”이라고 덧붙였다.(취재보조 : 데라사키 유카 통신원)해약한 적금 1천300만원 인출·송금하려는 순간 할머니가 막아 (강릉=연합뉴스) 이재현 기자 = 경찰의 보이스 피싱 예방 교육을 받은 고령의 할머니가 20대 손녀가 당할 뻔한 보이스 피싱 피해를 막아 눈길을 끌고 있다. 19일 강원 강릉경찰서에 따르면 강릉에 사는 A(23·여)씨는 지난 7일 오후 2시께 서울중앙지검 검사라고 자신을 소개한 사람으로부터 한 통의 전화를 받았다. 전화를 건 사람은 “특정경제범죄 가중 처벌에 관한 법률 위반 사건을 조사하던 중 대포 통장과 불법 자금을 세탁한 사기 사건에 A씨가 연루됐다”고 접근했다. 이어 “위 사건과 관련해 수사를 받아야 하므로 계좌 양도와 관련해 스스로 피해자라는 것을 해명해야 하고, 은행 예금을 인출해 안전한 계좌로 송금하라”고 A씨 속였다. 이들은 A씨를 믿게 하려고 휴대전화로 서울중앙지검 명의의 공문서와 피의자 검거 사진도 보냈다. 이 말에 속은 A씨는 인근의 한 금융기관에서 적금 1천300만원을 해약하고, 이를 인출해 집으로 돌아왔다. 방문까지 잠그고 누군가와 휴대전화로 은밀한 통화를 하는 것을 수상히 여긴 A씨의 할머니 B(78)씨는 순간적으로 보이스 피싱으로 확신했다. 이에 자기 아들에게 자초지종을 설명하고 경찰에 신고하도록 했다. 할머니 B씨와 아버지의 설득에도 손녀인 A씨는 자신이 범죄에 연루된 것으로 판단한 채 돈을 계좌 이체하려 했다. 이때 신고를 받고 출동한 경찰이 가세해 설득한 끝에 A씨의 송금은 중단됐다. 할머니 B씨는 “공공기관을 사칭하거나 저금리 대출을 빙자해 돈을 요구하는 전화는 100% 보이스 피싱 사기라는 교육을 얼마 전 경찰서에서 받았다”며 “아무래도 손녀의 행동이나 전화 통화 내용이 보이스 피싱 같다는 생각이 들어 곧바로 신고했다”고 말했다. 경찰은 “보이스 피싱은 남녀노소를 막론하고 누구나 당할 수 있는 범죄”라며 “예방 교육이 피해 예방에 효과가 있다는 것이 이번 사례를 통해 확인된 만큼 예방 활동과 교육을 확대할 방침”이라고 말했다. (태안=연합뉴스) 충남 태안경찰서는 주민들이 경찰의 범죄예방 활동을 이해하고 직접 참여하는 공동체 치안을 활성화하려고 개서 이후 처음으로 시민경찰학교를 운영한다. 교육생은 다문화가정 여성 4명을 포함해 각 분야에서 지역사회 봉사와 범죄예방에 대한 열의를 가진 주민 24명으로 구성됐다. 17일 입교식을 시작으로 21일까지 ▲ 셉테드(CPTED) ▲ 성폭력·가정폭력, 아동·노인학대 예방 ▲ 교통사고 예방 ▲ 보이스피싱·사이버범죄 등의 범죄예방 교육 등을 한다. 또 112 종합상황실 무전 교신 및 3.8 권총 사격장 체험 등 경찰서 견학과 심폐소생술 훈련, 추석 명절 특별방범 합동순찰 참여 등 다양한 교육프로그램이 진행된다. 김영일 경찰서장은 “생업과 가정이 있음에도 열의를 갖고 교육에 참여하신 모든 분께 감사드린다”며 “시민경찰학교 교육을 통해 경찰 활동에 대한 이해와 공동체 치안 활동에 동참하는 가교역할을 해달라”고 당부했다. 주사위

블랙 잭 모게리니 대표는 이어 문 대통령과 김 위원장이 평양공동선언에서 “(한반도) 비핵화와 적대 행위 종식, 전쟁위험 제거, 화해 증진과 인도적 협력을 위한 구체적인 약속과 조치들을 보여줬다”고 의미를 부여했다. 그는 특히 “북한이 관련국 전문가들의 참관하에 장거리 미사일 엔진시험장과 발사대를 해체하겠다고 서면으로 약속한 것은 중요한 조치”라고 말했다. 아울러 그는 북한의 미사일 관련 시설 폐기 참관단에 관련 국제기구도 포함돼야 한다고 주문했다. 그러면서 그는 “이러한 조치들이 한반도의 평화와 안보, 비핵화를 향한 진전을 보장하기를 바란다”며 “이것이 우리 모두의 이익에 부합한다”고 밝혔다. 이어 그는 EU는 한반도에서 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 비핵화를 위해 우리가 할 수 있는 모든 노력을 지원할 준비가 돼 있다고 강조했다. EU는 그동안 대화와 외교를 통한 북한 핵문제 해결을 주장해왔으며 북한을 대화 테이블로 이끌기 위해 유엔 차원의 대북제재를 충실히 이행하는 한편 이를 보완하기 위해 EU 차원의 독자적인 대북제재를 부과해왔다. 6월 항쟁과 촛불 혁명은 닮았지만 달랐다. 일상생활과 개인의 권리의식에 침투하는 변화에 둔감한 채 이념적 깃발만 부여잡는 정치는 앞으로 외면받을 것이다. 6월 항쟁의 세례를 받아 386 세대 선두 주자로 질주하던 정치인 안희정이 촛불 혁명 이후 미투의 물결에 휘말려 몰락한 것은 상징적이다. 지역 선관위에 권고…”개표 보고서 왜곡, 유권자 매수 등 부정”(모스크바=연합뉴스) 유철종 특파원 = 러시아 극동 연해주 주지사 선거 2차 투표 개표 결과를 두고 부정 논란이 불거져 중앙선거관리위원회(중앙선관위)가 선거 무효화를 결정하는 사태가 벌어졌다. 타스 통신 등에 따르면 러시아 중앙선관위는 19일(현지시간) 연해주 주지사 선거 결선투표 결과를 무효로 하고 3개월 뒤 재선거를 하도록 연해주 지역 선관위에 권고했다. 중앙선관위는 결선투표에서 표 끼워 넣기, 개표 보고서 왜곡, 유권자 매수 등의 광범위한 부정이 저질러져 선거 결과를 인정할 수 없다며 이같이 결정했다. AP “이례적으로 잠재적 경쟁자 석방”(카이로=연합뉴스) 노재현 특파원 = 아프리카의 장기집권 지도자인 폴 카가메 르완다 대통령이 야당 지도자를 비롯한 수감자들을 대거 석방했다. 16일(현지시간) 카타르에 본부를 둔 아랍권 매체 알자지라방송에 따르면 르완다 정부는 전날 수감자 2천140명을 석방했다. 이는 대통령이 사면을 지시한 데 따른 조치다. 석방자 중에는 2010년 정부를 무너뜨리려는 음모를 꾸몄다는 혐의 등으로 체포된 빅투아르 잉가비르 민주세력연합(FDU) 대표가 포함됐다. 잉가비르는 르완다 수도 키갈리의 교도소를 나온 뒤 기자들에게 “나에게 이런 자유를 준 대통령이 감사하다”며 “이것은 르완다에서 정치적 장(場)을 여는 시작이다. 나는 대통령이 다른 모든 정치범을 석방할 것을 바란다”고 말했다.(브뤼셀=연합뉴스) 김병수 특파원 = 교사 자격증을 가진 교대와 사범대 출신들이 임용이 안 돼 취업난을 겪고 있는 한국과 달리 네덜란드는 교사 부족으로 인해 일부 학교가 주4일 수업을 진행해야 할 상황이라고 네덜란드 언론이 18일 보도했다. 네덜란드 RTL뉴스에 따르면 잔스타트 지역의 일부 학교들은 교사 부족으로 인해 올해 가을부터 현행 주5일제 수업을 주4일제로 변경이 불가피하다고 밝혔다. 잔스타트 지역 교육 당국의 핵심 관계자는 RTL뉴스와의 인터뷰에서 “다른 선택의 여지가 없는 학교에서는 단기적으로 주4일제 수업을 할 것”이라고 말했다. 이 관계자는 “수업을 할 수 있는 사람들은 모두 교단에 서고 있다”면서 “교사 중 누군가 결근하게 되면 대신 수업을 진행할 사람이 없다. 우리는 더는 수업에 필요한 교사의 수요와 공급을 맞출 수 없다”고 호소했다. 이 관계자는 “주4일제 수업은 현행 네덜란드법상으로는 불법이지만 우리는 다른 해법이 없다”고 설명했다. 교육 당국은 다만 어떤 학교가 주4일제 수업을 할지는 결정되지 않았다고 전했다. 네덜란드는 교사를 충원하기 위해 교사 지망생들에게 대학 학비를 대폭 깎아주는 등 인센티브를 제공하고 있지만 교사 부족 문제가 쉽게 해결되지 않고 있다. 유명 팝스타 출신의 하원의원인 와인은 최근 우간다 당국에 체포되며 곤욕을 치렀다. 그는 지난달 송고 아베 내각의 지지율은 지난달 25~26일 실시한 여론조사보다 3.7%포인트 증가한 49.3%로 나타나 2개월 연속 상승했다. 아베 내각을 지지하지 않는다는 비율은 2.6%포인트 감소한 41.8%였다. 올해 가을 임시국회에 개헌안을 제출하겠다는 아베 총리의 방침에 대해선 찬성이 38.8%, 반대가 51.1%였다. 아베 총리는 자위대의 존재 근거 규정을 헌법에 넣겠다고 주장하고 있다. 이번 조사에선 ‘자위대는 합헌’이라는 응답이 67.1%, 위헌이라는 응답은 22.1%로 각각 나타났다. 아베 내각의 지지율은 이날 NHK가 발표한 여론조사에서도 마찬가지로 상승세를 보였다. NHK가 15~17일 실시한 여론조사에서 내각 지지율은 지난달 조사 때보다 1%포인트 상승한 42%로, 비지지율(지지하지 않는다는 응답의 비율) 39%보다 높았다. 가을 임시국회에 개헌안을 제출하는 아베 총리의 방침에 대해서는 “제출해야 한다”는 응답이 18%에 그친 반면, “제출할 필요는 없다”는 응답이 32%로 두배 가까이 높았다. “어느쪽이라고 말할 수 없다”며 답변을 유보한 응답자도 40%나 됐다. 오는 20일 열릴 자민당 총재선거는 자민당 소속 국회의원(405표)과 지방 당원(405표)의 투표로 진행된다. 아베 총리는 소속 의원의 80% 이상 지지를 이미 확보, 선거에서 승리할 가능성이 큰 것으로 현지 언론은 관측하고 있다. 아베 총리가 3연임에 성공할 경우 전쟁 가능한 국가를 향한 개헌에 박차를 가할 것으로 예상된다. 그는 지금까지 최장이었던 사토 에이사쿠(佐藤榮作·1901∼1975) 내각(재임 기간 2천798일)을 넘어서 재임하게 된다. 우리카지노

바카라사이트 ※ 장경욱 변호사는 대학 재학시절부터 인권에 관심을 가졌다. 시국사건으로 수감된 재학생들을 돕기 위해 서울대 총학생회 산하에 인권위원회를 만들어 위원장을 맡았다. 1997년 사법시험에 합격했고 2000년에 사법연수원을 수료했다. 민변에 가입한 후 사무차장(2004~2006년)을 역임했다. 그동안 100여 건의 시국사건과 6건의 탈북자 간첩 조작 의혹 사건의 변론을 맡았다. 송고”류경식당 종업원 자유의사 확인해 송환 여부 결정해야””강제수사로 책임자도 처벌해야…어물쩍 넘길 수 없어”환자 처벌 가능성 일축…”국민연금운영계획에 단일안 아닌 다수안 담는다””아동수당, 정책 효율 생각해 송고 그리고 올해 말 육군의 지상작전사령부 예하에 편성될 ‘드론봇 전투단’을 포함해 해·공군의 드론봇 개발 예산도 내년도 국방예산안에 처음 반영될 것으로 관측된다. 주변국 위협 대비 명목으로 검토되는 핵 추진 잠수함 개발 또는 구매 예산이 내년도 예산안에 편성됐는지는 아직 알려지지 않고 있으나, 이는 송영무 국방부 장관이 의욕을 보이는 사업 가운데 하나이다. 현재 고려되는 한국형 핵 추진 잠수함은 프랑스 루비급( 에르도안 대통령은 시리아군을 가리켜 ‘정권 테러’로 부르면서, 이에 관한 대책이 필요하다고 서방과 러시아에 촉구했다. 그는 주민을 보호하기 위해 시리아 이들립에 주둔하는 터키군 병력을 보강했다고 시인했다. 에드로안 대통령은 “어떤 지점도 취약하게 놔둘 수 없다”면서 “우리가 이들립 감시초소를 보강하지 않는다면 다른 군대가 선제 조처에 나설 것이고, 이는 주민에게 해가 될 것”이라고 주장했다. 난민 사태 발생 우려와 관련, 에르도안 대통령은 “터키가 보호처가 될 것”이라면서도 “시리아 쪽 국경에서 비상계획을 세웠다”고 말해, 난민에 국경을 열지 않을 것임을 시사했다. (서울=연합뉴스) 강성철 기자 = 공공외교 전문기관인 한국국제교류재단(KF)은 한국-태국 수교 60년을 기념해 전시, 공연, 영화 상영을 아우르는 복합 문화행사인 ‘2018 KF 세계문화브릿지’를 개최한다고 18일 밝혔다. 19일부터 11월 9일까지 서울 중구 수하동 KF갤러리에서 ‘아웃 오브 플레이스’라는 제목으로 열리는 한-태 현대미술전에는 양국 작가 8명이 참여해 사회·정치·역사·종교·대중문화 등을 주제로 회화, 사진, 설치, 영상 작품을 선보인다. 10월 10일에는 태국을 대표하는 무용가 론나롱 캄파를 초청해 KF글로벌센터에서 현대무용 공연을 개최한다. 같은달 31일부터 11월 14일까지 KF세미나실에서는 매주 수요일 저녁마다 태국 영화 상영회가 열린다. 상영작은 태국의 댐 근처에 세워진 수상학교를 배경으로 한 로맨스코미디인 ‘선생님의 일기’로 2014년에 흥행했던 작품이다. KF 관계자는 “현대 미술과 무용 등 평소 접하기 어려운 태국 문화를 소개해 양국 간 문화적 이해의 폭을 넓히기 위해 마련한 전시”라고 소개했다. 유럽의회 홈페이지에 따르면 의회는 지난 13일 본회의에서 EU와 미국 간 관계에 관한 결의안을 찬성 490표, 반대 148표, 기권 51표로 채택했다. 의회는 결의안에서 EU와 미국의 관계는 세계안정을 근본적으로 보장하는 것이지만 미 행정부가 일방적인 ‘미국 우선주의 정책’을 펼치는 것은 양측의 이익을 해치고 상호신뢰를 훼손하는 것이라고 지적했다. 특히 미국 트럼프 행정부의 파리기후협정 탈퇴와 이란 핵 합의 탈퇴 등을 겨냥, 미국이 주요 국제협정과 협약에서 탈퇴하기로 한 최근의 결정은 유감스러운 일이라고 지적했다. 또 의회는 미국이 안보를 명분으로 내세워 EU산 철강과 알루미늄 제품에 대한 관세 부과를 강행한 데 대해 받아들일 수 없다며 즉각적인 관세 면제를 요구하고 WTO에서 무역갈등을 해소할 것을 촉구했다. 이어 양측 관계에 긴장이 조성되고 있지만, 공동의 가치 등을 증진하기 위해선 EU와 미국 간 동반자 관계를 강화하는 게 필수적이라고 강조하면서 특히 사이버 안보, 테러대응, 에너지·난민 문제 해결 등 분야에서의 협력을 역설했다. Carter는 라이브 부문을 확실하게 파악하는 열정적인 마케터이며, 런던에서는 언론인으로 활약했다. 런던에서 그녀는 행사와 체험 마케팅 부문에 관해 보도했다. 또한, 그녀는 업계에서 쌓은 대행사 측면의 경험도 활용할 예정이다. 그녀는 바로 이러한 독특한 배경 덕분에 매력적인 이야기 각도를 파악하고 구상하며, 매체와 관계를 구축하고, INVNT의 국제적인 마케팅 노력을 관리할 적임자로 선정됐다. 송고(서울=연합뉴스) 한성간 기자 = 초미세 먼지(PM2.5)를 유발하는 공기 오염 물질 이산화질소(NO2) 노출이 알츠하이머 치매 위험을 높일 수 있다는 연구결과가 나왔다. 영국 킹스 칼리지 런던(KCL)의 프랭크 켈리 환경보건학 교수 연구팀이 런던 지역 75개 일반의원에 등록된 환자 13만1천 명(50~79세)의 의료기록과 이들이 사는 지역의 공기오염도(NO2, 초미세 먼지, 오존) 측정 자료를 바탕으로 공기 오염이 치매 위험과 연관이 있는지를 분석한 결과 이 같은 사실이 밝혀졌다고 가디언 인터넷판과 메디컬 익스프레스가 18일 보도했다. 연구팀은 평균 7년에 걸쳐 이들 가운데 치매 환자가 발생하는지를 지켜봤다. 관찰 기간에 모두 2천181명이 알츠하이머 치매를 포함, 각종 치매 진단을 받았다. 분석 결과 연간 NO2 노출 상위 20% 지역에 사는 주민이 하위 20% 지역에 사는 주민에 비해 치매 발생률이 40% 높은 것으로 나타났다. 초미세 먼지 노출도 비슷한 결과가 나왔다. 흡연, 당뇨병 같은 치매 위험요인들을 고려했지만, 이 결과에는 변함이 없었다. 치매를 종류별로 분석했을 땐 알츠하이머 치매 만큼은 이러한 연관성이 여전했다. 공기 오염 물질은 여러 경로를 통해 뇌로 들어갈 수는 있지만 어떤 메커니즘으로 치매 같은 신경퇴행 질환을 일으키는지는 알 수 없다고 켈리 교수는 말했다. 그러나 오염된 공기 노출이 아이들의 인지기능 발달을 저해한다는 연구결과도 있는 만큼 지속적인 공기 오염 노출이 신경염증을 유발하고 이것이 선천적 면역반응에 변화를 가져올 수 있을 것이라고 그는 설명했다. NO2는 자동차 배기가스와 공장 굴뚝 등에서 배출되는 질소산화물의 일종으로 대기 중 광화학 반응을 통해 초미세 먼지와 오존을 생성한다. 이 연구결과는 ‘영국 의학 저널'(BMJ: British Medical Journal) 온라인판에 발표됐다. 주사위

https://ymb23.com/ 금년내 동·서해선 철도 및 도로 연결을 위한 착공식을 개최하는 한편, 조건이 마련되는 데 따라 개성공단과 금강산관광 사업을 우선 정상화하고 서해경제공동특구 및 동해관광공동특구를 조성하는 문제를 협의하기로 했다. 또한 자연생태계 보호 및 복원을 위한 남북 환경협력을 적극 추진하기로 하고, 현재 진행 중인 산림 분야 협력의 실천적 성과를 위해 노력하기로 했다. 전염성 질병의 유입과 확산 방지를 위한 긴급조치를 비롯해 방역 및 보건·의료 분야의 협력도 강화하는 데 뜻을 같이했다.인도적문제 해결·민생 인프라구축·동질성회복 조치 北에 일괄 제안 드레스덴공대 연설서 “통일은 역사적 필요…남북교류협력사무소 설치해야” “北산모·유아에 영양보건지원, 北복합농촌단지조성·남북중 협력사업 추진””北核 버리면 동북아개발은행·동북아다자안보협의체 추진” (드레스덴=연합뉴스) 신지홍 기자 = 독일을 국빈방문중인 박근혜 대통령은 송고(대전=연합뉴스) 양영석 기자 = 대전시는 국토교통부, 과학기술정보통신부, 행정안전부 공동주최로 열린 ‘스마트시티 서비스 및 창업경진대회’에서 대상을 수상했다고 19일 밝혔다. (서산=연합뉴스) 충남 서산시는 18일 시청에서 SK이노베이션㈜ 1천500만원의 성금을 기탁받았다고 밝혔다. 성금 기탁식에는 맹정호 서산시장. 김진영 배터리 생산기술센터장을 비롯한 임직원들이 참석했다. 기탁한 성금은 추석을 맞아 서산에 거주하고 있는 독거노인의 생필품 구매에 사용할 예정이다. SK이노베이션(주)은 매년 경제적 어려움을 겪고 있는 지역주민을 대상으로 성금 기탁과 후원 활동을 꾸준히 이어오고 있다. (베이징=연합뉴스) 김진방 특파원 = 미 재무부가 북한의 핵·미사일 개발의 자금줄인 정보기술( 송고(서울=연합뉴스) 동북아시아 역사의 대반전 기대를 낳은 4·27 남북정상회담의 호소력은 어디에서 왔나. 북한의 비핵화 의지에서 비롯됐을 것이다. 그러나 언론의 생중계가 없었다면 그만한 공감을 받았을까. 판문점 정상회담은 이례적으로 거의 모든 과정이 생중계됐다. 이처럼 많은 부분이 생중계된 정상회담은 찾기 어렵다. 세계인들은 회담을 두 눈으로 지켜보고 스스로 성공 여부를 판단했다. 카메라는 도보다리 ‘벤치 회담’을 하는 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 진지한 표정과 태도, 눈빛까지 생생하게 전했다. 한반도 문제를 다루는 언론의 역할은 벤치 회담의 진정성을 전달한 카메라와 같아야 한다. 양사 간의 이 관계는 연구와 기술 협력 요소도 포함한다. 그에 따라 Deloitte는 Jupiter Chain 네트워크에서 유효화 노드 중 하나가 될 것으로 보인다. 이는 동남아시아 Deloitte와 블록체인 기업 간에 형성된 동종 최초의 결합이다. (방콕=연합뉴스) 김상훈 특파원 = 최고 시속 305㎞의 돌풍을 동반한 슈퍼 태풍 ‘망쿳’의 직격탄을 맞은 필리핀 북부지역에서 피해 상황 확인과 이재민 구호작업이 본격화했다. 16일 일간 마닐라타임스 등 현지 언론과 외신 보도에 따르면 전날 새벽 북부 루손섬 일대를 할퀴고 지나간 태풍 망쿳(현지명 옴퐁)의 영향으로 지금까지 최소 18명의 사망 및 실종자가 발생했다. 루손섬 벵게트주 바기오에서는 산사태 잔해 속에서 생존자를 찾던 구조대원 2명이 목숨을 잃었고, 파싱 시티의 마리키나 강에서는 9∼12세로 추정되는 여아가, 칼루칸 시티에서는 8개월 된 아기가 익사했다. 재난 당국에 따르면 이번 태풍으로 섬과 저지대 주민 10만5천 명 이상이 대피했고, 전력 공급선 등이 파손되면서 440만명이 거주하는 8개주에 정전 사태가 발생했다. SEU-TUBS(중국 둥난 대학 / 브라운슈바이크 기술 대학) 팀이 작물 줄기를 혼합해 주택에 사용할 벽돌을 만들었다(줄기 혼합비율 65%). 이렇게 만들어진 벽돌은 일반 주택용 벽돌보다 더 단단하고 가볍다. THU(칭화대학) 팀은 빗물을 식수로 효율적으로 전환하기 위해 집수와 자동 세척 시스템을 통합했다. B&R(홍콩 대학 / 베이징 토목공학 및 건축 대학) 팀이 설계한 (S)LOW House는 사람들이 자연과 단순한 삶으로 돌아가도록 장려한다. XJTU-WNEU-POLIMI(시안교통대학 / 웨스턴 뉴잉글랜드 대학 / Politecnico di Milano) 팀이 설계한Generations는 고령자를 위한 빌라 주택단지와 스마트 홈 설계에 중점을 뒀다.(서울=연합뉴스) 황철환 기자 = 개성공단의 가동을 전면 중단한다는 정부 발표로부터 개성공단내 우리 국민의 전원 철수가 완료할 때까지 송고 ▲ 한양대 박물관은 10월부터 11월까지 매주 목요일 오후 2시 서울 성동구 서울캠퍼스에서 ‘서울인(人), 서울을 얼마나 아시나요’를 주제로 인문학 특강을 개최한다고 19일 밝혔다. 특강은 선착순으로 신청 가능하며 자세한 정보는 한양대 박물관 홈페이지(https://museumuf.hanyang.ac.kr)에서 확인할 수 있다. (서울=연합뉴스) 송고 개미 트랩 290개 설치…석재 주변 가스 주입 훈증소독 실시 “트랩 매일 관찰하며 붉은 불개미 추가로 나오는지 확인 예정” https://ymb23.com/

https://gla69.com/ 문 대통령은 “김 위원장과 나는 지난 4·27 판문점에서 만나 뜨겁게 포옹했고, 한반도에서 더 이상 전쟁은 없을 것이며 새로운 평화의 시대가 열렸음을 8천만 우리 겨레와 전 세계에 엄숙히 천명했다”며 “또 우리 민족의 운명은 우리 스스로 결정한다는, 민족 자주의 원칙을 확인했다”고 말했다. 아울러 “남북관계를 전면적이고 획기적으로 발전시켜 끊어진 민족의 혈맥을 잇고 공동번영과 자주 통일의 미래를 앞당기자고 굳게 약속했고, 올해 가을 이렇게 평양을 방문하기로 했다”고 떠올렸다. 문 대통령은 그러면서 “오늘 김 위원장과 나는 한반도에서 전쟁의 공포와 무력충돌의 위험을 완전히 제거하기 위한 조치들을 구체적으로 합의했다”며 “백두에서 한라까지, 아름다운 우리 강산을 영구히 핵 무기와 핵 위협이 없는 평화의 터전으로 만들어 후손들에게 물려주자고 확약했다”고 강조했다. 이어 “더 늦기 전에 이산가족의 고통을 근원적으로 해소하기 위한 조치들을 신속히 취하기로 했다”고 했다. 문 대통령은 “나와 함께 이 담대한 여정을 결단하고 민족의 새로운 미래를 향해 뚜벅뚜벅 걷고 있는 여러분의 지도자 김 위원장께 아낌없는 찬사와 박수를 보낸다”고 말했다. 문 대통령은 평양을 찾은 소감에 대해서는 “평양의 놀라운 발전상을 봤다. 김 위원장과 북녘 동포들이 어떤 나라를 만들어가고자 하는지 가슴 뜨겁게 봤다”며 “얼마나 민족의 화해와 평화를 갈망하고 있는지 절실하게 확인했다”고 밝혔다. 이어 “어려운 시절에도 민족의 자존심을 지키며 끝끝내 스스로 일어서고자 하는 불굴의 용기를 봤다”며 “우리 민족은 우수하다. 우리 민족은 강인하다”고 강조했다. 문 대통령은 “우리 민족은 평화를 사랑한다. 우리 민족은 함께 살아야 한다”고 거듭 역설했다. 문 대통령의 이날 연설은 애초 공연 초반 1∼2분 간 이뤄질 것으로 예고됐으나, 실제로는 공연 후인 오후 10시 26분부터 33분까지 약 7분 간이나 진행됐다. 최근 수년간 Yili는 혁신을 자사 발전을 위한 “핵심” 동력으로 인식하고 있다. 산업 사슬 내에서는 1차, 2차 및 3차 산업을 위한 여러 가지 혁신 방식이 마련됐다. 국제적인 지혜를 조정하고, 미래를 계획하고자 조직 구조를 둘러싼 여러 혁신 기관이 국내외에 설립됐다. Yili는 RABOBANK가 발표하는 “20대 국제 낙농업 기업 명단”에서 수년째 세계 상위 10위 낙농 기업 중 하나로, 아시아 제1의 낙농 기업으로 선정되고 있다. (뉴델리=연합뉴스) 김영현 특파원 = 인도 뉴델리 시가 서울의 청계천을 모델로 삼아 도심 하천 개발을 추진하겠다고 밝혔다. 14일(현지시간) 인도 일간 타임스오브인디아에 따르면, 서울을 방문 중인 델리 국가수도지구(NCT·National Capital Territory of Delhi)의 아르빈드 케지리왈 델리 주 총리는 전날 기자회견에서 “청계천 복구 사업 같은 프로젝트를 델리에서 추진하기 위해 서울시와 긴밀히 협력해 나가기를 기대한다”고 말했다. 케지리왈 주 총리는 “청계천 복구 사업은 수십 년간 도로로 덮여있던 하천에 새로운 활력을 불어넣는데 초점을 맞췄다”며 “이를 통해 공공 녹색 공간을 조성하려는 분위기가 촉발됐다”고 평가했다. 델리 주 총리는 한국으로 치면 서울특별시장과 비슷한 역할을 한다고 볼 수 있다. 델리 국가수도지구는 흔히 뉴델리 시라고 불리며 ‘주(州)’에 버금가는 지위를 누리고 있어 수장이 주 총리로 통한다. 케지리왈 주 총리는 뉴델리에도 자연 하천이 있는데 이런 수로를 활용해 보행자와 도심 공간을 연결할 수 있다며 청계천의 예를 따를 계획이라고 말했다고 타임스오브인디아는 전했다. 그는 “도심 연결성을 강화하기 위해 도시 내 수로, 공원, 교통 환승 공간 등을 보행자가 이동할 수 있게끔 활용하는 게 목표”라고 말했다. 그는 서울시의 쓰레기와 하수 처리 노하우에도 주목했다고 언급했다. 금지 대상은 모피로 만들어졌거나, 모피가 부분적으로라도 쓰인 의류·핸드백·신발·모자·귀마개·보석류·열쇠고리 등이다. 다만, 중고 모피제품은 판매가 허용된다. 조례 제정을 주도한 밥 블루멘필드 시의원은 “이번 결과는 바람직한 입법상의 승리이자 도덕적 승리”라고 말했다. 그는 ” 송고 보잉 747-8 기종은 원래 약 400명을 태울 수 있는 규모이나 셰이크 타밈이 선물했다는 이 항공기는 카타르 왕실과 고위 인사 전용기로 쓸 목적으로 승무원 18명을 포함해 94명이 탑승할 수 있게끔 개조됐다. 내부에는 널찍하고 호사스럽게 꾸민 회의실, 라운지, 침실, 파나소닉 기내 엔터테인먼트 시스템 등 ‘비아이피'(VIP) 시설을 갖췄으며 자체 수술실도 설치됐다. 일간 하베르튀르크는 이 전용기 선물이 에르도안에 대한 셰이크 타밈의 애정을 상징한다고 보도했다. 지난달 리라 폭락 사태에서 카타르는 수니파 아랍국가 중 가장 적극적으로 터키를 지원했으며, 터키는 지난해 카타르가 사우디아라비아 등으로부터 단교를 당했을 때 긴급 물자 수송에 나서는 등 카타르를 두둔했다. 그러나 국가 정상 사이에 수천억원대 항공기 선물을 주고받는다는 것이 납득하기 힘든 데다, 이 소식을 보도한 터키 매체는 구체적인 정보 출처를 제시하지 않아 의구심을 불러일으켰다. https://gla69.com/

바카라 미국 스타트업 업체들은 대개 임금이 적은 대신 직원들에게 일정량의 회사 지분을 분배한다. 이로써 창업주는 초기에 많은 투자금을 모을 수 있고, 회사가 ‘대박’이 나면 지분을 가진 임직원들도 지분만큼의 보상을 얻는다. 공동 창업자들의 경우 지분 격차는 더 컸다. 슬래든의 통계에 따르면 여성 스타트업 설립자들은 평균적으로 남성 설립자들의 송고창업자 중 여성 비율 13%…”고위직·기술직에 특히 적어”(서울=연합뉴스) 장재은 기자 = 미국 스타트업 업계에서 일하는 여성들이 가진 회사 지분율이 남성 직원의 47%에 불과하다는 조사 결과가 나왔다. 18일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 전직 트위터 부사장이자 여성 스타트업 투자자 모임 ‘#에인절스’의 대표 클로이 슬래든은 미국의 스타트업 창업지원 업체 ‘카르타’를 통해 창업한 스타트업 6천여곳의 임직원 약 18만명을 분석해 이런 통계를 내놨다. KT는 2013년부터 르완다 정부와 조인트벤처를 통해 상용서비스를 시작해 왔고 3년 6개월 만에 아프리카 대륙 최초로 LTE를 개통시키게 됐다. 1천 개의 언덕이 있는 나라. 아프리카의 스위스로 불리는 나라. 르완다. 르완다는 변하고 있다. 비핵화가 평양회담의 핵심의제가 된 것은 6·12 북미정상회담 이후 북미 간 비핵화 이행 방안 논의가 정체됐기 때문이다. 북한은 ‘선(先) 체제보장, 후(後) 비핵화’를, 미국은 반대로 ‘선 비핵화, 후 체제보장’을 주장하며 맞서고 있다. 이런 대립은 6·12 북미정상회담 이후 돌출적으로 발생한 게 아니다. 북한의 핵무기 개발 의혹이 불거진 90년대 초반 이후 이 평행선은 지금까지 이어지고 있다. 2005년에는 남과 북, 미·중·일·러가 참가한 6자회담을 통해 ‘9·19 합의’가 이루어졌다. ‘행동 대 행동’을 원칙으로 북핵 문제를 풀어가자는 것이었다. 그러나 북한과 미국 당사국 간 신뢰가 무너지면서 이 비핵화 합의는 결국 깨지고 말았다. (테헤란=연합뉴스) 강훈상 특파원 = 그리스 아테네에 주재하는 이란 대사관에 17일(현지시간) 오전 6시께 괴한 약 10명이 페인트가 담긴 병을 여러 개 던졌다고 현지 언론들이 보도했다. 보도에 따르면 이들 일당은 얼굴 전체를 가리는 헬멧을 쓴 채 이란 대사관 정문 경비초소의 창문을 망치로 깨고 공관을 향해 페인트 병을 던진 뒤 오토바이를 타고 달아났다. 페인트 병은 대사관 안까지는 닿지 못하고 건물 외벽까지 날아갔다. 이들은 루비코나스라는 쿠르드계 무정부주의 단체 소속이라고 현지 언론들은 전했다. 루비코나스는 페이스북에 자신들이 공격하는 영상과 함께 “쿠르드족에 대한 이란의 야만적 압제에 대응한 것”이라고 주장했다. 이 조직은 올해 7월 그리스 외무부 청사에도 페인트 병을 던지는 등 다국적 기업, 정부 기관, 정당 건물, 외교 공관 등을 겨냥해 인명피해가 없는 소규모 기습을 종종 벌였다. 이들이 그간 팔레스타인 탄압, 고위 정치인의 뇌물 스캔들 등 다양한 사안에 대해 자신들의 정치적 주장을 알리려고 이른바 ‘퍼포먼스 식’으로 습격한 만큼 이번 공격이 이란 정부만을 겨냥한 반정부 단체로 보긴 어렵다. 공교롭게 이달 14일에는 프랑스 파리 주재 이란 대사관도 쿠르드계의 습격을 받았다. 이라크 북부에 근거를 둔 반(反)이란 쿠르드계 조직 코말라당의 일원을 자처한 이들은 대사관 정문에 게양된 이란 국기를 훼손하고 공관에 돌과 오물을 던졌다. 이란 외무부는 15일 프랑스 정부가 외교 공관에 대한 경계에 소홀했다고 항의했다. 인적, 물적 피해가 크진 않았지만 유럽 주재 이란 대사관이 잇따라 습격받은 데는 이란 혁명수비대가 쿠르드계 반이란 분리독립 조직인 이란쿠르드민주당(KDPI 또는 PDKI)을 미사일로 공격한 데 대한 보복성 반응으로 보인다. 혁명수비대는 이달 8일 이라크 북부 쿠르드자치지역에 있는 이 조직의 근거지에 단거리 지대지 미사일 7발을 발사해 조직원 11명을 살해했다. 혁명수비대는 “쿠르드자치정부를 통해 수차례 엄중히 경고했음에도 그 범죄자 집단(KDPI)은 이를 무시하고 외부 세력(미국, 이스라엘)과 결탁해 이란의 안보를 위협했다”며 “이란에 대한 테러분자의 침략 행위를 끝낼 필요가 있었다”고 주장했다. 쿠르드계와는 관계없지만 이달 7일 이라크 남부 바스라 주재 이란 총영사관이 시위대 일부의 공격으로 불에 탔다. 당시 바스라에서는 전기, 물 부족과 실업에 항의하는 민생고 시위가 이어졌다.선플운동본부, 수상자로 가와사키 시민네트워크·오기소 겐 선정(도쿄=연합뉴스) 김병규 특파원 = 일본 인터넷 우익의 혐한(嫌韓) 발언에 맞서 싸워온 일본 시민단체가 ‘선플'(선한 댓글) 운동을 펼치는 한국 단체가 주는 ‘인터넷 평화상’의 첫 번째 수상자가 됐다. 선플재단 선플운동본부(이사장 민병철)는 18일 일본 가나가와(神奈川)현 가와사키(川崎)시에서 기자회견을 열고 일본 인권시민단체 ‘헤이트스피치를 용서하지 않는 가와사키 시민네트워크'(실천 부문)와 일본의 사이버 윤리 전도사 오기소 겐(45·小木曾健·교육 부문) 씨를 제1회 ‘선플 인터넷 평화상’ 수상자로 선정했다고 밝혔다. 선플운동본부는 다음달 11일 한양대학교 HIT 대강당에서 시상식을 개최하고 상장과 메달, 상금을 수여한다. 채용포탈서비스기업 스카우트가 후원하는 이 상은 김종량 국제인권옹호 한국연맹 이사장, 1985년 노벨평화상 수상단체인 핵전쟁방지국제의사회(IPPNW)의 틸만 러프 공동대표 등이 심사위원으로 나서 수상자를 선정했다. 바카라

주사위 (뉴델리=연합뉴스) 김영현 특파원 = 우리나라 중소·중견 자동차부품 기업 17개사가 파키스탄 시장 공략을 위해 현지 기업과 협력 구축에 나섰다. 코트라(KOTRA)는 12일(현지시간) 파키스탄 경제 중심 도시 카라치에서 ‘한-파키스탄 오토파츠 콜라보 2018’ 행사를 열었다고 밝혔다. 이 행사에서는 자동차부품 분야를 중심으로 참여 기업 간 일대일 비즈니스 상담, 산업협력 포럼, 쇼케이스, 공장 방문 등의 프로그램이 진행됐다. 국내에서는 브레이크 등을 만드는 대신기계 등 17개 업체가 참가했다. 현지에서는 기아 럭키, 현대 니샷 등 우리 완성차 브랜드의 현지 제조 협력사도 참석했다. 아울러 현지 승용차 판매 1, 2위 업체인 일본의 스즈키와 도요타를 비롯해 상용차 1위 히노 등도 우리 중소기업과 협력 방안 논의에 나섰다. 이번 행사에 참가한 현지 완성차 업체는 11곳이며, 부품 제조 기업은 42개사에 달했다. 코트라 카라치무역관 관계자는 “일본 완성차 기업은 부품 생산설비 업그레이드, 철강 등 자동차용 원부자재 공급 분야에 큰 관심을 보였다”고 설명했다. 행사에서는 대신기계가 스즈키 협력사인 MGA사와 최대 5년간 200만 달러 규모의 핸드브레이크 부품·제조 설비 수출 양해각서에 서명하는 성과를 거뒀다.(홍콩=연합뉴스) 최현석 특파원 = “박근혜 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가 주석이 만난 이후로도 중국에서 탈북자 북송이 계속되고 있습니다. 한국과 중국 모두 북한 주민과 탈북자의 인권에 더 관심을 기울여야 합니다.” 송고서해 송고정부, 남북관계 ‘첫단추’로 제시…北, 금강산과 연계 예상(서울=연합뉴스) 차대운 홍지인 기자 = 정부가 설을 계기로 한 이산가족 상봉 행사를 송고 송고(서울=연합뉴스) 홍지인 기자 = 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램은 19일 ‘부모님을 위한 자녀의 안전한 인스타그램 사용 가이드’를 제작, 공개했다고 밝혔다. 이 가이드는 부모들이 청소년 자녀의 안전한 인스타그램 사용을 도울 수 있도록 인스타그램 사용 방법과 다양한 안전 기능 등 내용을 담고 있다. 또 부모들이 인스타그램과 관련해 가장 궁금해하는 질문에 대한 답변과 개인정보보호 방법, 괴롭힘을 당할 때 대처법 등도 실렸다. 인스타그램은 한국의 부모를 위해 사회복지법인 ‘아이들과 미래 재단’과 협력해 관련 내용을 반영했다. 헬레나 러치 인스타그램 아시아태평양 공공정책 총괄은 “사람들이 안전하고 편안하게 자신을 표현할 수 있는 커뮤니티를 만드는 데 주력하고 있다”고 말했다. 이 가이드는 웹사이트(https://wellbeing.instagram.com)에서 볼 수 있다.(로스앤젤레스=연합뉴스) 옥철 특파원 = 태국 동굴소년 구조에 동참한 영국인 잠수전문가를 소아 성애자로 비난한 테슬라 최고경영자(CE) 일론 머스크가 결국 명예훼손 소송을 당했다. 17일(현지시간) 아스 테크니카 등 미 IT 매체에 따르면 태국에 거주하는 영국인 잠수사 버논 언스워스는 자신을 아무런 근거 없이 소아 성애자, 아동 강간범 등으로 비난했다며 머스크를 상대로 7만5천 달러(8천448만 원) 이상의 손해배상을 요구하는 소송을 냈다. 언스워스는 머스크가 끊임없이 자신에 대한 험담을 늘어놓았다며 이로 인한 정신적 피해를 배상해야 한다고 주장했다. 두 사람 사이의 불화는 지난 7월 전 세계적 관심을 끈 태국 동굴 소년들을 구조하는 과정에서 불거졌다. 머스크가 동굴 구조 현장에 소형 잠수정을 투입하겠다고 하자, 초반부터 현지 구조활동에 참여해온 언스워스가 ‘쓸모없는 짓’이라며 면박을 준 데서 갈등이 시작됐다. 머스크는 언스워스를 소아 성애자를 뜻하는 ‘피도 가이'(pedo guy)라고 비난했다. 막말 논란이 일자 머스크가 일단 사과했다. 그러나 언스워스가 CNN과의 인터뷰에서 머스크의 잠수함 기부 행위를 ‘선전용’이라고 거듭 비난하자 머스크가 발끈했다. 언스워스를 아동 강간범이라고 비난하며 소송을 낼 테면 내보라고 큰소리쳤다. 언스워스의 변호인은 “머스크의 악의적이고 근거 없는 주장은 부끄러운 일이다. 그는 소송을 당할만하며 그렇게 될 것”이라며 법적 대응을 예고했다.(서울=연합뉴스) 박성진 기자 = 온라인 쇼핑사이트 G마켓과 옥션을 운영하는 이베이코리아가 패션 자체브랜드(PB) ‘어라운드뮤즈(AROUND MUSE)’를 통해 경량 구스다운 패딩 3종을 선보인다고 17일 밝혔다. ‘어라운드뮤즈’는 이베이코리아의 독자 패션 브랜드이다. 이베이코리아는 ‘구스다운 롱 베스트'(3만9천900원), ‘구스다운 롱 재킷'(4만9천900원), ‘구스다운 롱 후드점퍼'(7만9천900원) 등 총 3종을 출시한다. 이베이코리아는 이들 제품이 거위 솜털 비율 80%를 차지하는 프리미엄 구스 충전재를 사용해 가벼울 뿐 아니라 보온성과 복원성이 우수하다고 소개했다. 케리 장관은 나아가 윤 장관이 안보리 결의 추진과 별도로 국제사회의 실효적 제재에 동참하고 제재를 독려하는 차원에서 개성공단 가동 전면 중단이라는 중대한 결단을 내렸다고 설명하자 강력한 지지 의사를 표명했다. 케리 장관은 북한에 대해 핵·미사일 개발 포기라는 전략적 결단을 내리는 것만이 살 길이라는 강력한 메시지를 전달한 것이라면서 미국 정부의 그같은 지지 입장을 밝혔다. 윤 장관은 한국정부의 이런 결정이 미국 의회의 대북 제재 법안, 일본의 독자 제재 및 유럽연합( 송고 주사위.

이런 출장 처음이지?…대기업 총

이런 출장 처음이지?…대기업 총수들 평양 출장기 / 연합뉴스 ( 송고성사 시 남북정상회담 정례화 ‘성큼’…남북관계 업그레이드 기대2000년 답방 합의에도 실현 안 돼…南 일부 부정 여론에도 방남 결단보수단체 반발 등 ‘남남갈등’이 위험 요소…숙소로 워커힐 등 거론 (서산=연합뉴스) 충남 서산시는 추석인 24일 오후 귀성객에게 세시풍속과 민속놀이를 체험할 기회를 제공하려고 해미읍성에서 추석맞이 민속행사를 개최한다. 민속놀이 체험장에서는 투호놀이, 윷놀이, 굴렁쇠 굴리기, 제기차기 등 다양한 민속놀이를 즐길 수 있으며, 짚풀공예, 다듬이, 삼베짜기 등 전통공예 시연도 감상할 수 있다. 또 전통복식 입어보기, 인절미 만들기, 가마솥 고구마, 옥수수 시식 등 다양한 체험행사도 펼쳐진다. 국악공연 전문팀인 ‘뜬쇠예술단’이 사물놀이, 모듬북, 퓨전 국악 등 다양한 공연을 선보인다. 이준우 서산시문화시설사업소장은 “가족단위 관광객들이 즐길 수 있는 다양한 공연과 체험 프로그램을 준비했다”라며 “추석 연휴 서산 해미읍성을 찾아 즐겁고 행복한 추억을 만들어 가시기를 바란다”고 말했다. ☎ 041-661-8008 (서울=연합뉴스) 지성림 기자 = 남북관계와 통일문제를 전문으로 방송할 채널인 ‘통일TV’가 19일 개국을 위한 첫발을 내디뎠다. 통일TV 준비위원회는 이날 서울 프레스센터 19층 기자회견장에서 ‘통일TV 출범 기자회견’을 열고 본격적인 개국 준비에 들어간다고 밝혔다. 룰라 사면 추진설 부인…”재판서 무죄 선고받도록 노력” (상파울루=연합뉴스) 김재순 특파원 = 브라질 좌파 노동자당(PT)의 페르난두 아다지 대통령 후보가 자신이 대선에서 승리해 집권하면 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 전 대통령이 중요한 역할을 할 것이라는 뜻을 밝혔다. 18일(현지시간) 브라질 일간지 폴랴 지 상파울루에 따르면 아다지 후보는 전날 이 신문과 대형 뉴스포털 UOL, SBT TV가 공동 주최한 토론회에 참석, 노동자당 정권이 다시 출범하면 룰라 전 대통령이 의미 있는 역할을 맡을 것이라고 말했다. 이는 자신이 대선에서 승리하면 룰라 전 대통령을 어떤 방식으로든 국정에 참여시키겠다는 뜻을 밝힌 것으로 해석된다. International English Language Testing System (IELTS) IELTS는 International English Language Testing System의 약자입니다. 세계에서 가장 인기 있는 영어 능력 평가 시험이며 더 높은 교육 기회와 넓은 세계로의 이주를 위해서 작년 한 해만 3백만 명이 넘는 응시자들이 시험을 경험했습니다. — 6·15위원회가 민간교류에 역점을 두는 이유는. ▲ 통일운동이 별것 아니다. 민간교류 확대다. 남과 북이 오랜 기간 단절된 것은 위정자들의 책임이 크다. 문화, 언어, 풍습이 같은 한민족으로서 서로 가까이하려는 응집력이 강한데도 정치인들이 인위적으로 떼어놓았다. 냉전체제가 종식된 마당에 이념의 차이 때문에 오가지 못 하고 갈라져 있다는 상황은 말이 안 된다. 민간 차원의 인적교류가 이루어지면 사람뿐 아니라 자본이 오가게 된다. 자본의 왕래는 저쪽의 경제개발에 도움을 준다. 북측의 경제가 우리와 비슷한 수준으로 올라서면 통일이 더 가까워진다. 민간교류를 통일운동이라고 보는 이유가 여기에 있다. ◇ 이젠 백발이 되어 칠순을 바라보는 할아버지가 된 초기 안경인들은 몇 달에 한 번씩 모여 과거를 추억한다. 대부분 안경 일을 하지는 않지만, 비정기적으로 모임을 이어간다고 한다. 자식에게 공장을 물려준 사람도 있고 공장 문을 닫은 사람도 있다. 이제는 안경 이야기가 아니라 안부를 묻고 사는 이야기를 하며 시절을 받아들인다. 어린 나이에 입사해 안경 일보다는 부사장 심부름을 담당한 귀여운 소년은 일흔을 넘겼지만, 지금도 자기 이름을 불러주던 그 시절이 생생하다고 한다. 그렇게 한국안경산업, 아니 대구안경산업은 송고(서울=연합뉴스) 홍정규 기자 = 오렌지라이프[079440]는 블록체인(분산원장) 플랫폼을 자체 개발, 다음달부터 모바일 보험증권 발급에 도입한다고 19일 밝혔다. 오픈소스 기반의 이 플랫폼은 계약 조건을 블록체인에 기록, 조건이 충족되면 자동으로 계약이 실행되는 ‘스마트 계약’을 손쉽게 개발·배포할 수 있고, 개인정보 분리 보관·파기가 가능하도록 구현됐다고 설명했다. 또 블록체인 네트워크 참여자(노드) 권한 관리가 쉽고, 최신 컨테이너 가상화 기술 ‘도커’를 적용했다. 오렌지라이프는 모바일 보험증권 정보를 블록체인에 저장해 위·변조를 막고 진본 여부를 확인할 계획이다. 이 플랫폼을 통한 전자문서 확대, 금융권 공동인증과의 연계 등도 추진한다. (Logo: https://mma.prnewswire.com/media/556610/Renault_Nissan_Mitsubishi_Logo.jpg ) Under the technology partnership, vehicles sold by the Alliance members in many markets will utilize Android, the world’s most popular operating system, and will provide turn-by-turn navigation with Google Maps, access to a rich ecosystem of automotive apps on the Google Play Store and have the ability to answer calls and texts, control media, find information, and manage vehicle functions with voice using the built in Google Assistant.

https://zvb59.com/ 애플 아이폰 가격 20% 상승할 것으로 예상(타이베이=연합뉴스) 김철문 통신원 = 미중 무역전쟁으로 인한 미국의 고액 관세를 회피하고자 세계 최대 전자기기 위탁생산업체인 대만 폭스콘(Foxconn·훙하이정밀)이 미국에 애플의 아이폰 조립공장 2곳을 세울 것으로 보인다고 대만 자유시보가 12일 보도했다. 포트먼은 “매일 학교에 가는 어린이들과 자녀를 학교에 등교시키는 부모들은 (잦은 총기난사를 보며) 정신적 고통을 느낀다”며 “이는 우리가 미국에서 겪고 있는 일종의 내전이자 테러”라고 말했다. 이스라엘 예루살렘 출신인 포트먼은 “주민들이 오랜 기간 폭력에 노출돼온 지역출신으로서 나는 폭력이 개개인의 심리, 나아가 집단심리에 미치는 영향에 관한 문제에 관심이 많았다”고 밝혔다. 그러면서 미국에서 끊이지 않고 일어나는 학교 총기난사에 대해 “불행하지만, 우리가 경험하고 있는 현상”이라고 덧붙였다. 포트먼은 이번 영화에서 어린 시절 끔찍한 학교 총기난사 사건을 겪고 살아남은 여주인공 ‘셀레스트’ 역을 맡았다. 영화는 셀레스트가 희생된 학우들을 추모하는 노래를 부른 것을 계기로 가수로서의 커리어를 쌓아나가 팝 디바로 성장하는 모습을 다룬다. 연출과 각본을 맡은 브레이디 코벳 감독은 “우리는 불안의 시대를 살고 있고, 그어느 때보다 잠들 수 없는 밤들을 보내고 있다”면서 “이 영화는 우리가 그동안 겪어내야 했던 사건들에 대한 시적 반추”라고 밝혔다. 포트먼와 주드 로가 주연한 ‘복스 룩스’는 올해 베네치아 영화제의 경쟁 부문 후보에 올라 있다. 송고 (베이징=연합뉴스) 김진방 특파원 = 미중간 무역갈등이 미국의 무역협상 재개 제안으로 완화할 조짐을 보이는 가운데 중국이 양국 간 무역전쟁의 손해를 따지는 것은 아무 의미 없는 행위라고 주장했다. 겅솽(耿爽) 중국 외교부 대변인은 송고 (대전=연합뉴스) 이재림 기자 = 한국관광공사 대전·충남지사는 10일 대전역 앞에서 정보통신기술(ICT) 융합 스마트 홍보관을 활용한 여행 프로그램 홍보 캠페인을 펼쳤다. 이 행사에는 대전시, 대전마케팅공사, 충남도 등이 함께 참여했다. 이들 자치단체와 기관은 시민과 관광객을 상대로 봄 여행주간(4월 28일∼5월 13일)을 소개했다. 터치스크린 키오스크와 태블릿 PC를 활용해 문제를 풀며 확인하는 ‘봄 여행주간 나의 휴가 아이큐 알아보기’ 이벤트가 특히 인기를 끌었다고 공사 측은 설명했다. TV 속 여행지 정보 제공, 지역 내 봄 대표축제 안내, 전국 대표 관광 프로그램 알리기 활동 등도 진행했다. 마이바흐 S600 풀만 가드는 6인승 방탄 리무진 모델로 나오는 양산 차량이다. 마이바흐는 벤츠가 생산하는 차량 중 최상급 모델에 붙는 브랜드다. 방탄 기능이 기본으로 탑재돼 차량 바로 밑에서 15㎏의 TNT가 터지거나 총에 맞아도 견딜 수 있도록 설계됐다. 방화 기능도 뛰어나 바로 옆에서 화염방사기를 쏴도 견뎌내며, 펑크가 나도 주행이 가능한 ‘런플랫 타이어’를 장착해 타이어가 터져도 시속 80㎞로 100㎞까지 달릴 수 있다. 무게가 5t에 가격은 8억∼10억원인 것으로 알려졌다. 농업부 차관이자 연방어업기구 대표인 Ilya Shestakov, 페로 제도와 모로코의 해당 부문 기관 책임자, UN (FAO) 전문가, 태평양 생물연구소(Pacific Biological Station), 국제해양개발위원회 및 덴마크 대사가 ‘Global fishing activities 2050: resources, markets, technologies(국제 어업 활동 2050: 자원, 시장, 기술)’ 총회에서 연설했다. 참가자들은 세계 해양에서의 경쟁, 수산생물자원 보유량, 지구의 증가하는 인구로 비춰볼 때 양식업의 전망 등에 대해 논의했다. (모스크바·서울=연합뉴스) 유철종 특파원 차병섭 기자 = 시리아에서 작전 중이던 러시아 군용기 일류신(IL)-20이 시리아 정부군 방공미사일에 오인 격추돼 러시아 군인 15명이 사망했다. 시리아군은 자국 북서부 라타키아를 공격하는 이스라엘 전투기를 러시아 군용기와 혼동해 미사일 공격을 가한 것으로 알려졌다. 러시아 국방부는 18일(현지시간) “IL-20이 시리아 방공미사일 S-200에 의해 격추됐다”면서 “하지만 이에 대한 책임은 이스라엘 측에 있다”고 주장했다. S-200은 러시아가 시리아에 공급한 방공미사일이다. 국방부는 “이스라엘 전투기 조종사들이 러시아 군용기 뒤에 숨어 군용기를 시리아 방공미사일 공격에 처하게 했다”면서 “러시아는 이스라엘의 도발을 적대적 행동으로 평가한다”고 밝혔다. 국방부는 “계획된 (시리아 공습) 작전에 대해 이스라엘군은 시리아 주둔 러시아군에 미리 경고하지 않았다”면서 “공습 1분 전쯤에야 핫라인을 통해 통보가 와 러시아 군용기를 안전 지역으로 철수시킬 수 없었다”고 설명했다. 국방부는 이날 군용기 피격으로 15명의 러시아 군인이 사망했다면서 이스라엘의 도발 행위에 대해 적합한 대응 조치를 취할 것이라고 경고했다. 국방부는 이어 시리아 북서부 라타키아 인근 지중해 해역에서 사고기 잔해와 군인 시신들을 인양했다고 덧붙였다. 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관은 이날 아비그도르 리베르만 이스라엘 국방장관과 전화통화를 하고 이스라엘이 이번 사건에 전적으로 책임이 있다고 지적했다고 러시아 국방부가 밝혔다. 러시아 외무부도 모스크바 주재 이스라엘 대사를 초치해 항의했다. 하지만 이스라엘군은 이날 성명을 통해 러시아 군인들의 사망에 유감을 표시하면서도 러시아 군용기를 격추한 시리아 정권이 이번 사건에 전적으로 책임이 있다고 반박했다. 이스라엘군은 트위터 계정에 올린 글에서 “이스라엘군과 러시아군 간에는 갈등 해결 메커니즘이 있다. 이 시스템은 사고 당일 저녁에도 작동했다”면서 러시아 측에 시리아 공습에 대해 사전에 통보했다고 주장했다. 이에 앞서 러시아 군인들이 탑승한 첩보·전자전기 IL-20이 전날 저녁 시리아에서 가까운 지중해 해상을 비행하던 도중 레이더에서 사라졌다. 러시아 국방부는 “군용기가 레이더에서 사라진 때가 이스라엘 F-16 전투기 4대가 라타키아의 시리아 목표물들을 공격하던 시점”이라면서 “러시아 공중 첩보 자산은 해당 (지중해) 해역에 있던 프랑스 프리깃함 ‘오베르뉴’가 미사일을 발사한 사실도 포착했다”고 전했다. IL-20이 이스라엘 공군 전투기의 미사일이나 프랑스 해군 함정 미사일에 맞아 추락했을 가능성이 있다는 설명이었다. 러시아군은 이후 자체 조사를 통해 군용기 피격이 시리아 정부군 미사일에 의한 것이라고 확인하면서 이스라엘에 책임을 돌렸다. 시리아 방공포대는 이날 지중해 방향에서 라타키아를 공습하는 이스라엘 F-16 전투기들을 향해 방공미사일을 발사했던 것으로 알려졌다. 러시아 현지 전문가들은 이스라엘에 대한 보복으로 정보교환 중단을 포함한 이스라엘과의 모든 군사 및 군사기술 협력 중단, 주이스라엘 러시아 대사 소환 및 비자면제협정 잠정 중단, 시리아 영공에 불법 진입하는 이스라엘 항공기 격추 선언, 레바논 무장정파 헤즈볼라에 대한 무기 공급 등의 조치를 할 수 있다고 관측했다. 크렘린궁은 그러나 이번 사건이 전날 러-터키 정상회담에서 이루어진 시리아 이들립 휴전 유지 합의에 영향을 미치지는 않을 것이라고 밝혔다. https://zvb59.com/

주사위 이번 중국-아프리카 간 협력이 희망의 땅인 아프리카에 가지고 올 성과를 주목하지 않을 수 없다. 남아프리카의 많은 사업가가 중국 남부 도시인 둥관에서 비즈니스를 하면서 친교를 맺은 경험을 통해 볼 때, BRICS 프레임워크 아래 동양의 주요 국가인 중국이 제공하는 비즈니스 기회를 포착하게 될 것으로 보인다.지난 1월 영업 중단한 뒤 소유·명칭 바꿔…”북중관계 개선 따라 부활 여지”(선양=연합뉴스) 홍창진 특파원 = 한 때 ‘북한 해커의 비밀거점’으로 지목됐던 북중접경 중국 랴오닝(遼寧)성 선양(瀋陽)의 칠보산호텔이 지역업계에서 퇴장한 것으로 나타났다. 북중합작 기업 형태로 운영해온 칠보산호텔은 북한 핵실험·탄도미사일 발사에 대응한 유엔 안전보장이사회 대북재재 결의에 중국이 동참하면서 북한기업 대상 폐쇄명령에 따라 지난 1월 영업을 중단했다. 이후 중국인 명의로 소유를 바꾸고 ‘중푸(中富)국제호텔’로 이름도 고친 뒤 지난 6월 11일 재개장했다. 애초 북한 핵·미사일 관련 물자를 거래한 혐의로 중국 당국에 체포된 단둥훙샹그룹(丹東鴻祥集團)의 마샤오훙(馬曉紅) 대표 등과 북한 측이 칠보산 호텔 지분을 나눠 가졌으나 중국 당국의 폐쇄 명령 이후 지분 구조가 크게 바뀐 것으로 나타났다. 호텔 주소지를 관할하는 선양시 허핑(和平)구 시장감독관리국에 등록된 바에 따르면 현재 중푸국제호텔 법인대표는 중국인 리이충(李怡瓊)으로 300만 위안(약 4억8천900만원)을 출자해 출자액 순위 2위를 기록했다. 1위는 중푸환경보호산업그룹으로 400만 위안(약 6억5천200만원)을 출자했다. 이들에 이어 양궈펑(楊國峰) 200만 위안(약 3억2천600만원), 페이리광(裵麗光) 100만 위안(약 1억6천300만원) 등 2명의 개인이 3,4위를 차지했다. 지난 1월 호텔 영업중단 이후 기존의 중국·북한측 관리인으로 보이는 자오더타오(趙德濤) 사장과 정춘화(鄭春花) 상무이사가 고위관리인 명단에서 빠지고 리이충이 상무이사 겸 사장으로 등기됐다. 등기자본금 액수도 518만 위안(약 8억4천600만원)에서 1천만 위안(약 16억3천만원)으로 2배 가까이 늘렸다. 이란이 그동안 핵 합의에 따라 핵 관련 활동을 자제해왔다는 것을 보여주는 한편, 미국을 겨냥해 핵관련 능력을 과시하려는 의도로도 읽힌다. 앞서 지난 송고 (장수=연합뉴스) 이윤승 기자 = 전북 장수군 천천면 삼고리 고분군에서 철제고리칼과 가야시대 금제 귀걸이가 출토돼 관심을 끌고 있다. 장수군은 문화재청 매장문화재 긴급 발굴 대상사업으로 선정돼 19일 실시된 장수 삼고리 고분군에 대한 발굴조사 현장설명회 및 자문회의를 열고 이 같은 발굴결과를 발표했다. 현장설명회에서는 발굴조사를 통해 출토된 금으로 만든 장식 귀걸이와 쇠로 만든 큰 칼 등 많은 토기류와 철기류 등이 공개됐다.효성티앤씨, 중국·베트남 공장에 ‘스마트팩토리’ 구축(서울=연합뉴스) 배영경 기자 = 효성티앤씨[298020]는 최근 중국 4개 지역과 베트남 1개 지역의 스판덱스 공장에 스마트팩토리 시스템을 구축했다고 19일 밝혔다. 스마트팩토리 시스템이 도입된 곳은 중국의 취저우·자싱·광둥·주하이와 베트남의 동나이 소재 공장이다. 이번에 구축된 시스템은 공정모니터링 시스템과 품질관리시스템, 스마트 사물인터넷(IoT) 등이다. 효성티앤씨는 이번 스마트팩토리 시스템 구축을 통해 “글로벌 공장의 현황을 실시간으로 모니터링하고 품질을 관리함으로써 동일한 품질의 제품을 생산할 수 있는 차세대 생산환경을 구축했다”고 자평했다. 원료수입부터 생산·출하에 이르기까지 제조의 전 부문에서 데이터 수집·분석·제어 관리 등으로 공장 효율성을 극대화함으로써 제조 경쟁력을 강화할 예정이다. 효성티앤씨의 스마트팩토리 구축은 조현준 회장이 지난해 취임한 직후부터 줄곧 강조해온 사안이다. 조 회장은 “4차 산업혁명이라는 거스를 수 없는 큰 흐름 앞에서 스마트팩토리 구축은 제조업체로서 필수적인 조치”라고 강조했다. 이어 “스마트팩토리를 기반으로 초일류 수준의 품질 개선과 신기술 개발에 적극적으로 나서, 글로벌 넘버원 스판덱스 메이커로서 시장 지배력을 더욱 확고히 할 것”이라고 밝혔다. 효성ITX[094280]는 효성티앤씨의 스마트팩토리 구축 경험을 바탕으로 최근 스마트팩토리에 최적화된 솔루션 브랜드인 익스트림 팩토리(XTRM FACTORY)를 런칭하는 등 국내외 스마트팩토리 구축 사업을 본격화해 나갈 예정이다. 이번 행사에는 크로스컨트리 경주, 기마 경주, 산악자전거, 카누, 외줄 타기, 바다 수영 등이 포함된다. 국내외 29개 팀이 Three Natural Bridges, Fairy Mountain, Baima Mountain, Furong Cave 및 기타 아름다운 명승지에서 경쟁한다. ‘미투’ 유명인 첫 실형…”권력 복종할 수밖에 없는 피해자 처지 이용”8명에 18차례 상습추행 인정…”미투 운동에 용기 얻은 피해자들 증언 신빙성 커” 문 대통령은 이날 백화원 영빈관에서 남북정상회담을 마친 뒤 공동기자회견을 통해 이같이 밝힌 데 이어 “한반도 환경 협력과 전염성 질병의 확산과 유입을 막기 위한 보건의료 협력이 즉시 추진될 수 있다”고 설명했다. 문 대통령은 이어 “3·1운동 100주년 공동행사를 준비하기로 했다”며 “10월에 평양예술단이 남한에 온다. ‘가을이 왔다’ 공연으로 남과 북이 더욱 가까워질 것”이라고 덧붙였다. 주사위

룰렛 사진 – https://photos.prnasia.com/prnh/20180919/2240772-1-a Mingde Shi, the Chinese Ambassador in Germany, Yongcai Sun, the President of CRRC, Jun Wang, Vice President of CRRC, Prof. Werner Hufenbach and Ma Yunshuang, the General Manager of CRRC Sifang witness the launch of CETROVO. ‘○○ 가든’이라고 불리는 고급·대형 갈빗집이 성행한 것도 이와 궤를 함께한다. 동수원모텔 조리사 모임 등을 통해 레시피가 폭넓게 공유되면서 수원 갈비의 맛이 균일화된 것도 이 시기다. 수원 역사 연구가들은 수원 갈비가 우리나라 외식 문화에 끼친 영향이 지대하다고 설명한다. 한 관장은 “수원 갈비는 우리 식탁에 서브 메뉴로 올리던 갈비(소고기)를 메인 메뉴로 격상시켰다. 상차림 후 밥이 아닌 고기를 먼저 먹고 냉면 등을 식사로 하는 방식의 등장은 우리 외식 문화를 완전히 바꿔 놓았다”며 “우리가 과거 수육으로 해먹던 돼지고기도 구워 먹는, 예컨대 삼겹살의 발견 등에도 영향을 끼쳤다”라고 평가했다. 그는 이어 “수원의 자랑인 수원 갈비의 전통을 계승하고 발전시켜야 한다”며 “이를 위해서는 정통 수원 갈비를 맛보고, 문화·예술 공연을 즐길 수 있는 공간을 조성할 필요가 있다”라고 덧붙였다. 송고 (영주=연합뉴스) 영주시는 추석을 앞두고 21일부터 가흥동과 상망동을 잇는 6.6㎞ 국도 대체 우회도로가 개통한다고 19일 밝혔다. 부산지방국토관리청이 2009년부터 1천577억원을 들여 봉산터널, 나무고개교차로 4곳 등을 설치했다. 이에 따라 상망동 교차로에서 중앙고속도로 영주IC까지 걸리는 시간이 20분 이상 줄고 봉화군, 영주 순흥면 등으로 쉽게 갈 수 있다. A passionate marketer with a firm understanding of the live space, Carter has worked as a journalist in London, where she reported on the event and experiential marketing sectors, and also brings agency-side experience gained within the industry to the role. It is this unique background that makes her perfectly placed to identify and devise compelling story angles, liaise with media, and manage the execution of INVNT’s marketing efforts globally. 하계 다보스포럼서 다자주의·자유무역 강조…”위안화 인위적 절하 없다”‘민영기업 퇴출론’ 논란 속 “민영기업 지지 변함없다” 선언 1950년대만 해도 추어탕은 미꾸라지를 갈지 않고 통째로 넣어 끓인 서울식이 주류를 이뤘다. 그러나 보기에도 좋지 않고 먹기에도 불편해 대중적인 음식으로 발돋움하는 데 한계가 있었다. 반면에 남원 추어탕은 미꾸라지를 삶은 뒤 갈아서 뼈를 발라내기 때문에 어린아이도 아무 부담 없이 먹을 수 있다. 여기에 된장으로 간을 맞추고 시래기와 함께 입맛에 따라 들깨, 토란대를 넣어 푹 끓인다. 입맛에 따라 초피나 산초가루를 뿌려 먹기도 한다. 남원추어탕은 원래 미꾸라지가 아니라 ‘미꾸리’로 만들었다. 미꾸라지는 몸통이 납작한 편인 데 반해 미꾸리는 몸통이 동그란 게 특징이다. 그래서 미꾸라지는 ‘넙죽이’, 미꾸리는 ‘둥글이’로 불린다. 미꾸리는 미꾸라지보다 상대적으로 부드럽고 맛이 좋다. 미꾸리를 이용하는 남원추어탕이 유명해질 수밖에 없는 또 하나의 이유다. 하지만 미꾸리는 구하기가 쉽지 않아 요즘에는 남원의 추어탕 전문점들도 주로 미꾸라지를 쓸 수밖에 없다. 다만 남원추어요리협의회에 가입된 전문점들은 미꾸라지든 미꾸리든 100% 국내산을 고집한다. 붉은 샐비어와 함께 있는 것은 123만 헥타르를 차치하는 세계에서 가장 넓게 자리한 갈대다. 이 넓은 갈대 지대는 기후 조절, 물 보존, 좋은 습지 생태 환경 형성뿐만 아니라, 새들이 머물고, 먹이를 잡으며, 번식할 수 있는 거처를 제공한다. 갈대 지대는 287종의 조류 서식지로, 블랙빌드걸의 번식지이고, 야생 두루미가 겨울을 나는 최북단이자 번식하는 최남단 지역이다. 백조, 왜과리, 백로, 흰 뺨 검둥오리, 개리 및 점박이물범이 서식한다. 이곳은 바다새들의 낙원이자 해양 생물들의 천국이다.”비핵화 조치 관련 남북간 ‘미국 만족할 최저 수준’ 합의 가능성”남북정상, 9월 평양공동선언 합의문 서명하고 교환 / 연합뉴스 (Yonhapnews) 르완다로 가는 길은 멀고도 험하다. 대부분 케냐의 나이로비에서 비행기를 갈아타고 르완다 수도 키갈리에 도착한다. 르완다 국적기 르완다 에어는 마일리지 적립할 곳도 찾을 수 없었다. 송고 룰렛

바카라사이트 (서울=연합뉴스) 윤고은 기자 = 서울 종로구는 21~22일 광화문광장에서 ‘2018 종로한복축제’를 개최한다고 17일 밝혔다. 전통 한복의 우수성과 아름다움을 알리기 위해 기획된 종로한복축제는 올해로 3회째이며, 전통공연과 퍼레이드, 시민체험과 장터 등 다양한 행사로 구성된다. 광화문광장 북측광장에서는 한복뽐내기대회와 한복패션쇼, 인사동 한복 퍼레이드, 금난새와 함께하는 한복음악회 등이 펼쳐진다. 잔디마당에서는 민속 거리 공연(길놀이), 거리예술공연(토리·가야랑), 줄타기, 안동하회별신굿탈놀이, 한복놀이터, 전통마켓, 먹거리장터 등이 마련된다. 축제 양일간 밤 9시마다 피날레 프로그램으로 ‘평화와 사랑의 강강술래’가 진행된다. 국가무형문화재 제8호 강강술래 예능보유자 김종심, 박종숙 선생을 비롯한 진도예술단의 지도하에 서울예고 무용과 학생 60여명, 시민 리더단, 현장에서 참여하는 내·외국 관람객 등이 어울려 강강술래를 추게 된다. 한복을 입지 않은 시민들도 현장에서 한복을 대여해 입을 수 있는 ‘한복체험’ 코너도 마련된다. 김영종 종로구청장은 “청와대, 경복궁 등 수많은 명소가 자리한 종로가 곱고 단아한 멋을 뽐내는 전통한복 알리기에 앞장서겠다”고 말했다. ‘2018 종로한복축제’ 관련 자세한 사항은 종로구청(http://www.jongno.go.kr) 및 종로문화재단 홈페이지(http://www.jfac.or.kr)에서 확인할 수 있다. 축제기간 중 종로구 블로그(https://blog.naver.com/jongno0401), 페이스북(https://www.facebook.com/welcomejongno) 등 SNS에 접속하면 실시간으로 진행하는 축제 이벤트에 참여할 수 있다. 일자리 창출을 가장 중요한 국정목표로 삼고 있는 현 정부로서는 참담한 결과가 아닐 수 없다. 원래 현 정부의 일자리 창출 목표는 연간 30만 개였는데 이제는 마이너스로 추락할 가능성도 있게 됐다. 자동차, 조선, 철강 등 주력 제조업이 흔들리고 있는 데다 내수부진도 지속하고 있고, 최저임금 인상 등 정책변수들도 부정적으로 작용하기 때문으로 보인다. 한국개발연구원(KDI)도 최저임금 인상과 제조업 경쟁력 약화 등 전반적 산업경쟁력 저하에 따른 구조조정 등의 효과가 일자리에 부정적인 영향을 미치고 있다고 진단했다.구테흐스 유엔 사무총장·가나 대통령 등 참석(카이로=연합뉴스) 노재현 특파원 = 세계 평화를 위해 헌신한 코피 아난 전 유엔 사무총장이 조국인 아프리카 가나에서 마지막 작별인사를 했다. 가나 수도 아크라에서 13일(현지시간) 아난 전 사무총장에 대한 장례식이 국장으로 진행됐다고 AFP, dpa통신 등 외신이 보도했다. 행사장인 국제회의센터에는 나나 아쿠포 아도 가나 대통령을 비롯한 각국 전·현직 지도자들과 조문단 등 약 2천명이 모였고 건물 밖에서도 가나 국민 수천명이 대형 스크린으로 장례식을 지켜봤다. 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 “우리 시대에 드물게 코피 아난은 사람들이 보편적인 인류애라는 공동 목표를 향해 뭉치게 할 수 있었다”며 “그는 권력을 향해 진실을 말할 용기가 있었다”고 고인을 애도했다. 아난 전 총장의 부인 나네 아난은 “당신은 오랜 여행을 시작했던 고향으로 돌아왔다”며 “당신의 지혜와 동정심은 우리를 계속 이끌 것”이라고 말했다.(제네바=연합뉴스) 이광철 특파원 = 예멘 반군이 장악한 호데이다 항에서 인도주의 구호활동을 겨냥한 포격과 공습이 이뤄지고 있다고 유엔 세계식량계획(WFP)이 14일(현지시간) 밝혔다. WFP는 예멘에서 350만명이 심각한 굶주림을 겪고 있지만 호데이다 항에서 구호활동을 하는 국제기구 직원과 항구 시설을 노린 공격이 이어져 식량 배급이 어려운 상황이라고 전했다. WFP는 이날 성명에서 지난 며칠 호데이다에서 일어난 일련의 사건에 심각한 우려를 표명한다면서, 예멘에서 인도주의적 구호활동을 위해서는 안전지대가 필요하다고 강조했다. 세계 최고의 기술력을 보유했지만, 전체 수출의 95%가 자사 브랜드 제품이 아닌 주문자 상표 부착 방식(OEM)이었다. 독자 브랜드로 경쟁하는 게 아닌 OEM 생산 방식은 당장 많은 돈을 벌게 해줬지만, 나이키나 리복 등 외국 업체가 이른바 `갑이’었기 때문에 거래계약이 해지되면 모든 게 끝나는 함정과도 같았다. 노사분규까지 더해지면서 신발산업의 중심에 있던 부산은 고스란히 직격탄을 맞았다. 삼화고무, 진양화학, 태화고무, 대양고무 등 쟁쟁하던 회사가 도산할 수밖에 없었다. 1980년대까지 수출 실적 선두를 지키던 삼화고무는 수출주문 감소와 자금난 탓에 1992년 9월 신발회사 가운데 제일 먼저 도산했다. 진양화학은 최대 신발 수입국이던 미국이 한국의 신발 수입제한 조치를 발동하면서 경영 위기를 맞아 1983년에 법정관리에 들어갔다. 이후 경영 합리화 과정과 구조조정 등을 거쳐 1992년에 신발 생산을 완전히 중단했다. 1989년 기준 연 매출이 1천245억원이던 태화고무도 1991년에 나이키가 거래를 중단하면서 경영난이 심각해져 1994년에 신발 생산을 중단했다. 신발회사가 있던 곳에는 언제 그랬냐는 듯 아파트 등이 들어서 대부분이 그 자취를 감췄고, 직원들은 뿔뿔이 흩어졌다. 부산의 신발회사에서 청춘을 보냈던 사람들은 당시 회사에서 늘 듣던 이 말을 아직도 기억하고 있다. “인류가 신발을 신고 다니는 한 신발사업은 망하지 않는다.” 에비앙카지노

룰렛 트럼프 대통령이 평양 공동선언 발표 후 트웨터에서 “김정은 위원장이 최종 협상에 부쳐질 핵사찰을 허용하는 것과, 또 국제 전문가들이 지켜보는 가운데 엔진시험장과 미사일 발사대를 영구적으로 폐기하는 것에 합의했다”면서 “매우 흥미롭다”고 반응한 것도 긍정적으로 볼 수 있는 대목이다. 이와 관련해 차후 남북미 협의가 어떻게 진행될지 주목된다. 이런 가운데 남북 간 평양공동선언에 담기지 않은 내용이 별도로 트럼프 대통령에게 전달될 것이라는 관측이 나온다. 이번 남북정상회담에 배석한 정의용 실장 등이 미국을 방문해 메신저 역할을 할 수도 있다. 지난 송고엔진시험장·미사일발사대 폐기합의·영변 핵시설 폐기 용의 밝혀트럼프, 트위터에 “매우 흥미롭다”…2차 북미정상회담 가속화하나 문재인 대통령도 참석해 연설한다. 북한 리용호 외무상은 29일 연설할 예정이다. 지난해에는 북미 간에 극도의 긴장이 연출됐지만, 올해는 지난 6월 북미 첫 정상회담 이후 협상 국면이 지속되고 있는 상황에서 양측 모두 ‘절제’된 모습 속에서 상대의 양보를 압박하는 장으로 활용할 것으로 관측된다. 유엔 안보리의 대북제재와 관련, 북한의 실질적 조치가 있을 때까지 제재를 지속해야 한다는 미국과 제재완화 및 해제를 요구하는 북한, 중국, 러시아 간의 치열한 신경전이 벌어질 수도 있다. 지난 6월 싱가포르에서의 첫 북미정상회담 이후 북한의 비핵화 조치를 유도하기 위해 유화적 기조를 이어가고 있는 트럼프 대통령이 어떤 메시지를 내놓을지 주목된다. 트럼프 대통령은 지난해 연설에서 북한에 대해 ‘완전 파괴’ 등 초강경 발언을 쏟아내 북미간 긴장이 극도로 고조됐었다. 일반토의 기간인 오는 27일 유엔 안전보장이사회(안보리)는 마이크 폼페이오 미 국무장관 주재로 북한 비핵화 문제를 논의하는 장관급회의를 개최하기로 해 눈길을 끈다. 특히 문 대통령이 18~20일 평양에서 김정은 북한 국무위원장과의 남북정상회담 결과를 토대로 총회 연설과 한미정상회담 등을 통해 북한 비핵화와 북미 간 협상 촉진 등과 관련해 어떤 역할을 수행할 지가 주목된다. — 내년이면 데뷔 20주년입니다. 팀을 오래 유지한 비결이 무엇인가요? ▲ (아신) 1999년 데뷔앨범을 냈으니 정말로 곧 20주년이네요. 해답은 소속사와 계약서를 엄격하게 체결하는 거죠. 그러면 팀을 오래 지킬 수 있어요. ▲ (괴수) 농담인 거 아시죠? (웃음) — 올해 ‘선셋 롤러코스터’, ‘노파티포차오동’ 등 대만 밴드들이 내한공연을 많이 했어요. 관련 소식을 들어본 적 있나요? ▲ (아신) 네. 참 기쁜 일이에요. 대만에도 씨앤블루, 혁오밴드와 같은 한국 가수들이 많이 와서 교류하고 있어요. 기회가 된다면 한국 가수들과 컬래버레이션 해보고 싶어요. 혹시 빅뱅과 함께 작업하게 된다면 춤 연습도 열심히 하겠습니다.(웃음) — 아까 콘서트에서 한국 그룹 트와이스도 언급했죠. 혹시 트와이스의 팬이신가요? ▲ (관우) 한국에 오기 전에 제 딸이 ‘아빠, 한국엔 왜 가는 거야? 혹시 트와이스 보러 가는 거야?’라고 물어본 게 생각나서 얘기한 거예요. 아, 물론 저도 트와이스의 노래를 좋아하긴 해요.▲ 이종현씨 별세, 이언구(전 충북도의회 의장)씨 부친상 = 16일 오전 3시, 충주 탄금장례식장 특1호실, 발인 19일 오전 8시. ☎ 043-842-4444 (충주=연합뉴스) 송고테메르 대통령 개인에 대해서도 89.7%가 부정적 평가 (상파울루=연합뉴스) 김재순 특파원 = 올해 말로 임기가 종료되는 미셰우 테메르 브라질 대통령 정부에 대한 여론의 평가가 끝없는 추락을 계속하고 있다. 17일(현지시간) 브라질 여론조사업체 MDA에 따르면 테메르 대통령 정부의 국정 수행에 대한 평가는 긍정적 2.5%, 부정적 81.5%, 보통 15.2%로 나왔다. 무응답은 0.8%였다. 지난 8월 조사와 비교하면 긍정적 평가는 2.7%에서 0.2%포인트 하락했고, 부정적 평가는 78.3%에서 3.2%포인트 높아졌다. 테메르 대통령 개인에 대해서는 긍정적인 평가가 7%에 그쳤고 부정적 평가는 89.7%에 달했다. 8월 조사 때(긍정 6.9%, 부정 89.6%)와 거의 차이가 없었다. (서울=연합뉴스) 하남직 기자 = 삼성화재가 9년 만에 남자프로배구컵대회 정상을 탈환했다. 삼성화재는 16일 충북 제천실내체육관에서 열린 2018 제천·KAL컵 남자프로배구대회 결승전에서 KB손해보험을 세트 스코어 3-0(25-18 25-16 25-20)으로 제압했다. 삼성화재는 우승 상금 5천만원을 받는다. 외국인 주포 타이스 덜 호스트(네덜란드)가 세계선수권대회 출전으로 빠졌지만, 비시즌에 자유계약선수 시장에서 영입한 송희채가 맹활약했다. 송희채는 결승전에서 양 팀 합해 최다인 17점을 올렸다. 공격 성공률도 무려 70%였다. 박철우도 12점, 공격 성공률 57.89%로 활약했다. 송희채는 기자단 투표에서 29표 중 28표를 얻는 압도적인 지지로 대회 최우수선수(MVP)에 올랐다. 1표는 박철우가 받았다. ‘공수를 겸비한 레프트’라는 평가를 받는 송희채는 이적 후 처음 치른 대회에서 MVP를 수상하며 상금 3백만원을 챙겼고, 10월 13일 개막하는 V리그에서의 활약을 예고했다. 삼성화재의 젊은 세터 김형진은 라이징 스타(상금 100만원)로 뽑혔다. KB손보 세터 황택의는 기량발전상(MIP, 상금 100만원)을 받으며 아쉬움을 달랬다. 경기 초반부터 삼성화재가 KB손보를 압도했다. 1세트 6-5에서 삼성화재 라이트 박철우가 후위 공격으로 득점했고, KB손보 손현종은 공격 범실을 했다. 송희채는 8-5에서 상대 블로커의 손을 겨냥한 재치 있는 후위 공격을 성공했다. 삼성화재가 1세트 승리를 확신한 순간이다. 2세트 5-4에서는 삼성화재 센터 박상하가 속공으로 득점하고, 군 복무를 마치고 복귀한 또 다른 센터 지태환이 KB손보 이강원의 후위 공격을 블로킹 해 상대 기를 꺾었다. 삼성화재는 송희채의 후위 공격과 고준용의 오픈 공격으로 점수를 보태며 9-4로 달아났다. 룰렛

https://hwj65.com/ (홍콩=연합뉴스) 안승섭 특파원 = 중국 정부가 본토에 거주하는 대만인에 제공하는 신분증을 취득한 사람이 송고(서울=연합뉴스) 윤보람 기자 = 한국타이어[161390]는 오는 20∼27일(현지시간) 독일 하노버에서 열리는 ‘IAA 상용차 전시회 2018’에 참가해 트럭·버스용 타이어를 선보인다고 19일 밝혔다. ‘미래를 향한 주행'(driving tomorrow)이란 주제로 열리는 이번 전시회에서 한국타이어는 200㎡ 규모의 부스를 마련하고 온·오프로드 겸용 트럭·버스용 타이어와 시내버스용 타이어 등 최신 제품을 전시한다. 온·오프로드 겸용 트럭·버스용 타이어로는 스마트워크 AM11, 스마트워크 DM11, 스마트워크 TM11 등 3종을 선보인다. 스마트워크 라인업에 새롭게 추가된 이들 타이어 3종은 기존 제품에서 내구성을 강화해 중·장거리 이동 성능을 높이고 연비를 개선한 것이 특징이라고 한국타이어는 소개했다. 함께 전시되는 시내버스용 타이어 스마트시티 AU04+는 내연기관 버스보다 차체가 무거운 전기버스에도 장착할 수 있도록 고하중 조건에서 주행 안전성을 향상하고 에너지 손실을 최소화했다. 한국타이어는 전시장 밖에도 별도의 공간을 마련해 다양한 브랜드 관련 마케팅 활동을 진행할 예정이다. (서울=연합뉴스) 김희선 기자 = 올여름 사상 최악의 폭염이 우리나라를 덮치자 이번 겨울의 혹한을 걱정하는 이야기가 벌써 나오고 있다. 폭염의 원인 중 하나였던 제트 기류 약화가 겨울철에는 반대로 강한 한파를 일으킬 가능성이 크다는 것이다. 지구 온난화로 극지방이 따뜻해져 고위도와 저위도 간 온도 차가 작아지면서 제트 기류가 약해졌고, 이로 인해 우리나라 상공의 대기 흐름이 정체된 것이 올여름 폭염의 원인 중 하나였는데, 겨울에는 북극의 찬 공기를 막아주는 역할을 하는 제트 기류의 약화로 극지방 한기가 남하하면서 혹한이 올 것이라는 게 이들의 주장이다. 하지만 전문가들은 ‘여름철 폭염 뒤에 겨울철 혹한이 온다’는 것은 통계상으로나 이론상으로 증명되지 않은 속설이라고 지적한다. 기상청이 전국 주요 지역 6곳의 여름철(6~8월)과 겨울철(12월~이듬해 2월) 기온을 분석한 자료를 보면 여름철 폭염이 반드시 겨울철 혹한으로 이어지는 것은 아니라는 것을 알 수 있다. 올해 폭염과 비교될 만큼 더웠던 1994년의 경우 여름철 평균기온이 평년(1981~2010년 평균값)에 비해 2.0도나 높았고 폭염일수와 열대야 일수가 올해에 이어 역대 2위를 기록했지만, 겨울철 평균기온이 평년 대비 0.6도 높아 비교적 ‘따뜻한 겨울’로 기록됐다. 당시 6개 지역의 겨울철 최저기온 평균값 역시 영하 0.3도로 평년 대비 0.4도 높았다. 물론, 한국의 8월 취업자가 작년 같은 달에 비해 고작 3천 명 늘어나는 데 그친 것에는 최저임금 인상 등 정책적 변수가 부정적으로 작용한 측면도 있다. 그러나 한국의 산업 구조적인 문제도 고용불안의 주요 원인 중 하나임이 틀림없다. 이런 문제를 해결하기 위한 방안 중 하나는 서비스와 내수산업을 키우는 것이다. 금융, 관광, 의료, 유통 등 서비스 산업을 육성하기 위해서는 해당 규제를 혁신하고, 국회에 묶여 있는 관련 법률들을 조속히 처리할 필요가 있다. (서울=연합뉴스) 김은경 기자 = 춤에 빠진 40·50대 중장년층이 많아지면서 온라인을 중심으로 댄스 관련 용품의 수요도 큰 폭으로 증가하고 있다. 온라인쇼핑사이트 G마켓은 올해 1월부터 8월까지 밸리 및 재즈, 살사 등의 댄스복 판매량이 지난해 동기 대비 713% 늘어났다고 12일 밝혔다. 1년 만에 8배 이상 증가한 셈이다. 연령별로 살펴보면 40대와 50대의 수요가 단연 독보적이었다. 40대와 50대의 지난해 댄스복 판매 신장률은 각각 5배와 8배 증가한 409%와 715%를 기록했다. 판매 비중에서도 40대가 45%, 50대 이상은 27%로, 전체 72%를 차지했다. 한편 20대와 30대의 동기간 판매는 202%와 159%씩 증가했다. 20·30의 댄스복 판매 비중은 30%가 되지 않는다. 댄스화·발레화 카테고리도 올해 8월까지 판매량이 작년 같은 기간과 비교해 15% 늘어났다. 40대는 19%, 50대 이상은 33% 작년 동기 대비 판매가 신장했다. 반면 30대는 오히려 4% 감소했다. 판매 비중에서도 40대는 45%, 50대 이상은 19%로, 전체 64%를 구성했다. 20·30대는 36%가량이다. 춤에 대한 높아진 관심에 힘입어 G마켓에서는 다양한 종류의 댄스복과 함께 전용 슈즈 등을 대거 선보이고 있다. 밸리와 재즈, 살사댄스 외 방송댄스, 라틴댄스, 줌바댄스 등 각각 춤에 맞는 슈즈나 액세서리 등 다양한 제품들이 두루 좋은 반응을 얻고 있다. G마켓 관계자는 “상대적으로 시간적 여유가 있는 중·장년층이 자신의 건강과 취미활동을 위해 적극적으로 춤을 추는 것으로 보인다” 며 “춤에 대한 인식의 변화와 함께, 최신 인기 곡을 접할 기회가 많아져 신세대들과 쉽게 소통할 수 있다는 것도 춤의 인기를 견인한 것으로 판단된다”고 설명했다. https://hwj65.com/

우리카지노 시험 응시자 중 computer-delivered 선택하시는 분들은 또한 IELTS를 컴퓨터로 응시하는 것을 미리 준비할 수 있는 학습 자료를 이용하실 수 있습니다.헤이세이 시대 상징…고향 오키나와 마지막 공연서 팬들 울음바다日언론 공연 시작과 끝 속보로 알리며 ‘관심’…팬들은 신문 4개면에 “감사” 광고(도쿄=연합뉴스) 김병규 특파원 = 일본의 국민가수로 ‘헤이세이(平成·1989년 시작돼 내년 끝나는 일본의 연호)’ 시대의 상징으로 불릴 정도로 큰 인기를 모은 아무로 나미에(安室奈美惠·41)가 은퇴하자 일본 열도가 들썩이고 있다. 고향 오키나와(沖繩)에서 열린 마지막 공연에는 일본 전국에서 몰린 팬들로 넘쳐났으며 일본 언론들은 공연장의 분위기와 아무로 나미에의 발언 등을 상세히 전하며 큰 관심을 보였다. 팬들은 중앙 일간지 4명을 빌려 감사의 뜻을 전하는 광고를 내기도 했다. (파리=연합뉴스) 김용래 특파원 = 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 다음 주 유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문해 도널드 트럼프 대통령과 회동한다고 엘리제궁이 송고(서울=연합뉴스) 김아람 기자 = 국내 주식형 펀드에서 7거래일째 자금이 빠져나갔다. 17일 금융투자협회에 따르면 지난 13일 상장지수펀드(ETF)를 제외한 국내 주식형 펀드에서 88억원이 순유출됐다. 340억원이 새로 설정됐고, 429억원이 환매로 이탈했다. 코스피가 반등하자 차익 실현 매물이 나온 것으로 풀이된다. 해외 주식형 펀드는 355억원이 들어오면서 하루 만에 순유출세로 돌아섰다. 수시 입출금식 상품인 머니마켓펀드(MMF)에는 834억원이 순유입됐다. MMF 설정액은 108조201억원, 순자산은 108조9천586억원으로 각각 늘었다.재계선 ‘경영권 승계 수순’ 관측…현대차 “정몽구 회장 보좌 역할”(서울=연합뉴스) 정성호 기자 = 정의선 현대자동차[005380] 부회장이 현대자동차그룹 수석 총괄부회장으로 승진한 것은 9년 만의 인사다. 2009년 현대차 부회장으로 승진한 뒤 9년 만에 그룹 총괄부회장에 오른 것이다. 이에 따라 정 수석부회장은 앞으로 그룹 전반의 경쟁력 강화, 신사업 추진, 통상 문제 등 현안 극복, 그룹 인사 등 그룹 경영 전반과 주요 사안에 대해 정 회장에게 보고하고 재가를 받아 실행하게 된다고 14일 현대차그룹은 설명했다. 재계에서는 당장 현대차그룹 일가에서도 ‘3세 경영’을 위한 수순에 돌입한 것 아니냐는 관측이 나온다. 그러나 현대차그룹은 이런 시각을 강하게 부인하고 있다. 정몽구 회장의 경영권은 여전히 공고하며 이번 인사 역시 정 회장의 판단에 따른 포석이란 것이다. 현대차그룹 관계자는 “정의선 부회장에 대한 이번 역할 부여는 그룹 차원의 체계적이고 신속한 체계와 역량 확보가 필요하다는 정몽구 회장의 판단에 따른 포석”이라며 “정 수석부회장은 정 회장을 보좌하면서 주요 경영 사안은 정 회장에게 보고하고 결정하게 될 것”이라고 말했다. 요컨대 정 부회장의 활동 반경이 그룹 현안 전체로 확대되기는 하겠지만 여전히 정몽구 회장을 보좌하는 차원이라는 것이다. 출생 후 ※ 우울감 등 말하기 어려운 고민으로 전문가의 도움이 필요하면 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에 전화하면 24시간 상담을 받을 수 있습니다. 송고사망자 집계후 최다…폐암·간암·대장암·위암·췌장암 많아자살 4.8% 감소, OECD 국가와 비교하면 많은 편…술 관련 사망 증가 (세종=연합뉴스) 이세원 기자 = 작년에 암으로 인한 사망자 수가 통계작성 후 가장 많아진 것으로 파악됐다. 통계청이 19일 공개한 ‘2017년 사망통계원인’ 보고서를 보면 작년에 행정기관에 신고된 한국인 사망자 수는 28만5천534명으로 2016년보다 4천707명(1.7%) 늘었다. 사망자는 1983년 사망자 통계를 작성하기 시작한 후 작년에 가장 많았다. 인구 10만 명당 사망자 수를 나타내는 조(粗)사망률은 557.3명으로 2016년보다 7.9명(1.4%) 증가했다. 통계청 관계자는 사망자 수가 집계 후 가장 많아진 것이 고령층 인구가 늘어났기 때문이라고 분석했다. 실제로 작년 사망자 가운데 80세 이상이 차지하는 비중은 44.8%로 10년 전보다 13.5%포인트 높았다. 원인별로 보면 암(악성신생물)으로 인한 사망이 가장 많았다. 작년 암 사망자는 7만8천863명으로 통계작성 후 가장 많았으며 전체 사망자의 약 27.6%를 차지했다. 인구 10만 명당 암으로 사망한 이들의 숫자를 나타내는 암 사망률은 153.9명으로 2016년보다 0.6% 증가했고 역시 집계 후 최대였다.시미즈 건설, ‘달 지층 얼음 녹여 토사와 섞어 콘크리트 생성’ 연구가지마 건설은 JAXA와 건설 장비 지구에서 원격·자동제어 공동연구(서울=연합뉴스) 이해영 기자 = 민간 우주탐사기업 스페이스X가 17일(현지시간) 일본인 억만장자 마에자와 유사쿠(前澤友作. 42)가 자사 로켓을 타고 민간인 최초로 달 여행을 할 것이라고 발표한 가운데 일본 건설업계가 달 표면에 우주기지를 건설하는 기술개발에 나섰다. 18일 마이니치(每日)신문에 따르면 일본 건설업계는 스페이스X 외에 미 항공우주국(NASA)이 달 표면에 다시 우주비행사를 보낼 계획이라고 발표하는 등 2030년께에는 달 표면탐사 작업이 시작될 것으로 보고 우주기지건설 등의 수요에 대비, 발 빠르게 우주건설사업 참여를 겨냥한 기술개발을 추진하고 있다. 유력 종합건설업체인 시미즈(淸水) 건설은 지난 4월 사내에 우주개발 사업화를 추진할 ‘프런티어 개발실’을 설치했다. 10여명으로 구성된 이 팀은 달에 기지를 건설하기 위한 여러 가지 연구를 진행하고 있다. 달에 존재하는 것으로 알려진 얼음을 굴착기로 파내 녹인 다음 달 표면의 토사와 섞어 기지건설에 필요한 콘크리트를 만드는 것은 물론 생활에 필요한 산소와 음료수를 기지에 공급하고 수소를 연료로 사용하는 계획도 세워놓고 있다. 더킹카지노

바카라 대만 누리꾼, 자살 동기된 문장의 IP추적, 베이징으로 밝혀내(타이베이=연합뉴스) 김철문 통신원 = 쑤치청(蘇啓誠) 대만 주일 대표부 오사카 사무처 처장이 지난 14일 자살한 이유가 중국 베이징(北京) 인터넷주소(IP)의 누리꾼이 올린 가짜 글 때문이었다고 대만 빈과일보 등 대만 언론이 16일 보도했다. 이날 조용필은 데뷔 시절 밴드의 기타리스트에서 우연히 노래를 부르게 된 과정, 송고’배철수의 음악캠프’ 출연…MBC FM4U 8시간 연속 조용필 헌정방송음악계 100인 선정 조용필 명곡 1위는 ‘단발머리’…본인은 ‘꿈’ 꼽아 강 장관은 이 자리에서 대북 특사들의 최근 방북 결과를 설명하고 일본의 적극적인 협조를 당부했다. 강 장관은 모두 발언에서 “오늘 러시아 블라디보스토크에서 이낙연 총리께서 아베 신조 총리와 회담하셨다”면서 “이처럼 한일 간 긴밀한 소통이 진행되고 있는 것을 기쁘게 생각한다”고 말했다. 이어 “서훈 국정원장께서도 대북 특사단의 방북 결과를 상세히 설명해 드린 것으로 알고 있다”면서 “한반도 비핵화를 위해 한일 간 긴밀한 공조를 유지하는 것이 중요하다고 생각한다”고 밝혔다. 강 장관은 또 “김대중 대통령과 오부치 총리의 파트너십 선언 20주년을 계기로 양국 관계를 한 단계 더 도약시키기 위한 노력이 활발하게 진행되고 있어서 풍성한 결실을 볼 것으로 기대한다”고 말했다. 이에 대해 고노 외무상은 “서훈 원장이 아베 총리에게 대북 특사들의 방북결과를 자세히 설명해주신 데 대해 감사하다”고 말했다. 고노 외무상은 이어 “문재인 대통령이 연설에서 미래지향적인 한일관계를 언급해주신 데 대해 감사하다”면서 “문 대통령의 방일을 기대하고 있다”고 밝혔다.(밴쿠버=연합뉴스) 조재용 통신원= 캐나다 중앙은행인 캐나다은행은 5일(현지시간) 기준금리를 현행 1.5%로 유지한다고 밝혔다. 캐나다은행은 이날 정례 금리정책 회의를 열고 미국과 진행 중인 북미자유무역협정(NAFTA: 나프타) 개정 협상이 불확실하다고 판단, 이같이 결정했다고 현지 언론이 전했다. 캐나다은행은 성명을 통해 “중앙은행은 나프타 협상 등 다른 통상 정책의 추이와 인플레이션 전망에 대한 영향을 면밀하게 주시하고 있다”며 “통상 관계의 긴장 고조가 세계 경제의 핵심 위협이 되고 있다”고 밝혔다. 미국과 캐나다는 이날 미국 워싱턴DC에서 지난주에 이어 나프타 개정 협상을 재개했으나 핵심 쟁점에 관한 양측 입장이 팽팽히 맞서 합의 도출 여부가 불투명한 상태다. 캐나다은행은 나프타 협상의 불확실성에도 불구하고 경제 전반의 실적은 금리 인상이 필요할 만큼 양호한 것으로 판단된다고 설명했다. 또 가계 부채 수준이 감소세를 보이는 데다 주택 시장이 안정화 단계로 접어들고 기업 투자와 수출도 건실하다고 지적했다. 이와 관련, 한 분석가는 2분기 성장률이 당초 예상을 넘어 연율 기준 2.9%의 실적을 보였다고 말했다. 금융계는 내달 24일 열리는 정례 금리정책 회의에서 기준금리가 인상될 가능성이 크다고 내다봤다. 캐나다은행은 지난 7월을 포함, 2017년 중반 이후 초저금리 상태의 기준금리를 4차례 인상했다. 히어로즈의 마지막 송고가입금 납부 시기, 장원삼·이택근·이현승 현금트레이드와 일치 육성보다 눈앞 성적에 급급한 구단들, 히어로즈 ‘선수 장사’ 부추겨 “러의 크림병합 등으로 조약 무의미”…양국 갈등 악화 예상(모스크바=연합뉴스) 유철종 특파원 = 러시아의 크림반도 병합과 우크라이나 동부 지역 분쟁 개입으로 양국이 심각한 갈등을 겪고 있는 가운데 우크라이나가 러시아와의 우호조약 파기를 결정했다. 타스 통신 등에 따르면 페트로 포로셴코 우크라이나 대통령은 17일(현지시간) ‘우크라이나와 러시아 간 우호·협력·파트너십 조약’ 중지에 관한 대통령령에 서명했다고 우크라이나 대통령궁이 밝혔다. 대통령궁은 자체 웹사이트에 올린 보도문에서 “지난 6일 국가안보·국방위원회가 1997년 5월 31일 러시아와 체결한 우호·협력·파트너십 조약을 중지하자는 우크라이나 외무부의 제안을 지지하는 결정을 내렸다”고 전했다. 그러면서 이날 포로셴코 대통령이 국가안보·국방위원회의 결정을 이행하라는 대통령령에 서명했다고 소개했다. 포로셴코 대통령은 앞서 지난 8월 말 자국 외무부에 조약 중지를 검토하라고 지시한 바 있다. 우크라이나 외무부는 조약 중지 결정 사실을 이달 말까지 러시아 측에 통보하고, 유엔과 유럽안보협력기구(OSCE) 등의 국제기구에도 알릴 예정이다. 지난 1997년 5월 체결돼 1999년 4월 발효한 조약에는 양국 간 전략적 파트너십, 국경 훼손 불가 원칙, 영토적 통합성 존중 등의 내용이 담겼다. 조약에는 양측의 이견이 없으면 10년 단위로 자동 연장된다는 단서 조항도 포함됐으나 우크라이나 측의 중지 결정으로 폐기 위기에 처했다. 우크라이나 측은 지난 2014년 러시아가 우크라에 속했던 크림반도를 병합하고 뒤이어 동부 지역 친러시아 분리주의자들을 지원하는 등의 활동을 함으로써 우호 조약에 포함된 합의를 일방적으로 위반했다는 주장을 펴고 있다. 우크라이나 측의 우호조약 파기 결정으로 러시아의 크림반도 병합으로 촉발돼 증폭돼온 러-우크라 양국 간 갈등은 한층 더 악화할 것으로 예상된다 슬롯 머신.

메르켈 총리의 알제리 방문은 독

메르켈 총리의 알제리 방문은 독일이 최근 아프리카와 협력에 공을 들이는 상황을 보여준다. 앞서 메르켈 총리는 지난달 말 세네갈, 가나, 나이지리아 등 서아프리카 3개국을 잇달아 방문해 난민 문제와 경제협력을 집중적으로 논의했다. 그는 나나 아쿠포 아도 가나 대통령과 정상회담을 하고 독일이 가나의 경제개혁을 지원하겠다고 약속했다. 또 모하마두 부하리 나이지리아 대통령과 만나 농업과 자동차 제조 분야에서 독일과 나이지리아의 협력을 강화하기로 했다. (유엔본부=연합뉴스) 이귀원 이준서 특파원 = 유엔 안전보장이사회(안보리)의 대북제재 결의 위반 여부를 놓고 미국과 러시아가 17일(현지시간) 안보리 회의에서 정면으로 충돌했다. 미국은 러시아를 향해 “(그동안 대북제재 위반을) 속여왔다”고 공격했고, 러시아는 미국을 향해 “남북 간 협력과 대화에 장애물이 되지 말라”며 직격탄을 날렸다. 중국도 대북 압박에 대한 거부감을 분명히 했다. 대북제재 위반을 논의하기 위한 이날 회의는 9월 안보리 순회 의장국인 미국의 요구로 긴급 소집됐다. 시기적으로는 18일 평양에서 열리는 3차 남북정상회담 직전이다. 니키 헤일리 유엔주재 미국 대사는 이날 뉴욕 유엔본부에서 ‘비확산 및 북한’을 주제로 열린 안보리 회의에서 러시아의 지속적이고 광범위한 제재위반 증거가 있다면서 북한이 불법적으로 정유제품을 획득하도록 돕고 있다고 밝혔다. 헤일리 대사는 “러시아의 제재위반은 일회성이 아니라 체계적(systematic)”이라면서 “러시아는 제재위반을 멈춰야 하고, 제재위반 증거를 은폐하려는 시도를 중단해야 한다”고 촉구했다. 안보리 산하 대북제재위원회 보고서에 당초 포함된 러시아의 제재위반 내용이 러시아의 요구로 빠진 것을 지적한 것이다. 헤일리 대사는 러시아 제재위반 내용이 빠진 보고서를 ‘오염된 보고서’라고 언급했다. 헤일리 대사는 “러시아의 부패는 바이러스와 같다”면서 “그것은 북한의 완전한 비핵화를 위한 우리의 능력을 방해하고 우리가 주의를 기울이지 않으면 그 같은 ‘질병’이 안보리의 위상과 효율성에까지 진행될(영향을 미칠) 것”이라고 지적했다. (워싱턴=연합뉴스) 강영두 특파원 = 허리케인에서 열대성 저기압으로 세력이 약화된 플로렌스가 덮친 미국 남동부에서 사망자가 최소 21명으로 늘어났다고 CNN방송이 17일(현지시간) 보도했다. 플로렌스가 주말을 거치며 열대성 저기압으로 강등된 후 폭우가 잦아졌으나, 그동안 쏟아진 많은 비로 인한 홍수 피해가 속속 보고됐다. 노스캐롤라이나주(州) 유니언 카운티에서는 1살짜리 아기와 88세 노인이 물에 빠져 숨졌다. 한 살배기 케이든은 친척 집을 향해 차를 몰고 나선 엄마가 홍수에 휩쓸려 그를 놓치는 바람에 숨졌다고 카운티 경찰은 밝혔다. 경찰 당국은 “아기 엄마가 218번 도로의 진입금지 구역 부근을 운전했다. 진입금지 구역에서 운전해선 안 된다”라고 거듭 이동 금지를 당부했다. 같은 카운티의 88세 노인 클레이번 라이트는 불어난 물에 타고 있던 차량이 침수되면서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 “차량 창문이 열린 것으로 볼 때 탈출을 시도한 것으로 보인다”라고 말했다. 미 당국은 구호 활동에 박차를 가하고 있다. 트럼프 대통령은 백악관에서 기자들과 만나 “플로렌스의 여파가 완전히 없어질 때까지 노력을 게을리하지 않을 것”이라고 말했다. 그는 구호 활동에 연방정부 인력도 2만 명 투입했다고 덧붙였다. 기상 당국은 플로렌스가 시속 24㎞의 속도로 북동쪽으로 이동하고 있으며, 웨스트버지니아주 애팔래치아 산맥 일대에 산사태 피해 우려가 있다고 예보했다. USA투데이는 “폭우가 캐롤라이나에서 끝나가고 있으나, 홍수로 인한 피해는 며칠 혹은 몇 주간 계속될 것”이라고 보도했다. 실버펀 실버펀은 현재 전 세계의 중간 규모 시장, 복수의 자산을 대상으로 한 진정한 의미의 몇 안 되는 글로벌 투자 관리 기업 중 하나이다. 실버펀은 기관 투자자들과 전 세계 최대이며 가장 유능한 수십억 달러 규모의 단일 가족 사무소 65개 이상으로 구성된 글로벌 네트워크를 대리하여 투자하고 있다. 실버펀은 뉴욕, 암스테르담, 프랑크푸르트와 시드니에 있는 동사의 사무소를 통해 전 세계 중간 규모 기업의 프라이빗 에퀴티, 미국 상업용 부동산 프라이빗 차입, 직접 부동산과 전 세계 기업의 프라이빗 차입 시장에 직접 투자를 진행하고 있다. 실버펀의 투자 전략은 긱긱의 투자 건에 대해 자격을 갖춘 현지 투자 파트너들과 협력한다는 동사의 전략을 통해 현지/시장 리스크 관리를 진행하는 동시에 전 세계적 차원에서 리스크를 조정한 매력적인 수익률을 추구함으로써 동사 포트폴리오 내 시스템적인 리스크의 절감을 목표로 하고 있다. 상세 정보는 www.silfern.com에서 입수할 수 있다. 호랑이와 기린은 온종일 커다란 나무 그늘에서 쉬느라 좀처럼 움직임이 없습니다. 유럽 불곰은 수영장에서 물장난을 치며 더위를 피했습니다. (서울=연합뉴스) ▲ 클래어 줄리안 앤드류 북한 주재 아일랜드 대사가 19일 만수대의사당에서 김영남 최고인민회의 상임위원장에게 신임장을 제정했다고 조선중앙통신이 보도했다. ▲ 김영남 최고인민회의 상임위원장이 19일 만수대의사당에서 정권 수립 70주년 경축 재일본조선인 축하단을 만나 담화했다고 중앙통신이 전했다. ▲ 김영남 최고인민회의 상임위원장이 19일 네팔 국경절에 즈음해 비디아 데비 반다리 대통령에게 축전을 보냈다고 중앙통신이 밝혔다. ▲ 박봉주 내각 총리가 18일 수메일로 부베예 마이가 말리 총리에게 연임 축전을 보냈다고 중앙통신이 19일 전했다. 리용호 외무상은 이날 말리 신임 외무장관에게 취임 축전을 보냈다. ▲ 제16차 평양국제영화축전이 19일 평양국제영화회관에서 개막했다고 중앙통신이 밝혔다. 개막식에는 리룡남 내각 부총리 등이 참석했으며, 박춘남 문화상이 개막 연설을 했다. 이날 제16차 평양국제영화축전 조직위원회에서는 옥류관에서 축전 참석자들을 위한 연회를 마련했다. ▲ 2018년 세계 구급처치의 날에 즈음해 청소년적십자 구급처치 활동 소개 모임이 19일 평양시 어린이교통공원에서 진행됐다고 중앙통신이 전했다. 송고

슬롯 머신 (서울=연합뉴스) 채새롬 기자 = 넷마블[251270]은 18일 자사 새 모바일 어드벤처 RPG(역할수행게임) ‘팬텀게이트(개발사 레벨9)’를 중국을 제외한 전 세계에 출시했다. 팬텀게이트는 영웅과 팬텀을 수집하고 성장시키는 게임이다. 주인공 ‘아스트리드’가 북유럽 신화 속 최고의 신인 ‘오딘’으로부터 세계를 구해가는 스토리를 담았다. 넷마블은 팬텀게이트 출시를 기념해 팬텀게이트 스테이지 안에 숨겨진 ‘이스터 에그’를 찾으면 포인트를 주는 이벤트를 한다. 넷마블 이정호 본부장은 “팬텀게이트의 개성 있는 그래픽과 완성도 높은 스토리는 국내는 물론 전 세계 이용자에게 신선한 경험을 제공할 것”이라고 말했다. SEU-TUBS(중국 둥난 대학 / 브라운슈바이크 기술 대학) 팀이 작물 줄기를 혼합해 주택에 사용할 벽돌을 만들었다(줄기 혼합비율 65%). 이렇게 만들어진 벽돌은 일반 주택용 벽돌보다 더 단단하고 가볍다. THU(칭화대학) 팀은 빗물을 식수로 효율적으로 전환하기 위해 집수와 자동 세척 시스템을 통합했다. B&R(홍콩 대학 / 베이징 토목공학 및 건축 대학) 팀이 설계한 (S)LOW House는 사람들이 자연과 단순한 삶으로 돌아가도록 장려한다. XJTU-WNEU-POLIMI(시안교통대학 / 웨스턴 뉴잉글랜드 대학 / Politecnico di Milano) 팀이 설계한Generations는 고령자를 위한 빌라 주택단지와 스마트 홈 설계에 중점을 뒀다. 공동특구는 노무현 정부 시절인 2007년 ’10·4 선언’에 제시됐던 개념이다. 당시 선언에는 ‘경제특구 건설’이라는 표현으로 담겼다. “해주지역과 주변해역을 포괄하는 ‘서해평화협력특별지대’를 설치하고 공동어로구역과 평화수역 설정, 경제특구건설과 해주항 활용, 민간선박의 해주직항로 통과, 한강하구 공동이용 등을 적극 추진해 나가기로 했다”는 내용이 그것이다. 11년 만에 만난 남북 정상은 올해 4월 ‘판문점 선언’에서 “10·4 선언에서 합의된 사업들을 적극 추진해 나간다”고 재확인했고, 이번 평양공동선언에서 이를 한층 구체화했다. 특구 조성은 그동안 중단됐던 개성공단과 금강산관광을 재개하는 것부터 첫발을 뗄 전망이다. 기존의 물적 기반과 운영 경험을 되살리면 되기 때문이다.(베를린=연합뉴스) 이광빈 특파원 = 독일의 한국 관련 시민단체인 ‘코리아페어반트’는 15일(현지시간) 베를린에서 정체성에 혼란을 겪고 있는 이민 2·3세들을 위한 워크숍을 열었다. 이날 워크숍에는 재일교포 3세 래퍼인 ‘MC 푸니’가 참석해 20여 명의 이민 2·3세를 상대로 강의하면서 이들이 자신의 정체성을 랩에 담아 표현하도록 해보는 프로그램도 마련됐다. 워크숍에는 한국계와 일본계 독일인, 브라질 출신 유대인 이민자들이 참석했다. 참석자들은 독일과 한국을 무대로 촬영한 ‘매직 지퍼’라는 영화를 보고 정체성 문제를 토론하기도 했다. 이 워크숍은 일본에서도 비슷한 형태로 개최된 바 있다. MC 푸니는 워크숍에서 “본인이 부른 랩을 들었을 때는 부끄럽지만, 다른 사람이 부른 것을 들었을 때는 멋있다고 생각했을 것”이라며 “앞으로 자기 마음속의 생각을 랩으로 표현해 보라”고 조언했다. (부산=연합뉴스) 박창수 기자 = 한국산업단지공단 부산본부는 중소기업 인력 부족 현상을 해결하기 위해 일자리지원센터를 19일 개소했다. 부산 녹산공단에 있는 산업단지공단 부산본부 내 마련된 일자리지원센터는 각종 취업기관이나 학교 등에 분산된 구인 구직 관련 데이터베이스를 모아 공단 입주기업과 구직자에게 제공하는 역할을 한다. 조선 기자재업체 퇴직자에게는 재취업 교육프로그램 수료와 공단 입주기업 취업을 알선하는 사업을 함께 벌인다. 특성화고 학생을 대상으로 우수 중소기업 방문 행사를 포함해 고졸 청년층 취업지원 프로그램도 마련한다. 배은희 산단공 부산본부장은 “지역 내 취업알선기관과 공동으로 채용박람회를 개최하고 경영자협회나 입주기업 등으로부터 수시로 구직정보를 파악해 공유할 계획”이라고 말했다. ▲ 경향신문 = “얻고자 하는 건 항구적인 평화다” ▲ 서울신문 = 비핵화 첫 공식 의제로…文ㆍ金 연이틀 정상회담 ▲ 세계일보 = 테이블 오른 비핵화…’평양 빅딜’ 주목 ▲ 조선일보 = 평양의 사흘…핵심은 核이다 ▲ 중앙일보 = “김정은과 흉금 터놓고 비핵화 대화 나누겠다” ▲ 한겨레 = 불가역적 평화로 가는 ‘평양의 2박3일’ ▲ 한국일보 = 文ㆍ金 2박3일 동행, 비핵화 돌파구 찾는다 ▲ 디지털타임스 = ‘3大의제’ 합의 담판…최소 2번이상 만난다 ▲ 매일경제 = 文-金 비핵화 평양담판…’빅딜’ 촉각 ▲ 서울경제 = 서울대마저…공ㆍ자연대 대학원 첫 동시 미달 ▲ 전자신문 = KB금융, 복잡한 ARS서 해방 ‘디지털 콜센터’ 혁신 ▲ 파이낸셜뉴스 = 文-金, 핵신고-종전선언 ‘평양담판’ ▲ 한국경제 = 文 “비핵화, 김정은과 흉금 터놓고 대화” ▲ 건설경제 = 씨 마르는 SOC 사업 건설 침체터널 장기화 ▲ 매일일보 = “불가역적 평화체제 만들고 싶다” ▲ 신아일보 = 文대통령 평양行…北김정은과 2차례 이상 단독회담 ▲ 아시아타임즈 = ‘방북’ 재계 총수들, 남북경협 ‘물꼬’ 트나? ▲ 아시아투데이 = 한반도 평화의 새날…文ㆍ金 두차례 회담 ▲ 아주경제 = 폭탄관세 vs 수출제한 ▲ 에너지경제 = 가스공사, ‘직수입 포기’ 포스코에 LNG 조달 안한다 ▲ 이데일리 = 文 “허심탄회한 대화로 북ㆍ미대화 접점 찾겠다” ▲ 일간투데이 = ‘전기차 보급’ 지자체가 팔 걷었다 ▲ 전국매일 = 남북정상 두 차례 이상 만난다 ▲ 경기신문 = 문 대통령 오늘 오전 10시 평양 도착 ▲ 경기일보 = 종전선언 가는 길…비핵화 文 연다 ▲ 경인일보 = 두 정상, 2차례 이상 만나 비핵화ㆍ체제보장 담판 ▲ 기호일보 = 송도 악취 주범은 ‘자원순환센터’ ▲ 인천일보 = 통일경제특구 교동산단 품어라 ▲ 일간경기 = 이재명 지사는 평양 방문단에서 왜 빠졌을까? ▲ 중부일보 = 北 비핵화 의제 文-金 2번 회담 ▲ 중앙신문 = 李 지사, 평양行 명단서 왜 빠졌나 ▲ 현대일보 = 인천송도 악취 진원지 ‘자원순환시설’ ▲ 강원도민일보 = 두 차례 마주 앉는 남북정상 ‘비핵화’ 평양 담판 ▲ 강원일보 = 비핵화 첫 공식의제로…진전 가능성 열려 ▲ 경남도민일보 = ‘LNG 연료추진선’ 100척 건조로 조선업 활력 ▲ 경남매일 = 경남학생인권조례 교육계 분열로 확산 ▲ 경남신문 = 비핵화ㆍ종전선언 큰 길 열리나 ▲ 경남일보 = 염원…”김삼선의 못 이룬 꿈, 서부경남KTX로” ▲ 경북매일 = 차라리 만나지나 말 것을… ▲ 경북연합일보 = 신산업 혁신인재 3천명 양성 ▲ 경북일보 = 포항 영일대 버스킹, 주민들에겐 소음 공해 ▲ 경상일보 = 일거리 예년의 절반…빈손이 태반 ▲ 국제신문 = 車부품 사업 다각화로 활로 찾는다 ▲ 대경일보 = 경북 기초단체장 외유성 출장 혈세 ‘줄줄’ ▲ 대구신문 = “완전한 비핵화로 한반도 안정화를” ▲ 대구일보 = 문대통령-김위원장 ‘비핵화 의제’ 첫 논의 ▲ 매일신문 = 평양이 열린다, 평화도 열릴까 ▲ 부산일보 = ‘부울고속도로 사고’ 하자 방치하다 터졌다 ▲ 영남일보 = 權시장 민선 7기 공약실천 35兆 투자 ▲ 울산매일 = ‘울주 종합체육공원’ 시설변경 검토 논란 ▲ 울산신문 = 대기업 갑질에 영세 협력사 폐업 위기 ▲ 울산제일일보 = 市, ‘러시아-울산 Rusan 마켓’ 개설 제안 ▲ 창원일보 = “내년 예산, 경남판 뉴딜사업 착수” ▲ 광남일보 = 광주 분만시설 5년새 절반 문닫아 ▲ 광주매일 = 남북정상 오늘 오후 평양서 첫 회담 ▲ 광주일보 = 굿모닝 평양 ▲ 남도일보 = 문재인 대통령 “얻고자 하는 건 항구적 평화” ▲ 전남매일 = ‘상생형 스마트공장’ 지역 중기 110곳 신청 ▲ 전라일보 = “기금운용본부 깎아내리기 200만 전북도민 분노한다” ▲ 전북도민일보 = “기금본부 왜곡 말라” 도민 분노 확산 ▲ 전북일보 = “기금운용본부ㆍ전북 금융허브 방해 말라” ▲ 호남매일 = 오늘 평양서 남북 정상 만난다 ▲ 금강일보 = ‘종전선언 나올까’ 초미 관심 ▲ 대전일보 = 철도ㆍ산림 남북경협 진전 기대 ▲ 동양일보 = 상권기반 취약에 시설 경쟁력 ‘제자리’ ▲ 중도일보 = 비핵화ㆍ북미대화 물꼬 트나 ▲ 중부매일 = ‘비핵화’ 빠른 속도 진척 기대 ▲ 충청일보 = 이시종 “세종~청주공항 고속화道 조기건설” 양승조 “KTX 공주역 활성화 중점…TF 가동” ▲ 충청투데이 = 9ㆍ13 부동산대책 대전엔 호재될까 ▲ 제민일보 = 교육청 방만한 예산 운영 고질병 ▲ 제주매일 = 교육청 시설사업비 급증…집행은 ‘나몰라’ ▲ 제주신문 = 추석 앞두고 채소류 가격 폭등 ▲ 제주新보 = 무력충돌 위험 근본 제거 기대 ▲ 제주일보 = 버스 환승효과 ‘기대 이하’ 시스템 재정비 시급하다 ▲ 한라일보 = 두 정상 첫날부터 마주앉아 현안 논의 바카라

슈퍼카지노 (서울=연합뉴스) 황철환 기자 = 개성공단의 가동을 전면 중단한다는 정부 발표로부터 개성공단내 우리 국민의 전원 철수가 완료할 때까지 송고 –지청천 한국광복군 총사령관이 외할아버지이다. ▲ 첫돌이 되기 전에 돌아가셔서 기억이 없는데 어른들 말씀이 늦게 보신 외손자여서 말년에 매우 예뻐하셨다고 한다. 외할아버지는 현역 일본 군 장교 신분으로 망명했기 때문에 잡히면 사형이었다. 가족들이 뒤늦게 수소문해서 만주로 갔다. 외할아버지는 공인으로 존경하지만, 사실은 외할머니가 더 존경스럽다. 농사와 삯바느질로 생계를 이어나갔다. 어머니는 1919년생으로 충칭에서 임시정부 활동을 하셨다. “In an increasingly competitive marketplace, companies are challenged to maintain and grow their customer relationships on a global basis,” said Mr. Simon Yoon, AVP Sales S. Korea, VVDN Technologies. “The local presence in S. Korea will allow us to better understand the customer requirements and thus help us in providing deliverables to our customers as desired.” About the Los Angeles Auto Show and AutoMobility LA DAIICO와 연계해 아프리카 더반에서 목재 사업을 하는 Xolani Ntuli는 도시의 주축 업계 중 하나인 가구 제작을 위한 목재를 공급하고 있다. (방콕=연합뉴스) 김상훈 특파원 = 로힝야족 학살을 두둔하고 언론탄압에 대해서도 침묵으로 일관하며 국제사회의 비난을 받는 미얀마의 실권자 아웅산 수치가 올해도 유엔총회에 참석하지 않는다, 송고 (이스탄불=연합뉴스) 하채림 특파원 = 터키가 시리아 반군 최후 거점을 지키기 위해 병력 보강에 나선다. 메블뤼트 차우쇼을루 터키 외교장관은 18일(현지시간) 앙카라에서 아이만 사파디 요르단 외교장관과 회담한 후 열린 기자회견에서 시리아 북서부 이들립에 주둔하는 병력을 보강할 것이라고 밝혔다. 차우쇼을루 장관은 “터키와 러시아가 반군과 정부군 지역 사이 ‘비무장지대’를 정찰할 것”이라면서 “민간인과 ‘온건’ 반군 조직은 현재 위치를 유지하게 될 것”이라고 설명했다. 그는 “이들립 반군 지역과 정부군 지역 사이 경계가 지켜지고 이들립은 현상을 유지할 것”이라면서 “러시아는 이 지역이 공격받지 않도록 대책을 세우고 바샤르 알아사드 대통령 정권이 접근하지 못하게 할 것”이라고 말했다. 차우쇼을루 장관은 러시아군이나 시리아군이 이들립을 공격해 온건 반군 부대를 파괴한다면 전후 체제 논의에 응하지 않을 것이라고 경고했다. “앞질러 가지 않겠다” 말 아끼면서 “의미있는 비핵화 조치 보길 희망”(워싱턴=연합뉴스) 송수경 특파원 = 미국 국무부는 18일(현지시간) 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 제3차 남북정상회담과 관련, “북한의 비핵화를 향한 의미있고 검증가능한 조치들을 보기를 희망한다”고 말했다. 헤더 나워트 대변인은 이날 브리핑에서 정상회담 일정이 아직 진행 중인 점을 언급, “앞질러 가지 않겠다”는 걸 전제로 이같이 밝혔다. 특히 이번 평양 남북정상회담에 대해 ‘김 국무위원장이 최종적이고 완전하게 검증된 비핵화(FFVD)를 향한 의미있고 검증가능한 행동을 통해 싱가포르와 판문점에서 한 약속을 완수하는 역사적 기회’라고 밝혔다. 헤더 나워트 대변인은 이와 함께 문 대통령이 평양 순안공항에 도착한 이후 백화원 영빈관으로 이동하면서 김 위원장과 함께 ‘오픈카’를 타고 평양 시내에서 퍼레이드한 것을 언급, “선루프는 보기에 흥미로운 것이었다”고 말했다. (평양·서울=연합뉴스) 평양공동취재단 이상현 기자 = 남북 정상이 평양 남북정상회담에서 추가적인 북한의 비핵화 조치에 합의하면서 한동안 교착 상태에 빠졌던 북미 간 비핵화 협상이 다시 속도를 낼지 주목된다. 합의문에서 김정은 국무위원장이 비핵화와 관련한 추가 조치에 대해 구체적 의사를 밝힘으로써 북미협상 동력에 긍정적 영향을 주지 않겠느냐는 관측도 나온다. 우선 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 시각으로 심야 시각인데도 ‘평양공동선언’이 발표된 직후 자신의 트위터에 “매우 흥미롭다(very exciting)”는 글을 게재한 점을 눈여겨볼 만하다. 남북 정상이 19일 발표한 ‘9월 평양공동선언’에 북한의 ‘진전된’ 비핵화 조치와 의지가 담긴 점을 주목할 필요가 있다. 아울러 “남과 북은 한반도를 핵무기와 핵위협이 없는 평화의 터전으로 만들어나가야 하며 이를 위해 필요한 실질적인 진전을 조속히 이루어나가야 한다는 데 인식을 같이했다”는 대목이 포함됐고, 김 위원장은 이를 육성으로 밝혔다. 핵무기와 핵 없는 한반도를 만들겠다는 선언적 의미가 작지 않아 보인다. (이스탄불=연합뉴스) 하채림 특파원 = 러시아·시리아군의 공세 위협에 처한 시리아 반군의 마지막 거점에서 의사·간호사들이 국제사회에 보호를 호소했다. 시리아 북서부 이들립주(州) 아트메에서 16일(다마스쿠스 현지시간) 의사와 간호사 300명 이상이 모여 임박한 러시아·시리아군의 공세에서 의료 인프라를 보호해 달라고 국제사회에 촉구했다고 AFP통신이 전했다. 의사·간호사 시위대는 흰색 가운 또는 녹색 수술복을 입고, 손에는 장미꽃을 들고 구호를 외쳤다. 일부는 시리아 반군을 상징하는 깃발을 흔들거나, ‘유엔, 우리를 보호하는 것이 너희의 책무다’, ‘위험 받는 이들립 의사들’ 등이 영문으로 쓰인 플래카드를 들었다. 간호사 파디 알아무르는 “유엔이 병원 공습을 중단시키고 의료진을 보호하기를 촉구한다”고 취재진에 말했다. 의료기관 공습은 전쟁범죄에 해당할 수 있지만, 러시아·시리아군은 주요 반군 지역 탈환작전에서 병원을 무차별 공습했다. 이달 6일과 8일에도 각각 하마주(州) 북부 카프르지타와 이들립 남부 하스의 병원이 공습을 당했다. 유엔은 러시아·시리아군이 병원과 학교, 난민캠프, 식량 저장시설 등을 공습하지 않도록 압박하고자 보호 대상 민간 시설물 235곳의 위성위치확인시스템(GPS) 좌표를 공개했다. 개츠비카지노

카니발카지노 규제프리존법·지역특구법 등도 큰 틀 합의…상임위별 논의 남아 (서울=연합뉴스) 차지연 김보경 이슬기 기자 = 여야 3당 원내대표는 19일 오후 국회에서 비공개 회동을 하고 상가임대차보호법과 인터넷전문은행 특례법을 비롯한 규제완화 법안을 20일 국회 본회의에서 처리키로 했다. 다만 여야 3당 원내대표들이 본회의 처리에 합의한 법안들 가운데 일부는 추가 논의가 필요한 상황이다. 더불어민주당 홍영표 원내대표는 회동 후 기자들과 만나 “상가임대차보호법, 인터넷전문은행 특례법, 규제프리존법과 지역특구법, 기업구조조정 촉진법, ICT(정보통신기술) 융합 촉진법 등의 처리에 합의했다”고 밝혔다. 그는 “내일 처리에 원칙적으로 합의했으나, 상임위별로 논의를 더 해야 하므로 실제 처리 여부는 안갯속”이라고 덧붙였다. 자유한국당 김성태 원내대표는 기자들에게 “내일 처리하기로 한 법안들과 관련해 최선을 다하고 있다”면서 “조정하고 있는데 하나하나 설득이 돼야 한다”고 말했다. 바른미래당 김관영 원내대표는 서비스산업발전기본법을 제외한 법안들에 대해 여야 3당 간 큰 틀의 합의를 이뤘다고 설명했다. 그는 “규제프리존법과 지역특구법을 병합 심사하는 내용은 다 합의됐다”며 “서비스산업발전기본법은 못 하겠지만, 상가임대차보호법 등 나머지 법안은 다 합의될 것”이라고 전했다. 법안 처리를 위한 본회의는 20일 오후 2시로 예정됐으나, 쟁점 법안을 두고 상임위 단위에서 여야 줄다리기가 이어질 경우 개의 시간이 늦어질 수도 있다. 지난달 금강산에서 열린 이산가족 상봉행사는, 35년 전 한여름의 잊을 수 없었던 기억을 소환했다. 가물에 콩 나듯 몇 년에 한 번씩, 열렸다가 말기를 반복하는 현재의 상봉 행사가 분단 70년 이산가족의 아픔을 해소하기에 턱없이 부족하지만 그래도 반갑고 고마웠다. 그러나 고령화로 해마다 숨지는 이산가족이 남쪽에만 수천 명에 이르는 현실은 더는 우리가 이 문제를 외면해서는 안 될 시기가 왔음을 보여준다. 가지마(鹿島) 건설은 2016년부터 일본 우주항공연구개발기구(JAXA)와 달에 기지를 건설하기 위한 공동연구를 해오고 있다. 달에 건설기계를 보낸 후 지구에서 원격조작과 자동제어를 통해 달 표면에 기지를 건설하는 계획이다.(군산=연합뉴스) 최영수 기자 = 한중어업협정 해상에서 조업 중인 중국어선에서 불이 나 해경이 진화를 하고 있다. 승선원들은 모두 무사히 구조됐다. 댐 등의 건설현장에서는 지금도 무인 덤프와 불도저 등을 가동하고 있어 이들 자동화 기술을 응용한다는 구상이다. 회사 측은 “달은 지구에서 약 송고 ◇ 눈 관리 기본은 ‘청결한 손’…인공눈물도 재활용 금물 눈 관리의 가장 기본은 손을 항상 청결하게 하는 것이다. 지저분한 손으로 눈을 비비거나 만지는 일을 피해야 한다. 간혹 사용하고 남은 일회용 인공눈물을 눈꺼풀 세척용으로 재활용하는 경우가 있는데 오히려 눈에 세균을 묻히는 격이 될 수 있으므로 쓰고 남은 인공눈물은 아까워하지 말고 버리는 것이 좋다. 가정에서 간단한 눈꺼풀 세척을 통해 눈물층을 안정화할 수 있다. 일반적으로 눈꺼풀이라 하면 눈두덩이를 덮고 있는 피부 부분을 생각하는 경우가 많지만, 세척이 필요한 눈꺼풀 부위는 우리 눈의 기름샘 배출구가 위치한 아래, 위 눈꺼풀의 속눈썹 안쪽 부위를 말한다. 눈꺼풀 세척을 하기 전에는 먼저 따뜻한 수건으로 눈에 온찜질을 하는 것이 좋다. 이렇게 하면 눈꺼풀 기름샘에 묻어있는 노폐물이나 기름샘을 막고 있던 분비물이 잘 녹아 나온다. 그다음 눈 주변에 살며시 압력을 가해 문지르며 마사지를 해주면 기름 분비가 좋아져 안구건조증에 많은 도움이 된다. 그 후 찜질과 마사지로 녹아 나온 노폐물을 깨끗하게 닦아주면 좋다. 노폐물을 깨끗하게 닦지 않으면 배출된 노폐물이 다시 굳어버릴 수 있기 때문이다. 눈꺼풀 세척 때는 눈꺼풀 전용 세척 제품을 면봉이나 거즈에 묻혀 속눈썹 사이사이 기름샘 배출구 부위를 닦아주거나 흐르는 따뜻한 물에 눈을 살살 비비며 씻어주면 되는데 이때 각막이 긁히지 않도록 주의해야 한다. 세척제로는 독성이 약한 베이비샴푸를 물과 송고 (부산=연합뉴스) 김재홍 기자 = 19일 오후 1시께 부산 수영구 남천동의 한 아파트 지하창고에서 불이 나 10분 만에 진화됐다. (울산=연합뉴스) 허광무 기자 = 공장에서 기계를 점검하던 근로자가 작동하던 기계에 끼여 숨진 사고와 관련, 안전조치 의무를 소홀히 한 혐의로 사업주에게 징역형의 집행유예가 선고됐다. 울산지법 형사 송고 일본은 저출산 고령화로 간병 인력이 절대적으로 부족해지자 외국인 노동자의 수용 확대를 추진하고 있다. 지난해 송고 GMA뉴스 등 현지 언론과 외신에 따르면 15일 오전 1시 40분께(현지시간) 최고 시속 285㎞의 돌풍을 동반한 망쿳이 루손 섬에 있는 카가얀 주 해안으로 상륙했다. 이 때문에 강한 비바람이 몰아치면서 간판이 추락하고 정전사고가 발생하는 등 피해가 잇따르는 것으로 알려졌다. 강풍으로 항공기 50여 편이 결항했고, 높은 파도로 선박 운항이 사실상 전면 중단되면서 5천 명 안팎의 승객이 지난 14일부터 항구에 발이 묶였다. 필리핀 기상청(PAGASA)은 2013년 7천300여 명의 희생자를 낸 태풍 ‘하이옌’ 때보다 1m 높은 6m의 폭풍해일이 발생할 것으로 내다봤다. 개츠비카지노

카지노사이트 More information regarding the show’s vehicle debut lineup will be announced in the coming weeks. 남북 정상이 19일 발표한 ‘9월 평양공동선언’에는 북한의 ‘진전된’ 비핵화 조치와 의지가 담겼다. 우선 “남과 북은 한반도를 핵무기와 핵위협이 없는 평화의 터전으로 만들어나가야 하며 이를 위해 필요한 실질적인 진전을 조속히 이루어나가야 한다는 데 인식을 같이했다”는 점이 눈에 띈다. 핵무기와 핵 없는 한반도를 만들겠다는 선언적 의미가 작지 않아 보인다. (시카고=연합뉴스) 김 현 통신원 = 버락 오바마 전 미국 대통령의 부인 미셸 오바마가 오는 11월 첫 자서전을 내고, 고향 시카고를 시작으로 전국 북투어에 나설 예정이다. 미셸은 12일(현지시간) 오후 트위터를 통해 자서전 출간 준비 완료를 공표하면서 첫 책이 나오는 오는 11월 13일, 시카고의 대형 실내 경기장 유나이티드 센터(United Center)에서 예비 독자들과 “친밀한 대화”를 나누겠다고 밝혔다. 미셸은 시카고 남부에서 태어나 자랐고, 또 시카고에는 오바마 대통령 기념관 건립이 추진되고 있다. 행사 주최 측은 12일 오후부터 사전 예약을 받고 있으며 오는 20일 제한적으로 표를 팔기 시작해 21일 일반에 판매할 예정이다. 일정은 시카고에 이어 11월15일 로스앤젤레스 ‘더 포럼’, 11월17일 워싱턴DC ‘캐피털 원 아레나’, 11월24일 보스턴 ‘TD가든’, 11월29일 필라델피아 ‘웰스파고 센터’, 12월 1일 브루클린 ‘바클레이스 센터’, 12월11일 디트로이트 ‘리틀 캐사르 아레나’, 12월13일 덴버 ‘펩시 센터 아레나’, 12월14일 산호세 SAP센터, 12월17일 댈러스 ‘아메리칸 에어라인 센터’ 등이다. 행사 시작 시간은 모두 현지 시간 오후 8시로 잡혀있다. 오바마 부부는 작년 2월 미국 출판사 펭귄 랜덤하우스와 자서전 출간 계약을 맺었다. 정확한 계약 조건은 공개되지 않았으나, 업계 관계자들은 판권료가 6천만 달러(약 650억 원) 이상일 것으로 추산했다. 미셸은 2013년, 백악관에서 텃밭을 가꾼 경험을 책으로 펴낸 일이 있으나 자서전 출간은 이번이 처음이다. ‘내 아버지로부터의 꿈’·’담대한 희망’ 등의 책을 낸 오바마 전 대통령은 아직 구체적인 자서전 출간 계획이 없다. 미셸은 지난 2월 자서전 비커밍 출간 계획을 공개한 바 있다. 책은 한국어 포함 24개 언어로 동시 출간되며, 미셸은 미국 내 북투어에 이어 내년에는 해외 프로모션도 진행할 예정이다. 오바마 부부는 지난 5월 동영상 스트리밍 업체 넷플릭스와 영화·다큐멘터리 시리즈 등 콘텐츠 제작 계약도 체결했다.고노 일본 외무상 “문재인 대통령의 방일 기대한다”(하노이=연합뉴스) 민영규 특파원 = 강경화 외교부 장관과 고노 다로(河野太郞) 일본 외무상은 11일 오후 베트남 하노이시의 한 호텔에서 양자회담을 열고 한반도 비핵화 촉진을 위한 한일 간 공조 방안을 논의했다. 송고’핵사찰 합의’ 평가하며 발빠른 트윗…美 ‘의미있는 검증가능 조치’ 평가할지 주목 핵신고 언급은 없어…김정은 ‘추가 메시지’ 문 대통령 통해 트럼프에 전달될 지 촉각 화학공격은 미국이 바샤르 알아사드 시리아 대통령 정권에 공개적으로 경고한 ‘레드라인'(금지선)이다. 도널드 트럼프 미국 대통령 정부는 아사드 정권이 이들립에서 화학공격을 벌인다면 응징할 것이라고 여러 차례 경고했다. 이날 앙겔라 메르켈 독일총리는 독일 연방의회에서 아사드 정권의 화학공격 가능성과 관련, “세계 각지에서 무슨 일이 일어나도 (무력 개입에) ‘안 나선다’고만 하는 것이 독일의 입장이 될 수는 없다”고 말해 무력 응징을 배제하지 않았다고 로이터 통신이 전했다. 러시아는 ‘급진’ 반군 조직이 서방의 개입을 유도하려 화학공격 자작극을 꾸미고 있다는 주장을 펼쳤다. RAC 그룹 CEO Terry Agnew는 이 시제 차량이 웨스트 오스트레일리아를 비롯해 호주에 있어서도 중요한 운송 이정표라고 언급했다. 전기차 충전소의 구획선을 지우거나 충전시설을 훼손한 경우에는 20만원의 과태료가 부과된다. 산업통상자원부는 지난 18일 위와 같은 내용을 골자로 하는 ‘환경친화적자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령’ 일부개정령을 공포했다. 제주도는 충전구역 내 충전방해 행위 단속에 따른 도민의 혼란을 방지하기 위해 21일부터 10월 30일까지 40일간을 계도기간으로 정하고 이후부터 단속한다고 밝혔다. 이에 따라 필리핀 당국은 피해 규모 확인과 함께 이재민 구호와 추가 피해 방지에 총력을 기울이고 있다. 로드리고 두테르테 필리핀 대통령은 전날 밤 피해 상황을 보고받고 “가능한 모든 노력을 기울여 위기에 놓은 사람들을 구하고 구호활동에 만전을 기하라”고 지시했다. 필리핀을 지나친 태풍 망쿳은 홍콩과 중국 남부를 지나 베트남과 라오스까지 진행할 것으로 보인다. 이에 따라 베트남과 라오스 당국도 태풍 피해를 최소화하기 위한 움직임에 나섰다. 특히 최근 폭우가 이어지면서 댐 붕괴 사고 등을 겪은 라오스는 오는 17∼18일께 망쿳이 상륙할 것으로 예상되는 북부와 중부지역에 경계령을 내렸다고 일간 비엔티안 타임스가 전했다. 카지노사이트

https://zvb59.com/ 올해 전시회에서는 일상생활과 다양한 산업 부문에서 로봇을 응용하기 위한 ‘전문관’과 방문객이 산업 현장을 위한 안전 솔루션을 비롯해 협력 로봇 시장과 규제를 엿볼 수 있는 ‘협동 로봇관’을 선보일 예정이다. (방사르[인도네시아]=연합뉴스) 황철환 특파원 = 규모 7.0의 강진이 덮친 인도네시아 롬복 섬 북부는 지진 발생으로부터 이틀이 지난 7일 현재까지도 재난이 할퀸 흔적이 역력했다. 최대 피해 지역인 북(北) 롬복에선 건물의 70%가 파손됐다. 재난당국은 섬 면적의 25%에 해당하는 지역에서 전력공급이 재개되지 않고 있다고 밝혔다. 실제 진앙과 멀지 않은 방사르 항 주변에선 멀쩡한 건물을 찾기 힘들었다. 폐허가 된 마을에서 잔해를 치우던 주민 로니(32)는 연합뉴스 인터뷰에서 “최악, 정말 최악이다. 모든 게 파괴됐다. 나는 우리 가족을 구하는 것 외엔 아무것도 생각할 수가 없었다”고 말했다. 그는 “이번 지진은 지금껏 겪은 가장 큰 지진이었다. 여기 옆에 무너져 있는 이슬람 사원에는 아직도 이웃들이 갇혀 있고 일부는 목숨을 잃었다”고 털어놓았다. 마을 내 이슬람 사원은 기둥과 벽면이 무너져 완전히 내려앉은 상태였다. 구조작업을 도우려 다른 지역에서 왔다는 현지인 남성 하즈미(29)는 “강론을 들으러 사람들이 몰려 있었던 탓에 피해가 더 커졌다”고 말했다. 집이 완전히 무너져 텐트에서 생활 중인 로비(40)는 “집도 무너지고 모든 것을 잃었다. 물과 먹을 것도 부족하다. 그나마 가족은 모두 무사해 다행”이라고 한숨을 돌렸다. (대전=연합뉴스) 이재림 기자 = 한국연구재단은 국내 연구계의 가장 큰 화두로 떠오른 연구윤리 확립을 위해 송고 배우로서 앞으로 기회를 잡을 수 있을지, 밥벌이할 수 있을지 고민하던 중에 기회가 찾아왔다. 문소리가 직접 연출과 주연을 맡은 영화 ‘여배우는 오늘도’에 캐스팅된 것이다. 전여빈은 “문소리 선배가 단편 작업을 하고 싶다고 연락을 해왔는데, 무명인 저에게는 엄청난 일이었다”고 떠올렸다. 그는 ‘여배우는 오늘도’의 세 번째 에피소드에서 상갓집에 감독과 함께 온 신인 여배우로 등장한다. ‘죄 많은 소녀’ 속 이미지와는 완전 딴판이다. ‘정말 같은 배우가 맞느냐’고 묻자 “감사합니다”를 연발했다. 그 뒤로 행운이 잇따라 찾아왔다. ‘죄 많은 소녀’로 지난해 부산영화제로부터 ‘올해의 배우상’을 받았고, 최근에는 드라마 ‘구해줘’에도 캐스팅돼 시청자들에게 눈도장을 찍었다. 전여빈은 “앞으로 하고 싶은 역할은 무궁무진하다”면서 “선물처럼 와준 기존 작품들처럼 열린 마음으로 다음 선물을 기다릴 것”이라며 행복한 미소를 지었다. 한국의 K-팝과 한국 드라마 등이 주도하는 한류는 현재 한국 문화의 인기를 견인하는 세계적 현상이 되고 있다. 스푼리 교수는 서울로 가는 뉴질랜드인들 중에는 한국계 뉴질랜드인들도 다수 포함된 것으로 보인다며 “여기에는 몇 가지 요인이 작용한다. 그 가운데 하나는 많은 한국인이 이곳에 와서 살지만 많은 가족이 한국에 살고 있다는 것”이라고 설명했다. 그는 “지난 1990년대에 뉴질랜드로 이주한 세대들은 대개 지금도 이곳에 살고 있지만, 그다음 세대는 한국에 있는 다른 가족들, 한국 문화와 다시 연계하고 싶어하는 열망이 크다”고 말했다. 그는 그와 비슷한 현상이 뉴질랜드에 이주한 모든 이주민에게서 나타날 수 있다며 “뉴질랜드에서 태어난 한국인들은 다른 뉴질랜드인들과 비슷하다. 그들은 해외경험의 하나로 여행하고 뭔가를 체험하고 싶어한다”고 밝혔다. 오클랜드분관의 레베카 김은 뉴질랜드인들이 받은 한국행 비자를 분석해보면 많은 사람이 문화 경험을 주요 목적으로 내세우고 있다며 “2012년에는 영어를 가르치러 간다는 사람이 178명이나 됐으나 지난해 그런 사람이 63명으로 줄어들었다”고 밝혔다. 대신 지금은 한국어를 배우러 가는 사람이 늘고 있다. 오클랜드 출신의 홍보 컨설턴트 세레나 로우(22)는 지난해 오클랜드 AUT 대학 경영학과 교환학생 프로그램에 따라 한국 고려대학에서 공부할 때 한국어를 선택했다며 한국의 모든 것을 좋아하게 돼 정식으로 한국어를 배우기 위해 다시 한국에 가고 싶다고 밝혔다. 그는 “한국에 있는 동안 교환 학생들과만 어울리지 않고 현지인들과 어울리기 위해 의식적으로 많은 노력을 했다”며 4개월의 교환학생 프로그램이 끝났을 때 한국어로 대화할 수 있다는 걸 느꼈고 떠나온 뒤에도 계속해서 친구들과 한국어로 얘기를 나누고 있다고 말했다. 로우는 부모의 고국 말레이시아를 방문했을 때 그곳에서 한국의 리얼리티 쇼 ‘런닝맨’을 방송에서 보고 한국 문화에 관심을 갖게 됐다고 밝혔다. 그는 “뉴질랜드 집에 돌아온 뒤에도 계속해서 그 프로그램을 보았고 다른 한국 프로그램들도 좋아하게 됐다”며 자신은 음식과 야간 외출을 좋아하는 사람으로 서울은 그런 면에서 굉장히 멋진 곳이라고 강조했다. 그는 이어 “나는 그곳의 빠르고 역동적인 생활에 중독됐다. 하루도 같은 날이 없었고 카페에서부터 갤러리와 사적지 방문 등 할 일이 엄청나게 많았다”며 서울은 대중교통도 오클랜드와 비교하면 환상적이라고 말했다. 그는 “기회가 주어진다면 다시 한국으로 가서 1년 동안 정식으로 한국어를 배우고 싶다”며 “뉴질랜드는 정착해서 살고 싶은 곳이지만 나처럼 호기심 많은 사람에게 서울은 당분간 대단히 멋진 곳으로 남아 있게 될 것”이라고 덧붙였다. https://zvb59.com/

https://zvb59.com/ (인천=연합뉴스) 강종구 기자 = 인천도시공사 사장 인선을 둘러싼 논란이 커지고 있다. 인천도시공사 노조는 현재 공개 채용 방식으로 진행 중인 신임 사장 공모 절차가 요식행위에 불과하다며, 사장 후보자 검증 과정에 노조도 참여할 수 있도록 해야 한다고 송고세계에 이름 떨친 한국 신발 부산서 힘찬 재도약 (부산=연합뉴스) 김재홍 기자 = “1년 만기 100만 원을 찾아 집으로 보내드리자 아버지께서 편지를 보내셨다. 이 못난 아버지 용서해달라고, 자식이 객지에서 고생하면서 모은 돈을 부모 도리 못 하고 쓰면 큰 죄가 된다며 가치 있게 쓰시겠다던 아버지의 서신, 그만 눈물이 핑 돌았다.” 제주도가 고향인 정모 씨가 1985년 2월 26일 부산의 한 신발회사에 입사해 겪은 일을 정리해 공모전에 낸 수기의 일부분이다. 다리가 불편해 늘 술만 마시며 “여자가 공부하면 뭘 하냐”던 아버지는 정 씨가 부산에서 돈을 보내자 술은 멀리하고 집 뒷산에 밀감나무를 심었다. 한편 블룸버그 통신은 미국이 내놓을 이번 관세 안에서 애플의 애플워치와 에어팟 등이 해당 품목에서 빠질 것이라고 보도했다. 애플은 관세 부과 시 애플워치 등 자사 제품에 악영향을 미칠 것이란 우려를 무역대표부( 송고(서울=연합뉴스) 전명훈 기자 = 바이로메드[ 송고(서울=연합뉴스) 전명훈 기자 = 바이로메드[ 송고 중국 가톨릭은 교황청 인가를 받은 지하교회 신도 송고”중국 승인 받은 주교, 교황이 최종 임명하는 방식 될 것”대만 정부 “합의 이뤄져도 우리와 단교 않는다는 확약 받아” (서울=연합뉴스) 김동찬 기자 = ‘코리안 특급’ 박찬호(45)가 300야드를 훌쩍 넘는 드라이브샷 비거리를 뽐냈다. 박찬호는 19일 충남 태안군 솔라고 컨트리클럽에서 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 휴온스 셀러브리티 프로암(총상금 5억원) 개막 전 행사로 펼쳐진 장타 대결에서 331야드를 기록해 우승했다. 이날 행사에는 421야드 10번 홀에서 박찬호와 코리안투어 통산 4승의 허인회(31), ‘불곰’이라는 별명처럼 장타가 주특기인 이승택(23), 1996년 애틀랜타 올림픽 유도 은메달리스트 김민수(43) 등 네 명이 참가했다. 박찬호와 김민수가 한 팀, 허인회와 이승택이 한 팀을 이뤘고 코리안투어 선수들은 세 번, 다른 종목 선수들은 네 번의 샷 기회를 부여받았다. 각각 3차와 4차 시기에서 팀별로 가장 좋은 성적을 낸 선수가 결승에 올라 한 번의 샷으로 우승자를 정했다. 다른 종목 팀에서는 박찬호가 323야드, 김민수가 244야드를 찍어 박찬호가 결승에 진출했고, 코리안투어 팀에서는 이승택이 317야드, 허인회가 312야드로 이승택이 박찬호의 상대로 정해졌다. (홍콩=연합뉴스) 안승섭 특파원 = 올해 전 세계에서 발생한 태풍 중 가장 강력한 슈퍼 태풍 ‘망쿳’이 강타한 홍콩에서는 17일 출근길 교통대란이 일어나는 등 적잖은 후유증이 이어졌다. 지하철과 함께 홍콩 대중교통의 양대 축을 이루는 간선버스 운행은 전날에 이어 이날도 전면 중단됐다. 시내 곳곳의 가로수 수백 그루가 돌풍으로 인해 쓰러진 데다, 일부 저지대는 물에 잠긴 곳마저 있어 도로를 완전히 복구하는 데는 수일의 시간이 걸릴 것으로 보인다. 더구나 홍콩의 오피스빌딩 밀집 지역인 센트럴과 침사추이를 오가는 페리선 운항마저 중단돼 출근길 교통난을 더욱 가중했다. 전철 지상구간마저 곳곳이 태풍 피해를 봐 일부 지상구간 운행이 중단됐다. 이로 인해 이날 아침 홍콩 전역의 지하철역에는 출근을 위해 어쩔 수 없이 지하철을 타려는 사람들이 몰리는 바람에 북새통을 이뤘다. 일부 지하철역은 수천 명이 몰려드는 바람에 지하 2층 탑승구역은 물론 지하 1층 개표구에도 진입하지 못한 사람들이 지하철역 바깥까지 줄을 서서 기다리는 진풍경을 연출했다. 사무직에 종사하는 캘리 완(45) 씨는 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 “지하철역으로 가는 미니버스를 타기 위해 45분이나 기다렸는데, 지하철역에 도착하기 나서 거대한 인파를 보고 나니 할 말을 잃었다”고 전했다. 비스페놀A는 다양한 음식 용기나 포장재에 사용됐는데 노출될 경우 정상적인 사춘기 발달을 교란시킬 수 있어 많은 국가에서 영유아 용기에는 절대적으로 사용을 금지하고 있다. 비스페놀A는 여성의 난포액, 양수, 모체, 태아에서도 검출된다는 사실이 밝혀졌고, 월경주기나 가임력에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 것으로 지적된다. 최근에는 한국인의 혈청 내 비스페놀A 농도가 증가한다는 보고도 있어 이에 대한 대비가 필요하다. 프탈레이트 및 그 분해물질은 다양한 화장품, 비누, 향수, 음식 포장재 등에 존재한다. 여러 여성질환이나 월경주기 교란 등과 연관이 있을 것으로 생각되나 프탈레이트의 단독 영향에 대해서는 아직 규명해야 할 것이 많다. 또 프탈레이트는 체내에 유입되면 다양한 대사물질로 분해돼 각각의 성분이 정확하게 어떻게 질병 유발에 영향을 미치는지 추적하기가 까다롭다. 이런 내분비교란물질에 의해 영향을 받을 수 있는 여성질환은 자궁내막증, 월경주기 이상, 가임력 저하, 조기 난소부전 등이 있다. 2015년 북미의 한 연구팀이 약 15가지의 내분비 교란물질을 분석한 결과, 가장 높은 수준으로 검출된 노출군이 저농도 노출군에 견줘 폐경이 4년 가까이 빨랐다는 보고가 있었다. 자궁내막증 역시 내분비 https://zvb59.com/

개츠비카지노 (용인=연합뉴스) 권훈 기자= “우승해서 꼭 우승컵을 들고 어머니를 찾아가겠다고 약속했다…” 송고 송고”트럼프의 폼페이오 방북 취소에 北 ‘회유책 필요’ 판단한 듯””김정은 서울 방문 약속도 대화국면 지속시키기 위한 측면 있다”[연합뉴스TV] (도쿄=연합뉴스) 최이락 특파원 = 일본 언론은 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 19일 평양정상회담에서 동창리 엔진 시험장 영구폐쇄 등에 합의한 데 대해 “북미협상 정체를 타개하기 위해 비핵화를 향한 진전을 보여줄 필요가 있었기 때문”이라고 평가했다. 교도통신은 해설 기사를 통해 “김 위원장의 핵시설 폐기 의사 표명은 북미협상이 파탄에 빠지는 것을 피하기 위해서는 비핵화를 향한 진전을 보여줄 필요가 절박해졌기 때문”이라고 분석했다. 통신은 또 “도널드 트럼프 미국 대통령이 협상에 나서도록 해야 한다는데 남북 정상의 이해가 일치했다”며 “김 위원장의 서울 방문 합의도 대화국면을 지속시키기 위한 측면이 있다”고 지적했다. 통신은 “북한은 지금까지 핵실험장 폐기나 미사일 발사 중지 등 자발적 조치를 하고 미국에 종전선언 등 상응한 행동을 요구했다”며 “그러나 트럼프 대통령이 비핵화가 충분하지 않다며 마이크 폼페이오 국무장관의 방북을 취소하는 등 강경 자세를 보이자 북한도 회유책이 필요하다고 판단했을 가능성이 있다”고 전했다.(대전=연합뉴스) 김준호 기자 = 외박 문제로 다투다 아내를 폭행한 혐의로 기소된 30대 남성에게 항소심 재판부가 실형을 선고했다. — 아시아에서 최초로 우리나라가 난민법을 제정했다. ▲ 난민조약 가입 2년 후인 1994년에 첫 난민신청자가 있었다. 최초의 난민 인정자는 우리나라가 조약에 가입한 지 거의 10년이 지난 2001년에 나왔다. 당시 난민신청자나 난민 인정자 보호는 국내 체류를 허용하는 정도였다. 난민법 제정 작업은 인권단체 등을 중심으로 2008년부터 본격화됐다. 아시아에서는 처음으로 2012년 독립된 난민법이 제정됐으며 이듬해 7월 1일부터 발효됐다. 난민법 제정으로 난민 심사과정의 투명성, 난민 사회권 보장, 난민에 대한 처우가 개선되는 긍정적 효과를 가져왔다. (베이징=연합뉴스) 김진방 특파원 = 도널드 트럼프 미 행정부가 무역협상 재개를 제안함과 동시에 송고 문재인 대통령도 참석해 연설한다. 북한 리용호 외무상은 29일 연설할 예정이다. 지난해에는 북미 간에 극도의 긴장이 연출됐지만, 올해는 지난 6월 북미 첫 정상회담 이후 협상 국면이 지속되고 있는 상황에서 양측 모두 ‘절제’된 모습 속에서 상대의 양보를 압박하는 장으로 활용할 것으로 관측된다. 유엔 안보리의 대북제재와 관련, 북한의 실질적 조치가 있을 때까지 제재를 지속해야 한다는 미국과 제재완화 및 해제를 요구하는 북한, 중국, 러시아 간의 치열한 신경전이 벌어질 수도 있다. 지난 6월 싱가포르에서의 첫 북미정상회담 이후 북한의 비핵화 조치를 유도하기 위해 유화적 기조를 이어가고 있는 트럼프 대통령이 어떤 메시지를 내놓을지 주목된다. 트럼프 대통령은 지난해 연설에서 북한에 대해 ‘완전 파괴’ 등 초강경 발언을 쏟아내 북미간 긴장이 극도로 고조됐었다. 일반토의 기간인 오는 27일 유엔 안전보장이사회(안보리)는 마이크 폼페이오 미 국무장관 주재로 북한 비핵화 문제를 논의하는 장관급회의를 개최하기로 해 눈길을 끈다. 특히 문 대통령이 18~20일 평양에서 김정은 북한 국무위원장과의 남북정상회담 결과를 토대로 총회 연설과 한미정상회담 등을 통해 북한 비핵화와 북미 간 협상 촉진 등과 관련해 어떤 역할을 수행할 지가 주목된다. — 근로자 임금이 핵이나 미사일 개발에 쓰였다고 믿는 이들이 많다. ▲ 신빙성이 없다. 탈북자의 증언에서부터 이 말이 퍼지기 시작했다. 추적해보니 이 말을 한 탈북자는 개성공단이 열리기 전에 이미 탈북한 것으로 확인됐다. 북한은 평화에 방점을 찍고 개성공단 부지를 내줬다. 공단 부지는 애초 군부대 기지였다. 북한군 2군단 산하 6사단, 64기갑사단, 62포병여단 등 6만 명의 군부대시설을 북쪽으로 10~15km 이동시킨 뒤 100만 평이란 넓은 땅을 내줬다. 우리 토지공사가 땅값으로 지불한 돈은 1㎡에 1달러도 안 되는 900원이었다. 북측이 개성공단을 ‘돈줄’이나 ‘달러박스’로 여겼다면 그에 상응하는 땅값을 받았을 것 아닌가? 임금도 그렇다. 북측 근로자와 가족들이 생활하기에도 빠듯한 임금을 줘놓고 ‘퍼주기’라고 하면 그들을 모욕하는 발언이다. 핵이나 미사일 비용으로 흘러들어 갔다는 주장은 이데올로기적 선전공세일 뿐이다.(수원=연합뉴스) 최찬흥 기자 = 경기도는 다음 달부터 행복마을관리소를 시범 운영할 계획이라고 18일 밝혔다. (서울=연합뉴스) 문재인 대통령과 김정숙 여사가 19일 평양 옥류관에서 김정은 국무위원장 내외와 오찬을 마친 후 대동강을 배경으로 기념촬영을 했습니다. ‘재인씨’라고 부르며 다가가는 김정숙 여사의 모습에 시선이 집중되었는데요. 영상으로 살펴보시죠. Over 10,000 organisations trust and accept IELTS as a secure, valid and reliable indicator of true to life ability to communicate in English for education, immigration and professional accreditation purposes. 개츠비카지노

바카라사이트 (서울=연합뉴스) 왕길환 기자 = 원불교 여성회 내부의 국제구호활동 단체인 사단법인 한울안운동(대표 홍연경)은 인도 북부 라다크의 관광도시 레에 ‘관광가이드 정보센터’를 개관했다고 송고 킨텍스 제1전시장 제2홀에서 열리는 ‘국제로봇산업대전’은 로봇 업체의 전시장이 될 것으로 기대된다. 20개국에서 참가하는 200개 이상의 업체가 500개의 부스를 설치하고, 자사의 산업용 로봇, 서비스 로봇, 로봇 부품, 스마트 제조 솔루션, 스마트 애플리케이션과 소프트웨어 및 드론을 선보인다.한국 대통령 첫 대규모 北주민 대상 연설…”함께 새로운 미래로 나아가자””김위원장께 아낌없는 찬사와 박수…북녘 동포들, 평화 갈망하는 것 확인”(평양·서울=연합뉴스) 평양공동취재단 이한승 임형섭 박경준 기자 = 문재인 대통령은 19일 “우리는 5천년을 함께 살고 70여년을 헤어져 살았다”며 “지난 70년 적대를 완전히 청산하고 다시 하나가 되기 위한 평화의 큰 걸음을 내딛자고 제안한다”고 남북관계에 대해 언급했다. 남북정상회담을 위한 평양 방문 이틀째인 문 대통령은 현지 5·1 경기장에서 김정은 북한 국무위원장과 함께 집단체조를 관람한 뒤 인사말을 통해 “김 위원장과 나는 북과 남, 8천만 겨레의 손을 굳게 잡고 새로운 조국을 만들어나갈 것이다. 우리 함께 새로운 미래로 나아가자”면서 이같이 밝혔다. 한국 대통령이 대규모 북한 대중 앞에서 공개 연설을 하는 것은 이번이 처음이며, 경기장을 가득 메운 15만 관중들은 모두 기립한 채 문 대통령의 발언을 들으며 박수와 함성을 보내는 모습이 국내에도 생중계됐다. Qi Xiangdong에 따르면, 모든 국가가 공통된 사이버 운명 집단에 속한다고 한다. 그는 “새로운 도전에 맞서기 위한 새로운 해결책 중 하나는 국가와 국제 네트워크 빅 데이터를 통합하고, 더욱 스마트하고 전체론적인 차원에서 보안 상황을 모니터하고 대응하며, 여기에 ‘보안 두뇌’를 부여하는 것이다. 전 세계적으로 다차원적인 협력은 인터넷 보안 발전의 불가피한 경향이 됐다”고 말했다. 이 기준에 따라 신청자의 2.6%에 해당하는 6만명은 탈락했다. 수급가구의 평균 소득인정액은 월 408만원이었으나, 탈락가구는 1천950만원이었다. 양측의 평균 소득은 411만원, 1천205만원이었고, 평균 재산은 1억5천만원과 10억3천만원으로 큰 차이가 있었다. 탈락가구는 수급가구에 비해 맞벌이가 많았고, 주택보유 비율도 높았다. 아동수당을 신청했으나 이달 21일 첫 수당을 받지 못한 아동은 이후 대상자로 결정되면 10월 말에 9월분까지 지급받는다. 수당은 매월 25일 지급되며, 이달에만 추석 연휴로 인해 21일 준다. 복지부는 지급 여부가 아직 결정되지 않은 신청 아동에 대해서는 문자메시지로 관련 정보를 미리 안내하겠다고 밝혔다. 아동수당 신청률은 전북(96.7%)이 가장 높았고, 서울(88.6%)이 가장 낮으며, 탈락률은 서울(5.1%)이 최고, 전남(0.9%)이 최저였다. 정부는 아동수당 지급 전에 복수국적자와 해외출생아에 대한 조사도 했다. 아동이 90일 이상 국외에서 체류하는 경우 아동수당 지급을 정지해야 하지만, 그간 복수국적자가 외국여권으로 출국하거나 해외출생아가 한 번도 입국하지 않으면 출입국 여부가 확인되지 않는 어려움이 있었다. 복수국적자의 외국여권 사본을 제출받고 해외출생아의 국내 입국 여부를 증빙하도록 한 결과, 90일 이상 국외 체류 중인 복수국적자 233명과 해외출생아 393명에 대해서는 수당 지급을 정지하기로 했다. 반대 의견을 충분히 경청하고 고려해야 한다는 점은 초등학생 학급회의에서도 지켜질 것 같은 당연한 원칙이지만 실제 의사결정 상황에서는 이런저런 이유로 종종 간과되거나, 건너뛰거나, 무시되고 있다. 그렇기에 영국의 경제학자 노리나 허츠는 ‘최고 이의 제기자(Challenger in Chief)’와 같은 역할의 제도화가 필요하다고 역설한다. 모두가 찬성할 때 반대 목소리를 내기는 더 쉽지 않다. 일종의 동조 압력 때문이라고 할 수도 있다. 경영학자 피터 드러커는 “조직이 혁신과 헌신을 촉진하길 원한다면 반대 의견을 꺼낼 수 있는 건전한 문화를 구축할 필요가 있다. 솔직하고 건설적인 의견 충돌을 장려해야 한다”고 강조했다.(서울=연합뉴스) 18∼20일 열리는 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장 간의 평양 남북정상회담을 이틀 앞둔 16일 오전 선발대가 육로로 평양을 찾았다. 오후에는 청와대가 공식 수행원 14명과 특별수행원인 각계 인사 52명을 발표했다. 이재용 삼성전자 부회장, 최태원 SK그룹 회장, 구광모 ㈜LG 대표이사 회장, 김용환 현대자동차 부회장 등 4대 그룹 대표가 포함된 게 눈에 띈다. 여기에 더불어민주당 이해찬 대표, 민주평화당 정동영 대표, 정의당 이정미 대표가 정당인으로, 박원순 서울시장이 자치단체장 대표로 합류했다. 20대 국회 전반기는 지난 5월 29일로 끝났다. 이후 한 달이 훨씬 지나도록 후반기 의장조차 선출 못 하고 있다. 국회법에 따르면 후반기 국회의장단 선출은 전반기 의장단 임기만료일 전 5일에 실시해야 한다. 5월 24일까지는 끝냈어야 했다. 18개 상임위원장은 전반기 임기만료일까지 선출하게 되어 있다. 국회가 자신들이 법으로까지 만든 ‘약속’을 어기고 있는 것이다 바카라사이트.

송고’핵사찰 합의’ 평가하며 발빠

송고’핵사찰 합의’ 평가하며 발빠른 트윗…美 ‘의미있는 검증가능 조치’ 평가할지 주목 핵신고 언급은 없어…김정은 ‘추가 메시지’ 문 대통령 통해 트럼프에 전달될 지 촉각(타이베이=연합뉴스) 김철문 통신원 = 미국 국방부가 대만 주재 미 대사관 격인 미국재대만협회(AIT) 신청사 경비를 위한 해병대 파견안을 거부했다고 대만 빈과일보가 14일 미 CNN 방송을 인용, 보도했다.19일∼11월 4일까지 탐라 유물 400여점 선보여 (제주=연합뉴스) 변지철 기자 = 1천년 간 제주지역에 존재했던 미지의 왕국 ‘탐라’의 문화를 엿볼 수 있는 전시가 열린다.(오클랜드=연합뉴스) 고한성 통신원 = 한국은 지난 1960년대 다양한 청년문화를 꽃피웠던 런던과 흡사하다고 뉴질랜드 사회학자가 진단했다. 29일 뉴질랜드헤럴드에 따르면 뉴질랜드 매시대학 사회학자이자 이민전문가인 폴 스푼리 교수는 한국계 등 많은 뉴질랜드 젊은이들이 한국을 찾고 있다며 그 이유는 한국이 아주 멋진 곳이기 때문이라고 밝혔다. 주뉴질랜드한국대사관 오클랜드분관이 내놓은 자료에 따르면 지난해 한국을 찾은 뉴질랜드인은 3만3천88명으로 2016년 3만1천623명, 2015년 2만8천426명에서 계속 증가세를 보였다. 이 가운데 40세 이하는 지난해 1만7천명, 2016년 1만5천600명, 2015년 1만4천139명으로 절반 정도를 차지한다. 스푼리 교수는 뉴질랜드 젊은이들의 한국행과 관련, “한국이 광의의 문화적 측면에서 점점 매력적인 곳이 돼 가고 있다”며 “지난 1960년대 청년문화를 꽃피웠던 런던과 흡사하다”고 말했다.특수치료 전문대학원 폐지 놓고 갈등…회의실 진입 과정서 몸싸움 (서울=연합뉴스) 김기훈 기자 = 송고특수치료 전문대학원 폐지 놓고 갈등…회의실 진입 과정서 몸싸움 (서울=연합뉴스) 김기훈 기자 = 송고 문재인 정부 출범 이후 8번째로 나온 이번 부동산 대책은 다주택자 투기억제를 차단하기 위한 세제·대출 규제가 총망라됐다. 다주택자와 ‘똘똘한 한 채’로 불리는 초고가 주택 소유자에게 매기는 종부세를 대폭 강화하고 등록 임대사업자에게 주던 혜택이 대폭 축소된 것이 핵심이다. 집값이 오르는 규제 지역 안에서는 실수요자라고 할 수 있는 무주택자와 1주택자라도 신규 주택 구입 때 일부 대출이 제한된다. 투기수요 억제, 실수요자 보호, 공급확대 등 부동산 대책 3대 원칙 가운데 실수요자 보호가 일부 훼손된다는 지적을 받을 수 있는 대목이다. 어디서 알고 왔는지 부부 한 쌍이 휴대전화를 꺼내 연달아 사진을 찍기 시작한다. 궁금해서 물어봤다. “여기 유명한 곳인가요?” 한 달 전쯤부터 SNS에 올라오며 알려지기 시작했다는 답이 돌아왔다. 사실 옥천면보다 더 알려진 곳은 서종면이다. 서종면에는 벽계 계곡이라는 물 많고 아름다운 계곡이 자리 잡고 있다는 사실은 많이 알려져 있지 않다. 이 곳에는 경기정원문화상을 받은 정원이 한 곳 있고, 인근에는 더 아름다운 작은 카페도 있다. ※ 문범강 조지타운대 교수는 서울에서 중·고등학교를 마치고 대학에서 신문방송학을 공부했다. 대학 졸업 후 평소 매력을 느끼던 미술공부를 하기 위해 미국 유학길에 올랐다. 미국에서 다수의 개인전과 초대전을 열었다. 미국 시민권자이며 조지타운대 종신 교수다. 한국화의 채색화 분야에서 독자적인 화풍을 이룬 천경자(1924~2015년) 화백의 사위다. 송고광주비엔날레서 첫 북한미술전 개최…조선화 22점 전시”전통에 기반 과감한 표현법 개발…독창적인 미학 성취”(오클랜드=연합뉴스) 고한성 통신원 = 뉴질랜드에서 개인 회사가 처음으로 대마초를 합법적으로 재배할 수 있게 됐다. 26일 뉴질랜드 언론에 따르면 히쿠랑이캐너비스사는 정부로부터 의료용 대마초 재배 허가를 받았다고 밝히고, 재배한 대마초는 우선 연구용으로 대학 등에 공급하고 정부가 허가하면 말기 환자들에게도 판매할 계획이라고 덧붙였다. 뉴질랜드에서 현재 와이카토대학이 연구용으로 대마초 재배 허가를 유일하게 얻고 있다. 히쿠랑이는 국내외 수요에 충당하기 위해 현재 첨단 온실과 가공시설을 북섬 루아토리아 부근에 짓고 있다. 약 1천500여 현지 가정으로부터 250만 달러(약 18억 원)의 투자도 받았다. 히쿠랑이는 내년부터 보건부 기준에 맞추어 생산한 대마초 제품을 뉴질랜드인들에게 공급하는 것을 목표로 삼고 있다. 초기에는 입에 주입하는 대마초 기름과 통증 등을 완화하기 위해 피부에 바르는 약 등 두 가지 형태로 제조할 계획이라고 밝혔다. 뉴질랜드 정부의 의료용 대마초 합법화 법안은 현재 최종 단계에 와 있으며 내달 2차 독회를 할 것으로 알려졌다. (서울=연합뉴스) 천병혁 기자 = 2007년 국내프로야구에서 강팀으로 군림하던 현대 유니콘스가 심각한 자금난에 빠져 선수들 봉급조차 제대로 지급하지 못하자 한국야구위원회(KBO)가 대신 구단 매각에 나섰다. KBO는 농협, STX, KT와 차례로 접촉했으나 가입금 등 조건이 맞지 않아 협상이 모두 결렬됐다. 특히 KBO는 세번째로 접촉한 KT와는 가입금 60억원에 합의점을 찾았으나 2008년 1월 열린 이사회에 참석한 구단 사장들이 가입금이 너무 적다며 승인을 거부해 결국 무산됐다. 당시 KBO는 현대 구단 운영에 출범 이후 25년 동안 적립한 기금 130억원을 몽땅 투입했으나 마땅한 인수 기업을 찾지 못해 7개 구단으로 줄어들 위기였다. 이때 등장한 이가 ‘센테니얼 인베스트먼트’라는 창업투자사를 이끌던 이장석 전 대표이사였다. 창투업계에서조차 생소한 회사가 연간 수백억원의 운영비가 필요한 프로야구단을 인수하겠다고 나서자 우려의 시각이 높았지만, 궁지에 몰린 KBO와 기존 구단들은 가입금 120억원을 내겠다는 이장석 전 대표의 호언장담에 ‘서울 히어로즈’ 야구단 창단을 승인했다.

룰렛 (서울=연합뉴스) 김승욱 기자 = 남북 정상이 19일 발표한 9월 평양공동선언에 환경협력을 적극적으로 추진한다는 내용이 담기면서 앞으로 진행될 사업 등이 주목을 받고 있다. 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 이날 평양 백화원영빈관에서 정상회담을 마치고 서명한 평양공동선언에는 ‘남북은 자연 생태계의 보호 및 복원을 위한 남북 환경협력을 적극 추진하기로 하였으며, 우선적으로 현재 진행 중인 산림 분야 협력의 실천적 성과를 위해 노력하기로 하였다’는 내용이 포함됐다. 앞서 남북은 2007년 12월 열린 남북 정상회담 후속 회의에서 백두산 화산 공동연구, 대기오염 측정시설 설치 등 환경 분야 4개 사업에 대한 합의를 이뤘지만 이후 남북관계 악화로 이행하지 못했다. 북한의 환경 실태 관련한 자세한 정보는 턱없이 부족한 실정이다. 새터민(탈북자)이나 국제단체 등을 통해 북한의 산림은 황폐화하고 하천은 광산 개발 등으로 오염이 심각한 것으로 전해진다. 국립산림과학원에 따르면 북한의 산림 면적은 899만㏊로 전체 면적의 73% 수준이다. 황폐화한 산림은 284만㏊로 전체 산림 면적의 약 32%다. 남북은 올해 7월 4일 판문점 남측 평화의집에서 산림협력분과회담을 열고 북한 산림 황폐화 대책 등을 논의한 바 있다. 산림청은 북한 황폐산림 복구의 근간인 대북지원용 종자를 올해 35t가량 채취·저장해놓은 상태다. 아울러 국제기구·비정부기구(NGO) 등과 연계해 남북 산림협력 기반을 마련해 놓았다. 또 북한의 하천은 분뇨·생활 오수, 공장·광산 폐수 등으로 오염돼 있으며, 오·폐수 처리 하수 시설을 충분히 갖추지 못해 주민이 대장염, 장티푸스 등의 질병에 노출된 것으로 알려졌다. 평양의 상수도 보급률은 93%라는 국제단체 조사 결과가 있지만, 실제로는 고위층 거주지인 평양의 중심지만 상수도 보급 상태가 양호하다는 이야기도 있다. 특히 농촌 지역은 안전한 음용수를 제공하는 시설이 부족해 우물에 의존하는 경우가 많은 것으로 전해졌다. 추장민 한국환경정책·평가연구원(KEI) 부원장은 “북한 산림을 복구하고 하천 기능을 회복한 뒤 남북이 공동 관리해야 한다”며 “북한에 환경 인프라를 구축해 남북이 공동 번영할 수 있는 기반을 조성해야 한다”고 말했다. (자카르타=연합뉴스) 황철환 특파원 = 규모 7.0의 강진으로 대규모 인명피해가 발생한 인도네시아 롬복 섬에 우기가 다가오면서 피해 주민들의 시름이 더욱 깊어지고 있다. 12일 현지언론과 외신에 따르면 내달부터 우기가 본격화할 것으로 전망되는 롬복 섬에서는 아직도 피해 복구 작업이 본격화하지 못하고 있다. 롬복에서는 지난 7월 29일 규모 6.4의 지진으로 17명이 숨진 것을 시작으로 강한 지진이 이어졌고, 8월 5일 저녁에는 북부 지역에서 규모 7.0의 강진이 일어나 563명이 숨지는 참사가 벌어졌다. 재난 당국은 이로 인해 42만 명이 넘는 이재민이 발생한 것으로 추산했다. 이후에도 규모 5.0 이상의 지진이 끊임없이 이어진 데다 고질적 관료주의로 복구가 지연된 탓에 이재민 대다수는 아직도 임시 천막에서 노숙과 다름없는 생활을 하고 있다. 최대 피해 지역인 북(北) 롬복 리젠시(군·郡)에선 설사와 위생 불량으로 인한 질환에 시달리는 주민의 수가 늘고 있다. 역시 피해가 심한 편인 서(西) 롬복에서는 구눙사리 지역의 이재민 임시대피소에서 4명이 발병한 것을 시작으로 열대성 전염병인 말라리아가 급격히 확산해 최소 105명이 확진 판정을 받았다. 연락책이 민해경이라면, 이 모임의 중심축은 남궁옥분과 김승현이다. 둘은 1982년부터 가수와 작사가로 인연을 맺어 36년째 절친으로 지내고 있다. 남궁옥분의 히트곡 ‘나의 사랑 그대 곁으로’를 작사한 이가 바로 베테랑 MC 김승현이다. “해군 복무 중일 때 작사했는데 대박이 났죠. 그 인연에 더해 동네 친구까지 되면서 식구 같은 사이가 됐죠. 옥분이랑 전화통화를 1시간씩 하기도 해요.(웃음)”(김승현) “대한민국에서 유일하게 세상을 바라보는 시선이 저랑 99% 같은 사람이 김승현이에요. 서로에 대한 깊은 신뢰가 있어서 어떤 상황이 벌어져도 서로의 마음을 알아주는 친구죠.”(남궁옥분) 9일 콘서트는 이러한 이들의 우정이 더더욱 빛을 발하는 자리다. 마음이 통하는 친구들끼리 함께 무대에 올라 공연하니 최상의 하모니가 빚어질 수밖에 없다. “어쩌면 서로 비슷한 사람들끼리 만났다면 충돌할 수도 있었을 것 같아요. 그런데 우리는 다 다른 색깔이고 나이가 들어서 만나서인지 깊이있는 속얘기도 털어놓으면서 마음을 나누고 있어요. 그러니 콘서트를 함께 하면 서로 다른 빛깔이 어우러질 때의 뿌듯함을 느껴요.”(남궁옥분) “이번 콘서트 정말 너무 기대돼요. 제가 딴 데서는 앙코르에 잘 응하지 않는데 이번에는 꼭 응해야 할 것 같아요.(웃음)”(민해경) “공연이 끝날 때까지 으쌰 으쌰 하는 분위기를 끌어가려고 해요. 그렇게 즐겁게 콘서트를 마치고 나면 신나게 뒤풀이도 하려고요. 벌써 예약해뒀어요.(웃음)”(김승현) 개츠비카지노

https://gla69.com/ (도쿄=연합뉴스) 최이락 특파원 = 일본 정부는 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 19일 평양 정상회담에서 동창리 엔진 시험장 영구폐쇄 등을 담은 공동선언을 발표한 데 대해 “이번 합의에 이르기까지 남북 양 정상이 기울인 노력에 경의를 표한다”고 밝혔다. 일본 정부 대변인인 스가 요시히데(菅義偉) 관방장관은 오후 정례 브리핑에서 이같이 말하고 “이번 선언이 한반도의 완전한 비핵화로 이어지길 기대한다”고 밝혔다. 그는 “중요한 것은 한반도의 완전한 비핵화를 위한 북한의 약속을 포함해 종전 북미정상회담에서 이뤄진 합의가 완전하고 신속하게 이행되는 것”이라며 “미일, 한미일 3국이 대북정책에 대해서는 긴밀히 조율해 나갈 것”이라고 덧붙였다.(취재보조 : 데라사키 유카 통신원) ◇ 고삼지 경기 안성시 고삼면 월향리와 삼은리 등에 걸쳐 있는 고삼지는 송전지, 신갈지 등과 함께 경기도의 3대 대형 저수지로 꼽힌다. 수도권 배스 마니아들 사이에서 사랑받아온 필드지만, 원래는 농업용수 확보를 위해 1963년에 완공된 곳이다. 김기덕 감독의 영화 ‘섬’의 촬영지이기도 한 이곳은 저수지 면적이 280만㎡에 달해 곳곳에 포인트들이 산재해 있다. 또 서울에서 한 시간 남짓 걸리는 데다 경치가 아름다워 평일에도 낚시인들의 발길이 잦다. 고삼지의 매력은 보트를 빌릴 수 있다는 것이다. 나무 보트에 몸을 싣고 노를 젓거나 전기모터인 ‘가이드 모터’를 동력으로 포인트에 진입해 원하는 곳에서 낚을 수 있다.(서울=연합뉴스) 홍지인 기자 = 카카오톡에서 상대방에게 보낸 메시지를 삭제할 수 있는 기능이 17일 적용됐다. 카카오[035720]에 따르면 이날 오전 10시부터 카카오톡에 메시지 삭제 기능이 순차적으로 도입되고 있다. 따로 업데이트할 필요 없이 카카오톡 8.0 버전을 쓴다면 자동 적용된다. 전송 후 5분 이내의 ‘읽은 메시지’와 ‘읽지 않은 메시지’를 모두 지울 수 있다. 글자와 사진, 영상, 이모티콘 등 모든 종류의 메시지가 해당한다. 보낸 메시지 말풍선을 길게 눌러 ‘삭제’를 선택한 다음 ‘모든 대화 상대에게서 삭제’를 고르면 된다. 단, ‘삭제된 메시지입니다’라는 흔적은 남는다. 메시지가 암호화된 ‘비밀채팅방’에서는 사용할 수 없다. 카카오 측은 “메시지 삭제 기능에 대한 이용자들의 요구가 지속적으로 발생함에 따라 도입을 결정했다”며 “상대에게 메시지 발송을 완료한 후 발신자의 발송 실수를 일부 보완하는 데 초점을 뒀다”고 설명했다. IELTS on computer는 듣기, 읽기, 쓰기 시험을 포함합니다. 말하기 시험의 경우 시험관과의 일대일 면담 방식이 의사소통에 있어서 더 믿을만한 지표이며 또한 응시자분들께서 편안하게 생각하는 부분 중 하나이기 때문에 같은 방식으로 계속 진행될 예정입니다. 송고헤일리 美대사 주장 반박…”美가 안보리 자국 통제하에 두려해”(모스크바=연합뉴스) 유철종 특파원 = 러시아 외무부가 19일(현지시간) 유엔 안전보장이사회(안보리) 대북제재위원회의 활동을 러시아가 방해했다는 미국의 비난을 공식적으로 반박하고 나섰다. 외무부는 이날 공보실 명의의 논평을 통해 지난 17일 안보리 회의에서 니키 헤일리 유엔주재 미국 대사가 러시아의 대북 제재 체제 훼손을 조목조목 거론한 사실을 상기시키며 이는 근거 없는 억지 주장이라고 반박했다. 19일 군산해양경찰서에 따르면 이날 오전 2시 45분께 전북 군산시 어청도 남서쪽 137km 해상에서 중국 선적의 고등어잡이 어선 A호(159t급)에서 불이 났다는 무전을 들었다. 해경은 인근을 순찰하던 3천t급 경비함이 최초 구조신호(초단파 무선통신기)를 듣고 현장으로 급파돼 화재를 진압하고 있다고 설명했다. A호에는 선장 오모(48)씨를 포함해 8명이 타고 있었으며, 경비함과 인근에서 조업하는 다른 중국어선에 의해 모두 구조됐다. 이들은 건강에는 별다른 이상이 없고, 어선은 대부분 불탄 것으로 알려졌다. 해경은 이런 사실을 중국 정부에 통보했다. 해경은 “지하 침실에서 불길이 치솟았다”는 선원들 진술에 따라 화재 진압 후 정확한 원인을 조사할 예정이다. (서울=연합뉴스) 박수윤 기자 = 6일 저녁 서울 올림픽공원 올림픽홀. 싱어송라이터 엘리 굴딩(Ellie Goulding·31)이 히트곡 ‘러브 미 라이크 유 두'(Love Me Like You Do)로 화려하게 피날레를 장식한 뒤 생긋 웃으며 손을 높이 흔들었다. 첫 내한공연, 한국 팬 특유의 열광적인 떼창을 처음 본 가수 얼굴엔 뿌듯함이 가득했다. 굴딩은 국내에선 낯선 이름일 수 있다. 그러나 홈그라운드에서 팬덤은 탄탄하다. 반쯤 공기를 머금은 듯한 목소리, 뛰어난 곡 해석력으로 대체 불가능한 보컬리스트라는 평가를 받는다. 체인스모커스·캘빈 해리스·카이고 등 내로라하는 EDM(일렉트로닉댄스뮤직) 뮤지션들로부터 피처링 러브콜이 끊이지 않는 것도 이 때문이다. 2010년 데뷔 앨범 ‘라이츠'(Light)로 그해 영국 BBC ‘올해의 소리’에 선정되며 단숨에 스타덤에 오른 뒤 그의 디스코그래피는 성공의 연속이었다. 특히 영화 ‘어바웃 타임’에 삽입된 ‘하우 롱 윌 아이 러브 유'(How Long Will I Love you)와 ‘그레이의 50가지 그림자’에 삽입된 ‘러브 미 라이크 유 두’로 ‘OST 여왕’이란 별명을 얻었다. https://gla69.com/

트럼프카지노 올해는 추석 앞두고 2대 전달…19일 강원도 인제·횡성군 찾아 목욕봉사 (서울=연합뉴스) 이은정 기자 = ‘효녀 가수’ 현숙이 올해로 15년째 거동이 힘든 어르신들을 위한 이동식 목욕 차량을 기증한다. 2004년 고향인 전북 김제를 시작으로 지난해까지 전국 곳곳에 14대를 기증한 그는 올해 강원도 두 지역에 15번째, 16번째 차량을 전달한다. 19일 오전 9시30분 인제군청, 오후 1시30분 횡성군청을 잇달아 방문해 총 2대를 기증하고 마을 어르신들을 위한 목욕 봉사에 참여한다. 현숙은 18일 연합뉴스와 전화 통화에서 “올해도 꿈이 이뤄졌다”며 “추석 전에 부모님 생각이 정말 많이 나는데 명절 전 어르신들을 만나니 내 마음이 위로된다”고 특유의 시원한 웃음을 지었다. 매년 어버이날이 있는 5월 이동식 목욕차량을 한 대씩 기증하던 그는 올해 2대의 차량을 마련한 이유를 묻자 “제가 평소 하던 것에, 올해 치매 전문 요양센터 광고를 찍어 그 돈을 전액 들여 한대를 더 마련한 것”이라고 설명했다. 강원도 지역은 정선군에 이어 이번까지 총 3곳을 방문하게 됐다. 그는 “‘정말로’를 부를 때인 1980년대부터 군부대 위문 행사를 1천회 이상 다녀 인제는 좀 각별한 곳”이라며 “연예인 중 군부대는 이상용 씨 다음으로 많이 간 것 같다.(웃음) 인제에 갈 때마다 군인과 고령 어르신들을 주로 만났다. 현재 5천800여 명의 어르신이 계시다는데 그분들의 불편을 조금이나마 덜어드리고 싶다”고 말했다. 횡성군을 찾는 이유로는 “평창동계올림픽으로 인근 주민들이 다들 고생하시지 않았나”라며 “1월에 횡성에 봉사 활동을 갔는데 어르신들이 반겨준 기억도 났다”라고 덧붙였다. For more information about Mars, please visit www.mars.com. Join us on Facebook. 산모와 영유아에게 영양과 보건을 지원하는 모자보건사업은 우리 정부가 지속해서 관심을 둔 분야로 속도감 있게 추진될 것으로 예상된다. 과거에는 우리의 남북협력기금을 바탕으로 세계보건기구( 송고정부 “실무자 협의 통해 보건의료분야 협력 우선순위 정할 것” (서울=연합뉴스) 신재우 기자 = 남북 정상이 19일 평양 정상회담에서 보건·의료 분야에서의 협력을 강화하기로 합의함에 따라 2008년 이후 사실상 중단된 대북 보건의료지원 사업이 다시 급물살을 탈 것으로 예상된다. 문재인 대통령과 북한 김정은 국무위원장은 이날 ‘평양공동선언’을 통해 “남과 북은 전염성 질병의 유입 및 확산 방지를 위한 긴급조치를 비롯한 방역 및 보건·의료 분야의 협력을 강화하기로 했다”고 발표했다. IT/과학 본문배너 이에 따라 남북 간 보건·의료 분야 협력은 북한이 대응 능력을 상실한 감염병 관리와 모자보건 등을 중심으로 가속도가 붙을 전망이다. 북한의 결핵 문제는 심각하다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 2015년 북한의 인구 10만명당 결핵 유병률은 561명에 달한다. 세계적으로 남아프리카 공화국(834명)과 레소토(788명) 다음으로 높은 수준이다. 환자의 상당수가 최소 2가지 이상의 치료제에 내성을 가진 결핵균에 감염돼 치료도 쉽지 않은 것으로 알려졌다. 남북 관계 경색으로 우리 정부로부터 지원이 끊기자 북한은 결핵과 말라리아 퇴치프로그램을 집중적으로 지원하는 세계기금(Global Fund)의 지원을 받아왔지만, 세계기금이 최근 지원 중단을 선언하면서 ‘북한발 슈퍼결핵’ 우려마저 나오고 있다. 이뿐만 아니라 방역체계 붕괴와 백신 부족으로 수인성 질환과 신종 전염성 발생에도 사실상 무방비 상태인 것으로 알려졌다. 보건의료 협력 주무 부처인 보건복지부는 남북이 앞으로 철도와 도로를 연결하는 등 사회기반시설(SOC) 건설을 본격화하면 전염병 관리가 더욱 중요해질 것으로 보고 있다. 의료 인프라가 부실한 상황에서 북한으로 감염병이 유입될 경우 북한 주민뿐만 아니라 남쪽에서 파견한 인력도 타격을 입기 때문이다. 백악관 “트럼프와 전적으로 무관”…전문가 “대통령에게 심각한 뉴스, 중요정보 있을것”(로스앤젤레스=연합뉴스) 옥철 특파원 = 로버트 뮬러 특검이 ‘1호’로 기소한 폴 매너포트 전 트럼프 대선캠프 선대본부장이 14일(현지시간) 두 가지 연방범죄 혐의에 대해 유죄를 인정하고 특검 수사에 전적으로 협조하기로 했다고 AP통신이 보도했다. ‘러시아 스캔들’의 핵심 인물로 꼽히는 매너포트의 협조에 따라 도널드 트럼프 미국 대통령을 겨냥한 뮬러 특검의 수사가 탄력을 받을 것으로 미 언론과 전문가들은 내다봤다. 삼성과 SK는 또 글로벌 메모리 반도체 시장에서 나란히 세계 1·2위를 차지하고 있는 경쟁자이자, 국내에서는 이동통신 사업에서 협력관계(이동전화 단말기-이동통신 서비스)이기도 하다. 두 사람은 또 이날 공군 1호기에 오르면서 모두 가방을 하나씩 들고 있는 장면이 포착됐다. 평소와 달리 수행원이 없다 보니 직접 짐을 든 것으로 보이는데 이들의 가방 안에 어떤 경제협력 사업 보따리가 들었을지도 궁금증을 자아냈다. 이 부회장은 또 공군 1호기 내에서 김현철 대통령 경제보좌관 옆으로 자리를 옮겨 대화하는 장면을 연출하기도 했다. 재계에서는 재계 1위 삼성의 총수가 대통령 경제보좌관과 어떤 대화를 나눴을지에 관심을 기울이고 있다. 트럼프카지노

예스카지노 앞서 이날 청문회 질의 시작 전부터 자료제출, 청문회 일정 문제 등과 관련해 여야 간에 공방이 벌어졌다. 후보자의 자료제출이 부실해 청문회를 하기 어렵다는 야당 의원들과, 자녀의 학교생활기록부까지 제출하라는 것은 문제가 있다고 맞받아치는 여당 의원들 사이에 고성이 오가기도 했다. 자유한국당 김현아 의원은 “여당에서는 요청 자료의 송고 (서울=연합뉴스) 김은경 기자 = 한국관광공사는 방한시장 다변화 마케팅의 일환으로 소셜 인플루언서를 활용해 구미주 및 중화권 시장 공략에 박차를 가한다고 송고러·獨·佛·터키 관리 회동…이견속 공격보류 전망 부상 (모스크바=연합뉴스) 유철종 특파원 = 시리아 반군의 최후 근거지인 북서부 이들립에 대한 시리아 정부군과 러시아의 군사공격 움직임을 둘러싸고 14일(현지시간) 터키 이스탄불에서 러시아·터키·독일·프랑스 등 4개국 고위관리가 협상을 벌였다. 신화, 로이터 통신 등에 따르면 4개국 정상의 외교정책 보좌관들로 구성된 회의 참석자들은 이견 속에서도 이들립 군사공격이 대규모 난민을 초래할 것이라는데 의견을 같이 한 것으로 전해졌다. 회의에는 러시아에서 유리 우샤코프 대통령 외교담당 보좌관, 독일에서 얀 헤커 총리 외교 보좌관, 프랑스에서 필리프 에티엔 대통령 외교 보좌관, 터키에서 이브라힘 칼른 대통령실 대변인이 참석했다. (테헤란·카이로=연합뉴스) 강훈상 노재현 특파원 = 19일 남북 두 정상이 발표한 ‘평양공동선언’과 관련, 중동 지역 주요 언론도 이를 매우 주목하면서 신속하고 자세히 보도했다. 특히 북한의 장거리 미사일 시설을 영구적으로 폐기하겠다는 점에 대부분 언론이 주목했다. 시리아, 예멘 내전이 진행 중인 중동 지역은 현재 지구 상에서 유일하게 여러 종류의 탄도미사일이 실전 무기로 사용되는 상황이 반영된 것으로 풀이된다. 중동 뉴스채널 알자지라는 이날 ‘김정은 북 국무위원장이 핵심적인 미사일 시험 시설을 폐기하기로 합의했다’는 제목의 보도를 매시간 정시 뉴스의 첫머리로 보도했다. 알자지라는 “북한이 외국 전문가가 참관한 가운데 주요 미사일 시설을 폐기하는 데 동의했다”면서 “‘영구적으로’ 폐기하기로 했다”고 강조했다. 또 남북 두 정상이 핵무기와 핵 위협 없는 한반도로 향하기로 했다면서 “북한의 비핵화로 가는 구체적인 진전을 두 정상이 합의한 것은 매우 의미있는 성취”라고 평가했다. 김 위원장이 북한 최고 지도자로서는 처음으로 조만간 서울을 방문하기로 했다는 소식도 비중있게 다뤘다. 4. 남과 북은 화해와 단합의 분위기를 고조시키고 우리 민족의 기개를 내외에 과시하기 위해 다양한 분야의 협력과 교류를 적극 추진하기로 하였다. ① 남과 북은 문화 및 예술분야의 교류를 더욱 증진시켜 나가기로 하였으며, 우선적으로 10월 중에 평양예술단의 서울공연을 진행하기로 하였다. ② 남과 북은 2020년 하계올림픽경기대회를 비롯한 국제경기들에 공동으로 적극 진출하며, 2032년 하계올림픽의 남북공동개최를 유치하는 데 협력하기로 하였다. ③ 남과 북은 10·4 선언 11주년을 뜻깊게 기념하기 위한 행사들을 의의있게 개최하며, 3·1운동 100주년을 남북이 공동으로 기념하기로 하고, 그를 위한 실무적인 방안을 협의해나가기로 하였다. The property portfolio managed by Bowsprit was valued at approximately S$1.3 billion as at 30 June 2018.(서울=연합뉴스) 남북한 두 정상의 표정은 가을 하늘만큼 맑고 밝았다. 정상회담을 위해 평양 순안공항에 도착한 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장은 뜨거운 포옹으로 재회의 감격을 나눴다. 둘 사이 따뜻하게 흐르는 온기는 TV를 통해 지켜보는 온 국민에게도 전해지는 듯했다. 두 정상은 격의가 없었다. 북미 교착을 풀고 남북관계의 비약적인 발전을 이뤄내자는 의지와 자신감이 호탕한 웃음과 대화 속에 담겨 있었다. 두 손을 맞잡은 퍼스트레이디 김정숙 여사와 리설주 여사는 한동안 못 본 이웃을 대하는 듯 정이 흘러넘쳤다. 북한 지도자가 부인과 동행해서 외국 정상을 공항에서 맞이하기는 이번이 처음이다. 김 위원장이 집권 이후에 공항 영접을 나선 것도 전에 없던 일이다. 한 마디로 파격이었다. 북한 주민들은 한반도기와 인공기를 흔들며 문 대통령 부부를 열렬하게 환영했다. 문 대통령은 자연스럽게 주민들에게 다가가 반갑게 악수하고 손을 흔들어 화답했다. 평양 시내에서 무개차를 탄 두 정상은 연도에 늘어선 평양시민 10만여 명의 환영을 받았다. 68년간 적대관계를 유지해온 사이라고는 믿기지 않은 모습을 두 정상이 보여줬다. ‘남북이 하나’임을 전 세계에 보여준 감동의 순간이었다. 얼마전 ‘한 달 살기’가 열병처럼 번져나가는 치앙마이에서 어슬렁거리던 필자는 요즘 핫하다는 님만해민 지역에서 열리는 파티에 참석했습니다. 이곳에서 그랩에 대한 홍보 활동을 펼치고 있던 한무리의 대학생을 만나고야 맙니다. 처음 접해보는 것에 대한 두려움은 자연스러운 듯합니다. 망설이고 있었는데 “첫 이용 시 무료 이용 코드를 준다”는 말에 혹해서 현장에서 즉시 그랩 앱을 다운로드 받습니다. 그러나 치앙마이 모바일 데이터 속도가 아주 느리네요. 앱 하나 다운받는 데 거의 5분이 넘게 걸려 겨우 다운로드를 마치고 등록을 했습니다. 페이스북 아이디로 가입은 무척이나 쉽네요. 일단 페스티벌이 열리던 님만해민 지역에서 제가 묵고 있던 구시가지쪽의 중저가 호텔인 핑비먼 호텔까지 콜을 했습니다. 순식간에 그랩이 도착하네요. 운전사를 만나기까지는 5분 정도 걸린 듯합니다. 프로모션을 뜻하는 ‘Promo’요금으로 무료로 호텔로 향합니다. 물어보니 그랩 운전사는 투잡을 뛴다고 합니다. 기분이 무척이나 좋았습니다. 앱에는 0밧으로 표시가 되네요. 그래서 별 5개를 줬습니다. 우리카지노

예스카지노 The Honor 9i also supports both face and fingerprint unlock, meaning you can open your phone without typing a password or needing to scan your fingerprint. Face Unlock is fast and convenient compared to other unlock methods and this new generation of multi-function fingerprint 4.0, unlocks your phone in 0.25 seconds.[1](평양·서울=연합뉴스) 공동취재단 정성호 기자 = 18일 열린 제3차 평양 남북정상회담에서는 특별수행원으로 참가한 재계 총수들의 행보도 눈에 띄었다. 재계 1위 삼성그룹의 총수인 이재용 삼성전자[005930] 부회장은 평양행 여객기인 공군 1호기에서 최태원 SK그룹 회장과 나란히 옆에 앉아 담소를 나누는 모습이 포착돼 눈길을 끌었다. 하남시는 동물권단체 ‘케어’의 제보에 따라 6월 28일 감일지구 내 개 사육장에서 200여 마리의 개가 비위생적인 환경에 노출된 채 방치 중인 것을 확인했다. 이곳은 LH(한국토지주택공사)가 택지지구개발을 위해 땅을 수용한 뒤 보상까지 완료한 지역이지만 보상을 노린 개 사육자들이 불법으로 사육장을 설치한 것이었다. 이에 따라 시는 7월 초 케어, LH와 대책회의를 열어 개 사육장을 폐쇄하고 개들을 보호 조치하며 입양이나 기증을 추진해왔다. 최근까지 140여 마리가 입양됐고 사육장에 남아 있던 대형견 58마리는 이날 경기도에 등록된 P 동물보호단체에 기증돼 이른 일찍 사육장에서 반출됐다. 불법 개 사육장이 확인되고 3개월여 만에 보호조치를 받던 모든 개가 입양 또는 기증된 것이다.시, 태풍 차바 피해 종합대책 용역 중간보고회 열어 (울산=연합뉴스) 김근주 기자 = 울산에 큰 수해를 안긴 태풍 ‘차바’ 때와 같은 피해를 예방하기 위해 펌프장을 증설하고 지선 관거를 개선해야 한다는 의견이 나왔다. 울산시는 송고 — Established Automakers and Startups Slated to Unveil New Vehicles, Concepts and Break Major News at International Auto-Tech Gathering 시계를 돌려보자. 1987년 6월 항쟁은 민주화 공간을 열었지만, 본격적인 3김 시대도 열었다. 1988년 첫 여소야대 국회, 1990년 민자당 합당, 1997년 DJP 연합 등 노무현 정부 출범 때까지 정치 주인공은 3김이었다. 산업화와 민주화 대결 담론으로 씨름했던 시기이다. 개인의 가치는 대의를 위해 희생해야 했다. 성 평등이나 난개발 같은 이슈는 정치 의제가 될 수 없었다. ‘녹색당 신지예’가 설 땅은 없었다. 시대의 한계였다.효성티앤씨, 중국·베트남 공장에 ‘스마트팩토리’ 구축(서울=연합뉴스) 배영경 기자 = 효성티앤씨[298020]는 최근 중국 4개 지역과 베트남 1개 지역의 스판덱스 공장에 스마트팩토리 시스템을 구축했다고 19일 밝혔다. 스마트팩토리 시스템이 도입된 곳은 중국의 취저우·자싱·광둥·주하이와 베트남의 동나이 소재 공장이다. 이번에 구축된 시스템은 공정모니터링 시스템과 품질관리시스템, 스마트 사물인터넷(IoT) 등이다. 효성티앤씨는 이번 스마트팩토리 시스템 구축을 통해 “글로벌 공장의 현황을 실시간으로 모니터링하고 품질을 관리함으로써 동일한 품질의 제품을 생산할 수 있는 차세대 생산환경을 구축했다”고 자평했다. 원료수입부터 생산·출하에 이르기까지 제조의 전 부문에서 데이터 수집·분석·제어 관리 등으로 공장 효율성을 극대화함으로써 제조 경쟁력을 강화할 예정이다. 효성티앤씨의 스마트팩토리 구축은 조현준 회장이 지난해 취임한 직후부터 줄곧 강조해온 사안이다. 조 회장은 “4차 산업혁명이라는 거스를 수 없는 큰 흐름 앞에서 스마트팩토리 구축은 제조업체로서 필수적인 조치”라고 강조했다. 이어 “스마트팩토리를 기반으로 초일류 수준의 품질 개선과 신기술 개발에 적극적으로 나서, 글로벌 넘버원 스판덱스 메이커로서 시장 지배력을 더욱 확고히 할 것”이라고 밝혔다. 효성ITX[094280]는 효성티앤씨의 스마트팩토리 구축 경험을 바탕으로 최근 스마트팩토리에 최적화된 솔루션 브랜드인 익스트림 팩토리(XTRM FACTORY)를 런칭하는 등 국내외 스마트팩토리 구축 사업을 본격화해 나갈 예정이다. 10일 청문회가 진행된 김기영 후보자(더불어민주당 추천)는 배우자 등 가족이 3차례 위장전입 한 것을 시인하고, 평소 이를 잘 살피지 못한 점에 대해 사과했다. 하지만 그 역시 현 정부가 제시한 기준 2005년 7월 이후에 두 차례나 위장전입을 했다는 점에서 문제가 심각하다. 김 후보자의 배우자가 친정어머니 회사에 이사로 위장 취업해 수억 원의 급여를 받았다는 의혹도 그의 도덕성을 의심케 한다. 같은 날 청문회가 열린 이석태 후보자(김명수 대법원장 추천)는 아파트 다운계약서 작성, 취·등록세 미납 의혹과 함께 세월호 특별조사위원장 시절 법무법인 변호사를 겸직했다는 논란에 휘말렸다. 나머지 이영진(바른미래당 추천)·이종석(자유한국당 추천) 헌법재판관 후보자와 유남석 헌법재판소장 후보자(현 헌법재판관·문재인 대통령 지명) 등이 도덕성이나 법 위반과 관련해 이렇다 할 의혹이 불거지지 않은 것은 그나마 다행이다. 슬롯 머신

https://ymb23.com/ 북한이 동창리 엔진시험장과 미사일 발사대를 관련국 전문가 참관하에 우선 영구적으로 폐기한다는 내용과 미국이 상응 조치를 취하면 영변 핵시설의 영구적 폐기와 같은 추가적인 조치를 북측이 계속 취해 나갈 용의가 있음을 표명한 것도 의미가 작지 않다. 동창리 엔진시험장과 미사일 발사대 폐기는 앞서 6·12 싱가포르 북미정상회담 이후 북한이 착수해 현재 진행되는 조치이지만, 그동안 국제사회는 이에 대한 객관적인 검증이 필요하다는 입장을 보여왔으며, 김 위원장이 이번에 이에 대한 ‘대답’을 내놓은 것이라고 할 수 있다. 과거 풍계리 핵실험장 폐기 당시에도 북측은 당초 전문가를 참여토록 하겠다는 입장을 밝혔다가 결국 배제했지만, 이번에는 남북 정상회담 합의문에 담긴 만큼 실제로 추진될 것으로 보인다. 합의문에 ‘유관국’이라고 표현된 만큼 검증 필요성을 주장해온 미국을 비롯해 중국, 영국 등 유엔 안보리 상임이사국 전문가와 한국 전문가, 국제원자력기구(IAEA) 소속 전문가의 참여 가능성이 거론된다. 다만 참관이 ‘관람’ 이상으로 어느 정도 의미있는 수준으로 이뤄질지에 대해서는 추가 논의가 이어질 것으로 관측된다. 또 미국의 상응 조치를 전제로 하기는 했지만, 영변 핵시설의 영구적 폐기와 같은 추가적 조치를 내놓을 용의가 있음도 밝힌 점도 북측이 미국과의 후속 협상을 염두에 두고 비핵화 진정성을 재확인한 측면이 있는 것으로 해석된다. 특히 영변 핵시설 등 폐기 용의에 대해서는 미국 측이 그동안 종전선언에 대한 상응 조치로 요구해온 ‘핵 리스트 신고’에 대응한 북한 측 ‘역제안 카드’ 아니냐는 분석도 나온다. 2. 남과 북은 상호호혜와 공리공영의 바탕위에서 교류와 협력을 더욱 증대시키고, 민족경제를 균형적으로 발전시키기 위한 실질적인 대책들을 강구해나가기로 하였다. ① 남과 북은 금년내 동, 서해선 철도 및 도로 연결을 위한 착공식을 갖기로 하였다. ② 남과 북은 조건이 마련되는 데 따라 개성공단과 금강산관광 사업을 우선 정상화하고, 서해경제공동특구 및 동해관광공동특구를 조성하는 문제를 협의해나가기로 하였다. ③ 남과 북은 자연생태계의 보호 및 복원을 위한 남북 환경협력을 적극 추진하기로 하였으며, 우선적으로 현재 진행 중인 산림분야 협력의 실천적 성과를 위해 노력하기로 하였다. ④ 남과 북은 전염성 질병의 유입 및 확산 방지를 위한 긴급조치를 비롯한 방역 및 보건·의료 분야의 협력을 강화하기로 하였다. 남 사장은 취임 후 처음 마련한 언론 인터뷰에서 “공공성 강화를 통한 사회적 가치 실현을 최우선 정책 과제로 삼아 모든 근로자가 행복한 부산항을 만들겠다”고 말했다. 이를 위해 공사 내 컨트롤타워를 신설해 일자리 등 분야를 망라한 사회적 가치를 구현하는 중장기 로드맵을 10월까지 수립하기로 했다. 시민과 소통하는 채널을 운영하며 부산시 등 관계 기관들과 협업 체계를 구축하겠다고 말했다. 부산신항을 이용하는 화물차들을 위한 주차장과 휴게시설을 확보하겠다고 약속했다. 우선 웅동 1단계 배후단지에 3만3천㎡ 규모의 임시 주차장을 운영하고, 연말까지 각종 편의시설을 갖춘 화물차 휴게소 건립 방안을 마련해 추진하겠다고 설명했다. 컨테이너 터미널의 임대료 산정과 계약연장 등을 위한 운영사 평가에 인권 항목을 포함해 근로자 인권 보호와 복지 향상을 유도하는 방안도 검토하겠다고 말했다. 물동량 증대에 초점을 맞춘 볼륨 인센티브가 실효성이 떨어지는 만큼 이를 개편해 부산항 전체 효율성을 높이는 동시에 근로자들의 작업환경 개선에 투자하는 방안이 필요하다는 입장도 밝혔다. 민간기업과 협업해 4차산업 기술을 부산항에 적용하고 이를 토대로 해외시장 진출을 돕는 계획도 추진하기로 했다. (광주=연합뉴스) 여운창 기자 = 한국노총이 광주시 최대 현안인 ‘광주형 일자리’ 사업에 참여하지 않기로 했다. 양대 노총인 민주노총도 광주형 일자리 사업 불참을 선언했던 만큼 현대차 투자유치를 통한 일자리 창출 계획은 노동계 불참으로 사실상 물 건너간 셈이 됐다. 한국노총 광주본부는 송고급여 수준 놓고 광주시와 시각차 커…광주시 “아직 검토 중”(창원=연합뉴스) 이정훈 기자 = 전국 최대 봄꽃 축제인 진해 군항제 개막이 2일 앞으로 성큼 다가왔다. 군항제 개막을 이틀 남기고 축제 주무대인 진해시가지 36만여 그루의 벚나무가 꽃 피우기 경쟁을 시작했다. 이곳은 자전거길이 잘 조성돼 자전거나 전동킥보드 등 다양한 탈것을 즐기는 사람들에게 인기가 높다. 일정한 간격으로 작은 콘크리트 가옥이 있는 것으로 보아하니 예전에 군사용 철책선이 있었음을 알 수 있다. 이마저도 천연색 페인트로 잘 칠해져 풍치를 더했다. 배곧 공원에는 해수 체험시설도 있어 인기다. 쉽게 말하자면 바닷물을 이용한 ‘해수 풀장’이다. 지긋지긋하게 괴롭혔던 이번 폭염에도 폭염에도 많은 사랑을 받았다.WSJ “북미 비핵화 협상 교착 타개 겨냥…김정은의 대담한 전략”AP “미국 기대하는 주요 조치에는 못 미쳐”…가디언 “워싱턴 회의론 계속될 것” https://ymb23.com/

트럼프카지노 현대차 전략기술본부 지영조 부사장은 “현대차와 웨이레이 간의 협업은 내비게이션 시스템 외에도 현대차그룹이 장기적으로 추진하고 있는 스마트 시티, 스마트 빌딩 등에서도 다양하게 활용될 수 있을 것”이라고 말했다. 현대차는 차세대 자동차인 스마트카 개발을 위해 다양한 국내외 인공지능( 송고 창원시는 다리 양쪽에 사람을 배치해 오전 10시부터 오후 10시까지 방문자 수를 일일이 셌다. 개장 당시보다 하루 방문객 수가 줄긴 했으나 지금도 주말이면 하루 평균 4천500여 명 정도가 방문하는 창원시 대표 관광명소로 자리 잡았다. 저도 연륙교는 구산면 구복리와 저도를 연결하는 길이 170m, 폭 3m짜리 철제다리다. 1987년 건설된 낡은 다리다.(선양=연합뉴스) 홍창진 특파원 = 중국의 사정(司正)·감찰 총괄기구는 국가적 반(反)부패 사정 작업을 더욱 잘 조율하기 위해 ‘특약감찰원 제도’를 시행하기로 했다. 5일 관영 신화통신에 따르면 중국 공산당 중앙기율검사위원회·국가감찰위원회는 각급 감찰기관 및 그 직원들의 직무 이행 상황을 중점 감찰하려는 목적에 따라 특약감찰원을 초빙할 계획이라고 발표했다. 지난달 24일부터 시행 중인 ‘국가감찰위 특약감찰원 업무방법’에 따르면 특약감찰원은 이 같은 감찰활동 외에도 기율검사 및 감찰업무 개선을 위한 제언도 하게 된다. 이번 조치는 지난해 8월 중앙기율위 반부패 감찰팀장 격의 고위 인사가 뇌물 혐의로 조사를 받는 등 반부패 활동을 수행하는 관리들 사이에서 오히려 부패 행위가 적발된 데 따른 것으로 풀이된다. 중앙기율위는 수개월의 조사를 거쳐 자체 중앙순시조 장화웨이(張化爲) 전 조장에 대해 부패 및 엄중한 당기율 위반으로 당적을 박탈했다. 특히, 시진핑(習近平) 국가주석 집권 후 ‘성역없는 사정’이 강조되는 가운데 처벌받은 인사들의 불만을 제어하고 ‘등잔 밑이 어둡다’ 식의 비판을 해소하기 위해 감찰기관과 그 직원들을 상대로 부패와 비리 예방에 나선 것으로 보인다. 국가감찰위는 특약감찰원 대부분을 전국인민대표대회(전인대·국회 격) 대표 중에서 우수 인원으로 선발할 예정이라고 밝혔다. 특약감찰원은 또한 중국인민정치협상회의(정협) 전국위원회 위원, 중앙 및 국가기관 관련 부처 직원, 각 민주당파 당원, 무당파 인사, 기업 및 비영리조직·사회단체 대표, 전문가·학자, 언론 및 문화예술종사자 중에서도 뽑힐 예정이다. 특약감찰원은 시간제로 근무할 것으로 알려졌다. ▲ 경향신문 = 아파트 따라 가격 뛰는 다가구주택 ‘세금 사각’ ▲ 서울신문 = “경기 이미 하강”… 성장 엔진은 규제 혁신 ▲ 세계일보 = 일자리 사라진 조선소 폐허로 변한 주변 동네 ▲ 조선일보 = 공무원 확 늘리고 통계조작… 그 정책의 비극 ▲ 중앙일보 = 하위 20% 식당소득 한 달 113만원 줄었다 ▲ 한겨레 = 얼굴뼈 부러졌는데…달려올 보건교사가 없었다 ▲ 한국일보 = 문정인 “김정은, 美 중간선거 전 트럼프에 큰 선물 줄 수도” ▲ 디지털타임스 = 서울 집값 25%↑… 세계 부동산 狂風 ▲ 매일경제 = G2에 낀 韓 ‘미들파워연합’으로 활로 ▲ 서울경제 = 밥그릇싸움에 산으로 간 건물안전법 ▲ 전자신문 = 삼성SDI, 폴더블 스마트폰 핵심소재 OCA 개발 ▲ 파이낸셜뉴스 = 대출받아 투자보다 ‘투기’ 열올린 기업들 ▲ 한국경제 = 공급 후 방치 ‘2기 신도시 실패’서 배워라 ▲ 건설경제 = 건설산업 ‘집중 저격’ ‘이재명 리스크’ 확산 ▲ 매일일보 = 공공ㆍ민간건설 분양원가 공개 ‘도미노’ ▲ 신아일보 = 국회에 ‘평양行 공개초청장’ 날린 靑 ▲ 아시아타임즈 = 추석 코앞인데 휘발유 값 연일 ‘고공행진’ ▲ 아시아투데이 = 트럼프의 반색… 北美대화 새 국면 ▲ 아주경제 = 韓ㆍ인니, 인프라ㆍ방산 협력 확대 ▲ 에너지경제 = ‘新북방의 땅’ 야말 LNG 수출량 급증 ▲ 이데일리 = 청년 일자리 없어 난리 中企 일손 못구해 비명 ▲ 일간투데이 = ‘메르스’ 만난 항공사들 “추석장사 어쩌나” ▲ 전국매일 = 경기지역 아파트 경매시장도 과열 ▲ 경기신문 = “서울 집값 잡으려 왜 우리가 희생”… 성난 민심 ▲ 경기일보 = “난민 오면 떠나겠다” 안산시민의 분노 ▲ 경인일보 = 종합병원 무산 ‘알짜배기 부지’ 십수년째 방치 ▲ 기호일보 = 오리ㆍ괭이갈매기 삶의 터전, 거침없는 개발에 제 모습 잃어 ▲ 인천일보 = ‘경제특구 인천’ … 남북 정상회담 때 못 박자 ▲ 일간경기 = “과천, 베드타운 안돼” ▲ 중부일보 = 아파트값 올리기 ‘담합’ 극성 ▲ 중앙신문 = 아파트값 들썩이자 경매시장 ‘과열’ ▲ 현대일보 = 수도권 산단 공시지가 너무 올랐다 ▲ 강원도민일보 = ’70년 침묵 깨는 침목’ 동해선 철도는 희망이다 ▲ 강원일보 = 메르스 음압격리병실 3년간 절반 확보 그쳤다 ▲ 경남도민일보 = 경부울, 김해신공항 재검토 ‘마지막 승부수’ ▲ 경남매일 = “교육청 조직이 당선자 전리품” ▲ 경남신문 = 주력산업 경쟁력 키우고 미래산업 잠재력 깨운다 ▲ 경남일보 = 진주성, 역사를 만나다 ▲ 경북매일 = 경기지수마다 ‘뚝’… 기업 투자도 ‘뚝’ ▲ 경북연합일보 = 道, 원전해체산업 4대 전략 추진 ▲ 경북일보 = 지자체 인구 늘리기 부작용 많다 ▲ 경상일보 = 울산 시민신문고위원회 본격 활동 ▲ 국제신문 = 만덕터널 20년 묵은 체증 풀린다 ▲ 대경일보 = 포항 송도 해양산업 신도시로 종합개발사업 청사진 나왔다 ▲ 대구신문 = 대구시 ‘청년수당’ 도입 ▲ 대구일보 = 2030년의 대구 4부도심ㆍ5성장거점 ▲ 매일신문 = 원로 예술인 유품, 고물상에 팔릴 판 ▲ 부산일보 = 백사장이 사라진다 ▲ 영남일보 = 黨政 지방분권 고삐…기대반 우려반 ▲ 울산매일 = 메르스 확진 환자와 비행기 동승 ‘일상관찰자’ 울산에도 5명 있다 ▲ 울산신문 = 조금이라도 싼 이자에 밤 새운 서민들 ▲ 울산제일일보 = 울산 경제자유구역 지정 ‘청신호’ ▲ 창원일보 = “경남 발전 여ㆍ야 힘 모아야” ▲ 광남일보 = 광주음악산업진흥센터 ‘주먹구구 운영’ 왜 이러나 사업 잇단 파행… 문화수도 ‘먹칠’ ▲ 광주매일 = 도시철도 2호선 ‘좁혀지지 않는 간극’ ▲ 광주일보 = 한전공대 설립 비용 지자체에 손벌리기? 한전, 글로벌 기업 인재양성 적극 투자를 ▲ 남도일보 = 광주시의회, 의원실 냉방기 구입 예산 집행부에 떠넘기나 ▲ 전남매일 = 도시철도 2호선 공론화 결국 무산 ‘수렁 속으로’ ▲ 전라일보 = 경기불황 장기화 ‘개인 도산’ 다시 증가 ▲ 전북도민일보 = 전북 ‘금융+농생명’ 공공기관 유치 총력 ▲ 전북일보 = 고창-부안 ‘해역 확보’ 총력전 ▲ 호남매일 = 광주 도시철도 2호선 공론화위 무산…장기화 우려 ▲ 금강일보 = ‘메르스 포비아’ … 3년 전과 다를까 ▲ 대전일보 = 與 세종시 행정수도 명문화 강력 의지 ▲ 동양일보 = 세종 ‘KTX세종역’ 신설 여당에 공식건의 ▲ 중도일보 = 국회세종의사당, 집권당 힘 받았다 ▲ 중부매일 = 세종시 ‘KTX역’ 공식 건의…충청권 갈등 ‘격발’ ▲ 충청일보 = 충청 광역단체장 중하위권 ▲ 충청투데이 = “민주당이 만든 세종시… 완성까지 최선” ▲ 제민일보 = 지표 악화…제주경제 ‘경고등’ ▲ 제주매일 = 내장객 60% 급감…제주골프산업 ‘휘청’ ▲ 제주신문 = 14개 분야에 4조 9016억원 투자 ▲ 제주新보 = 2022년까지 4조9016억 투자 ▲ 제주일보 = 道 교통체계 개편 2라운드 ‘시험대’ ▲ 한라일보 = 민선7기 14개분야 115개 정책공약 확정 트럼프카지노

에비앙카지노 송고(로스앤젤레스=연합뉴스) 옥철 특파원 = 미국 캘리포니아주의 유명 외과전문의와 그의 여자친구가 상습적으로 여성들을 유인해 약을 먹이고 성폭행을 저지른 혐의로 기소됐다고 오렌지카운티 검찰이 18일(현지시간) 밝혔다. 특히 피해자들이 환각 상태 또는 저항할 수 없는 상황에서 강요된 성행위를 하는 장면이 담긴 비디오 클립이 1천 개 가까이 발견돼 피해자가 수백 명에 달할 것으로 추정된다. 로스앤젤레스타임스(LAT), CNN에 따르면 로스앤젤레스 남부 뉴포트비치의 유명 외과전문의 그랜트 윌리엄 로비쇼(38)와 여자친구 세리라 로라 라일리(31)는 2016년 이후 두 명의 여성을 성폭행한 혐의로 기소됐다. 이들에게는 약물에 의한 성폭행, 비인가 약물 소지, 불법 화기류 소지 등 여러 혐의가 적용됐다고 검찰은 말했다. 이들은 2016년 뉴포트비치의 바에서 만난 피해자에게 술을 먹여 의식을 잃게 한 뒤 라일리의 아파트로 데려와 성폭행한 것으로 조사됐다. 피해자들은 가해자 커플이 젊고 매력적이며 매우 단정한 용모를 지니고 있어 별다른 의심없이 어울렸다가 범행 대상이 된 것으로 보인다고 검찰은 말했다. 로비쇼는 TV 리얼리티 프로그램 ‘브라보’에 출연해 얼굴이 많이 알려진 인물이다. 토니 래커카스 검사는 현지신문에 “피해자들은 이 커플에 안도감을 느꼈다. 그들은 양의 탈을 쓴 늑대였다. 때로는 그 늑대가 외과전문의일 수도 있고, 아름다운 여성일 수도 있다”라고 말했다. 래커카스 검사는 “영상을 보면 피해자들이 항거할 수 없는 상황에 빠져 있는 걸로 보인다”라고 말했다. 검찰은 로비쇼와 라일리가 2016년 4월 이후 요트 파티와 바에 피해 여성들을 초대해 만취하게 하거나 몰래 약물을 투입하는 수법으로 환각 상태에 빠트린 뒤 섹스파티를 벌이면서 이를 영상으로 촬영해둔 것으로 보고, 다른 피해 여성들을 대상으로 한 혐의에 대해서도 조사 중이다. 자앙은 “(대통령을 대면했을 때) 지금 아니면 이런 얘기를 못 꺼낼 것이라는 생각에 입을 열었다”면서 “세간의 이목을 끌려고 한 게 아니라 정말 취업전선에 무슨 일이 있는 건지 알고 싶어 그랬다. 그리고 (대통령의 충고는) 도움이 안 됐다”고 강조했다. 대통령이 조언한 대로 “이미 레스토랑에서 접시닦이 일도 해봤다”고 덧붙였다. 요즘에도 그는 아침 송고”구직 어렵다” 전 조경사 청년 하소연에 마크롱 “일자리 많아” 핀잔핀잔 듣는 장면 매스컴 타며 유명해져…조경사협회에 “채용하겠다” 쇄도자앙, 언론 인터뷰서 “대통령 충고 목에 걸려 안 넘어가…도움도 안됐다”일간지 “빵 없으면 과자 먹으면 되지” 앙투아네트 발언 빗대 마크롱 비판도 (서울=연합뉴스) 이영호 기자 = 리오넬 메시(바르셀로나)가 ‘라이벌’ 크리스티아누 호날두(유벤투스)를 따돌리고 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 역대 최다 해트트릭 기록의 주인공이 됐다. 메시는 19일(한국시간) 스페인 바르셀로나의 캄푸누에서 열린 에인트호번(네덜란드)과 2018-2019 UEFA 챔피언스리그 조별리그 B조 1차전 홈경기에서 3골을 몰아쳐 바르셀로나의 4-0 대승을 이끌었다. 지난 시즌까지 호날두와 함께 통산 7차례 해트트릭으로 ‘UEFA 챔피언스리그 역대 최다 해트트릭’ 기록을 공유했던 메시는 호날두를 제치고 이 부문 단독 1위로 올라섰다. 더불어 메시는 UEFA 챔피언스리그에서 개인 통산 103호골을 작성하며 호날두가 보유하고 있는 UEFA 챔피언스리그 역대 최다골(120골) 기록에 17골 차로 다가섰다. 메시의 뛰어난 득점력이 불을 뿜은 경기였다. 송고창비 ‘지혜의 시대’ 출간(서울=연합뉴스) 이웅 기자 = “한반도 비핵화는 굉장히 복잡하며 어려운 과제이고, 현실적으로 우리나라의 힘만으로 해결할 수도 없습니다.” 얼마 전 타계한 노회찬 정의당 의원 말이다. “평화란 어디서 뚝 떨어지는 것이 아닙니다. 저 멀리서 오지요. 지난한 과정을 거쳐야겠지만 빠르고 편한 지름길은 없습니다. 평화를 만들기 위해서는 그만한 노력과 각오가 필요합니다. 저는 그 누구도, 보수라 할지라도 전쟁을 부추겨서는 안 된다고 생각합니다.” 평범한 말들 같지만 울림이 있다. 창비가 지난 2월 주최한 ‘지혜의 시대’ 연속특강에서 노 의원이 한 강연 내용이 ‘우리가 꿈꾸는 나라’라는 제목의 책으로 출간됐다. 특강 시리즈 5권 중 한 권이다. 산업화와 민주화 중 한국의 진짜 실력은 민주화다. 민주화야말로 순수 우리 실력으로 이룬 과업이다. 한국인의 민주화 의지, 독재에 무릎 꿇지 않는 용기는 민주주의가 덜 여문 아시아 국가들에 모범 사례다. 개발도상국에서 민주화가 진행되면 경제 성장 속도가 떨어진다. 개발독재를 지속할 수 없기 때문이다. 그러면 등장하는 게 고성장이 가능했던 권위주의 시절에 대한 향수다. 민주 정부에는 경제 실력이 없다는 프레임이 씌워진다. 독재로 달성한 산업화는 진짜 실력이 아니다. 지금 한국이 산업을 고도화하지 못하는 건 그 증거이기도 하다. 과거의 프레임에 갇혀 예단하며 사물을 객관적으로 보지 못하는 함정에 우리가 빠질 수 있다. 민족의 운명이 달린 북핵 문제는 해결 가능성이 조금이라도 있다면 온갖 방법은 다 두드려 봐야 한다. ‘김정일 프레임’에 갇혀 북한을 제대로 보지 못하고 있지는 않은지, 검증은 해 봐야 하지 않겠느냐는 얘기다. (황재훈 논설위원) 송고 에비앙카지노.

(도쿄=연합뉴스) 김병규 특파원 = 1

(도쿄=연합뉴스) 김병규 특파원 = 19일 일본 도쿄 증시의 닛케이지수가 전일 종가보다 251.98포인트(1.08%) 상승한 23,672.52로 장을 마감했다. 이는 8개월만에 가장 높은 수준이다. 전날 미국이 발표한 대(對) 중국 추가 관세 조치와 중국이 이날 발표한 보복 조치가 시장의 예상 범위에 있었던 수준이었던데다, 미국의 다우존스 30 산업평균지수가 상승세를 보인 영향을 받아 사자 주문이 많았다고 교도통신은 설명했다. 이날 토픽스 지수 역시 1.46% 상승해 1,785.66으로 장을 마쳤다. 달러당 엔화 환율은 오후 3시 27분 기준 112.36~112.37엔으로 전일 종가보다 0.4엔(0.35%) 상승(엔화가치 하락)했다.”남측과 토지사용료 협상 의도” “갈등 장기화 실익없다 판단”(서울=연합뉴스) 황철환 기자 = 북한이 최상철 개성공단 관리위원회 부위원장 등 남측 인원 송고(하노이=연합뉴스) 민영규 특파원 = 전통적으로 개고기를 먹던 아시아에서도 개 식용을 금지하거나 규제하려는 움직임이 확산하고 있다. 베트남 수도 하노이시 인민위원회는 개와 고양이 식용을 자제해달라고 권고했다고 현지 언론이 12일 전했다. (고양=연합뉴스) 노승혁 기자 = 경기도 고양시의 복합놀이시설인 원마운트는 추석을 맞아 22∼25일 온 가족이 함께 전통문화를 체험할 수 있는 ‘한가위 한마당’을 연다고 19일 밝혔다. (서울=연합뉴스) 이유미 기자 = 국내 게임 시장이 급격하게 성장하는 가운데 이마트가 ‘게임족’ 공략에 나섰다. 이마트는 오는 송고 싱가포르 방송인 채널뉴스 아시아 역시 “김정은이 미사일 발사장을 폐쇄하고 서울을 방문하기로 했다”는 제하의 서울발 기사를 홈페이지 최상단에 편집하고, 두 정상의 공동선언 서명과 기자회견 등을 상세하게 보도했다. 방송은 “두 정상이 올해 들어 세번째로 연 회담에서 한 약속은 정체된 북미간 핵협상에 새로운 모멘텀을 제공할 것으로 보인다”고 논평하고 특히 북한의 국제사찰단 입국 허용 약속에 깊은 관심을 보였다. 하지만 방송은 전문가들이 여전히 북한의 비핵화 약속에 회의적인 반응을 보인다는 점도 강조했다. 태국의 유력 신문인 방콕포스트는 남북이 올림픽 공동개최를 추진한다는 소식을 전하면서 “이를 위해서는 오랜 분단을 겪은 남북한이 전례 없는 수준의 협력과 상호 신뢰 형성을 해야 한다”고 논평했다. 베트남 국영 뉴스통신사인 베트남통신(VNA)은 이날 공동선언 소식을 홈페이지 머릿기사로 전하면서 “남북한 정상이 양측 관계를 한 단계 높이기로 의견을 모았다”고 보도했다. According to Kim Hwanguen, Vice President of the Korea Association of Robot Industry who will supervise the event, the Robot World is the largest robot exhibition in Korea. “We will turn it into a leading global exhibition by adding a platform for smart factories and artificial intelligence to robotics, which will surely play a leading role in the Fourth Industrial Revolution,” he added. ‘고독한 황태자’로 불렸던 윤학길 코치가 작성한 최다 완투와 완투승도 전설의 기록으로 남아 있다. 송고 (서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 세계 최정상 무용단인 네덜란드 댄스시어터 송고 — 6·15위원회가 민간교류에 역점을 두는 이유는. ▲ 통일운동이 별것 아니다. 민간교류 확대다. 남과 북이 오랜 기간 단절된 것은 위정자들의 책임이 크다. 문화, 언어, 풍습이 같은 한민족으로서 서로 가까이하려는 응집력이 강한데도 정치인들이 인위적으로 떼어놓았다. 냉전체제가 종식된 마당에 이념의 차이 때문에 오가지 못 하고 갈라져 있다는 상황은 말이 안 된다. 민간 차원의 인적교류가 이루어지면 사람뿐 아니라 자본이 오가게 된다. 자본의 왕래는 저쪽의 경제개발에 도움을 준다. 북측의 경제가 우리와 비슷한 수준으로 올라서면 통일이 더 가까워진다. 민간교류를 통일운동이라고 보는 이유가 여기에 있다.러 국방, 강한 어조로 보복조처 시사…이스라엘, 이례적 경위 공개하며 수습전문가 “보복 가능성 작다” 전망…푸틴 “이스라엘이 격추한 것 아냐” “Collaboration is critical if we are to accelerate how we address the challenges facing us today.” 6·12 이후도 중요하다. 합의가 지속하려면 법적 효력을 갖는 협정으로 만들어 미 의회 비준을 받아야 한다. 상원 3분의 2 이상 찬성이 필요하다. 미 의회와 여론이 수용할 진전된 비핵화 행동과 일정을 제시 못 하면, 합의의 생명력이 약하다는 점을 김정은도 알아야 한다. 트럼프도 즉각적이고 포괄적 비핵화 합의를 끌어내지 못해도 외교를 포기해서는 안 된다. 부분적 합의를 디딤돌로 삼고 후속 회담으로 대화 국면을 유지해야 한다.

슈퍼카지노 구한말을 배경으로 한 드라마 ‘미스터 션샤인’에 이런 장면이 나온다. 노비로 태어나 부모가 상전 양반에게 죽임을 당하자 조선 밖으로 도망쳤다가 미국 해병대 장교로 돌아온 유진 초이(이병헌 분)가 사대부 집 규수지만 비밀 의병활동을 하는 고애신(김태리 분)에게 묻는다. “귀하가 구하려는 조선에는 누가 사는 거요? 백정은 살 수 있소? 노비는 살 수 있소?”. 의병이지만 아직 봉건제 신분의 틀에 갇혀 있는 고애신은 차마 답을 못했지만, 임시정부는 유진 초이의 질문에 매우 진보적으로 답을 내놓은 것이다. “우리가 구하려는 조선은 국민이 주권을 갖는 민주공화국이기에 신분 계급 구분 없이 백정도 노비도 함께 평등하게 살 수 있는 나라”라고. 청와대는 특사단 방북 결과는 물론이고 이번 회담 목표를 야당 대표들에 설명해 국민의 뜻을 하나로 모으는 노력을 아끼지 말아야 한다. 정상회담 사후에도 마찬가지다. 설사 이번 방북길이 여야 대표들의 ‘반쪽 동행’에 그친다고 하더라도, 남북정상회담 이후 별도의 남북 국회 회담을 추진해 문희상 의장이 인솔하는 별도의 국회 방북단이 구성되도록 초당적 대응기반을 넓혀가는 게 바람직하다. 야당도 행정부를 견제하는 책무가 있지만, 남북관계는 행정부만이 아니라 입법부의 역할도 있음을 명심하고 북한과 직접 대화하고 확인하는 과정에 동참할 필요가 있다. 송고 그러나 의료진의 이런 안도도 잠시. 그날 첫 온열질환자가 온 지 30분이 채 지나지 않아 또 다른 환자가 실려 왔다. 이번에는 폭염 경보 속에 공사장에서 일하다 쓰러진 50대 인부였다. 이 환자는 40도 가까이 치솟은 폭염 속에 아침부터 뙤약볕에서 일했다는 게 동료 인부들의 설명이었다. 첫눈에 보기에도 외국인 노동자보다 상태가 나빴다. 의료진들의 손길은 더욱 바빠졌다. 상황을 보건대 열사병 가능성이 크지만, 간혹 있는 뇌염이나 심한 탈수와 함께 동반된 뇌졸중 가능성을 배제하기 어려웠다. 최 전문의는 환자의 의식상태와 동공반응, 호흡음을 체크했다. 그 사이 간호사는 환자의 팔을 붙들고 수액라인 확보에 들어갔다. 일단 원인이 어느 쪽이든 40도가 넘는 고열은 빠르게 조절을 해야 하기에 차가운 생리식염수를 정맥으로 흘려보내기 시작했다. 환자의 몸에 물을 뿌려주면서 선풍기를 틀고, 응급실의 실내 에어컨도 최대치로 가동했다. 하지만 체온은 기대만큼 떨어지지 않았다. 낭패였다. 보통 응급실에서는 열사병 환자의 체온을 낮추기 위해 여러 가지 노력을 하게 된다. 그중에는 우리 몸의 내부 장기에서부터 온도를 낮추는 방법도 있다. 이 환자가 그런 경우였다. 너무 높은 열에 중추신경계가 열 발산을 포기해버린 것과 같은 상황인 셈이다. 통증에도 반응이 없어 일단 기관삽관으로 기도부터 확보하고 인공호흡기를 달았다. 이후 차가운 산소를 폐로 공급하며 폐부 깊숙이 있는 뜨거운 공기를 빼냈다. 멕시코 언론은 “이번 회담이 성공하면 도널드 트럼프 미국 대통령과 김 위원장 간의 두 번째 만남을 위한 길을 열 수 있다”며 관심을 보였다. 엘 우니베르살, 엑셀시오르, 텔레비사 방송 등 멕시코 주요 언론은 국제면 등을 통해 김 위원장 부부가 평양 순안 공항에 직접 나와 문 대통령 부부를 환영한 사실을 보도하며 이같이 전했다. 일간 밀레니오는 특히 “문 대통령이 평양에서 김 위원장과 적어도 두 차례 만날 예정”이라면서 “문 대통령이 다음 주 유엔 총회에서 트럼프 미 대통령에게 제시할 수 있는 비핵화와 관련한 중요한 조처를 하도록 김 위원장을 설득하려고 노력할 것”이라고 분석했다. 또 삼성, 송고 — 난민을 거부하는 청와대 청원이 수십만 건에 이르고 난민 수용 반대집회가 열린다. ‘난민 혐오’는 어디서 오는가. ▲ 난민을 우리 사회의 ‘짐’으로 보는 인식의 문제다. 우리가 낸 세금으로 난민들에게 일자리를 주고 생계비 등을 지원해줘야 한다는 점을 불편하게 받아들인다. ‘가뜩이나 일자리도 부족한데 이들이 취업난을 가중하지 않을까’ 또는 ‘우리 사회에 기여한 적이 없는 난민에게 우리 세금을 들여 도와줘야 하나?’ 하는 생각을 가지는 이들이 있다. 나아가 ‘진짜 난민일까’, ‘테러나 범죄를 저지르지 않을까’하는 의심까지 하며 공포의 대상으로 본다. 난민을 거부하는 청원이나 집회 등 ‘난민 혐오’가 조직화하고 집단화하는 행태의 배경에는 ‘종교’와 ‘남성 혐오’가 자리한다. 제주도에 유입된 예멘 난민 거의 전부가 이슬람교도고 젊은 남성들이다. 예멘 난민을 왜곡하고 공격하는 가짜뉴스를 분석해보면 기독교 근본주의자나 극단적 ‘남혐주의자’의 소행이란 의심이 든다. 대다수 개신교나 천주교도들은 난민들에 대해 포용적 자세를 보인다. 근현대사를 돌이켜보면 한민족도 수많은 난민이 발생해 발길을 해외로 돌려야 했다. 제주 4·3사건과 한국전쟁이 대표적이다. 난민을 ‘세계시민’의 눈으로 봐야 한다. 우리나라가 난민조약에 가입하고 난민법을 제정한 사실이나 취지를 모르거나 외면한 이들이 난민을 비뚤어진 시각으로 바라본다. 제1전시장 제1홀에서 열리는 ‘국제로봇콘테스트’는 학생(초등학생, 중학생, 고등학생 및 대학생)과 성인을 포함해 다양한 경쟁자가 참가할 수 있는 국제 행사다. 올해 주제는 ‘인간과 로봇의 공존’이다. 대회 참가자는 이 주제와 더불어 일련의 대회 규정을 바탕으로 로봇을 만들고, 로봇 성능과 임무 수행 영역에서 경합을 펼칠 예정이다. 2018 국제로봇콘테스트는 11개 경기와 29개 부문으로 진행된다. 트럼프카지노

https://zvb59.com/ (서울=연합뉴스) 정성호 기자 = 최근 현대자동차그룹의 수석 총괄부회장으로 승진한 정의선 부회장이 미국 출장길에 오른다. 총괄부회장 승진 후 첫 대외 행보로 미국 행정부가 추진 중인 수입 자동차 관세 부과 문제를 해결하기 위해 몸소 나선 것이다. 16일 현대차그룹에 따르면 정 부회장은 이날 미국으로 출국해 윌버 로스 상무부 장관 등 미 행정부와 의회 고위인사들과 만난다. 미 정부는 무역확장법 232조를 이용해 자국에 수입되는 자동차에 최대 25%의 관세를 물리는 방안을 추진 중인데, 현대차를 비롯해 국내 자동차 업계는 관세 부과의 예외를 인정받거나 낮을 관세율을 적용받기 위해 총력을 쏟고 있다. 특히 정 부회장은 이 일정을 소화하기 위해 남북 정상회담 때 대통령을 수행하는 방북단에서도 빠졌다. 남북 정상회담보다 미국의 자동차 관세 부과에 우선순위를 둔 모양새다. ※ 이준식 독립기념관장은 연세대 사회학과를 졸업하고 연세대에서 문학박사학위를 받았다. 한국학중앙연구원 특별연구원, 연세대 국학연구원 연구교수, 성균관대 동아시아학술원 연구교수(조교수)를 지냈다. 송고”한국 독립운동이 지향한 기본 가치는 ‘자유, 평등, 진보'” “남북한 역사인식에서 공통적인 부분 중심으로 공동사업 기대””여성 독립운동가에 대한 인식 바꾸어야” 경기를 마치고 만난 신화용은 “후반전 아드리아노의 페널티킥 땐 이번 시즌 잘 막았던 순간을 기억하며 기에 눌리지 않으려 했다”면서 “연장전에서는 지지 않는다는 확신이 있었고, 승부차기로 가면 이길 거로 생각했다”고 말했다. 그는 “요즘은 선수들이 어느 한쪽이 아니라 중앙으로도 차니까 스타일을 많이 분석한 게 도움이 된 것 같다”며 “세상이 좋아져서 이름만 쳐도 자료가 많이 나온다. 그런 것들을 많이 보는 게 도움이 된다”며 미소 지었다. 이어 “비결을 다 공개할 수는 없지만, 이운재 코치님이 ‘끝까지 기다리라’고 조언해주셨다. 골키퍼 움직임을 보고 차는 선수가 늘어서, 기다렸다가 침착하게 반응한 게 주효했다”고 귀띔했다. 포항 스틸러스 시절부터 대한축구협회( 송고 ‘협상’은 인질범과 경찰 소속 협상팀이 피 말리는 협상을 벌이는 범죄영화로, 손예진과 현빈을 투톱으로 내세웠다. ‘협상’ 측은 “추석 연휴 유일한 현대극인 만큼, 사극 이외의 장르를 보고 싶은 관객들의 선택을 받을 것으로 보인다”고 말했다. 세 영화 출연진은 개봉일과 주말 극장을 직접 찾아 장외 홍보전을 벌인다. ‘안시성’의 조인성, 남주혁, 배성우, 엄태구, 김설현 등은 롯데시네마 월드타워, 메가박스 코엑스, CGV 용산 등 서울 시내 주요 극장을 돌며 19~21일 관객을 차례로 만난다. ‘안시성’ 측은 “각 극장에서 무대인사 요청이 쇄도해 추석 연휴 때도 추가로 무대 인사를 할 가능성도 있다”고 말했다. ‘명당’의 조승우, 지성, 김성균, 유재명, 이원근 등은 19~23일 주요 극장을 나눠서 돌며 관객을 찾는다. ‘협상’의 손예진, 현빈, 이종석 감독 등도 22~23일 서울 주요 극장을 차례로 돌며 인사할 예정이다. 극장 관계자는 “흥행에 가장 중요한 것은 입소문”이라며 “개봉 당일 SNS나 인터넷을 통해 관람평이 빠르게 돌고 나면 흥행 판도가 보일 것”이라고 내다봤다. 지금은 해물 칼국숫집과 해물 요릿집들이 즐비한 관광지로 탈바꿈했다. 랜드마크가 된 빨간 등대를 배경으로 셀카를 찍는 사람들로 붐볐다. 또 다른 랜드마크가 된 오이도 생명나무는 해가 지면서부터 진가를 발휘한다. 석양에 실루엣으로 변했다가 야간에는 멋진 조명이 색다른 아름다움을 선물하기 때문이다.▲ 정말순씨 별세, 김상춘(동광산업과학고 교사) 씨·상철(팬스타그룹 홍보실장) 씨 모친상 = 17일 부산 온 종합병원, 발인 19일 오전 8시 30분. ☎ 051-607-0111 (부산=연합뉴스) 송고알뜰폰협회, 10월 최종 결정…”실제 사용 여부는 추가 검토”(서울=연합뉴스) 고현실 기자 = 알뜰폰 새 이름을 찾기 위한 공모전 결과 발표가 다음 달로 연기된다. 18일 알뜰폰업계에 따르면 한국알뜰통신사업자협회는 이번 주 실무 평가를 마무리한 뒤 다음 달 이사회를 열어 최종 수상작을 결정·발표할 예정이다. 협회는 지난 6월 20일 공모전을 시작할 당시 8월 중 입상자를 발표할 예정이었으나 이달 중순으로 발표 시기를 한 차례 미뤘다. 하지만 충분한 검토가 필요하다는 판단하에 다음 달로 재차 연기했다. 추석 연휴가 겹치면서 10월로 연기가 불가피했다는 게 협회의 설명이다. 7월 23일까지 진행된 공모전에는 350여개 작품이 응모했다. 하지만 새 명칭과 함께 BI(Brand Identity) 디자인까지 제출해야 하다 보니 다양한 아이디어를 수집하는 데 한계가 있다는 지적이 일었다. 협회에서도 참신한 아이디어를 찾기 어려워 고심을 거듭하는 것으로 알려졌다. 공모전에서 선정된 이름이 실제로 사용될 지도 미지수다. 애초 협회는 알뜰폰 이미지 쇄신을 위해 공모전을 통해 새로운 이름을 발굴한다는 계획이었으나 오히려 이용자 혼란을 가중할 수 있다는 우려가 꾸준히 제기됐다. 협회 관계자는 “고객의 호응을 얻을 수 있는 이름을 선정하는 게 중요한 만큼 서두르지 않고 있다”며 “알뜰폰 명칭 변경은 추가 검토가 필요해 10월 중 정부와 논의를 거쳐 실제 채택 여부를 결정할 방침”이라고 말했다. https://zvb59.com/

https://ymb23.com/ 반(反)난민 정서가 득세하는 최근 유럽 분위기를 나치즘과 파시즘이 창궐한 1930년대에 비교한 모스코비치 위원이 비록 이탈리아를 직접 거명하지는 않았으나, 그의 이런 말은 즉각 이탈리아 정부의 반발을 불렀다. 난민 강경 정책에 앞장서며 EU 집행부와 상당수 유럽 국가에서 ‘공공의 적’이 된 마테오 살비니 부총리 겸 내무장관은 “모스코비치는 이탈리아와 이탈리아인, 이탈리아인들이 뽑은 합법적인 이탈리아 정부를 모욕하기에 앞서 입을 씻어야만 할 것”이라고 응수했다.(서울=연합뉴스) 최현석 기자 = 방송통신위원회는 17일 제51차 서면회의를 열어 방송광고와 협찬고지 등 관련 법규를 위반한 7개 방송사업자에 8천500만원의 과태료를 부과하기로 의결했다. 방통위는 지난 6월 방송된 305개 채널에 대한 정기모니터링과 2018 러시아 월드컵을 중계 방송한 10개사에 대한 집중 모니터링 결과 가상광고 고지의무 위반, 간접광고 시간 위반, 협찬고지 허용 범위·횟수 위반 등을 적발했다. 과태료는 방송사업자별 위반횟수, 위반정도 등을 고려해 차등 부과됐다. 방통위는 국내외에서 개최되는 대형 스포츠 이벤트 중계방송에 대한 법규 준수 여부를 지속해서 집중 모니터링할 계획이라며 국민의 시청권 보호를 위한 관련 법령 준수를 위해 노력해 달라고 방송사업자에 당부했다. 노무현 정부를 거치는 동안 연대와 결별, 적대와 공생, 배신과 화해를 교차한 끝에 2007년 한 지붕 아래 모였다. 열린우리당이 해체되고 창당된 대통합민주신당에서 대통령 후보를 놓고 셋이 맞붙었다. 정동영이 후보가 됐지만, 본선에서 패했다. 대선 패배 후 당은 손학규를 당 대표로 추대했다. 이해찬은 곧장 탈당했다. 한나라당 출신 대표 체제는 가치와 정체성에 맞지 않는다는 이유였다. 정동영도 1년여 후 탈당했다. 동지였지만 모두 헤어졌다.일부 업체, 생산지 전환 검토…”비중 크지 않아 영향 제한적”(서울=연합뉴스) 이승관 정성호 김동현 기자 = 미중 무역분쟁이 확산일로로 치달으면서 우리 기업들도 대책 마련에 분주한 모습이다. 미국의 3차 대중(對中) 관세로 인한 타격은 제한적이라고 판단하면서도 우리 기업이 중국에서 생산하는 일부 가전제품 등이 관세 부과 대상에 포함된 데다 향후 추가될 가능성도 배제할 수 없다는 우려에서다. 특히 중국에서 생산되는 완제품에 들어가는 한국산 중간재가 상당수 영향권에 들 경우 상황이 심각해질 수 있다고 보고 정부와 업계는 생산지 전환 등 향후 대응 방안을 놓고 머리를 맞대기로 했다. 19일 업계와 관계 부처 등에 따르면 산업통상자원부는 오는 20일 업종별 단체, 수출지원 기관 등과 공동으로 ‘민관 합동 실물경제 대응반 회의’를 열고 업계 영향을 분석하면서 대응 방안을 논의하기로 했다. 앞서 산업부는 미국의 관세 부과 발표 직후인 지난 18일에는 강성천 통상차관보 주재로 긴급 대책회의를 개최했다. 정부와 업계는 미국이 전날 2천억달러 규모의 중국산 수입품에 대해 고율의 관세를 부과하겠다고 발표했으나 당장 충격은 크지 않을 것으로 보고 있다. 이미 지난 7월부터 예고됐던 내용인 데다 관세 부과의 직접적인 영향권에 들지 않았고, 해당하는 일부 기업도 일찌감치 대응책을 마련해 실행에 옮기는 단계이기 때문이다. 다만 삼성전자[005930]와 LG전자[066570], SK하이닉스[000660] 등 주요 가전, 반도체 업체들은 관세 부과로 인한 가격 경쟁력 차질에 대비해 생산지 전환 등을 추진하는 것으로 알려졌다. 삼성전자의 경우 미국에서 판매되는 냉장고의 약 10%를 중국에서 생산하고 있는데, 중국산 냉장고가 관세 부과 대상에 포함됨에 따라 생산지를 멕시코 등으로 옮기는 방안 등을 검토하고 있다. 냉장고와 가정용 에어컨 물량의 일부를 중국에서 생산하는 LG전자도 우리나라와 베트남, 멕시코 등 관세 영향권 밖으로 옮기는 방식으로 대응한다는 방침이다. 우리나라 경제를 떠받치고 있는 반도체의 경우 이번 관세 부과 대상에는 거의 포함되지 않았으나 D램 모듈 일부가 해당됨에 따라 일부 업체는 생산지 조정에 나선 것으로 전해졌다. 업계 관계자는 “중국에서 생산되는 D램 제품은 현지에서 모두 소화하고, 미국으로 수출하는 것은 우리나라에서 생산하면 된다”면서 “이미 대책을 마련하고 있었기 때문에 별다른 영향은 없다”고 말했다. 그러나 글로벌 메모리 반도체 시장을 삼성전자와 SK하이닉스로 구성된 ‘반도체 코리아 연합군’이 사실상 장악하고 있는 상황에서 미중 양국이 PC 등 완제품에 대한 관세 부과를 확대할 경우 타격은 불가피하다는 게 업계의 우려다. 미국의 이번 대중 제재 품목에는 타이어, 자동차부품 등 우리나라의 주요 대미 수출 제품도 포함됐지만 영향은 거의 없다는 게 관련 업계의 설명이다. 현대·기아차의 경우 미국에서 판매하는 차량은 거의 모두 국내에서 수출하거나 미국 현지에서 생산·조달하고 있다. 중국을 거쳐서 미국에 납품하는 형태로 수출이 이뤄지는 게 없기 때문에 ‘안전지대’에 들어 있다는 것이다. 타이어 업계도 몇년 전까지만 해도 중국에서 생산해 미국으로 수출하는 물량이 일부 있었으나 세이프가드(긴급수입제한조치) 적용 문제 등으로 말썽이 돼서 지금은 생산기지를 인도네시아 등으로 옮긴 상태다. 이밖에 조선 업종도 완제품을 통째로 수출하는 형태이기 때문에 미중 무역전쟁의 ‘유탄’을 맞을 가능성은 없다고 전문가들은 전했다. 전자업계 관계자는 “미중 양국은 산업 연관성이 워낙 크기 때문에 전면전으로 치달을 경우 모두 엄청난 타격을 받을 것이라는 것을 잘 알고 있다”면서 “그러나 수출 의존도가 높은 개별 기업의 입장에서는 영향권에 드는 것만으로도 충격이 불가피하기 때문에 대책을 고심하고 있다”고 말했다. https://ymb23.com/

슈퍼카지노 To register for AutoMobility LA, please visit automobilityla.com/register. 인근인 마장면 장암리에 도자기 전시와 카페 등이 복합된 공간인 이진 상회가 뜬다는 소식을 접하고 발걸음을 옮겼다. 앞쪽에는 멋스러운 도자기 작품들이 즐비해 기쁨을 줬다. 또 작은 뜰마다 차지하고 있는 소품들을 구경하는 재미도 쏠쏠했다. 취향에 맞는 밥집도 구석마다 자리를 잡고 있었다. 인도 음식과 서양 음식 등을 골라 먹을 수 있는 재미도 있다. 송고 성공적인 개막식에 이어 8월 23~26일 멋진 주제의 전시회들이 대중에게 무료로 개방될 예정이다. 한 예로, “판다 보호 연구 성과 전시회”, “판다 문화 미술 전시회”, “판다 문화 랜턴 전시회”가 예정돼 있다. 이들 전시회는 사진, 영상, VR, 합성수지로 보존된 표본, 과학 연구 전시물, 미술 작품 및 중국풍의 랜턴 같은 다양한 매개체를 독창적으로 활용함으로써 다면적이고 다각적인 관점에서 판다 이야기에 초점을 맞출 예정이다. 이를 통해 풍부한 생태계 문화, 보호 연구 문화, 국제 교류 문화 및 판다와 관련된 공익 도모 문화 등을 선보일 예정이다. 올림픽 금메달만 송고(상파울루=연합뉴스) 김재순 특파원 = 은퇴한 육상 ‘단거리 황제’ 우사인 볼트(32·자메이카)가 자신에게 축구에 대한 영감을 준 주인공으로 ‘축구황제’ 펠레(78·브라질)를 꼽았다. 볼트는 16일(현지시간) 브라질 일간지 에스타두 지 상파울루와 인터뷰를 통해 펠레는 자신이 1년 전 육상에서 은퇴한 이후에도 운동을 계속하도록 격려한 많은 사람 중 한 명이라고 밝혔다. 볼트는 “축구에는 많은 영웅이 있다”면서 “나는 위대한 펠레를 알고 있으며 그가 나를 축구로 이끌었다”고 말했다. 이어 볼트는 “어릴 때부터 축구선수가 되는 것이 꿈이었다”면서 “내가 축구선수로 변신하는 데 가장 결정적인 영향을 준 사람이 바로 펠레”라고 덧붙였다. (울산=연합뉴스) 장영은 기자 = 은빛 억새가 만발한 ‘영남알프스’ 신불산 정상에서 음악제가 펼쳐진다. 울산시 울주군이 주최하고 울주문화예술회관이 주관하는 2018 울주 오디세이가 ‘바람이 전하는 대지의 노래’라는 주제로 10월 3일 신불산 간월재에서 열린다. 울주 오디세이는 올해 3월 한국문화예술위원회 지역대표 공연예술제 공모사업에 선정됐다. 울주군 지역 특성을 반영해 다양한 세대가 소통하고 참여하는 수준 높은 지역 문화 예술축제임을 인정받았다. 올해 9회째를 맞은 오디세이는 음악감독 함춘호를 중심으로 최백호, 안치환 등 국내·외 8개 팀 노래로 신불산 억새평원을 채울 예정이다. (광주=연합뉴스) 정회성 기자 = 롯데백화점 광주점이 매출을 분석한 결과 추석 선물세트로 건강기능식품의 인기가 높았다. 송고 (서울=연합뉴스) 송고 전문가들은 과불화합물의 유해 논란을 피해가려면 바닥의 코팅이 벗겨질 정도로 오래 사용한 프라이팬은 과감히 버리라고 조언한다. 그대로 사용하면 음식이 제대로 익지도 않을 뿐 아니라 벗겨진 코팅이 음식에 그대로 섞여 위험하기 때문이다. 또 프라이팬을 새로 구매할 경우에는 기존의 불소수지 코팅 프라이팬보다는 도자기(세라믹) 코팅 재질이나 스테인리스 스틸 재질의 프라이팬을 고려하라는 의견도 있다. 도자기 재질의 경우 불소수지( 송고 (인천=연합뉴스) 최은지 기자 = 조명우 인하대학교 신임 총장의 논문 자기표절 의혹을 전문기관이 직접 조사해야 한다고 시민단체가 요구했다. 한진그룹 족벌갑질경영 청산과 인하대 정상화 대책위원회(이하 대책위)는 송고로이터 “한국, 이란산 원유 수입 중단 등 결과”…美 이란 제재 여파 (테헤란=연합뉴스) 강훈상 특파원 = 이란산 콘덴세이트를 실은 대형 유조선이 한 달 넘게 걸프 해역에서 ‘배회’하고 있다고 로이터 통신이 송고(서울=연합뉴스) 황재훈 논설위원 = 검찰의 인권보호 기능 강화를 위해 대검찰청에 인권부를 신설하고, ‘인권수사자문관’을 배치한다는 내용이 얼마 전 발표됐다. 인권부에 인권수사자문관 5명을 배치해 특별수사 등 검찰의 주요 수사에 대해 ‘악마의 변호인’ 또는 ‘레드팀(red team)’의 입장에서 자문토록 해 검찰 수사의 적정성을 확보하고 인권침해를 방지하는 역할을 담당할 것이라는 법무부의 발표 내용이었다. 애플리케이션(구글 플레이/애플 스토어/온라인 서비스): 안드로이드, iOS 또는 PC 앱은 현재 일부 특정 고객만 이용할 수 있다. 2004년 12월 저도 연륙교 바로 옆에 차도와 인도를 갖춘 신 연륙교가 생기면서 다리로서 기능을 거의 상실했다. 창원시는 옛 연륙교 콘크리트 바닥을 일부 걷어내고 길이 80m, 폭 1.2m짜리 투명 강화유리를 깔아 지난해 3월 28일 ‘저도 연륙교 스카이워크’로 재개장했다. 수면에서 유리 바닥까지 거리는 13.5m다. 유리 바닥에 서서 아래를 내려다보면 시퍼런 바닷물이 출렁이거나 고깃배가 지나가는 모습을 그대로 볼 수 있다. 슈퍼카지노

카지노사이트 Photo – https://photos.prnasia.com/prnh/20180918/2240902-1 James Yang President of Honor Indonesia (on the left) and Chris Feng Global CEO of Shopee Group (on the right) announcing the price of Honor 9i in Indonesia문 대통령, 백화원에 모감주나무 심어…”남북관계 발전과 함께” / 연합뉴스 (Yonhapnews) 송고문대통령 “꽃 풍성하게 피우고 결실 맺길…남북관계 발전과 함께”최룡해 “올해는 귀중한 금덩어리…나무 자라 통일의 길에 기여할 것” 표지석 날짜 실수 ‘해프닝’도 Design – The fashion icon Honor 9i is encased in a slim body sized to fit your hand and comes in a delightful range of stunningly colorful reflective glass designs. The device is crafted with 12 layers of 2.5D glass on both the front and back for a mirror-like effect.”남북정상회담 관련 논의…’FFVD 공통목표 달성때까지 압박지속’ 중요성 확인”(워싱턴=연합뉴스) 송수경 특파원 = 강경화 외교장관과 마이크 폼페이오 미국 국무장관은 평양 남북정상회담을 앞두고 이틀 연속 전화통화를 하고 회담과 관련해 조율에 나섰다. 미국 국무부는 17일(현지시간) 헤더 나워트 대변인 명의의 보도자료에서 “폼페이오 장관이 어제, 그리고 오늘 다시 한국의 강경화 외교부 장관과 전화로 대화를 나눴다”며 한미 외교수장이 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 남북정상회담에 대해 논의했다고 밝혔다. 통화에서 한미 외교 장관은 북한 비핵화 노력과 남북 간 대화 및 협력을 계속해가는 데 있어 긴밀한 조율을 유지해나가기로 했다고 나워트 대변인은 전했다. 양측은 한미 동맹의 힘의 중요성과 함께 김 위원장이 합의한, 최종적이고 완전하게 검증된 북한의 비핵화(FFVD)라는 공통의 목표를 달성할 때까지 압박을 지속해 나가는 것의 중요성에 관해 확인했다고 나워트 대변인은 밝혔다. 앞서 외교부는 한미 외교부 장관이 전화통화로 회담 준비상황과 최근 남북관계 진전 동향에 대해 의견을 나눴다고 17일(한국시간) 밝힌 바 있다. 한미 외교수장은 그동안 현안이 있을 때마다 핫라인을 구축, 긴밀한 조율을 해왔으나 제3차 남북정상회담을 앞두고 이틀 연속 통화한 것을 두고 미국 측이 전하려고 한 ‘특별한 메시지’가 있거나 양측이 긴박하게 조율하려던 내용이 있던 게 아니냐는 관측이 나온다. 폼페이오 장관은 국무부의 보도자료 배포에 앞서 트위터에 올린 글에서 이날 대북제재 결의 위반 문제와 관련해 미국의 요청으로 소집된 유엔 안전보장이사회(안보리) 회의를 거론, “전 세계적인 제재는 비핵화를 달성하기 위한 노력에 있어 필수적인 부분”이라며 제재 이행의 중요성을 강조한 바 있다. 모든 것이 인터넷과 연결되는 IoT 시대가 열림에 따라, 2020년 전후는 5G가 운용되기 시작할 것으로 기대된다. CCL(*2)은 고주파대역의 5G 적용을 위한 PCB에 사용되는 소재로, 그 생산을 위해서는 낮은 전송 손실(*3)을 가진 소재가 필요하다. 이번 포럼에는 덴마크, 독일, 아이슬란드, 이탈리아, 캐나다, 중국, 모로코, 노르웨이, 페로 제도, 일본 등지에서 3,000명이 넘는 사업 지도자, 어업 대표 및 정부 관료가 참석했다. 농업부 장관 Dmitry Patrushev가 블라디미르 푸틴 대통령의 환영사를 읽었다.법원 징계 요구 규정 효력 정지에 입장문 발표 (서울=연합뉴스) 이정현 기자 = 송고 송고평양공동선언…’유관국 참관’ 약속, 美조치 따라 영변 핵시설 폐기용의 명문화남북관계 개선 가시적 성과…군사긴장 완화, 靑 “‘실질적 종전’ 선언”김정은 연내 서울行…문대통령, 평양행 성과 바탕으로 북미 조율 속도 낼 듯北 집단체조 동반관람…20일 백두산 함께 방문하고 2박 3일 방북 일정 마무리(평양·서울=연합뉴스) 평양공동취재단 임형섭 기자 = 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 19일 한반도를 핵무기와 핵 위협이 없는 ‘평화의 터전’으로 만들기 위한 세부 실천방안에 합의했다. 어떤 경우에도 무력을 사용하지 않기로 합의하는 등, 전쟁위협 종식과 관련해서도 큰 폭의 진전을 봤다. 특히 김 위원장이 북한 최고지도자로선 분단 후 최초로 연내 방한하기로 하는 등 문 대통령의 2박 3일 평양방문을 기점으로 한반도 비핵화와 평화체제 구축을 향한 여정이 다시 속도를 내기 시작했다.(부산=연합뉴스) 이영희 기자 = 미국과 중국의 무역분쟁으로 부산항의 물동량이 타격을 받고 있다.”한국, 연금수요로 자산운용시장 전망 밝아”…외국계 금융사 간담회 (서울=연합뉴스) 박의래 기자 = 윤석헌 금융감독원장이 남북 정상이 발표한 ‘평양 공동선언문’에 포함된 남북 경제협력과 관련, “금융회사도 (북한에) 들어갈테니 금융위원회와 금감원이 (필요한) 역할을 할 것”이라고 말했다. 윤 원장은 19일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 24개 외국계 금융회사 대표(CEO)들과 간담회 후 기자들과 만나 “이번에 산업은행 회장이 갔으니 전체적인 구도를 짤 것”이라며 이같이 말했다. 윤 원장은 또 “일단은 경제협력이 어떻게 진행되는지 지켜보고 구체적인 내용이 나오면 금감원이 할 일을 찾을 수 있을 것”이라고 덧붙였다. 윤 원장은 이날 간담회에서 “한국은 2003년 동북아 금융허브 로드맵을 수립한 이래, 동북아시아 금융중심지라는 목표를 향해 노력하고 있다”고 설명했다. 금감원에 따르면 지난해 말 기준 외국계 금융회사의 자산은 416조7천억원으로 전년 대비 3.5% 늘었다. 그러나 같은 기간 국내 진입한 외국계 금융회사 수는 168개에서 165개로 다소 줄었다. 카지노사이트

블랙 잭 출판사 “가장 빨리 팔리는 책” 탄성 (서울=연합뉴스) 이동경 기자 = 도널드 트럼프 미국 행정부의 난맥상을 폭로한 책 ‘공포: 백악관 안의 트럼프’가 발간 첫 주 만에 110만 부가 팔렸다고 AP,AFP통신 등이 18일 보도했다. 이어 그는 “대다수의 도로 사망과 중상의 원인은 사람의 실수”라며 “웨스트 오스트레일리아와 호주가 더 빨리 자율주행차로 전환하도록 돕는다면 수백 명의 호주인을 구할 수 있을 것”라고 말했다.”환경보호가 경제적 손실을 주는 것은 아니라는 점 인식해야””기후변화 폭 커지고 예측 불가능…생물다양성 고갈되면 인류 생존 어려워” (테헤란=연합뉴스) 강훈상 특파원 = 시리아 내전을 비롯해 미국과 반미 진영으로 크게 대립하는 구도인 중동 여러 현안에서 협력하는 이란과 러시아가 원유시장을 둘러싸고 미묘한 갈등을 표출했다. 두 우방의 거리를 넓히는 갈등의 원인은 이란산 원유 수출을 고사하려는 미국의 대이란 경제 제재 복원이다. 미국의 제재로 이란의 원유 시장 점유율이 낮아지면 이를 다른 산유국이 흡수할 수 있고, 러시아가 그 ‘기회’를 잡으려 하기 때문이다. 두 나라는 미국의 제재를 함께 받는 동병상련의 처지이지만, 원유시장에선 동상이몽의 경쟁 관계일 수밖에 없다. 호세인 카젬푸르 아르데빌리 석유수출국기구(OPEC) 주재 이란 대표는 15일(현지시간) 이란 언론과 인터뷰에서 “사우디아라비아와 러시아는 원유 수급에 균형을 잡는다는 명분으로 이란이 현재 점유한 시장의 일부를 노리고 있다”고 지적했다. 그러면서 “이란의 원유 수출을 막으려는 미국 탓에 저유가를 싫어하는 러시아와 사우디가 원유시장을 인질로 잡는 정책을 펼 수 있게 됐다”며 “러시아와 사우디가 약속을 어기고 산유량을 늘리고 있다”고 강하게 불만을 표시했다. 이란은 6월 OPEC 회원국과 러시아 등 주요 산유국이 하루 평균 100만 배럴을 증산하는 합의를 사우디와 러시아가 악용한다는 것이다. 이란은 각 산유국이 할당받은 양만큼만 증산해야 하는 데 러시아와 사우디는 원유 수급 안정을 명분으로 미처 할당량을 채우지 못하는 산유국을 대신할 수 있다고 자의적으로 해석해 산유량을 늘린다고 OPEC에 항의했다. 아르데빌리 대표는 “산유량 증산을 감시하는 공동 기구인 JMMC는 할당량을 재배정하는 권한이 없다”며 “다른 산유국이 할당량 이상으로 증산하는 것은 이란의 원유 수출이 제한될 때를 대비하는 것으로 해석할 수 있다”고 말했다. 미국의 이란산 원유 수출 제재는 올해 11월 5일 재개되지만 이미 지난달 이란의 원유(가스 콘덴세이트 포함) 수출량은 올해 4월보다 33% 감소했다. 아드데빌리 대표는 “러시아와 사우디가 이란이 당한 원유 수출 제재를 얼마나 환영했는지 역사에 기록될 것”이라며 “미국은 사우디를 원유 가격을 조정하는 도구로 쓰고, 러시아는 이런 상황을 최대한 이용하려고 한다”고 비판했다. 비록 러시아가 미국과 대치관계지만, 산유량 증가는 이란의 원유 수출 제재와 중간 선거를 앞둔 도널드 트럼프 미 대통령의 이해와도 일치한다. 그러나 이런 북한의 ‘양보 조처’에 미국이 곧바로 상응하는 조처를 하거나 북미 정상회담이 재개될 수 있을지에 대해선 회의적 입장을 밝혔다. 그는 “북한이 분명한 대화 의지를 내비쳤지만 미국이 어떤 방향으로 기울지 모르겠다”면서 “미국 행정부 조직은 도널드 트럼프 대통령에게 계속 북한에 압박을 가할 것을 조언할 수 있다”고 전망했다. 그러면서 “미국은 핵시설 목록 제출 등을 요구하지만 자신이 옳다고 믿는 것을 일방적으로 요구해선 안된다”며 “미국도 양보 조처를 해야 한다”고 주장했다. 톨로라야 소장은 “미국이 유엔 안전보장이사회의 대북 제재 완화에 나서지 않으면 러시아는 제재 체제 일방적 탈퇴를 선언하는 방안도 검토해야 한다”고 주문했다. 러시아의 북한 문제 전문가 안드레이 란코프(국민대) 교수는 자국 리아노보스티 통신과의 인터뷰에서 “현재 남북은 북한이 실제로 양보할 의사가 있는지에 관계없이 북한이 양보를 하려 한다는 인상을 만들려 함께 애쓰고 있고, 이번 정상회담의 과제도 여기에 있었다”고 분석했다. 그는 “남북 회담의 주요 목적은 긍정적 분위기를 최대한 만드는 것이었다”며 “북한이 지금까지 한 양보는 가역적이거나 상징적인 것이었고, 이런 상황에서 미국 내에선 북한에 대한 최대 압박 정책으로 회귀해야 한다는 ‘매파’의 목소리가 점점 더 커졌다”고 설명했다. 그는 “북한뿐 아니라 남한도 이런 상황을 우려한다”며 “(미국) 매파의 행동은 남북한 모두에 피해가 되는 군사충돌을 초래할 수 있어서다”라고 지적했다. 란코프 교수는 평양공동선언에 담긴 북한의 영변 핵시설 폐기 가능성 언급과 관련 “북한의 핵프로그램 중지를 의미하는 것은 아니다. 북한에는 핵관련 연구와 생산이 이루어지는 다른 단지들이 있기 때문이다”고 주장했다 그러나 “영변 핵단지 폐쇄는 북한 핵무기 생산 규모가 매우 줄어든다는 것을 의미하기 때문에 실제로 이 약속이 이행되면 동북아 긴장 수준 완화에 중요한 행보가 될 것”이라고 관측했다. 이어 “북한이 가역적이고 상징적이긴 하지만 일정한 양보를 했는데 미국은 아직 어떤 양보도 하지 않았다”며 “상황 진전을 위해선 북한뿐 아니라 미국이 일정한 조처를 해야 할 것”이라고 주문했다. 그러면서 “미국이 어떤 행보를 취하지 않으면 영변 핵시설 폐쇄 가능성은 크게 떨어질 것”이라고 내다봤다. 슈퍼카지노

https://zvb59.com/ 국방부의 기무사 개혁위원회(기무사개혁TF)가 고강도 기무개혁 방안을 마련하는 기준은 크게 3가지 분야로 요약된다. 정치개입과 민간사찰 금지, 특권의식 폐기 시스템을 마련하는 것이다. 송영무 국방부 장관은 지난 5월 중순 이 TF가 발족할 당시 이 3가지 기준을 제시하면서 개혁안을 마련해달라고 주문한 것으로 알려졌다. 군 관계자들은 기무부대원들의 특권의식이 ‘동향보고서’ 작성 등 거의 ‘사찰’에 가깝다는 지적을 받는 군인 ‘뒷조사’에서 비롯된다고 본다. 대통령령으로 제정된 ‘국군기무사령부령’의 제3조(직무)는 기무부대원들의 군인 등 군 관련 첩보의 수집, 작성, 처리를 보장하고 있다. 기무부대원들은 이를 근거로 군 관련 첩보와 군인 동향을 수집한다. 시시콜콜한 신변잡기 등 개인 동향이 보고서에 낱낱이 기록되는 것 아니냐는 지적이 있었다. 한 번 기록되면 나중에 검중하는 절차도 생략된다고 항변하는 군 관계자들도 있다. 기무 동향보고서가 위력을 발휘할 시점은 진급 시즌이다. 진급 대상자를 심사할 때 ‘기관자료’라는 이름으로 이 동향보고서가 적절히 활용되는 것으로 알려졌다. 그래서 지휘관들은 까마득한 후배인 ‘기무부대장’에게 쩔쩔매는 경우가 있다. 군사령관(대장) 및 군단장(중장)이 지휘하는 부대의 기무부대장은 대령이다. 사단급(소장) 부대는 중령이, 연대장급(대령) 부대는 대위가 기무부대장이다. GOP(일반전초)대대는 주로 부사관이 기무부대장을 맡고 있다. 군의 한 관계자는 14일 “직분에 충실한 기무부대장들이 많지만 일부는 부대 공식행사 때면 자신들이 지휘관에 이은 서열 2위인 척 한다”고 꼬집었다. 2007년 세계 경제 포럼이 설립한 하계 다보스 포럼은 매년 중국의 두 항구 도시인 톈진과 다롄에서 번갈아 개최된다. 김정은은 할아버지 아버지 핏줄을 이어받아 지도자가 됐지만, 선대가 가지 않은 길을 가기로 결단했다. 핵·경제 병진 노선을 벗어나, 경제 건설에 총력을 집중하는 길이다. 집권 초 “다시는 인민이 허리띠를 조이지 않게 하겠다”고 공약했다. 김정일 시대 ‘고난의 행군’은 그의 선택지엔 없다. 미국과 적대관계를 지속해서는 꿈은 이룰 수 없다. 싱가포르를 넘어 언젠가 워싱턴을 방문하는 역사적 행보를 할 수도 있다. 분명 북한의 새 리더십이다.한국외대·코트라와 업무협약 체결(서울=연합뉴스) 구정모 기자 = 신한금융그룹은 18일 한국외대, 대한무역투자진흥공사(코트라)와 ‘청년 해외취업 지원 사업’ 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 청년 해외취업 지원 사업은 해외취업을 희망하는 청년 100명을 선발해 국내외 연수를 통해 이들의 글로벌 역량을 강화하고 해외취업 알선까지 지원하는 사회책임프로그램이다. 일본과 베트남 취업 교육프로그램에 선발된 청년들은 ▲ 어학 및 직무 역량 강화ㆍ이문화 교육 ▲ 현지 기업방문 및 실무 직무 교육 ▲ 선배 기업인과의 만남 및 멘토링 교육 등을 지원받는다. 신한금융 조용병 회장은 “청년들이 글로벌 역량을 갖춘 인재로 성장해 해외취업의 어려운 관문을 뚫고 더 큰 꿈을 꿀 수 있도록 아낌없는 지원을 할 예정”이라며 “앞으로도 ‘희망사회 프로젝트’를 지속해서 추진해 모두의 꿈이 이루어지는 희망사회를 만들어 가겠다”고 말했다. (이스탄불=연합뉴스) 하채림 특파원 = 통화 가치 급락으로 신흥국발(發) 위기 ‘뇌관’에 꼽히는 터키가 매매·임대 계약을 자국 통화로 강제하는 조처를 기습 발표했다. 터키정부는 13일(현지시간) 각종 자산과 차량의 매매·임대 계약을 리라화로만 체결하도록 규제하는 행정명령을 관보에 게재했다. 새 행정명령은 신규 계약뿐만 아니라 기존 계약에도 적용된다. 외화 계약 당사자는 30일 안에 계약을 리라로 전환해야 한다. 새 계약뿐만 아니라 종전 계약까지 한 달이라는 짧은 기간에 리라로 전환하게 하는 극단적 조처로, 계약 쌍방간 분쟁 발생 가능성도 제기된다. 레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령의 사위인 베라트 알바이라크 재무장관은 지난달 29일 부동산 계약을 리라로만 하게끔 의무화를 추진할 것이라고 밝혔으나 구체적인 시행 시기를 예고하지는 않았다. 터키에서는 통화 가치 하락으로 인한 손실을 회피할 의도로 부동산 매매·임대차 거래에서 달러·유로 계약을 체결하는 경우가 흔하다. 이번 조처는 달러와 유로 등 외화 수요를 차단하고 리라화를 방어하려는 조처다. 터키리라화는 올 들어 이달 12일까지 미달러에 견줘 40% 가치가 폭락했다. 안효섭은 이번 작품에서 조정 선수를 연기하기 위해 촬영 전 두 달간 실제 조정 훈련을 받아 얼굴이 까맣게 타고 체중도 9kg 빠졌다. “지금도 교정복 라인대로 탄 자국이 있어요. 중심을 잡는 게 힘들고, 더위와도 싸워야 했지만 극 중 ‘삼총사’와 함께 으샤으샤 하면서 연습했죠.” 안효섭은 함께 호흡을 맞춘 양세종, 신혜선과는 돈독한 친분을 자랑했다. 그는 “제가 낯을 가리는 성격인데 혜선 누나가 먼저 다가와 줘서 편해졌고, 세종 형은 극 중 관계가 워낙 애틋했던지라 친해지지 않을 수 없었다”고 말했다. 그는 그러면서 “세종 형과 3살 차이인데 외삼촌-조카 연기가 괜찮을까 걱정했지만 잘 표현된 것 같아 다행”이라고 덧붙였다. https://zvb59.com/

바카라 (양산=연합뉴스) 최병길 기자 = 제12회 경남 양산 원동매화축제가 주말인 17·18일 원동매화마을 일원에서 펼쳐진다. 이 축제에선 낙동강 기찻길을 따라 화사한 자태를 뽐내는 연분홍빛 매화가 장관이다. 개막식은 17일 오후 2시 양산시 원동면 원동로 쌍포매실다목적광장에서 열린다. 매화군락지인 영포 매화언덕길 걷기와 원동마을 둑길 걷기가 대표 프로그램이다. 아름다운 매화길을 따라 ‘인생사진’을 담을 수 있는 포토존이 수두룩하다. 행사 기간에는 봄바람 콘서트, 매화향 콘서트, 원동거리 퍼포먼스, 원동역 작은음악회, 시민프리마켓, 원동 특산물 장터, 매화언덕 버스킹 등 다채로운 프로그램이 선보인다. 원동매화축제추진위원회는 “지난 겨울 혹한으로 개화시기가 다소 늦어졌지만, 현재는 대부분 매화가 활짝 폈다”고 말했다. 이번 주말에는 날씨도 좋아 철길과 매화가 만들어내는 풍광과 꽃향기에 취할 수 있을 것으로 축제추진위원회는 기대했다. 양산시는 관광객 편의를 위해 원동역 경유 열차를 증편하고 셔틀버스 무료 운행, 대규모 임시 주차장 마련 등 손님맞이 준비를 했다. 송고KBS홀·장충체육관 물망…인천·광주·고양·창원 등 유치 경쟁삼지연관현악단, 친밀감 주는 새 레퍼토리 선보일듯 (서울=연합뉴스) 이웅 임수정 기자 = 북한 예술단이 8개월 만에 다시 서울을 찾는다. 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 19일 서명한 ‘9월 평양공동선언 합의서’에 평양예술단의 서울 공연 일정이 명시됨에 따라 공연 준비가 본격화할 전망이다.9일 양재천서 공연하는 ‘서초컬처클럽’ 남궁옥분·민해경·김승현”수시로 만나 마음 터놓고 지내는 서초동 동네친구들…가족 같아요” 하지만 2012년 대선을 앞두고 야권이 합쳐진 민주통합당 울타리 안에 다시 모였다. 이해찬은 당 대표가 됐고, 정동영 손학규는 또 대통령 후보 경선에서 붙었지만, 문재인에 패했다. 그 후 손학규 정동영은 반(反) 문재인 노선을 걸었고 2016년 총선과 2017년 대선을 앞두고 차례대로 안철수의 국민의당에 함께 둥지를 틀었다. 두 사람은 또 바른미래당과 평화당으로 헤어졌다. 그는 “지난주 저는 러시아 블라디보스토크를 방문해 우호 협력 도시 양해각서( 송고 축제 첫날 고구려를 주제로 한 오케스트라 공연을 비롯해 국악한마당, 전통문화예술 공연 등이 펼쳐진다. 개막식이 열리는 둘째 날에는 노라조, 솔비 등이 출연하는 축하공연과 청춘가요 콘서트 등이 진행된다. 마지막 날에는 코스모스 가요제, 송고 — 난민법이 오히려 난민을 끌어들였다고 보는 이들이 있다. ▲ 1994년부터 2010년까지 난민신청자는 한 해 평균 171명꼴이었다. 2011년에는 1천 명을 넘어섰다. 난민법 시행 첫해인 2013년에 1천574명, 2014년 2천896명, 2015년 5천711명, 2016년 7천514명, 작년에는 9천942명에 이르렀다. 통계수치로 보면 난민법 시행 이후 난민이 급증한 것으로 나타난다. 그러나 2011년 이후 난민신청자가 늘어난 것은 세계적인 추세다. 이웃 나라 일본도 매년 거의 두 배씩 신청자가 늘어났다. 6월 항쟁과 촛불 혁명은 닮았지만 달랐다. 일상생활과 개인의 권리의식에 침투하는 변화에 둔감한 채 이념적 깃발만 부여잡는 정치는 앞으로 외면받을 것이다. 6월 항쟁의 세례를 받아 386 세대 선두 주자로 질주하던 정치인 안희정이 촛불 혁명 이후 미투의 물결에 휘말려 몰락한 것은 상징적이다. (서울=연합뉴스) 설승은 기자 = 청와대는 19일 이재용 삼성전자 부회장의 방북은 북한이 아닌 우리 측의 요청으로 이뤄진 것이라고 밝혔다. KIST 연구팀 “테라헤르츠 분광기술·메타물질 결합, 단백질 극미량 변화 측정”(서울=연합뉴스) 이주영 기자 = 국내 연구진이 몸 안 신호전달체계에서 일어나는 미세한 단백질 변화를 정밀하게 측정할 수 있는 초고감도 분자센서를 개발했다. 한국과학기술연구원(KIST) 센서시스템연구센터 서민아 박사팀은 19일 서울대 박태현 교수팀과 함께 단백질 구조변화를 직접 관찰할 수 있는 초고감도 테라헤르츠(THz) 분자센서를 개발, 빛과 색까지 구분할 수 있는 인공 광수용체를 이용해 상온에서 미량의 샘플로 신호를 검출할 수 있음을 검증했다고 밝혔다. ◇ 어두운 옛 그림자 여전 20년 전에 벌어졌던 대학살의 그림자는 여전하다. 1994년 벌어진 대학살로 당시 740만 명 인구 중 80여만 명이 목숨을 잃었다. 총알자욱 선명한 벨기에군 피살현장(성연재 기자) 시내에서는 여전히 학살이라는 단어를 쓰는 것조차 금기시돼 있다. 후투족(Hutu)과 투치족(Tutsi)이 벌였던 대학살극 탓이다. (서울=연합뉴스) 임순현 기자 = 특정 휴대전화 단말기 구매 고객에 불법 보조금을 지급한 혐의로 기소된 이동통신사 전·현직 영업담당 임원진과 이동통신사 송고 모든 서비스는 각각 개별적이고 독립적인 법적 단체인 개별 국가 기업, 이들의 자회사 및 계열사를 통해 제공된다. MEN1112/OBT357 is a monoclonal antibody targeting CD157, a myeloid marker present on leukemia cells. Menarini has partnered with Oxford BioTherapeutics to conduct the development of the compound. A comprehensive work of preclinical characterization has been already fulfilled and MEN1112/OBT357 is currently in phase I clinical trial for the treatment of patients with relapsed/refractory (R/R) Acute Myeloid Leukemia (AML). 바카라

주사위 일각선 “시진핑 권력·당 통제력 강화 포석” 관측도(선양=연합뉴스) 홍창진 특파원 = 중국 공안이 올 초부터 전국적인 조직폭력배 소탕작전에 나서 2천500여 개의 조직을 해체하고 3만4천여명의 조직원을 기소했다고 중국 매체들이 31일 보도했다. 이는 지난 1월 공산당 중앙기율검사위원회 2차 전체회의에서 시진핑(習近平) 국가주석이 폭력조직과 관리들의 결탁을 당의 근간을 위협하는 요소로 지목, 대대적인 단속을 예고한 데 따른 것으로 일각에서는 시 주석의 권력 강화와 함께 공산당의 통제를 강화하기 위한 행보라는 관측이 나온다. 일간 남방도시보(南方都市報) 등에 따르면 중국 공안부는 지난 29일 북부 산시(山西)성 타이위안(太原)에서 열린 전국공안기관 폭력배소탕전투 추진회의에서 “지난 1~7월 사이 중국 전역 공안이 2천500여 개의 범죄조직을 해체하고 3만4여 천명을 기소했다”고 밝혔다. 공안부는 각급 단위의 공안 당국에 지방 폭력배들을 지속적으로 압박하고 공소유지 능력을 강화하도록 지시했다며 지방 경찰을 적극적으로 감독·기율하겠다고 설명했다. 허난성 공안은 지난 1월 이후 조직폭력배 4천819명을 체포했다고 발표했다. 이들 폭력배에 의한 범죄피해액은 19억5천만 위안(약 3천171억원)에 이르는 것으로 파악됐다. 산시성은 조직폭력단 70개를 소탕하고 이들로부터 5천200만 위안(약 84억6천만원)을 압수했다. 당 중앙위원회는 국가 차원의 반부패 운동을 한층 강화한다는 방침 아래 범죄조직을 해체하기로 하고 10개 성(省)지역에 조사단을 파견했다. 이들 조사단은 각 성과 공안부 관료들이 이끄는 335명의 조사요원으로 구성됐다. 각 팀은 북부 허베이(河北)·산시성, 중부 허난(河南)·후베이(湖北)성, 동북부 랴오닝(遼寧)성, 동부 산둥(山東)·푸젠(福建)성, 남부 광둥(廣東)성, 서남부 쓰촨(四川)성과 충칭(重慶)시 등에 1차로 파견됐다. 범죄조직 해체활동은 내년 말까지 전국 31개 성·직할시·자치구를 대상으로 펼쳐지며, 조사단은 지방 당국의 해당 조치를 점검하는 차원에서 현지를 재방문할 계획이다. 덩롄판(鄧聯繁) 후난성 반부패 합작혁신센터 주임은 “이번 1차 조사활동은 특정 지역을 겨냥한 것이 아니다”라며 “당 중앙위가 조사단을 구성한 사실 자체가 권위를 과시하고 중앙정부의 메시지를 전하는 압력이 된다”고 언급했다. 관변학자인 쑤웨이(蘇偉) 공산당 충칭(重慶)당교 교수는 “개혁개방 이후 경제·정치적 변화로 인해 사회관리에 일부 공백이 생기면서 폭력배와 범죄조직이 세력을 확대하는 결과를 낳았다”며 “조폭과의 싸움은 반부패 활동의 필수적인 부분”이라고 말했다. 자오커즈(趙克志) 공안부장은 지난 2월 공안부 워크숍에서 조직범죄를 상대로 더욱 단호히 싸울 것이며 이런 범죄를 조장하는 정치·경제·사회적 조건을 뿌리뽑을 것이라고 선언했다. 공안부는 앞으로 2년간 총기·폭발물을 포함해 전국적인 범죄 근절 활동에 나선다고 밝혔다.(제네바=연합뉴스) 이광철 특파원 = 저우샤오촨(周小川) 전 중국인민은행장(중앙은행장)이 세계무역기구(WTO) 규약을 더 배워 중국 경제의 결함들을 개선해야 한다고 주장했다. 19일(현지시간) 로이터통신에 따르면 저우 전 행장은 이날 제네바에서 열린 무역경제통합센터 세미나에서 중국에 대해 “자세를 바꿔 WTO 룰을 더 배워야 한다. 때때로 적절치 못한 행동이 있었을 수 있지만 우리는 발전하고 있다”고 말했다. 그는 중국의 공공 지출 수준이 낮았고 그나마 대부분이 인프라 투자에 쓰였기 때문에 (미국이 문제로 삼는 산업 관련) 보조금 지급 문제는 없었다면서도 모든 영역이 (보조금으로) 할당 가능한 자체 예산이 있다며 이같이 언급했다. ▲ 내 집은 아니지만 내가 사는 집입니다 = 박윤선 씨가 쓴 ‘세입자 수필’. 서른두 해를 살아오며 열다섯 번의 이사를 경험했다는 저자는 그동안 집과 집 사이를 유랑한 이야기를 솔직담백하게 들려준다. 고달픈 현실에 대한 낙담 대신 집과 이사에 얽힐 수밖에 없는 사람과 공간에 대한 기억을 담담하게 소환한다. 수많은 집과 만나고 헤어지며 어렴풋이 삶의 진실을 깨닫기도 했다고 말한다. 저자는 ‘집순’이란 필명으로 글을 써 ‘제 송고(서울=연합뉴스) 고현실 기자 = 검색포털 ‘줌닷컴’을 운영하는 줌인터넷은 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장을 위해 ‘미래에셋제5호스팩[239340](SPAC, 기업인수목적회사)과 합병을 결정했다고 18일 밝혔다. 합병 비율은 미래에셋제5호스팩 1대 줌인터넷 1.7505다. 줌인터넷은 내년 1월 18일 주주총회를 거쳐 2월 22일을 기일로 합병할 계획이다. 이스트소프트[047560] 자회사인 줌인터넷은 2016년 초기 중소기업을 위한 주식시장인 코넥스에 상장했다. 줌닷컴 외에 뉴스 추천 앱 ‘뉴썸’ 등을 운영 중이며, 최근에는 AI(인공지능) 연구개발에 집중 투자하고 있다. 줌인터넷은 “스팩이 보유한 100억원 규모의 자금을 활용해 AI 기술 기반의 신규 사업을 적극적으로 추진할 계획”이라고 설명했다. 출토된 활자는 ‘女+專'(전일할 전)과 유사하게 보이나 우방 아래쪽 자획이 ‘方'(모 방)으로 보여 정확한 글자는 추가 검토가 필요하다. 활자의 크기는 가로 1.35㎝·세로 1.3㎝·높이 0.6㎝다. 글자 면을 제외한 몸체의 두께는 0.16㎝다. 협의회 최광식 위원장은 “출토된 지역 등을 여러모로 검토해보면 만월대가 소실된 1361년 이전 것으로 고려활자임은 분명하다”며 “다만 12세기 것인지, 13세기 것인지 정확한 시기를 말하긴 성급한 단계”라고 설명했다. 지금까지 알려진 고려시대 활자는 모두 2점으로, 국립중앙박물관과 북한의 조선중앙역사박물관이 한점씩 보유하고 있다. 최 위원장은 “앞선 활자 2점과 비교할 때 이번 활자는 글자의 모양이 가장 정교하고 활자의 모양도 정사각형에 가까울 정도로 반듯해 주조 기술 수준이 가장 높은 것으로 판단된다”고 설명했다. 이어 “증도가자나 직지는 불경 인쇄를 위해 사찰에서 만든 활자이지만, 이번에 발굴된 활자는 국가가 주도해 만든 최고 수준의 활자로 볼 수 있다”며 “북측은 고려대장경서체와 유사한 것으로 보고 있다”고 덧붙였다. 그는 “고려 금속활자는 구텐베르크 활자에 한 세기 앞서는 대단히 중요한 민족유산”이라며 “특히 개성 만월대 발굴조사 중에 금속활자가 출토된 것은 유물의 권위를 뒷받침하는 대단히 중요한 사항”이라고 강조했다. 협의회는 다만 성분분석 등이 제대로 이뤄지지 못한 상태라는 점은 인정하면서 정확한 시기 추정과 추가적인 발굴 가능성 검토 등을 위한 후속 조치가 이뤄질 것이라고 밝혔다. 남북은 2007년부터 만월대 궁궐터 25만㎡ 중 서부건축군 3만3천㎡를 공동조사하고 있으며 지난해까지 1만1천700㎡를 발굴했다. 남북관계 악화로 2011년 발굴이 중단됐으나 지난해 7월 재개됐고 지난 6월 1일 시작된 7차 조사는 11월 30일자로 종료됐다. 이번 조사에서는 금속활자 이외에도 여러 명문평기와와 용문·봉황문·일휘문 등이 새겨진 막새기와, 장식기와로인 용두·잡상·치미 등 다양한 유물이 출토됐다. 청자는 고려시대 전 기간에 걸친 유물이 출토됐다 우리카지노.

(도쿄=연합뉴스) 최이락 특파원 =

(도쿄=연합뉴스) 최이락 특파원 = 스가 요시히데(菅義偉) 일본 관방장관은 19일 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 평양정상회담 결과에 대해 한국 측으로부터 설명을 듣고 싶다고 말했다. 일본 정부 대변인인 그는 정례 브리핑에서 “이번 남북 간의 대화에 대해서 한국 측으로부터 확실하게 설명을 듣고 싶다”고 밝혔다. 그는 “계속해서 (북한의 비핵화와 북한에 의한 일본인 납치 문제 등) 여러 현안 해결을 위한 구체적 행동을 북한으로부터 끌어내기 위해 미국, 한국을 비롯한 관계국과 긴밀히 연대해 갈 것”이라고 덧붙였다. 스가 장관은 “한일 정부 간에 여러 루트(경로)를 통해 의사소통 및 정책조율을 하고 있다”며 “회담 결과에 대해서도 적절하게 정보를 공유하게 될 것으로 생각한다”고 말했다. (취재보조 : 데라사키 유카 통신원) 트럼프 대통령은 이날 9월 평양공동선언이 나온 지 1시간 만에 트위터를 통해 “북한 김정은 국무위원장이 핵사찰(Nuclear inspections)을 허용하는데 합의했다”고 밝혔다. 홍익표 수석대변인도 통화에서 “군사적 긴장 완화 부분은 사실상의 남북 간 종전합의”라며 “비핵화와 관련해 다음 북미회담을 할 수 있는 모멘텀을 만들었다는데 큰 의미가 있다”고 평가했다. SNS를 통한 민주당 의원들의 ‘환영’도 이어졌다. 추미애 의원은 “평양선언, 기대 이상이다. 문 대통령은 전 세계가 주목하는 수석 협상가로서 합의를 잘 이끄셨다”며 “김 위원장이 핵 폐기를 최초로 언급하고 미사일 발사대를 영구적으로 폐기하겠다는 결단은 비핵화의 큰 진전”이라고 페이스북 글을 올렸다. 조정식 의원은 페이스북에 “남북 간 도로와 철도 연결은 새로운 한반도 신경제지도의 시작점이 될 것”이라며 “한반도의 봄이 뜨거웠던 여름을 거쳐 풍성한 결실로 이어지고 있어 다행이고 행복한 시절”이라고 썼다. (이스탄불=연합뉴스) 하채림 특파원 = 통화 가치 급락으로 위기설이 나도는 터키가 외화 확보를 위해 투자이민 기준을 대폭 낮췄다. 터키 정부는 외국인이 터키 시민권 취득에 필요한 투자 요건을 유형에 따라 종전의 2분의 1∼6분의 1로 대폭 하향 조정했다고 19일(현지시간) 관보에 게재했다. 발표에 따르면 시민권 취득에 필요한 현금 투자금액은 200만달러(약 23억원)에서 50만달러(약 6억원)로 낮아졌다. 부동산 구매 기준은 100만달러(약 11억원)에서 25만달러(약 3억원)로, 은행 잔고 기준은 300만달러(약 34억원)에서 50만달러(약 6억원)로 각각 인하됐다. 시민권을 신청할 수 있는 고용 인원 기준은 100명에서 50명으로 하향 조정됐다. 터키 정부는 외국인 투자를 촉진하고 자국 리라화 가치를 방어하고자 투자이민 기준을 이처럼 완화했다고 관영 아나돌루통신이 분석했다. 올해 들어 리라화 가치는 달러 대비 40% 하락했다. (뉴욕=연합뉴스) 이준서 특파원 = 미국의 AP통신은 18일 “남북 정상이 남북 데탕트의 새 시대를 열고자 환하게 웃으면서 서로를 껴안았고 칭찬했다”면서 문재인 대통령의 2박3일 평양 방문 첫날 북측의 열렬한 환영과 평양 시내 퍼레이드 등 여러 장면이 시선을 사로잡았다고 보도했다. 우선 문 대통령과 부인 김정숙 여사가 이날 오전 반려견인 ‘마루’와 함께 관저를 나서는 모습을 소개하며 흰색 풍산개인 마루가 청와대 참모들과 함께 문 대통령의 평양길을 배웅했다고 AP통신은 전했다. AP통신은 “애완동물 애호가인 문 대통령은 유기견 ‘토리’도 입양하면서 유기 애완동물에 대한 공공의 관심을 환기했다”면서 “문 대통령은 반려묘 ‘찡찡’도 키우고 있다”고 설명했다. Ding Sansan, Deputy Chief of Engineering of CRRC Sifang, said of the new generation train, “Lightweight manufacturing is a metro building concept to achieve better energy efficiency. Carbon fiber is the most advanced material available, and CETROVO incorporates this technology beautifully. The car body, the bogie frame, the driver’s cab equipment cabinets are all made from carbon fiber composite materials. The result is a lighter train and more space for new features.” 이들은 직영 환경미화원이 생활쓰레기를 수거하던 지역 내 송고(춘천=연합뉴스) 이상학 기자 = 강원 춘천시 공무원들이 파업 중인 환경미화원을 대신해 19일 쓰레기 수거작업에 투입됐다. 지난 17일부터 환경미화원 노동조합원 등이 파업에 들어감에 따라 시청 소속 공무원이 이날부터 농촌지역 생활쓰레기 수거작업에 나선 것이다. (도쿄=연합뉴스) 김병규 특파원 = 18일 오후 5시11분 일본 수도권인 이바라키(茨城)현 남부에서 규모 4.3의 지진이 발생했다고 일본 기상청이 밝혔다. 진원의 깊이는 80㎞로, 이번 지진으로 인한 지진해일(쓰나미) 우려는 없다고 기상청은 설명했다. 이 지진으로 사이타마(埼玉)현 가조(加須)시에서 진도4의 흔들림이 관측됐다. 도쿄도(東京都)는 스기나미(杉竝)구에서 진도3의 진동이 관측되는 등 넓은 지역에서 진도1~3의 흔들림이 발생했다. 또 이바라키(茨城)현, 도치기(회木)현, 군마(群馬)현, 지바(千葉)현, 가나가와(神奈川)현 등 수도권 대부분의 지역에서 진도1~3의 흔들림이 관측됐다.

슈퍼카지노 ▲ 반도체 장비 전문기업 한미반도체 대표이사 곽동신 부회장이 11일 경기도 일산 킨텍스에서 열린 자본재산업 발전유공 포상식에서 동탑산업훈장을 수상했다. 곽 부회장은 장비 108개 개발, 특허 434건 출원 등 기술개발을 통해 국내 반도체 장비산업 발전에 이바지하고 근로자의 98%를 정규직으로 고용해 양질의 일자리 창출에 기여한 점이 좋은 평가를 받았다. 곽 부회장은 “한미반도체 임직원과 협력사 관계자, 고객과 수상의 영광을 함께 하고 싶다”며 “지속적인 연구개발의 투자로 국가 경제발전에 기여하겠다”고 말했다. (인천=연합뉴스) 송고 (뉴델리=연합뉴스) 김영현 특파원 = 경제위기에 시달리는 파키스탄이 정부 관용차 100여 대를 경매에 내놨다. 파키스탄 정부는 17일(현지시간) 이슬라마바드 총리 공관에서 총리실 등의 보유 차량 102대에 대한 경매를 진행했다고 파키스탄 일간 돈(DAWN) 등이 18일 보도했다. 파키스탄 당국은 이번에는 차량 위주였지만 이달 말 경매에는 헬리콥터 4대도 내놓을 예정이다. 이번 경매는 지난달 취임한 임란 칸 총리의 반부패 척결 의지에 따라 개최된 것으로 알려졌다. 파키스탄은 현재 무역·재정 ‘쌍둥이 적자’로 심각한 외화 부족에 시달리고 있다. 집권당인 파키스탄 테흐리크-에-인사프(PTI)는 트위터에서 이번 경매는 칸 총리의 긴축 정책에 맞춰 진행됐으며 수익은 국민을 위해 쓰일 것이라고 설명했다.신미·병인양요 벌어진 강화해협, 강산 어우러진 평화누리길 가을풍경도 손짓(김포=연합뉴스) 성연재 기자 = 서울에서 한 시간 남짓 거리에 갯내음 물씬 풍기는 포구가 있다. 바로 경기 김포시 대곶면 대명리의 대곶포구다. 서울 시내에서 최근 잘 뚫린 48번 국도를 따라 한 시간을 달리다 보면 대명포구에 닿는다. 그러나 우선 대명포구를 알리는 입간판을 무시하고 먼저 덕포진(德浦鎭)으로 발길을 돌렸다. 사적 292호인 덕포진은 한양으로 통하는 바닷길의 한가운데 자리 잡고 있다. 이곳은 인천시 강화도와 마주 보고 있는 강화해협 가운데서도 폭이 가장 좁은 곳이다. “남북 합의 잘 이행돼 대피소 갈 일 없기를…” (의정부=연합뉴스) 우영식 기자 = 19일 평양 남북정상회담에서 남북 간 군사적 긴장을 완화하는 내용이 다수 발표되자 경기도 접경지 주민들은 일제히 환호했다. 이날 남북은 지상 적대행위 중지를 위한 구체적인 방안으로 군사분계선 기준 남북 10㎞ 폭의 완충지대를 둬 포병사격훈련 및 연대급 이상 야외기동훈련을 중지하기로 한 것은 물론 비행금지구역 설정, 비무장지대(DMZ) 내 GP 철수, 판문점 공동경비구역(JSA) 비무장화 등 군사적 긴장을 완화하기 위한 조치에 합의했다. 그동안 남북관계가 악화할 때마다 대피소에서 생활해야 하고 총소리·포성이 일상화한 김포, 파주, 연천, 포천 등 경기도 접경지 주민들은 이 같은 합의 내용에 환영하는 분위기다. 김포시 애기봉 일대 대북전단 살포 반대 등 김포지역에서 시민단체 활동을 한 이적 평화협정운동본부 상임대표는 “김포는 해병대가 주둔해 늘 훈련이 이뤄지며 헬기나 전차, 사격소음 등의 주민피해가 발생한 지역”이라며 “한강 군사분계선에서 2㎞가량 떨어진 애기봉 일대에서는 앞으로 총소리, 포성이 사라질 것”이라며 반겼다. 황 회장은 자율주행차, 커넥티드카에도 주목했다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자( 송고 (카이로=연합뉴스) 노재현 특파원 = 아프리카 짐바브웨에서 최근 콜레라로 인한 사망자가 24명으로 늘었다고 AFP통신이 13일(현지시간) 세계보건기구(WHO) 보고서를 인용해 보도했다. WHO 보고서에 따르면 지난 5일부터 짐바브웨 수도 하라레에서 콜레라 감염으로 23명이 숨졌고 짐바브웨 남부 마스빙고에서도 콜레라 사망자가 1명 나왔다. 짐바브웨에서는 콜레라가 도시뿐 아니라 농촌까지 퍼지면서 지금까지 약 2천명이 감염된 것으로 추정된다. 짐바브웨 당국은 지난 11일 콜레라 감염자가 많은 하라레에 비상사태를 선포하고 대중집회를 금지하고 있다. Agnew 대표는 “자사가 시행한 실험에서는 회원과 지역사회가 참여할 길을 제시하는 것이 중요했다. 2015년 RAC Intellibus(R) 여정을 시작한 이래로 참가자로부터 받은 피드백이 중요한 통찰을 제공했다”라며 “이 기술은 물론 이 기술이 웨스트 오스트레일리아에 대해 갖는 의미를 제대로 이해함으로써 자율주행 차량의 미래로 안전하게 전환할 수 있는 로드맵을 구축할 것”이라고 덧붙였다. 그는 “인정자들은 관할 출입국사무소를 통해 법무부가 배포하는 처우 안내문을 받는다”며 “안내문은 단 두 쪽짜리로 최소한의 정보만 담고 있고, 그마저도 난민법의 처우 관련 조항을 풀어놓은 수준에 불과하다”고 지적했다. 그러면서 “난민 인정자를 포함하는 사회보장 서비스마저도 다언어 지원이 되지 않는 경우가 대부분”이라며 “이런 수준으로는 서비스에 대한 접근권이 보장됐다고 할 수 없다”고 덧붙였다. 이 활동가는 “난민이 될 수밖에 없었던 본국의 열악한 상황이 나아질 때까지는 난민들의 본국 귀환은 기약이 없다”며 “난민 인정자를 오래 함께할 사회구성원으로 인식하고 첫 단계부터 차근차근 발걸음을 뗄 수 있도록 지원해야 한다”고 강조했다. 이밖에 이날 보고회에서는 난민 인정자의 언어장벽과 행정 조치에서의 배제, 주거권 현황 등에 대한 발표가 이어졌다. 송고 바카라사이트

바카라사이트 이날 조용필은 데뷔 시절 밴드의 기타리스트에서 우연히 노래를 부르게 된 과정, 송고 The Expo featured joint booths of the Arkhangelsk, Astrakhan and Kaliningrad regions, Karelia and Tatarstan and the Azov and Black Sea fishery basin, as well as national booths of Norway, Iceland, Morocco and Argentina. Its 13,000 square meters hosted 180 companies, including 122 from Russia. Russian Fish, Russia’s first fish fast-food restaurant, operated in the expo area. 특히 이번 강좌 개설은 방통대 측의 요청에 따라 주인도 한국대사관의 지원으로 성사됐다. 현재 인도에는 송고세계 20여 나라서 모인 60명, 서머스쿨서 ‘유럽의 뿌리’ 열공수업과 대화 모두 라틴어로만…인문학도 대상 1년 정규과정도 운영미랄리아 원장 “한국 학생에게도 문 열려 있어…한국 대학과 협력도 기대”(프라스카티[이탈리아]=연합뉴스) 현윤경 특파원 = 언중이 더 이상 사용하지 않아 죽은 언어로 치부되던 라틴어가 펄떡펄떡 살아 숨 쉬는 곳이 있다. 바로 교황의 여름 별장이 있는 곳으로 잘 알려진 카스텔 간돌포 옆 동네인 이탈리아 로마 남부의 소도시 프라스카티. 구릉이 많은 아름다운 지형에 기후가 좋아 화이트와인 산지로 유명한 이곳이 최근에는 세계 각국의 인문학도들이 몰려드는 라틴어 성지로 각광받고 있다. 26일 미국 인간생물학 저널(American Journal of Human Biology) 5월호 논문에 따르면 순천향의대 생리학교실 이정범 교수팀은 한국에 연수, 학업차 방문한 아프리카인 41명(평균 나이 29.6세)과 한국인 36명(평균 나이 28.5세)을 대상으로 무더위에 노출됐을 때의 체온, 땀 배출량 등의 땀샘 운동성 반응을 비교했다. 조사에 참여한 아프리카인의 국적은 나이지리아, 탄자니아, 세네갈, 가나, 케냐, 차드 등이었다. 연구팀은 조사 참여자 모두에게 섭씨 43도의 뜨거운 물에 30분 동안 다리를 담그는 반신욕을 하게 한 다음 체온을 측정했다. 뜨거운 물에 담그기 전의 평균 체온은 한국인이 36.34도, 아프리카인이 36.14도였다. 하지만 뜨거운 물에 담그고 나자 한국인의 체온은 0.69도 상승한 평균 37.03도까지 올랐지만, 아프리카인은 이보다 낮은 0.42도가 올라 36.56도에 머물렀다. 피부 온도도 체온만큼은 아니지만 뜨거운 물에 담그기 전후 모두 아프리카인이 한국인보다 낮았다. 또 아프리카인은 한국인보다 땀이 발생하기까지 걸리는 시간이 더 길었고, 땀 분비량과 전신의 땀 손실량도 적었다. 연구팀은 이런 결과가 열대지역에 사는 아프리카인이 평균 체온과 안정 시 기초대사량(BMR)이 한국인보다 낮기 때문으로 봤다. 이게 땀샘의 땀 분비 활동(sudomotor activity)을 줄이는 원인이 됐다는 설명이다. 이 중에서도 기초대사량은 생명을 지키는 데 필요한 최소한의 에너지로, 평균 체온을 유지하는 역할을 한다. 외국의 한 연구는 더운 날씨에 사는 사람이 추운 날씨에 사는 사람보다 더 적은 기초대사량을 보인다고 보고한 바 있다. 또 다른 연구는 기초대사량이 적은 게 더운 환경에서 낮은 체온과 내열성 모두를 유지하는 데 유리하다고 밝히기도 했다. 온열질환 전문 생리학자인 이정범 교수는 “열을 받아 맺힌 땀이 피부에서 떨어진다는 것은 열이 있는 상황에 잘 적응하지 못했음을 의미한다”면서 “아프리카 사람들이 체온이 낮고, 땀 분비량이 상대적으로 적은 건 열순응(heat acclimatization)을 통한 효율적인 땀 분비 반응을 보여주는 것”이라고 설명했다. 이 교수는 폭염에 건강을 지키는 요령으로 야외활동 후 찬물에 10분 이상 배꼽 아랫부분을 담그라고 권고했다. 이를 통해 몸에 쌓인 ‘축열’을 밖으로 내보낼 수 있다는 것이다. 또 더위로 갈증이 유발되기 전부터 물을 마셔야만 온열질환을 예방할 수 있다고 강조했다. (서울=연합뉴스) 김잔디 기자 = 국내에 진출한 다국적제약사의 지난해 연구개발( 송고 저자는 인간이 종(種)으로 존속하기 위해 차별과 괴롭힘 같은 사회적 배제 행위를 한다고 지적한다. 나를 지키고 살아남기 위해서 타인을 공격할 수밖에 없는 환경적 요소가 있다는 것. 이로 인해 사람과 사람 사이에 나이, 학벌, 성별, 외모, 직업, 연봉 같은 조건으로 서열을 매기는 문화가 뿌리내리게 됐고, 이를 통한 차별과 괴롭힘을 자연스럽게 습득하게 됐다고 분석한다. 가해자들의 공통점은 강자는 절대 공격하지 않고 상대적인 약자나 비슷한 처지의 사람을 공격하고 짓밟는다는 것이다. 권력자에겐 싫은 내색조차 못 하고 스트레스를 약자에게 푼다. 가해자들은 상대방을 무시함으로써 자신의 존재감을 느낀다. 저자는 이 같은 분석을 통해 차별이 특별한 것이 아니라 일상에서 아주 평범하게 일어날 수 있음을 일깨운다. 이는 도덕성과는 관계없다고 지적한다. 동양북스 펴냄. 192쪽. 1만2천500원. 바카라사이트

슈퍼카지노 이 단체는 19일(현지시간) 보고서를 통해 예멘 남서부 주요 항구도시 호데이다를 통한 식량과 연료 공급이 큰 차질을 빚으면서 전례 없는 규모의 기아를 초래할 수 있다는 경고를 했다고 AFP와 로이터통신 등이 전했다. 최근 약 100만 명의 어린이가 추가로 기아 위험에 놓이면서 위기에 놓인 어린이는 520만 명으로 늘었다는 것이다. 이런 상황은 예멘 정부군과 사우디 주도 연합군이 후티족 시아파 반군 점령하의 예멘 제2의 항구도시 호데이다에 대한 공격을 재개, 부분 봉쇄에 들어갔기 때문이다. 2014년 이래 반군이 장악 중인 호데이다는 예멘으로 오는 구호품, 식량, 의약품, 연료의 70% 이상이 유입되는 물류 요충지다. 유엔은 이곳을 거점 삼아 식량과 구호물자를 공급하지만, 사우디는 이곳을 통해 이란 무기가 반군 쪽으로 흘러가고 있다고 의심한다. 유엔이 평화회담을 추진하면서 호데이다를 둘러싼 전투가 2달 가까이 중단되기도 했으나 이달 초 반군의 불참으로 회담이 무산되면서 전투는 재개됐다. 후티 반군은 정부군과 사우디 주도 연합군이 호데이다 공격을 재개하면서 교묘하게 식량 창고를 노리고 있다고 비난했다. 현지 의료 관계자에 따르면 지난 17일 이후 호데이다 주변 전투로 반군 40명이 숨졌다. 세이브 더 칠드런의 헬레 토르닝 슈미트 대표는 “수백만 명의 어린이가 음식이 언제 올지, 혹은 오기나 할지를 모르는 상황”이라며 “예멘 북부의 한 병원을 방문했을 때 아기들은 먹지를 못해 기진맥진해 있었고 울 힘도 없었다”라고 설명했다. 그는 또 “전쟁으로 인해 폭탄과 기아, 콜레라 같은 예방 가능한 질병 등 여러 위협에 직면하면서 예멘 어린이 전체 세대가 숨질 위험에 처해 있다”고 경고했다. 유엔은 호데이다에서 큰 전투라도 벌어진다면 식량 공급이 막혀 840만 명의 생존에 위협이 될 수 있다고 우려해왔다. 유엔 세계식량계획(WFP)도 지난 14일 호데이다 항에서 인도주의 구호활동을 겨냥한 포격과 공습이 전개되고 있다며 식량 배급이 어려운 상황이라고 호소한 바 있다. 예멘 내전이 2015년 사우디를 포함한 외국의 개입으로 확대되면서 그동안 1만여 명이 숨졌다. 영양부족과 질병, 열악한 보건 상태로 숨진 사람만도 수천 명이다. (제주=연합뉴스) 제주현대미술관은 2018년도 창작스튜디오 입주작가를 오는 28일까지 모집한다. 입주작가 신청 대상은 공고일 기준 만 25세 이상의 국내 거주 작가다. 회화·조각·사진·설치·뉴미디어·공예 등 현대미술 전 분야에 걸쳐 활동하는 작가 모두 가능하다. 입주기간은 11월 1일부터 2019년 3월 31일까지 5개월로 모집인원은 1인이며, 파트너 형식으로 신청 시 2인도 가능하다. 신청기간은 10월 1일부터 10월 10일까지이다. 최종 입주작가 발표는 10월 31일이다. 문의는 제주현대미술관(☎ 064-710-7807)으로 하면 된다. 송고(제주=연합뉴스) 전기차 충전구역에 전기차 또는 플러그인 하이브리드차가 아닌 일반 자동차를 주차한 운전자에게 과태료 10만원이 부과된다.항공편·버스 운행 전면 중단…10만 명 관광객 발 묶여 마카오 카지노 사상 최초 전면 폐장…중국 남부 지역도 비상태세 돌입KBS홀·장충체육관 물망…인천·광주·고양·창원 등 유치 경쟁삼지연관현악단, 친밀감 주는 새 레퍼토리 선보일듯 (서울=연합뉴스) 이웅 임수정 기자 = 북한 예술단이 8개월 만에 다시 서울을 찾는다. 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 19일 서명한 ‘9월 평양공동선언 합의서’에 평양예술단의 서울 공연 일정이 명시됨에 따라 공연 준비가 본격화할 전망이다. MBC TV 역시 2박 3일간 특보 체제로 전환하며 심도 깊은 진행, 평양 독점 양상 공개 등을 예고했다. MBC TV는 첫날 오전 7시 50분부터 ‘남북정상회담 특별생방송 평화, 새로운 미래’라는 타이틀을 내걸고 평양 현지의 일거수일투족을 입체적으로 보도하겠다고 강조했다. ‘뉴스데스크’ 앵커인 왕종명, 김수진 앵커를 비롯해 ‘2시 뉴스외전의 성장경 앵커가 진행을 맡는다. 이와 함께 김현경 북한 전문기자가 스튜디오에서 함께하며 시시각각 평양 현지에서 전해오는 모습들에 깊이 있는 설명을 더한다. 아울러 이관세 경남대 극동문제연구소장, 김지운 아산정책연구원, 정성장 세종연구소 수석연구위원, 김동엽 경남대 극동문제연구소 교수 등 전문가들이 회담 이모저모와 성과에 대한 의미를 짚는다. 밤 11시 10분에는 ‘특집 MBC 100분 토론’을 통해 남북회담 의미를 짚고 한반도 평화 정착 가능성을 분석한다. MBC는 이외에도 평양의 현재 모습을 가상 스튜디오로 구현한 ‘평양 가이드’, 빅데이터로 실시간 회담 이슈를 전하는 ‘정상회담 콕’ 등 코너를 준비했다. 아울러 최근 평양에 다녀온 김재영 기자가 미방송 촬영분을 독점 공개한다. 남북 두 정상 간 신뢰가 최고조로 달한 지금이 북핵 문제를 풀어갈 가장 좋은 기회다. 문 대통령이 적극적으로 북미 대화의 ‘중재자’와 ‘촉진자’ 역할을 자임하는 이유다. 문 대통령의 입장에서는 단순한 중재 역할을 넘어 북핵 문제를 풀어야 할 절박성이 또 있다. 비핵화 진전이 없이는 남북-북미 관계의 선순환이 어렵고, 따라서 한반도 평화체제 구축과 남북 간의 대대적인 경협 추진도 불가능하기 때문이다. 문 대통령이 정상회담을 위해 조선노동당 중앙위원회 본부청사를 방문해 방명록에 ‘평화와 번영으로 겨레의 마음은 하나!’라 쓴 뜻도 여기에 담겼다. 회담에 앞서 문 대통령은 “우리가 지고 있고, 져야 할 무게를 절감하고 무거운 책임감을 느낀다”면서 “8천만 겨레에 한가위 선물로 풍성한 결과를 남기는 회담이 되길 바란다”고 강조했다. 이어서 “전 세계인에게도 평화와 번영의 결실을 보여줬으면 좋겠다”고 말했다. 김 위원장은 “조미(북미) 상봉의 역사적 만남은 문 대통령의 덕이라고 해도 과언이 아니다”면서 “이로 인해 주변 지역 정세가 안정되고 더 진전된 결과가 예상된다”고 말했다. 김 위원장의 화답은 평양회담에 대해 기대감을 더 크게 갖게 한다. 이날 오후 진행된 첫 회담은 예상보다 30분을 넘겨 2시간 동안 진행됐다. 문 대통령의 평양방문 이틀째인 19일 오전에 두 번째 회담이 열릴 예정이어서 비핵화에 대한 깊이 있는 논의가 이루어질 전망이다. 슬롯 머신

https://hwj65.com/ 이해찬 “다시 집권해 오늘 같은 좋은 기회 와”…남북 국회회담 개최 제안 김영남 “졸장부 말고 대장부가 돼 통일 위업 이루자”이해찬, 면담취소 해명도…”사정 설명하니 김정은 위원장이 즉석 지시”이정미, 노회찬 저서 ‘힘내라 진달래’ 선물 (멕시코시티=연합뉴스) 국기헌 특파원 = 미성년자 성추행 혐의를 받아온 칠레 고위 성직자가 영구 제명됐다고 AP통신 등 외신이 16일(현지시간) 보도했다. 칠레 가톨릭 교계에 따르면 프란치스코 교황은 전날 미성년자 성추행 혐의로 수사를 받아온 크리스티안 프렉트의 성직을 박탈하도록 명령했다. 이 조처는 미국과 호주, 아일랜드 등에서 성직자들이 저지른 성추행 사건으로 가톨릭 교계에 대한 신뢰가 추락하는 가운데 취해졌다. 70대 후반의 프렉트는 다른 성추행 혐의로 5년간 직무 정지를 당한 바 있다. 산티아고 대교구는 프렉트가 이번 결정에 항소할 수 없다고 밝혔다. 프렉트는 1970년대 아구스토 피노체트 전 독재정권이 자행한 고문 등 인권 탄압에 맞서 싸운 가톨릭 인권보호단체를 이끈 인물이다. 칠레에서는 올해 들어 가톨릭 교계의 성추행 파문이 걷잡을 수 없이 커지고 있다. 사법당국마저 가톨릭 교계를 상대로 본격적인 수사에 착수했다. 칠레 검찰은 지난 7월 1960년 이후 아동 178명을 포함한 총 266명에게 성적 학대를 하거나 관련 사실을 은폐한 혐의로 가톨릭 성직자와 평신도 258명을 수사 중이라고 밝힌 바 있다. 검찰은 지난달 마리스트 형제회에서 발생한 성 추문 사건의 증거를 확보하려고 주교회의 본부를 압수수색 한 데 이어 이달 13일에도 4개 가톨릭 교구에서 압수수색을 했다. 교황은 칠레 사법당국의 본격적인 수사에 앞서 철저한 자체 진상조사를 지시하는 한편 칠레 가톨릭 교계의 성추행 문화와 은폐 관행을 강력히 비판한 바 있다. 2016년 5월부터 2년간 업무 종합감사서 부적정 업무 83건 적발…기관경고 요구(제주=연합뉴스) 전지혜 기자 = 제주시가 원칙을 어긴 인사를 하고, 성과상여금과 수당 지급도 부적정하게 한 사실이 감사 결과 드러났다.▲ 경향신문 = 남북관계 발전, 비핵화 진전 기대케 한 남북정상회담 첫날 은산분리 완화, 재벌 사금고화 원천봉쇄 장치 마련돼야 가계동향조사 개편, 통계 신뢰도 높이는 계기 되길 ▲ 서울신문 = 평양의 남북정상, 항구적ㆍ불가역적 평화시대 열어야 ’50년 집권론’ 외치는 이해찬 대표의 오만 청장 교체해 입맛 따라 통계 바꾼다는 의혹 어쩔건가 ▲ 세계일보 = 세 번째 평양 정상회담…北 ‘완전한 비핵화’로 화답하라 “NLL 자체가 비정상적”이라는 최재성의 ‘비정상’ 또 총성 울린 무역전쟁, 경제 체질 강화로 대처해야 ▲ 조선일보 = 김정은 ‘핵 신고’ 결단을 결국 터지는 美ㆍ中 무역 전쟁, 정부 ‘설마…’ 하고 있는가 국가 통계를 달면 삼키고 쓰면 뱉나 ▲ 중앙일보 = 환대 속 평양 정상회담, 비핵화의 기회이자 시험대 미ㆍ중 2차 무역전쟁…정부 정책에 위기의식 안 보인다 흠결 많은 유은혜 장관 후보자 스스로 거취 결정해야 ▲ 한겨레 = 평양의 뜨거운 환대, ‘평화’ 결실로 이어지길 ‘그린벨트 해제’ 통한 주택 공급, 득보다 실이 크다 ▲ 한국일보 = 9ㆍ19 평양 합의, 비핵화 중재의 실질적 성과 담아야 법원 비협조가 초래한 사법농단 檢 수사팀 확대와 장기화 근본 문제 방치한 채 땜질 처방 그친 가계소득 통계 개편 ▲ 디지털타임스 = ‘명시적 非核化 약속’, 합의문에 담아야 한다 가계조사 개편, 통계왜곡 의도여선 안돼 ▲ 매일경제 = 세번째 마주앉은 文-金, 비핵화 이젠 실천이다 갈 데까지 가는 美ㆍ中 무역전쟁, 불확실성 커지는 한국 경제 ▲ 서울경제 = 대북제재 갈등속 열리는 남북정상회담 확대되는 미중 무역전쟁…총력대응 나서라 심각한 이공계 기피 국가 미래의 위기다 ▲ 전자신문 = 성장률 2% 미만 전망, 내년 더 힘들다 일본 소재 부품 저력, 벤치마킹해야 ▲ 파이낸셜뉴스 = 그린벨트 놔두고 재건축 풀어라 인터넷은행법 이번엔 제대로 처리하길 ▲ 한국경제 = 남북경협 위한 전제조건과 원칙 분명히 해야 기업들 호소와 반대로 가는 최저임금 개악은 안 된다 커지는 글로벌 경제 경고음, 한국은 대비하고 있나 ▲ 건설경제 = 남북 정상회담에 거는 기대 ▲ 신아일보 = 미ㆍ중 무역전쟁 장기화 대비를 ▲ 아시아투데이 = 3차 남북정상회담, 비핵화 진전에 성과 있기를 미ㆍ중 무역전쟁 격화…피해 최소화 방안 찾아야 ▲ 이데일리 = 북한의 비핵화 일정표가 관건이다 이러고도 집권당이라고 말할 수 있는가 ▲ 일간투데이 = ‘4차 산업 기술 최하위권’ 이라는 충격적 평가 집값 폭등 잠재우는 신규 택지 공급 방안 돼야 https://hwj65.com/

https://tvn31.com/ Following AutoMobility LA, all of this year’s vehicle debuts will be on display at the 2018 LA Auto Show, which will be open to the public Nov. 30-Dec. 9. (대전=연합뉴스) 유의주 기자 = 공공부문의 서버, 네트워크 등 정보통신기술( 송고 통계에 따르면, 커차오에 있는 약 500개 기업이 65개 국가와 지역에 투자했다고 한다. 황희찬에 앞서 관심을 받은 건 이재성(26)이다. 전북 현대에서 뛰며 K리그 최우수선수(MVP)에 오르는 등 한국의 핵심 미드필더로 성장한 이재성은 시즌 개막 직전인 7월 홀슈타인 킬에 입단해 데뷔전부터 2도움을 올리는 맹활약으로 시선을 사로잡았다. 그다음 경기에선 바로 하이덴하임을 상대로 데뷔 골까지 터뜨리는 등 초반 연이어 공격 포인트를 쌓으며 강렬한 인상을 남겼다. 이번 시즌엔 이들 외에도 유독 한국 선수들이 많이 뛰고 있어 어느 때보다 잦은 ‘코리안 더비’를 예고한다. 잉글랜드에서 뛰던 ‘블루 드래곤’ 이청용(30)이 최근 보훔에 합류해 첫 경기를 치렀고, 함부르크를 연고로 둔 다른 팀인 장트 파울리에는 수비수 박이영(24)이 속해 있다. 당장 22일 밤에는 킬과 보훔이 6라운드 맞대결을 펼친다. (서울=연합뉴스) 고동욱 이보배 기자 = 극단 단원들을 상습적으로 성추행한 혐의로 구속기소 된 이윤택(66) 전 연희단거리패 예술감독이 1심에서 징역 6년을 선고받았다. ‘미투(me too·나도 당했다) 운동’을 통해 재판에 넘겨진 유명인사 가운데 첫 실형 사례다. 서울중앙지법 형사합의30부(황병헌 부장판사)는 19일 이 전 감독의 유사강간치상 혐의 등 공소사실 중 상당 부분을 유죄로 인정하고 징역 6년을 선고했다. 아울러 80시간의 성폭력프로그램 이수와 10년간의 아동청소년 관련기관 취업제한 등도 명했다. 다만 재범의 위험성이 크다며 검찰이 청구한 보호관찰 명령은 받아들이지 않았다. 재판부는 “피고인은 자신의 절대적 영향력 아래 있는 단원을 지도한다는 명목으로 반복적인 성추행 범죄를 저질렀다”며 “연극을 하겠다는 소중한 꿈을 이루기 위해 피고인의 권력에 복종할 수밖에 없던 피해자들의 처지를 악용해 범행했다”고 밝혔다. 아울러 “단원들이 여러 차례 항의나 문제제기를 해 스스로 과오를 반성할 기회가 있었음에도 하지 않았다”며 “자신의 행위가 연극에 대한 과욕에서 비롯됐다거나, 피해자들이 거부하지 않아 고통을 몰랐다는 등 책임 회피로 일관하고 ‘미투 폭로’로 자신을 악인으로 몰고 간다며 피해자들에게 책임을 전가했다”고 질타했다. 이씨는 연희단거리패 창단자이자 실질적인 운영자로 배우 선정 등 극단 운영에 절대적 권한을 가진 점을 이용해 2010년 7월∼2016년 12월 여성 배우 9명을 25차례에 걸쳐 상습적으로 성추행한 혐의로 기소됐다. 2016년 12월 여성 배우의 신체 부위에 손을 대고 연기 연습을 시켜 우울증 등 상해를 가한 혐의도 받는다. 재판부는 이 가운데 피해자가 법정에서 증언하지 않아 증거가 부족하거나 일반적인 발성 연습에 해당한다고 판단한 일부 범행을 제외하고 총 8명에 대한 18회의 추행 혐의를 유죄로 인정했다. 이렇게 유사한 방식의 추행이 반복된 만큼 상습성도 인정했다. 추행 끝에 배우의 우울증을 발현·악화시켰다는 혐의도 유죄라고 봤다. 재판부는 각 혐의의 유·무죄를 판단하면서 “피해자가 이의제기를 하지 못하고 묵묵히 따랐다고 해서 동의했다고 볼 수 없고, 명백히 동의하지 않은 이상 어떻게 해도 수긍할 수 없는 추행이 명백하다”고 사유를 설명했다. ▲ ‘고막남친’으로 불리는 트로이 시반(Troye Sivan·23)이 정규 2집 ‘블룸'(Bloom)을 발매했다. 남아프리카공화국 출신 호주 싱어송라이터인 시반은 2014년 발표한 미니앨범 ‘티알엑스와이이'(TRXYE), 2015년 발매한 두 번째 미니앨범 ‘와일드'(Wild)가 각각 빌보드 앨범 차트 5위를 기록하며 라이징 스타 반열에 올랐다. 2016년 국내 발매한 정규 1집 ‘블루 네이버후드’는 국내 해외 음반 차트 1위를 기록하기도 했다. 새 앨범은 사랑과 이별에 대한 이야기를 솔직하게 풀어가며 한층 성장한 시반의 모습을 고스란히 보여준다. 타이틀곡 ‘럭키 스트라이크’는 1980년대 레트로 팝 댄스를 현대적으로 재해석했다. 트로이 시반은 “현재 내 삶을 향한 연애편지와도 같다. 행복한 일상을 음악을 통해 표현하고 싶었다”며 “친구들과 즐겁게 작업을 했다. 들어 보면 얼마나 재미있게 작업을 했는지 상상할 수 있을 것”이라고 소감을 전했다.▲ 한국예탁결제원은 19일 서울 사옥에서 금융경제교육 전문강사 양성 연수프로그램 수료식을 열고 수료자 11명에게 ‘금융경제교육 전문강사 인증서’를 수여했다고 밝혔다. (서울=연합뉴스)[로이터 제공] 외관 디자인을 보면 전면에 플래티넘 그레이 색상의 8각형 싱글프레임이 적용됐고 4개의 수평 바(bar)가 처음으로 전조등에 통합됐다. 옵션으로 제공되는 ‘버추얼 익스테리어 미러'(virtual exterior mirror)는 사이드미러 대신 소형 카메라를 이용하는 기능으로, 공기 항력을 감소시킬 뿐만 아니라 디지털 자동차로서의 이미지를 강조한다. 첨단 운전자 보조 시스템으로는 자동으로 에너지를 회수해 경제적인 주행을 하도록 돕는 ‘효율 보조 시스템’이 기본으로 적용됐으며 ‘어댑티브 크루즈 어시스트’는 옵션으로 제공된다. e-트론의 멀티미디어인터페이스(MMI) 시스템에는 아마존 인공지능(AI) 음성인식 서비스인 ‘알렉사’가 탑재됐다. 별도의 애플리케이션을 설치하지 않아도 자동차와 아마존 계정을 연동하기만 하면 알렉사의 인공지능 비서 기능을 이용할 수 있다. e-트론은 브뤼셀 공장에서 생산되며 올해 말 유럽을 시작으로 고객에게 인도될 예정이다. 아우디는 내년에 두 번째 전기차인 e-트론 스포트백을, 2020년에는 순수 전기 콤팩트(소형) 모델을 내놓는 등 다양한 전동화 모델을 선보인다는 계획이다. https://tvn31.com/

우리카지노 (서울=연합뉴스) 지난 2015년 전국을 공포에 떨게 했던 중동호흡기증후군(메르스) 환자가 3년 만에 다시 발생했다. 서울에서 61세 남성이 메르스 확진 판정을 받은 것이다. 이 남성은 지난 8월 중순 쿠웨이트로 출장을 떠났다가 7일 귀국했다. 설사 증상을 치료하기 위해 공항에서 바로 삼성서울병원으로 갔고, 발열, 가래, 폐렴 증상 등을 보여 병원은 메르스 의심환자로 신고했다. 국가지정 격리병상이 있는 서울대병원으로 옮겨져 다음날 메르스 확진을 받았다. 이 남성이 탑승했던 항공기의 승무원, 가까운 좌석의 탑승객, 의료진, 가족, 검역관, 출입국심사관, 택시 기사 등 총 22명이 밀접접촉자로 분류돼 자택에 격리됐다. 이들은 해당 지역 보건소로부터 최대 잠복기 14일 동안 집중관리를 받는다. 양국 외무장관 회담 취소…伊외교부 “시대착오적 영토회복주의”(로마=연합뉴스) 현윤경 특파원 = 오스트리아가 이탈리아의 한결같은 반대에도 불구하고 자국과 국경을 맞댄 이탈리아 남티롤(이탈리아 지명으로는 알토 아디제) 지방에 거주하는 독일어 사용 주민들에게 시민권을 부여하려는 계획을 강행하자, 이탈리아가 강하게 반발하고 있다. 이탈리아 외교부는 17일(현지시간) 성명을 내고 오스트리아 정부의 이런 일방적인 방침에 항의하는 차원에서 양국 외무장관의 정례 회담을 취소한다고 발표했다. 1978년 8월 29일 매일경제에 실린 기사에는 ‘은값 상승으로 중간 상인들만 많은 이익을 취하는 걸 막기 위해 정부가 공매제도를 부활시켰고 은은 g당 92원에서 140원으로 판매 가격이 올랐다’고 쓰여있다. 은 수출량 증가에 은값 상승이 맞물린 것이다. 이때 부평은광은 연간 은 3만5천㎏을 생산해 국내 전체 은 생산량의 50% 이상을 차지했다. 정부가 주요 광산에만 지원하던 갱도 건설 자금이나 탐광 자금 등 각종 수혜도 부평은광에 쏠렸다. 민가 2채만 있을 뿐 황량하기 짝이 없던 광산 주변에도 인부가 몰리는 ‘골드러시’ 현상이 발생했다. 주변 도시에서도 광산에서 일하려는 노동자들이 유입됐다. 광산 노동자들 사무소는 지금의 부평구 간석동·만수동·부평동에 자리 잡았다. 선광장·변전실·사무실·창고·화약고 등 각종 부대 시설 인근에 있던 지역상권도 자연스럽게 발달했다. 부평은광이 최대 생산량을 기록한 1970년대 중반 광산에서 일하는 직원은 약 500명에 달했다. 앞서 이달 7일 테헤란에서 열린 러시아·이란·터키 정상회의에서 에르도안 터키 대통령은 이들립에서 휴전을 시행하자고 제안했으나, 푸틴 러시아 대통령과 하산 로하니 이란 대통령은 대테러전이 우선순위라며 휴전을 거부했다. 차우쇼을루 장관은 터키정부가 여전히 휴전 합의를 도출하고자 노력하고 있다고 강조했다. 그는 이들립에서 대(對)테러전에 기꺼이 협력하겠다고 말해, 러시아·시리아군의 제한적인 군사작전은 용인한다는 입장을 나타냈다. (대전=연합뉴스) 한종구 기자 = 18일 오후 대전 오월드(동물원 등 테마공원) 사육장을 탈출한 퓨마가 끝내 사살되기까지 약 4시간 30분 동안 시민들은 공포와 불안에 떨어야 했다. 공격성이 강한 맹수인 퓨마가 탈출했다는 소식이 전해지자 오월드 인근 보문산으로 저녁 산책을 나섰던 시민들은 재빨리 집으로 돌아와 문단속을 하고 퓨마 포획 소식을 기다렸다. 퇴근길 시민들도 잔뜩 긴장하기는 마찬가지였다. 19일 대전도시공사와 대전소방본부 등에 따르면 중구 사정동 오월드 사육장에서 퓨마 1마리가 탈출했다는 신고가 접수된 것은 전날 오후 5시 15분께다. 오월드 관계자는 119에 “우리 안에 있던 퓨마 1마리가 탈출한 것 같다”고 신고했다. 오월드 측은 오후 4시에서 5시 사이에 퓨마가 사육장을 벗어난 것으로 추정하고 있다. 사육사가 순찰하던 오후 4시께까지는 퓨마가 사육장 안에 있었으나, 오후 5시께 사라졌다는 설명이다. 이날 오전 사육장 청소를 마친 직원이 철문을 잠그지 않은 게 문제였다. 퓨마 사육장은 안에서 철문을 당겨야 열 수 있는 구조인데, 청소를 마친 직원이 문을 제대로 잠그지 않으면서 퓨마가 문을 열고 나온 것으로 오월드 측은 추측하고 있다. 사라진 퓨마는 8살짜리 암컷으로, 몸무게 60㎏에 이름은 ‘뽀롱이’다. 2010년 서울대공원에서 태어났고, 2013년 2월 대전 오월드로 이송해왔다. 오월드 측은 관람객과 보문산 일대 등산객을 긴급 대피시켰고, 신고를 받은 경찰과 소방당국은 퓨마 수색에 나섰다. 같은 시간 대전시는 긴급재난문자를 보내 보문산 인근 주민의 외출 자제를 당부했다. 포획이 늦어지면서 경찰특공대와 119 특수구조단까지 수색에 동참했다. 수색에 투입된 인원만 476명에 이른다. — 11월 26~29일에 열리는 2018 오토모빌리티LA에서 이미 확정 — 유수의 기존 자동차 제조사와 스타트업들이 국제적인 자동차 기술 행사에서 신차, 컨셉트 차량을 공개하고 주요 뉴스를 발표할 예정 히어로즈의 마지막 송고가입금 납부 시기, 장원삼·이택근·이현승 현금트레이드와 일치 육성보다 눈앞 성적에 급급한 구단들, 히어로즈 ‘선수 장사’ 부추겨 우리카지노

블랙 잭 ▲ 현실에서 도피하는 인문사회과학 = 이언 샤피로 지음. 이현휘·정성원 옮김. 미국 예일대 정치학과 교수인 저자가 인문·사회과학의 현실도피적 학문 풍토를 비판적으로 분석한다. 책은 인문학자나 사회과학자들이 인간행동의 동기나 시장의 기능에 대해 비현실적인 전제를 깔고 모델을 설계하기 때문에 현실에서 도망치는 결과를 낳게 된다고 분석한다. 아울러 손쉽게 입수할 수 있는 데이터를 토대로 계량적 연구를 수행하는 데도 원인이 있다고 본다. 해당 데이터가 연구 대상을 대변하지 못하는 경우가 많기 때문이라는 것. 인문·사회과학의 현실도피 성향의 가장 큰 폐해는 도피적 성향이 현실 정치로까지 이어진다는 데 있다고 지적한다. 저자는 정치인들이 명백한 진실을 제멋대로 부인하고 명백한 거짓을 태연히 옹호하며, 자신을 불편하게 만드는 모든 것을 ‘가짜뉴스’로 치부해 버리는 작금의 현실이 바로 이런 현실도피 성향의 정치적 표현이라고 꼬집는다. 인간사랑 펴냄. 613쪽. 3만5천원.[경기도재난안전본부 제공] 소방당국은 반도체 세정에 쓰이는 불산이 공장 내부에 보관돼 있던 사실을 확인하고, 반경 800m 이내에 있는 주민들을 대피시켰다. 불산은 피부에 닿으면 심각한 화상을 입히고 상온에서 기체 상태로 눈과 호흡기에 들어가면 신체 마비나 호흡 부전 등을 일으키는 매우 위험한 산업용 화학물질이다. 한강유역환경청이 현장 주변 대기질을 측정했으나 불산은 검출되지 않았다. 화성시청은 긴급재난문자를 발송, 화재 상황을 주민들에게 알리기도 했다. 소방당국 관계자는 “공장 구조가 스티로폼이 들어있는 샌드위치 패널이 아닌 철골구조에 그라스울 같은 자재로 돼 있어 공장 지붕과 벽면이 녹아내리지 않은 게 천만다행이었다”라며 “건물이 무너지지 않은 덕분에 불길이 주변 건물로 확대되지 않았다”라고 설명했다. 경찰과 소방당국은 정확한 재산피해 규모를 파악하는 동시에 화재 원인 등을 조사하고 있다. 3650리트 창업자 조나단 로스는 “3650리트는 관계 대출자가 된다는 철학 위에서 창업되었다. 우리는 부동산 소유자들에게 자금 그 이상을 제공할 것을 약속한다”면서 “실버펀과의 실버3TG 협업을 통해 우리 양사와 우리 투자자들은 현재의 미국 CRE 시장 상황에서 즉시 자금을 조달하고 시장의 어떠한 잠정적 변동 상황에도 대비할 수 있다”고 말했다. 당초 김정은 북한 국무위원장의 부인 리설주 여사도 김 여사와 함께 궁전을 둘러본 뒤 함께 오찬장인 옥류관으로 향할 것으로 관측됐으나, 궁전 방문에는 동행하지 않았다. 만경대학생소년궁전은 평양에 거주하는 학생들을 위해 운영하는 방과 후 교육·문화 시설로, 북한의 대표적 영재교육기관으로 꼽힌다. 리 여사 역시 예체능 전문 영재학교인 금성중학교를 다니면서 궁전에서 교육을 받은 바 있어 사실상 모교나 다름없는 곳이라고 한다.◇ 4급 ▲ 상하수도 사업소장 서종철 ▲ 총무국장 정승채 ◇ 5급 ▲ 총무과장 남성진 ▲ 기획예산과장 최윤수 (평택=연합뉴스) 송고 Carter는 라이브 부문을 확실하게 파악하는 열정적인 마케터이며, 런던에서는 언론인으로 활약했다. 런던에서 그녀는 행사와 체험 마케팅 부문에 관해 보도했다. 또한, 그녀는 업계에서 쌓은 대행사 측면의 경험도 활용할 예정이다. 그녀는 바로 이러한 독특한 배경 덕분에 매력적인 이야기 각도를 파악하고 구상하며, 매체와 관계를 구축하고, INVNT의 국제적인 마케팅 노력을 관리할 적임자로 선정됐다. 녹색 청년들이 파란을 일으킨 지방선거 꼭 열흘 뒤 김종필 전 총리가 세상을 떠났다. 3김 시대의 종언이자, 시대 교체를 상징하는 부고였다. 이제 3김 시대의 문법으로 세상을 해석할 수 없다. 정치보다 빠른 민심의 변화를 따라가기 위해 정당은 더 스마트해져야 한다. 문재인 대통령은 선거의 높은 지지에 “등골이 서늘해질 정도로 두렵다”고 말했다. 정말 두려워해야 한다. 승리에 안주해 변화를 외면한 채 행동하지 않으면 여당도 심판의 화살을 받을 것이다. 송고 (인천=연합뉴스) 최은지 기자 = 고대가요 ‘구지가’를 가르치며 성희롱했다는 의혹을 받은 국어교사에게 내려진 징계가 무효화됐다. 인천시교육청은 인천 모 사립 고등학교 국어교사 송고 “We observed a statistically significant synergism between different doses of MEN1112/OBT357 and 5-Azacytidine and Decitabine on a number of AML cell lines,” said Monica Binaschi, PhD, Director of the Preclinical and Translational Oncology Department of Menarini Ricerche. “These results seem to confirm the immune-modulatory role of 5-Azacytidine and Decitabine, which may increase the sensitivity of leukemic cells to MEN1112/OBT357. These new findings suggest that pretreatment with these two agents could promote and enhance tumor cell killing activity by MEN1112/OBT357, and provide a strong rationale for evaluating these combinations in clinical trial.” 블랙 잭

우리카지노 (서울=연합뉴스) 이정현 기자 = 안방에서 다양한 장르의 작품을 짧은 시간 한눈에 즐길 수 있는 단막극들이 올가을부터 연말까지 전파를 탄다. 과거에는 KBS 2TV ‘드라마스페셜’뿐만 아니라 MBC TV ‘베스트극장’ 등 단막극을 감상할 수 있는 다양한 창구가 있었지만 한동안 침체했던 게 사실이다. 그러나 최근 CJ ENM과 JTBC 등 비지상파에서도 단막극에 뛰어들면서 라인업이 풍성해졌다. 단막극은 하나의 이야기를 축약해서 볼 수 있어 전개가 빠르고 구성도 집약적이라는 장점이 있다. 신인 작가들의 등용문이자 실험장 기능을 하기도 한다. 그중에서도 꾸준히 단막극을 선보여온 KBS 2TV는 올해도 ‘드라마스페셜’을 통해 10편의 작품을 선보인다. 전소민이 주연하는 ‘나의 흑역사 오답노트’, 김무열·고보결의 ‘잊혀진 계절, 윤박이 출연하는 ‘참치와 돌고래’, 최강희와 고준이 주연을 맡은 ‘너무 한 낮의 연애’, 권혁수와 다솜의 ‘미스 김의 미스터리’, 장희진·임주환의 ‘이토록 오랜 이별’ 등이 라인업에 이름을 올렸다. 장르도 로맨틱코미디와 멜로부터 장르극, 판타지 수사극, 스포츠 드라마, 홈드라마 등 다양하다. 작품들은 이달 14일부터 11월 16일까지 매주 금요일 밤 10시에 방송한다. –지청천 한국광복군 총사령관이 외할아버지이다. ▲ 첫돌이 되기 전에 돌아가셔서 기억이 없는데 어른들 말씀이 늦게 보신 외손자여서 말년에 매우 예뻐하셨다고 한다. 외할아버지는 현역 일본 군 장교 신분으로 망명했기 때문에 잡히면 사형이었다. 가족들이 뒤늦게 수소문해서 만주로 갔다. 외할아버지는 공인으로 존경하지만, 사실은 외할머니가 더 존경스럽다. 농사와 삯바느질로 생계를 이어나갔다. 어머니는 1919년생으로 충칭에서 임시정부 활동을 하셨다. 그래서 과거 아낙들은 여름 소나기가 내리면 고맙기도 하고 죽은 광해가 측은하기도 해 ‘광해우'(光海雨)라는 노래를 불렸다. ‘칠월이라 초하룻날은, 임금대왕 관하신 날이여, 가물당도 비오람서라. 이여∼ 이여∼’ 양진건 제주대 스토리텔링 연구개발센터 교수는 “이 민요에서 ‘임금대왕’은 제주에 유배 온 유일한 왕 광해이며 ‘칠월이라 초하룻날’, ‘관하신 날’은 그가 그날 붕어했다는 의미”라고 말했다. ‘가물당’은 ‘가물었다가도’라는 의미의 제주어이며 ‘비오람서라’는 ‘비가 오더라’라는 뜻이다. 양 교수는 “이 민요는 가뭄이 들어 말라 있는 대지를 광해우가 촉촉이 젖게 해 준다는 의미를 담고 있다”며 “광해에 대한 동정심과 동시에 은덕을 표현하고 있다”고 말했다. 음력 7월 1일이 있는 7월 말∼8월 중순 실제로 제주에 비가 내릴까. 조사 결과 이 시기 대기 순환 등의 이유로 소나기가 일시적으로 내리는 날이 많았다. 2014년 음력 7월 1일(양력 7월 27일) 전후 총 나흘간 1㎜의 비가 이어졌다. 2015년에는 음력 7월 1일 이틀 후인 양력 8월 16일 74.6㎜의 많은 비가 내렸다. 역시 음력 7월1일이었던 2016년(양력 8월 3일)과 지난해(양력 8월 22일)에도 강수량을 기록했다. 오봉학 제주지방기상청 예보관은 “7월 말에서 8월 중순까지는 고온다습한 북태평양고기압의 영향을 받는 기간”이라면서 “이 고기압대의 가장자리에 들게 되고 찬 공기가 유입되면 그 시기 대기 순환으로 소나기성 비가 내릴 가능성이 크다”고 말했다. 형법 제307조는 공연히 사실이나 허위 사실을 적시해 명예를 훼손할 경우 징역이나 벌금형 등의 처분을 받을 수 있도록 규정하고 있다. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(정보통신망법)도 제44조7 2항에서 사람을 비방할 목적으로 공공연하게 사실이나 거짓의 사실을 드러내 타인의 명예를 훼손하는 내용의 정보를 유통하는 것을 금지하고 있다. 그러나 법조계에는 두 사람의 친밀한 모습이 담긴 사진을 공개한 행위를 명예훼손으로 보기 어렵다는 의견이 많다. 정부의 개인정보 보호 심의ㆍ의결기관인 개인정보보호위원회 위원을 지낸 구태언 변호사는 “두 사람이 사귀었던 게 사실이라면 명예훼손으로 보기 어렵다”고 말했다. 구 변호사는 “누드 사진이 아닌 인물 사진이고, 두 사람이 개인적인 만남을 갖지 않고는 이런 사진을 찍기가 어렵다는 것을 입증하는 게 사진 공개 목적이라면 법을 위반했다고 하기 힘들다”면서 “역사가 그 자체로 알려지고 공유되는 것은 범죄 행위가 아니기 때문”이라고 설명했다. 다만 “두 사람이 사귀었다는 게 허위라면 타인의 명예를 훼손한 것으로 처벌 가능성이 있다”고 덧붙였다. 현직 부장판사도 “현재까지 공개된 내용으로만 보면 명예훼손으로 이주연씨를 형사처분 하기는 어려워 보인다”고 말했다. 그렇다고 이씨가 법적 책임에서 자유로운 것은 아닌 것으로 보인다. 우선 이씨가 류씨의 초상권을 침해한 것은 명백한 사실이라는 게 전문가들의 판단이다.12일 달러당 72.87루피 ‘역대 최저’…급등세 증시, 폭락 전환다른 경제 지표 아직 안정적…정부, 외환보유액 확대 방안 검토 송고동반성장위·포스코건설·서울보증보험과 체결(서울=연합뉴스) 구정모 기자 = 신한은행은 동반성장위원회, 포스코건설, 서울보증보험과 포스코건설 중소 협력기업 금융지원을 위한 상생협력 업무협약을 체결했다고 19일 밝혔다. 이번 협약에 따라 포스코건설은 수급계약을 체결한 후 계약이행에 필요한 자금이 부족한 협력기업을 신한은행에 추천하고, 신한은행은 계약금액의 일정 범위에서 운전자금 대출을 지원한다. 신한은행은 이를 위한 전용 대출상품을 개발해 다음달 선보일 예정이다. 서울보증보험은 추천 기업이 별도 담보 없이 안정적으로 대출을 받을 수 있도록 보증서를 제공하고, 동반성장위원회는 대기업과 중소 협력업체간 동반성장 문화가 확산할 수 있도록 협력한다. 위성호 신한은행장은 “이번 협약은 대기업과 협력기업의 동반성장을 지원하는 새로운 형태의 상생협력 모델”이라며 “신한은행은 동반성장위원회, 포스코건설, 서울보증보험과 함께 만들어 갈 협업 플랫폼이 중소기업의 혁신성장과 일자리 창출에 기여하는 모범사례가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다 트럼프카지노.

어린이날 낀 5월 4∼7일 석장리 박

어린이날 낀 5월 4∼7일 석장리 박물관 일원…국내 첫 전시 구석기 유물 복원·석기 만들기 등 체험 프로그램 다채 北, 대북전단·언론비방 중단 요구…南, 통제못한다 반박정부, 천안함·연평도 문제 北책임 거론… 송고 (방콕=연합뉴스) 김상훈 특파원 = 로힝야족 집단학살 책임자로 지목된 민 아웅 흘라잉 미얀마군 최고사령관이 페이스북에 이어 러시아 사회관계망서비스(SNS)에서도 퇴출당했다. 18일 미얀마 언론에 따르면 러시아 최대 SNS인 브콘탁테'(VKontakte)는 최근 ‘선임 장군 민 아웅 흘라잉'(Senior General Min Aung Hlaing) 명의로 개설됐던 계정을 폐쇄했다. 현재 이 계정을 클릭하면 ‘VK 서비스 조건을 지키지 않아 폐쇄했다’는 메시지가 뜬다. 문민정부 지도자인 아웅산 수치와 함께 미얀마 국정을 양분해온 민 아웅 흘라잉 최고사령관은 그동안 페이스북 계정을 통해 자신의 활동 상황을 알리고 주요 현안에 대한 의견도 발표했다. (서울=연합뉴스) 박초롱 기자 = 서울시가 19일 2022년까지 컵·빨대·비닐봉지 등 일회용 플라스틱 사용량을 50% 감축하는 것을 목표로 ‘플라스틱 프리(free)’ 도시를 선언했다. 국내에서는 서울의 움직임이 가장 빠르지만 전 세계 흐름을 놓고 보면 늦은 감이 없지 않다. 세계 각국은 이미 강력한 규제를 도입해 플라스틱 사용 억제에 나섰다. 일회용 플라스틱 사용을 자제해야 한다는 움직임은 지난 4월 재활용품 대란이 발생하면서 힘을 얻었다. 중국이 올해 1월 폐자원 수입을 전면 중단하자 폐비닐·스티로폼 수거가 되지 않아 재활용 쓰레기가 산더미처럼 쌓였고, 플라스틱 남용이 지나치다는 경각심이 높아졌다. 우리나라의 플라스틱 사용량은 세계 최고 수준이라는 사실도 ‘재활용 대란’을 계기로 알려졌다. 유럽플라스틱제조자협회 보고서에 따르면 우리나라 국민 1인당 연간 플라스틱 소비량은 2015년 기준 132.7㎏으로 미국(93.8㎏), 일본(65.8㎏), 프랑스(65.9kg), 중국(57.9㎏)과 비교해 월등히 많다. 국내 일회용 컵 사용량은 연간 257억 개, 일회용 빨대 사용량은 100억 개다. 비닐봉지는 211억 개, 세탁비닐은 4억 장을 쓴다. 이렇게 쓴 플라스틱은 분해되는 데 500년이 걸린다. 北, 먼저 제의…이산상봉-군사훈련 집중 협의(서울=연합뉴스) 차대운 홍지인 기자 = 남북이 송고 니혼게이자이신문은 “문 대통령은 유엔총회 참석차 뉴욕을 방문하는 길에 트럼프 대통령과 회담할 예정”이라며 “문 대통령은 김 위원장과의 이번 회담에서 (비핵화) 양보를 끌어내, 트럼프 대통령과 김 위원장과의 2차 정상회담 개최 문제를 이야기할 것으로 보인다”고 전망했다. 지지통신은 “김 위원장이 ‘한반도를 핵무기도 핵위협도 없는 평화의 땅으로 만들기 위해 적극 노력해나가기로 합의했다’고 핵폐기를 시사했다”면서 “그러나 지난 4월 첫 회담처럼 고양된 느낌은 없고, 두 정상은 때때로 엄중한 표정을 보여 비핵화 실현을 향한 길의 어려움을 보여줬다”고 지적했다. 요미우리신문은 “김 위원장이 육성으로 비핵화를 언급한 것은 처음”이라며 “문 대통령은 이번 회담을 통해 비핵화 협상이 정체되고 있는 북미 간 대화 재개에 탄력을 붙이려 하고 있다”고 평가했다. 송고(서울=연합뉴스) 홍지인 기자 = 간편결제 업체 카카오페이는 월간 결제 금액이 지난 8월 기준 1조8천억원을 돌파했다고 19일 밝혔다. 카카오페이는 “전월 대비 일평균 거래액이 크게 상승하고 있어 9월에는 월간 거래액이 2조원을 돌파할 것”이라고 전망했다. 지난달 개시한 ‘카카오페이 QR결제’는 서비스를 신청한 점포가 10만 곳을 넘었다. QR결제 가맹점을 지역별로 보면 홍대·망원·상수·합정 등 젊은 소비층의 왕래가 활발한 서울 마포구가 사용자 수와 결제량, 총 거래액 모두 전국에서 가장 많았다고 카카오페이는 전했다. 업종별로는 식·음료 분야가 33%로 가장 많았고, 의류·잡화 및 약국 등 재화 판매 분야 23%, 서비스 14%, 교육·강연 분야 6% 등 순이었다. 결제 금액은 1만원 미만이 전체의 61%를 차지했다. 류영준 대표는 “사용자들을 위한 다양한 혜택과 프로모션을 지속적으로 고민해 우리나라에서 바코드·QR코드 방식의 모바일 간편결제 시스템이 보편적인 결제 수단으로 확대될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다. 현재 상태로 1천만 달러의 보너스에 가장 가까운 선수는 단연 페덱스컵 랭킹 1위인 브라이슨 디섐보(미국)다. PGA 투어에 따르면 그는 이 대회에서 공동 29위까지 내려가더라도 산술적으로 페덱스컵 1위를 지킬 확률이 남아 있다. 현재 2위 저스틴 로즈(잉글랜드), 3위 토니 피나우, 4위 더스틴 존슨(이상 미국)은 투어 챔피언십에서 우승하면 자력으로 페덱스컵 역전 1위 등극이 가능하다. 지난해 페덱스컵을 제패한 저스틴 토머스(미국)도 현재는 5위지만, 우승하면 자력으로 2년 연속 페덱스컵 선두에 오를 수 있다. 이스라엘 국영 방산업체 라파엘이 개발한 지뢰제거 장비 ‘카펫(Carpet)’도 있다. 카펫은 드론이 아닌 철갑을 두른 전차에서 기화폭탄을 발사해 지뢰를 제거하는 것이 다른 점이다. 만약, 육군과 ADD가 개발을 서두른다면 우리나라는 드론체계를 이용해 지뢰를 제거하는 몇 안 되는 나라가 될 것으로 보인다.

https://ymb23.com/ ICC는 로힝야족에 대한 미얀마 측의 살인과 성폭력, 강제 추방, 파괴, 약탈 등등의 혐의와 관련해 18일(현지시간) 예비조사에 착수했다고 AFP통신이 보도했다. 예비조사 결과에 따라 공식 수사로 이어지고 당사자에 대한 기소도 가능하다. 파투 벤수다 검사는 성명을 통해 “다음 절차를 진행해 전면적인 예비조사를 실행하기로 했다”며 미얀마 군부의 탄압과 관련해 전면 수사를 할 충분한 증거가 있는지 살필 것이라고 밝혔다. 이번 예비조사는 ICC가 미얀마에 대해 사법 권할권이 있다고 결정한 지 2주 만에 시작됐다. 당시 ICC는 비록 미얀마가 회원국은 아니지만, 관련국인 이웃 방글라데시가 회원국이므로 관할권을 행사할 수 있다고 밝혔으며, 미얀마 정부는 “절차상 흠결이 있고 법률적 가치도 모호하다”며 강력하게 반발했다. ICC의 예비조사 착수 직전에는 유엔 진상조사단이 미얀마 군부의 잔혹함과 민간인 생명 경시는 가늠조차 어려울 정도라고 강도 높게 비판했다. 유엔 조사단은 이어 군부는 정치에서 떠나야 하고 고위 장성들은 집단학살 혐의로 처벌을 받아야 한다고 주장했다. 조사단은 이날 유엔 인권이사회에 440여 쪽에 이르는 최종 보고서를 해출했다. 조사단은 앞서 미얀마군의 민 아웅 흘라잉 총사령관 등 장성 6명을 국제법에 따라 중범죄 혐의로 법정에 세워야 한다는 보고서를 공개한 바 있다. 그러나 미얀마 정부 측은 군의 소탕 작전이 국경 지역 로힝야 반군의 위협을 제거하기 위한 것이었다며 이번 보고서에 대해 “일방적이고 흠이 있다”고 비난했다. 잠시나마 그 해안은 나만의 해안이 된다. 텐트를 펴면 그것이 내 집이요. 눈이 닿는 곳까지 나만의 정원인 셈이다. 오토캠핑으로 시작된 캠핑 붐은 이제 다양한 형태의 캠핑으로 변모하고 있다. 자동차를 이용하게 되면서 넓은 의미에서 ‘오토캠핑’이 가능하게 됐고 예전에 이고 지고 먼지 폴폴 나는 직행버스에 배낭을 싣고 다니던 불편함에서 벗어날 수 있었다. 선풍적인 인기를 끌던 오토캠핑도 이제 다른 형태로 바뀌었다. 다시금 그 백팩을 매기 시작했다. 예전처럼 어렵게 다니던 모습의 캠핑이 유행하기 시작한 지도 몇 년이 지났다. 낚시 등에 관심을 둔 이들은 카약을 이용한 카약캠핑에 빠지기도 했고, 경제력이 되는 사람들은 진정한 의미의 오토캠핑에 빠져들었다. 카라반이나 캠핑카를 구매하는 사람도 늘었다. (광주=연합뉴스) 전성옥 논설주간 = “흔히 ‘북한미술은 선전이 목적이어서 예술성이 없다’고 말합니다. 북한을 바라보는 외부세계의 편견일 따름입니다. 이런 고정관념에서 벗어나야 북한미술의 독창적인 예술성이 보입니다.” ‘2018 광주비엔날레'(9월 7일~11월 11일)에서 ‘북한미술 : 사실주의의 패러독스’ 전(展)을 기획한 문범강(63) 미국 조지타운대 교수는 특유의 기법을 탐구하고 발전시켜 온 북한미술이 ‘사회주의 사실주의’ 예술 사조에서 독보적인 위상에 올라 있다고 평한다. 문 교수는 ‘조선화는 한국화를 일컫는 북한말’이라는 국어사전의 정의부터 틀렸다고 말한다. 표현기법 면에서 한국화는 조선화가 될 수 없으며, 조선화는 결코 한국화가 아니라고 강조한다. 그는 “수묵채색화인 조선화는 동양화의 틀을 깨고 나와 섬세한 묘사와 다양한 표현법으로 독창적인 미학을 성취했다”면서 “입체감, 특히 인물화의 표정에 나타난 3D 효과는 조선화만의 특징이며 조선화가 이룩한 독보적 경지”라고 평가한다. (하남=연합뉴스) 이우성 기자 = 경기도 하남시는 감일택지개발지구 내 불법 개 사육장에서 보호해온 개 200여 마리에 대한 입양 및 기증을 마쳤다고 19일 밝혔다. CRRC 소개 CRRC는 “존경받는 국제 기업 건설”을 목표로 세계 최대의 철도운송장비 회사이며, 2017년에는 연 매출 315억3천800만 달러를 달성했다. CRRC는 전 세계 26개 국가와 지역에 83개 지사, 13개 해외 연구개발센터, 그리고 미국, 인도, 말레이시아, 남아프리카 등지에 현지 생산 기지를 두고 6대륙 104개 국가 및 지역에 제품을 공급한다. 베리만이 21개월 동안 잡은 짐승이 얼마나 되는지는 정확히 알 수 없다. 그가 본국에 보낸 조류만 해도 380종이었다고 하니 전체 규모를 짐작할 만하다. 표범·곰·스라소니·멧돼지·영양·날다람쥐 등 포유류를 비롯해 난쟁이부엉이·후투티·왜가리·딱새·멧새 등 조류, 파충류, 어류, 갑각류, 조개류 등 종류를 가리지 않았다. 그는 박제와 표본 등 모든 동물 수집품을 스웨덴 자연사박물관에 기증했다. 이번에 전달된 사과는 고양시와 경기 사회복지공동모금회의 협조를 얻어 덕양·대화·일산·행신 등 고양 시내 송고(고양=연합뉴스) 노승혁 기자 = CJ케이밸리가 추석을 맞아 전날 경기도 고양시 사회복지관 12곳에 1천만원 상당의 ‘사랑의 사과’ 250박스를 전달했다고 19일 밝혔다. “중국 승인 받은 주교, 교황이 최종 임명하는 방식 될 것”대만 정부 “합의 이뤄져도 우리와 단교 않는다는 확약 받아” 화물선부두에 정박한 배들을 따라가면 호리병처럼 옴팍하게 만곡진 항인 강구안이 나오는데 이곳의 뒷쪽 언덕은 유명한 벽화마을 동피랑이다. 이밖에 거북선 있는 문화마당과 왁자지껄한 분위기로 활기가 넘치는 중앙전통시장도 빼놓을 수 없다. 천혜의 자연환경에 둘러싸여 어린 시절부터 예술적 감수성을 키워온 덕분에 전 화백은 화가로서 천부적인 재능은 탁월했지만, 환갑이 넘도록 명성을 얻지 못하고 그저 그런 지방 화가 취급을 받았다. 평생을 통영에 머물며 서울 중심의 중앙화단과 교류가 없었던 탓이다. 젊은 시절엔 애써 그렸던 캔버스의 그림을 지우고 다시 사용할 정도로 경제적으로 어려웠다. 그런 그가 한국 화단의 중심에 선 시기는 나이 60대 중반이 넘어서였다. ‘계간 미술’이란 미술 전문 계간지가 백남준, 오지호와 함께 알려지지 않은 작가로 전 화백을 재조명한 것이다. 이제는 명실공히 한국 추상회화의 개척자로 인정받아 고향에 그를 기념하는 ‘전혁림미술관’도 세워졌다. 미륵도 용화사 가는 길목에 있는 이 미술관은 전 화백이 1975년부터 30년 가까이 생활한 집을 헐고 2003년 신축한 곳이다. 미술관은 건물 자체가 전 화백의 작품이나 마찬가지다. 통영 바다를 상징하는 등대와 사찰의 탑을 접목했으며 세라믹 타일 7천500장에 그의 작품을 담아 외벽을 장식해 화사하고 미려하다. 특히 3층 외벽은 1998년 작품인 ‘창’으로 가로 10m, 세로 3m를 장식했다. https://ymb23.com/

https://gla69.com/ 급여 수준 놓고 광주시와 시각차 커…광주시 “아직 검토 중”현대차 “노사민정 합의 안 되면 현실적으로 투자 어려움 예상”고성하이화력발전소 사업 중 800여억원 관내 업체에 발주’2020년 경남고성세계엑스포’ 개최 공식화 (서울=연합뉴스) 문정식 기자 = 오는 2020년까지 미국에서 경기침체가 발생할 확률이 36% 수준이라는 전망이 나왔다. 17일 블룸버그 통신에 따르면 골드만삭스의 이코노미스트들은 지난 40년간의 데이터를 분석한 결과 향후 3년 안에 경기침체가 찾아올 확률이 36%로 추산됐다고 밝혔다. 이는 역사적 평균을 밑도는 것이다. 골드만삭스는 보고서에서 “향후 몇 년간 미국에 경기침체가 닥칠 가능성에 대한 투자자들의 관심이 커지고 있다”면서 “우리의 모델은 더욱 양호한 전망을 그려내고 있다”고 밝혔다. 북한은 이번에 금강산 관광 재개, 개성공단 재가동 등 경협에 한층 강한 의지를 보일 것으로 예상된다. 하지만 우리 정부가 미국과 유엔이 주도하는 국제사회의 대북제재를 위반하면서 경협에 나서기는 어렵다. 북한의 비핵화와 국제사회의 대북제재, 남북 경협이 맞물려 있기 때문이다. 이번 정상회담의 키워드는 ‘비핵화 진전’과 ‘남북관계 개선’이다. 한반도 ‘운전자’ ‘촉진자’를 자임해온 문 대통령의 방북에 거는 기대가 크다. 송고특수치료 전문대학원 폐지 놓고 갈등…회의실 진입 과정서 몸싸움 (서울=연합뉴스) 김기훈 기자 = 송고특수치료 전문대학원 폐지 놓고 갈등…회의실 진입 과정서 몸싸움 (서울=연합뉴스) 김기훈 기자 = 송고 미래 전장을 지배할 신무기로 꼽히는 레일건은 미국, 중국, 러시아, 일본을 비롯해 우리나라도 개발에 뛰어들었다. 포탄이 음속의 7배 속도로 포신을 빠져나가 목표물을 타격하기 때문에 ‘슈퍼대포’로 불린다. 1초당 2천m 이상의 포구 속도로 탄체를 가속할 수 있다. 고폭약을 넣지 않고 거의 쇳덩어리 수준의 탄환을 사용하는데 탄체 속도가 워낙 빨라 고폭약 이상의 파괴력을 발휘한다. 총알보다 빠르며 항공기, 미사일, 전차 등 거의 모든 목표물에 대응할 수 있는 무기로 평가받는다. 송고”김위원장 제안하고 문대통령 수용…김정숙 여사 동행, 리설주 여사 미정””文대통령, 우리땅 통해 백두산 가고 싶다고 해…수행원 함께 이동” ‘올드 보이’의 경륜이 장점이려면 ‘선당후사'(先黨後私)가 이행돼야 한다. 86세대 정치인들이 이번에 선택받지 못한 데는 차기를 겨냥한 ‘자기 정치’에 대한 우려도 작용했다고 한다. 정치적 야망이 내재한 젊음이 오히려 발목을 잡았다. ‘올드 보이’에겐 욕망이 없는지는 두고 볼 일이다. 정치인의 개인적 야망 자체는 탓할 일이 아니지만, 당을 바로 세우는 공적 책무보다 이를 앞세운다면 그들을 선택한 당원을 배신하는 일이다.(고성=연합뉴스) 이종건 기자 = 폐기물처리시설 소실로 쓰레기 처리에 애를 먹는 강원 고성군이 시설복구비를 정부로부터 지원받게 돼 시설복구에 탄력이 예상된다. 베리만은 ‘한국의 야생동물지’에 한국인에 대한 호감을 간간이 내비치고 있고 후손들도 그가 한국에 애정이 많았다고 증언하고 있다. 하지만 그의 글을 자세히 뜯어보면 한국을 보는 제국주의 시대 서양인의 전형적인 인식을 드러내고 있다. 다음 대목이 대표적이다. (SEOUL, South Korea, Sept. 19, 2018 PRNewswire=연합뉴스) IELTS, the world’s most popular English test for higher education and migration can now be taken on a computer from 3 October 2018 onwards. (베이징=연합뉴스) 김진방 특파원 = “비자를 받으려고 미국대사관 영사부 사무실에 들어서는 데 밖에서 대포 소리 같은 ‘쾅’하는 소리가 났고, 사람들이 혼비백산해 모두 밖으로 뛰쳐나갔습니다.” 26일 중국 베이징(北京) 차오양(朝陽) 구 주중 미국대사관 인근에서 발생한 폭발사고 현장에서 만난 목격자 리모 씨는 당시 상황을 생생하게 묘사했다. 사고 발생 1시간여가 지난 오후 2시(현지시간)께 뒤 도착한 현장에는 아직도 폭발 흔적이 그대로 남아 있었다. 사고현장은 미국대사관 외벽에서 바로 1m 떨어진 곳으로, 중국 공안이 1차 사고수습을 한 뒤였음에도 폭발 잔해로 추정되는 유리 파편과 휴지 조각들이 외벽 안쪽에 널려 있었다.2016년 5월부터 2년간 업무 종합감사서 부적정 업무 83건 적발…기관경고 요구(제주=연합뉴스) 전지혜 기자 = 제주시가 원칙을 어긴 인사를 하고, 성과상여금과 수당 지급도 부적정하게 한 사실이 감사 결과 드러났다. 그러나 탈북민들의 말을 종합하면 이날 문 대통령 환영 인파가 손에 든 꽃은 김일성화나 김정일화가 아니다. 한 탈북민은 “북한의 행사용 조화(造花)는 특정한 꽃을 형상화한 것이 아니다”라고 전했다. 이 탈북민은 “간혹 철쭉이나 진달래 모양으로 행사용 조화를 만드는 일이 있긴 하지만, 김일성화나 김정일화를 본뜨는 경우는 없다”고 덧붙였다. 또다른 탈북민도 조화를 든 평양 시민들의 사진을 보고는 “김정일화가 아니다”라며 “김일성화나 김정일화는 생화로만 사용하는 게 일반적”이라고 말했다. https://gla69.com/

주사위 “기본권 침해 위헌” 판결에 “기본권 제한 예외조항 발동” 맞서(밴쿠버=연합뉴스) 조재용 통신원= 캐나다 온타리오주 정부의 토론토 시의원 감축 법안에 대해 법원이 기본권 침해라는 위헌 결정을 내리자 정부 측이 기본권 제한 입법을 허용한 헌법 상 ‘예외조항’을 발동, 판결을 무효화하겠다고 맞서 파장이 일고 있다. 더그 포드 온타리오주 총리는 10일(현지시간) 주 의회가 지난달 통과시킨 토론토 시의원 정수 감축법이 출마자들의 자유를 침해한 위헌이라고 결정한 고등법원에 맞서 이를 제한할 수 있는 예외조항을 동원, 의원 감축을 강행하겠다고 밝혔다. 주 고등법원은 이날 시의원 감축법이 다음 달로 다가온 선거 과정 도중에 제정돼 출마자들의 표현 자유를 침해하고, 의원 정수가 절반 가까이 줄어들면서 선거구 당 유권자 수가 크게 늘어 주민 대표성과 유권자 권리를 침해했다고 판결했다. 에드워드 벨로바바 판사는 “선거 과정 도중에 선거구를 변경하고 선거의 공정성을 전반적으로 해치는 입법 조치는 우리 민주주의의 핵심 원칙에 정면으로 반한다”고 밝혔다. 앞서 온타리오주의 보수정당인 진보적보수당(PC)이 장악하고 있는 주 의회는 지난달 14일 주 정부가 발의한 토론토 시의원 감축법을 야당의 반대 속에 통과시켜 47명인 시의원 정수를 25명으로 줄이고 이에 맞춰 선거구도 축소 조정했다. 이에 대해 야당과 시의회 등 반대 인사들은 법원에 위헌 소송을 제기하며 맞섰다. 주 정부의 전격적인 시의원 감축으로 시작된 파문은 이날 판결이 법조계 일반의 예상을 깨는 이례적인 내용인 데다 주총리가 헌법상 예외조항 발동을 선언, 판결을 정면 부정하고 나서면서 더욱 증폭되는 양상이다. 포드 주총리는 판결 직후 회견을 하고 “판결 결과를 받아들일 수 없다”며 “우리도 대응 조치를 하겠다”고 말했다. 그는 오는 12일 주의회를 재소집해 ‘나은지방정부법’으로 명명된 의원감축법안을 재상정, 처리할 예정이라고 밝혔다. 포드 주총리는 토론토 시의회가 주요 시정 현안을 제대로 처리하지 못하는 비효율과 불능 상태에 빠져 있다며 의원 정수를 감축해 이를 해소하고 차기 의회 임기 4년 동안 2천500만 캐나다달러(약 214억원)의 혈세를 절약하겠다고 다짐했다. 그는 의원 감축에 반대하는 사람들은 기득권 집단과 납세자들의 등에 올라타 무임승차를 원하는 좌파 인사들이라며 “그들은 자기들의 일자리만 걱정하고 있다”고 비난했다. 반면 시 당국과 현역 의원들은 물론, 교육 당국이나 일반 시민 중에도 의원 감축을 반대하는 여론이 만만치 않은 것으로 알려졌다. 포드 주총리가 주장한 예외조항은 헌법상 기본권 규정에 해당하는 권리·자유 헌장에 명시된 기본권 보장의 예외 조치로 연방 정부나 주 정부가 헌장의 일부 규정을 제한할 수 있는 입법 조처를 할 수 있도록 하고 있다. 이를 통해 정부는 표현 및 집회 자유, 부당한 압수수색 금지 등 헌법상 일부 기본권을 제한할 수 있다. 그러나 이 입법 조치의 발효 기간을 5년으로 한정하는 일몰 규정을 병행토록 해 선거나 정부 교체의 가능성도 고려하고 있다. 지난 1982년 헌장 제정 당시 격론 끝에 합의된 정치적 타협의 산물로 정부 측에 강력한 정치적 장치로 평가된다. 지금까지 모두 15차례 발동됐으며 대부분 퀘벡 주 정부에 집중된 것으로 파악된다. (세종=연합뉴스) 이재림 기자 = 세종시는 스마트시티 국가산업단지 조성사업을 위한 토지거래계약 허가구역으로 연서면 와촌리·신대리·국촌리·부동리 일원 송고 트럼프 대통령은 이날 9월 평양공동선언이 나온 지 1시간 만에 트위터를 통해 “북한 김정은 국무위원장이 핵사찰(Nuclear inspections)을 허용하는데 합의했다”고 밝혔다. 홍익표 수석대변인도 통화에서 “군사적 긴장 완화 부분은 사실상의 남북 간 종전합의”라며 “비핵화와 관련해 다음 북미회담을 할 수 있는 모멘텀을 만들었다는데 큰 의미가 있다”고 평가했다. SNS를 통한 민주당 의원들의 ‘환영’도 이어졌다. 추미애 의원은 “평양선언, 기대 이상이다. 문 대통령은 전 세계가 주목하는 수석 협상가로서 합의를 잘 이끄셨다”며 “김 위원장이 핵 폐기를 최초로 언급하고 미사일 발사대를 영구적으로 폐기하겠다는 결단은 비핵화의 큰 진전”이라고 페이스북 글을 올렸다. 조정식 의원은 페이스북에 “남북 간 도로와 철도 연결은 새로운 한반도 신경제지도의 시작점이 될 것”이라며 “한반도의 봄이 뜨거웠던 여름을 거쳐 풍성한 결실로 이어지고 있어 다행이고 행복한 시절”이라고 썼다. 파주시 장단면, 콩 재배 최적 조건 갖춰…1997년부터 축제 ‘인삼 하면 고려인삼’ 고려인삼 맥 잇는 대한민국 대표인삼(파주=연합뉴스) 노승혁 기자 = 경기도 파주시 장단지역은 예부터 흰콩, 흰 인삼, 흰쌀이 맛있기로 명성이 높았다. 장단콩은 파주시 장단면의 지명을 따 이름이 붙여졌다. 고려 시대부터 임금에게 진상됐던 ‘장단 삼백’ 중 하나다. 이후 난징과 상하이(上海) 등지로의 도양폭격 거점은 제주도로 옮겨졌다. 폭격기들이 제주에서 이착륙하며 공습을 이어갔다. 제주로부터의 난징 공습은 36회 이루어졌다. 600기의 폭격기가 총 300t의 폭탄을 투하한 것으로 조사됐다. 그해 11월 일본군이 상하이 부근을 점령해 그곳에 비행장을 마련하자 해군 항공대의 본거지는 상하이가 됐다. 3차 확장공사는 1941년 태평양전쟁이 시작되기 직전부터 전쟁이 끝나는 1945년까지 계속됐다. 추가로 220만㎡의 토지를 확보해 오무라 항공기지와 같은 규모인 총 268만6천800㎡로 확장했다. 알뜨르비행장의 용도는 중국 폭격용에서 미국의 반격으로 패망하기 직전까지 본토를 사수하기 위한 마지막 결전장으로 바뀌었다. 작고한 향토사학자 박용후는 1990년 “태평양전쟁에서 미군 함대 공격에 1인승 폭격기 ‘가미카제호'(神風號)를 투입했다”고 서술했다. 가미카제는 항공기를 몰고 가 들이받는 자폭 특공대를 말한다. ◇ 일본 ‘본토 결전’용 비행장 건설 같은 시기에 일본 육군은 제주시 지역에 소위 ‘제주 비행장’을 건설하는데 매달렸다. 그때만 해도 일본군에는 공군이 따로 편성되지 않아서 육군과 해군이 각각 경쟁적으로 항공부대를 운영했다. 육군이 처음 건설한 비행장, 다시 말해 제주에 두 번째로 건설된 비행장은 정뜨르비행장이다. 활주로는 1천800m×300m와 1천500m×200m 등 2개였다. 1942년 1월 설치된 것으로 알려진 이 비행장은 현재 제주국제공항으로 발전했다. 1945년 초에는 제주시 조천읍 신촌리에 세 번째 비행장인 속칭 진드르비행장 건설이 시작됐다. 제주 동비행장으로 명명된 이 비행장의 준공 시기는 파악되지 않지만 같은 해 4월 중순에 제2활주로 공사를 했다. 진드르비행장은 제주 동비행장으로, 정뜨르비행장은 제주 서비행장으로 각각 명칭이 변경됐다. 주사위

주사위 3차 관세공격…수입품 2천억 달러어치에 10% 관세 부과할듯 (워싱턴=연합뉴스) 강영두 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 중국산 제품에 대한 추가 관세 부과를 발표한다. 트럼프 대통령은 백악관에서 기자들과 만나, 이날 증권시장이 폐장한 이후 중국에 대한 관세 부과 결정을 발표할 것이라고 말했다고 로이터통신 등 외신이 보도했다. 트럼프 행정부 들어 중국에 대한 3차 관세 공격인 이번 조치는 중국산 수입품 중 2천억 달러(약 224조 원)어치를 대상으로 한다. 관세율은 애초 알려진 25%보다는 낮은 10%인 것으로 알려졌다. 미국과 중국은 지난 7, 8월 2차례에 걸쳐 340억 달러와 160억 달러어치의 제품에 대한 관세 공격을 주고받았다. 앞서 중국 정부는 만약 미국이 3차 관세 공격을 가하면 보복 조치를 하겠다고 경고했다.각료 중 최연장자 콜롱, 16년간 시장 지낸 리옹서 다시 출마 계획콜롱에게 크게 의존해오던 마크롱에게는 타격 될 듯 ◇ 과거 평화협상 ‘난항 연속’…2년전부터 분위기 변화 조짐 미국은 9·11 테러 후 오사마 빈 라덴과 알카에다 조직을 테러 배후로 지목했다. 이어 아프간 탈레반 정권에 빈 라덴을 내놓으라고 했다. 하지만 탈레반은 이를 거부했고 미국은 2001년 10월부터 대규모 공습을 단행했다. 5년간 유지했던 정권을 내놓게 된 탈레반은 이후 아프간 곳곳에서 정부군 및 나토군을 공격하며 테러를 벌여왔다. 그러다가 하미드 카르자이 아프간 대통령이 2009년 재선에 성공하면서 평화협상 구상에 대한 운을 띄웠다. 계속된 전쟁 속에서도 어느 한쪽이 분명한 승리를 거두지 못하는 상황이 이어지자 탈레반과 협상을 해야 하겠다고 나선 것이다. 하지만 이후 과정은 순탄치 않았다. 아프간 정부는 “정부와 탈레반이 협상 주체가 돼야 한다”고 주장했고, 탈레반은 “미국 꼭두각시인 아프간 정부와 머리를 맞댈 수 없다”고 맞서면서 협상은 난항을 겪었다. 미국-탈레반 간 포로-죄수 맞교환, 아프간 문제 논의를 위한 카타르 정치사무소 개설 등 간간이 성과가 있었지만 고비 때마다 협상 당사자 간에 이견이 불거지면서 뚜렷한 진전을 보이지 못했다. 2015년 7월 아프간 정부와 탈레반이 내전 14년 만에 처음으로 공식 회담을 열었지만, 탈레반이 벌인 대형 테러와 탈레반 최고 지도자 물라 무하마르 오마르의 사망 등이 겹치면서 평화협상은 여전히 교착 상태에서 벗어나지 못했다. 그러다가 아프간 정부가 2016년 9월 탈레반 다음으로 큰 반군세력인 ‘헤즈브-에-이슬라미 아프가니스탄'(HIA)과 평화협정을 체결하면서 분위기가 조금씩 바뀌기 시작했다. 그해 말 탈레반 내부에서도 무차별 테러를 중지하고 정부와의 평화협상에 참여하자는 목소리가 대두하기 시작한 것으로 알려졌다. (평양·서울=연합뉴스) 평양공동취재단 임형섭 박경준 기자 = 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 19일 전 세계가 지켜보는 생중계 화면 앞에서 “한반도를 핵무기와 핵위협이 없는 평화의 터전으로 만들겠다”고 약속했다. 이틀째 계속된 평양 남북정상회담 후 공개한 ‘9월 평양공동선언’ 발표 기자회견을 통해서다. 북미 간 비핵화 협상이 소강 국면에 빠진 뒤 제자리를 맴도는 듯했던 한반도 평화 프로세스가 이번 약속을 계기로 다시 탄력을 받을지에 세계인의 시선이 집중되고 있다. 남북은 또한, 양국 간 군사적 적대관계 해소 및 교류협력의 수준을 한 단계 끌어올리기 위한 획기적이고 구체적 실천방법을 함께 발표했다. 여기에 김 위원장의 서울 방문에 대한 ‘깜짝 발표’까지 이어져, 남북정상이 선언문에서 공언한 대로 이번 회담이 남북관계를 새로운 높은 단계로 진전시키기 위한 중요한 역사적 전기가 될지 주목된다. (서울=연합뉴스) 조재영 기자 = 영화 ‘물괴’가 중국 내 극장 판권을 포함한 포괄적인 배급 계약을 체결했다고 해외 세일즈사 화인컷이 송고 (런던=연합뉴스) 박대한 특파원 = 영국의 주요언론들은 19일(현지시간) 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 세 번째 남북정상회담과 ‘평양공동선언’의 합의내용을 상세히 보도하는 한편, 향후 북미 간 비핵화 협상에 미칠 영향에 대한 전망도 내놨다. 영국 공영 BBC 방송은 이번 남북정상회담은 비핵화에 초점이 맞춰졌다고 소개했다. 당초 미국과 북한은 큰 틀에서 이에 대해 합의했지만, 구체적인 협상은 정체됐다. BBC는 김 위원장이 동창리 미사일 엔진 시험장과 발사대의 영구적 폐지, 영변 핵시설 폐쇄 및 국제 사찰단의 입국 허용 등을 수용하기로 했다고 전하면서 이번 정상회담이 문재인 대통령에게 있어서 ‘큰 승리’라고 평가했다. BBC는 특히 이번 합의문 내용이 당장 북한의 핵무기 해체로 이어지지는 않겠지만 북미 간 협상이 진척될 수 있도록 하는 신뢰의 토대를 구축한 데 의미가 있다고 설명했다. 아울러 북한이 비핵화에 대한 의지를 다시 한 번 확인시켜준 것으로 해석했다. 영국 경제 일간 파이낸셜타임스(FT)는 김정은 위원장이 미국이 상응하는 양보 조치를 취할 경우 영변 핵시설을 폐쇄하겠다고 밝힌 것과 관련해 이는 현행 종전협정을 평화협정으로 전환하는 것을 의미하는 것으로 보인다고 설명했다. FT는 전문가 평가를 인용해 북한이 현재 비축하고 있는 핵무기를 어떻게 해체할지에 대해서는 언급하지 않은 만큼 이에 대해 미국이 어떤 반응을 보일지가 주목된다고 전했다. 영국 스카이 뉴스는 김 위원장이 가까운 장래에 서울을 방문하겠다고 한 약속이 실현되면 2차 세계대전으로 남북이 분단된 뒤 처음으로 북한의 지도자가 한국의 수도를 찾는 사례가 될 것이라고 소개했다. 보수 일간 텔레그래프는 최근 북한의 비핵화와 관련해 스피드 있고 구체적인 조치를 원하는 미국과 체제 보장에 대한 확신을 요구하는 북한의 입장이 간격을 좁히지 못하면서 북미 간 협상이 교착 상태에 빠져있었다고 전했다. 텔레그래프는 양측 모두 먼저 물러서지 않자 협상의 불씨를 살리기 위해 문재인 대통령이 중재자로서 이번 남북정상회담에 나섰다고 설명했다. 트럼프카지노

슈퍼카지노 가자지구 분리장벽서 수천명 반이스라엘 시위…사망자에 11세 소년 포함(카이로=연합뉴스) 노재현 특파원 = 팔레스타인 자치령인 가자지구에서 14일(현지시간) 반(反)이스라엘 시위를 하던 주민 3명이 이스라엘군의 발포로 숨졌다고 로이터통신과 온라인매체 타임스오브이스라엘 등이 전했다. 팔레스타인 무장정파 하마스가 통치하는 가자지구의 보건당국 관리들은 이날 분리장벽(보안장벽) 근처에 모인 수천 명의 팔레스타인 시위대 가운데 3명이 이스라엘군의 총격에 숨졌으며 사망자 중 1명은 11세 소년이라고 밝혔다. 또 최소 248명이 부상했다고 덧붙였다. 이스라엘군은 분리장벽을 따라 모인 팔레스타인인 1만3천 명을 해산하기 위해 필요한 무력을 사용했다고 밝혔다. 이스라엘군은 일부 시위대가 이스라엘군을 향해 돌과 화염병, 수류탄을 던지고 타이어를 불태웠으며 이 과정에서 이스라엘군 1명이 부상했고, 팔레스타인인 9명이 잠시 이스라엘 쪽으로 넘어오기도 했다고 주장했다. “김정은, 황병서 통해 朴대통령에게 따뜻한 인사 전해””남북관계 풀어보자는데 의견일치…北, ‘파격적 행보’라 표현”(서울=연합뉴스) 차대운 홍지인 기자 = 북한의 김양건 노동당 대남담당 비서 겸 통일전선부장은 최근 건강 이상설이 제기된 김정은 국방위원회 제 송고이희호 “조화가 남북관계 개선 도움 되길”(서울·파주=연합뉴스) 임형섭 박경준 최재훈 기자 = 새정치민주연합 박지원 의원은 송고 (서울=연합뉴스) 권수현 기자 = 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 3차 남북정상회담 결과를 발표한 19일 남북 경제협력 관련주들이 급등락을 거듭한 끝에 대부분 하락세로 마감했다. 이날 유가증권시장에서 부산산업[011390]은 전 거래일 대비 4.58% 하락한 19만8천원에 거래를 마쳤다. 부산산업과 함께 남북 철도연결 테마주로 거론되는 에스트래픽[234300](-2.89%), 현대로템[064350](-2.27%), 푸른기술[094940](-1.73%), 에코마이스터[064510](-1.47%) 등도 주가가 함께 내렸다. 금강산 관광 사업권을 가진 현대아산의 최대주주 현대엘리베이[017800]는 7.05% 하락한 10만5천500원에 장을 종료했고 금강산에 골프 리조트를 보유한 아난티[025980](-2.92%)도 떨어졌다. 도로 등 인프라 건설이나 개성공단 관련 재료를 가진 다른 경협주 역시 약세였다. 좋은사람들[033340](-7.69%)·인디에프[014990](-7.09%)·신원[009270](-5.23%)·제이에스티나[026040](-4.34%) 등 개성공단 입주사와 남광토건[001260](-6.59%)·특수건설[026150](-5.79%)·우원개발[046940](-3.88%)·현대건설[000720](-2.84%) 등 건설·토목 관련주들이 동반 하락했다. 이밖에 가스관 연결 테마주인 대동스틸[048470](-9.82%)·동양철관[008970](-5.79%), 농업 분야 협력 테마주로 언급되는 조비[001550](-6.53%)·남해화학[025860](-4.70%)·경농[002100](-3.14%) 등도 내렸다. 경협주는 이날 개장 직후 대체로 하락세를 보이다가 남북 정상의 ‘9월 평양공동선언’ 합의문 발표 소식에 상승세로 돌아섰으나 공동 기자회견을 앞두고 문 대통령이 그다지 밝은 표정을 보이지 않자 일제히 떨어지는 등 롤러코스터를 탄 듯이 오르락내리락하는 흐름을 보였다. 특히 발표 내용에 연내 동서해선 철도와 도로 연결 착공, 개성공단과 금강산 관광 사업의 정상화 등 일부 성과가 포함되자 철도주 등 관련주가 반짝 상승하기도 했으나 결국 이들 종목도 장 막판에 매물이 쏟아지며 다시 하락 반전했다. 다만 남측 대표단 경제인들이 양묘장을 방문한다는 소식에 급등한 아시아종묘[154030](9.16%)와 철도 관련주로 꼽히는 비츠로시스[054220](1.36%) 등 일부 종목은 상승세로 장을 마쳤다. –국제 세이브더칠드런은 내년이 창립 100주년이다. ▲ 제1차 세계대전 동안 유럽에서 1천500만여 명이 사망했다. 당시로써는 상상하기 어려울 정도의 큰 전쟁이었다. 이를 계기로 평화, 구호, 협력 문제가 대두했다. 1919년 에글렌타인 젭이 세이브더칠드런을 설립한 것도 전쟁으로 굶주리는 아이들을 돕기 위해서였다. 자료 제공: 2018 세계 지능형 제조 서밋 조직위원회(The Organizing Committee of the 2018 World Intelligent Manufacturing Summit) It comes after Mars CEO Grant F. Reid last year warned that the “global supply chain is broken,” and business needed to make a “huge step change” in order to deliver on the climate targets agreed in Paris and the UN Sustainable Development Goals. 송고 (멕시코시티=연합뉴스) 국기헌 특파원 = 미성년자 성추행 혐의를 받아온 칠레 고위 성직자가 영구 제명됐다고 AP통신 등 외신이 16일(현지시간) 보도했다. 칠레 가톨릭 교계에 따르면 프란치스코 교황은 전날 미성년자 성추행 혐의로 수사를 받아온 크리스티안 프렉트의 성직을 박탈하도록 명령했다. 이 조처는 미국과 호주, 아일랜드 등에서 성직자들이 저지른 성추행 사건으로 가톨릭 교계에 대한 신뢰가 추락하는 가운데 취해졌다. 70대 후반의 프렉트는 다른 성추행 혐의로 5년간 직무 정지를 당한 바 있다. 산티아고 대교구는 프렉트가 이번 결정에 항소할 수 없다고 밝혔다. 프렉트는 1970년대 아구스토 피노체트 전 독재정권이 자행한 고문 등 인권 탄압에 맞서 싸운 가톨릭 인권보호단체를 이끈 인물이다. 칠레에서는 올해 들어 가톨릭 교계의 성추행 파문이 걷잡을 수 없이 커지고 있다. 사법당국마저 가톨릭 교계를 상대로 본격적인 수사에 착수했다. 칠레 검찰은 지난 7월 1960년 이후 아동 178명을 포함한 총 266명에게 성적 학대를 하거나 관련 사실을 은폐한 혐의로 가톨릭 성직자와 평신도 258명을 수사 중이라고 밝힌 바 있다. 검찰은 지난달 마리스트 형제회에서 발생한 성 추문 사건의 증거를 확보하려고 주교회의 본부를 압수수색 한 데 이어 이달 13일에도 4개 가톨릭 교구에서 압수수색을 했다. 교황은 칠레 사법당국의 본격적인 수사에 앞서 철저한 자체 진상조사를 지시하는 한편 칠레 가톨릭 교계의 성추행 문화와 은폐 관행을 강력히 비판한 바 있다. 룰렛

블랙 잭 성공 평가를 받으려면 무엇보다 북미 간 비핵화 협상이 진전될 수 있도록 하는 동기를 새로 찾아내야 한다. 4·27 판문점 선언이 6·12 북미정상회담을 견인한 것처럼 평양회담도 2차 북미정상회담의 발판이 될 수 있다. 따라서 문 대통령은 김 위원장과 비핵화를 최우선 의제로 다루면서 북미협상 교착의 돌파구를 찾아야 한다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 4일 문 대통령과 통화에서 문 대통령을 ‘북미 양쪽을 대표하는 수석협상가’로 칭하면서 문 대통령의 이번 방북에 기대감을 나타냈다. (서울=연합뉴스) 이정현 기자 = 배우 한혜진이 국립현대미술관에서 주관하는 ‘소장품특별전 균열Ⅱ:세상을 향한 눈, 영원을 향한 시선’ 전시 오디오 가이드에 목소리 재능기부를 했다고 소속사 지킴엔터테인먼트가 송고 (서울=연합뉴스) 이정현 기자 = 배우 한혜진이 국립현대미술관에서 주관하는 ‘소장품특별전 균열Ⅱ:세상을 향한 눈, 영원을 향한 시선’ 전시 오디오 가이드에 목소리 재능기부를 했다고 소속사 지킴엔터테인먼트가 송고 (서울=연합뉴스) 이정현 기자 = 배우 한혜진이 국립현대미술관에서 주관하는 ‘소장품특별전 균열Ⅱ:세상을 향한 눈, 영원을 향한 시선’ 전시 오디오 가이드에 목소리 재능기부를 했다고 소속사 지킴엔터테인먼트가 송고 Shenyang General Aviation Industrial Base는 항공 산업을 지원하며, 향후 3년에서 5년 사이에 살기 좋고 편하며 편리한 산업을 개발해 항공에 특화된 도시의 건설에 박차를 가할 예정이다. 이를 통해 국내외 항공 및 무인 항공 기업 프로젝트에 점점 더 많은 사람의 관심을 불러일으킬 것으로 보인다. Shenyang General Aviation Industrial Base는 “아시아 항공의 수도”라는 큰 목표를 향해 나아가고 있다. 사진 – https://photos.prnasia.com/prnh/20180911/2233881-1 Jupiter Chain and Deloitte Partnership (이스탄불=연합뉴스) 하채림 특파원 = 시리아 반군의 마지막 주요 거점에서 대규모 군사작전을 저지하고자 터키와 서방이 러시아에 대해 외교적 압박 수위를 높이고 있다. 레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령은 열흘 만에 다시 블라디미르 푸틴 대통령을 만나 휴전 합의를 시도한다. 파키스탄을 방문 중인 메블뤼트 차우쇼을루 터키 외교장관은 14일(현지시간) 이슬라마바드에서 열린 기자회견에서 “에르도안 대통령이 17일에 푸틴 대통령을 만난다”고 공개했다. 터키 고위 당국자는 이번 회담이 러시아 소치에서 열릴 것이라고 AFP통신에 밝혔다. 매너포트의 유죄인정 합의는 그가 ‘전적으로, 그리고 정직하게’ 특검과 협력하도록 요구하는 것이 전제 조건이다. 워싱턴 연방지법의 에이미 버만 잭슨 판사는 이날 “매너포트가 심문과 보고(디브리핑)에 응하고 관련 문건을 제공해야 하며, 향후 사건에서 증언해야 한다”라고 말했다. 매너포트가 유죄를 인정한 혐의는 우크라이나 컨설팅 업무와 관련된 것으로 2016년 미 대선 과정의 러시아 측 개입과는 직접적으로 관련이 없다. AP는 이번 합의가 뮬러 특검에 성공적인 확신을 주는 동시에 매너포트로서는 비싼 재판 비용을 줄일 수 있게 됐다고 해석했다. 매너포트는 지난달 8가지 경제범죄 혐의로 기소됐다. 그는 오는 24일 시작되는 2차 재판을 앞두고 있으며, 앞서 첫 재판에서 탈세와 금융사기 등 8개 죄목으로 유죄 평결을 받았다. 만약 매너포트가 그대로 유죄를 선고받는다면 약 20년을 복역할 가능성이 있었지만, 이번 유죄 인정 협상에 따라 형량이 10년 이내로 줄어들 수 있다고 전문가들은 분석했다. 특히 2016년 6월 트럼프타워에서 러시아 변호사를 만난 트럼프 측근 3인방 중 한 명인 그가 특검 조사에 전적으로 협력할 경우 “러시아와의 공모는 없다”고 주장해온 트럼프 대통령 측에 중대한 결과를 초래할 수 있다는 관측도 나온다. 트럼프타워 회동은 트럼프 대통령의 아들 도널드 트럼프 주니어가 러시아 측으로부터 경쟁자인 민주당 힐러리 클린턴 후보에 관한 불리한 정보 제공을 제의받은 후 이뤄졌다. 메틸브로마이드라는 무색무취 가스를 주입해 석재 안에 숨어 있을 수 있는 개미를 박멸한다는 계획이다. 환경 당국은 오후 6시까지 가스를 넣은 뒤 오후 7시에 밀봉을 걷어 죽어있는 개미가 더 있는지 확인한다. 작업시간에는 공사장 출입을 통제하고 일부 구간 아파트 공사도 중단했다. (자카르타=연합뉴스) 황철환 특파원 = 인도네시아 해군이 운용하던 한국산 미사일 고속정이 원인불명의 화재로 침몰하는 사고가 발생했다. 송고(서울=연합뉴스) 최현석 기자 = 과학기술정보통신부는 18일 알뜰폰 업체의 전파사용료 면제기한을 15개월 추가 연장하는 내용의 ‘전파법 시행령’ 일부개정령안이 국무회의를 통과했다고 밝혔다. 이에 따라 40여 개 알뜰폰 사업자가 납부해야 할 전파사용료 면제기한이 오는 30일에서 내년 말로 15개월 추가 연장됐다. 또 시행령 개정으로 지상파방송보조국의 개설허가 때 과기정통부장관이 실시하는 기술적 심사 권한이 중앙전파관리소장에게 위임됐다. 과기정통부는 지상파 방송의 난시청 해소를 목적으로 개설되는 무선국인 방송보조국의 기술심사, 준공검사 등 관리업무가 중앙전파관리소로 일원화돼 지역 방송사업자가 지역 관할 전파관리소에서 신속하게 민원을 처리할 수 있게 됐다고 설명했다. 시행령 개정안은 이달 중 시행될 예정이다. 슈퍼카지노

주사위 (서울=연합뉴스) 김현재 기자 = 마크 저커버그 페이스북 최고경영자(CEO)와 셰릴 샌드버그 최고운영책임자(COO)의 최측근으로 알려진 엘리엇 슈래지 정책ㆍ커뮤니케이션 담당 부사장(57)이 회사를 떠난다.10월말~11월초께 부임 전망…부친과 형 2명도 모두 장군 출신(워싱턴=연합뉴스) 송수경 특파원 = 빈센트 브룩스 주한 미군사령관 겸 한미연합군사령관의 후임에 로버트 에이브럼스(57·대장) 육군 전력사령부 사령관이 지명된 것으로 16일(현지시간) 알려졌다. 워싱턴의 외교소식통은 백악관이 에이브럼스 신임 주한 미군 사령관 지명자 인선을 확정, 인사청문 요청서를 의회에 보냈다고 밝혔다. 이에 따라 상원 군사위원회는 오는 25일 에이브럼스 지명자에 대한 인준 청문회를 가질 예정이다. 에이브럼스 지명자는 한국전 당시 미 1군단과 9군단에서 참모장교로 근무한 부친 크레이튼 에이브럼스 전 육군참모총장의 3남이다. 그의 큰형과 작은형도 각각 육군 준장과 대장으로 예편했다. 미군의 주력 탱크인 M1 에이브럼스 전차도 그의 부친에게서 이름을 따온 것이기도 하다. 부임 시기는 의회 인준 및 인수인계 절차 등을 감안할 때 10월 말∼11월 초가 될 가능성이 큰 것으로 전해졌다. 앞서 브룩스 주한 미군 사령관은 지난 2016년 4월 30일(한국시간) 취임한 뒤 2년여간 재임해왔다. 한미연합군사령부를 이끈 첫 흑인 사령관인 브룩스 사령관은 행사에서 애국가를 한국어로 부르고 한국어 공부를 하는 등 한국에 대한 애정을 각별히 드러내 온 것으로 알려져 있다.(서울=연합뉴스) 13일은 우리나라 사법부가 고희(古稀)를 맞은 날이다. 70년 전 이날 초대 대법원장인 가인(街人) 김병로 선생이 미군정으로부터 사법권을 넘겨받았다. 이른바 ‘3권’ 중에서 행정부와 입법부는 오래전부터 정부 수립일인 8월 15일, 제헌국회 개원일인 5월 31일을 기념일로 각각 삼아 자축해왔다. 이에 비해 대법원은 3년 전에야 이날을 ‘법원의 날’로 정하고 매년 사법부 탄생을 기념해왔다. — 최근 들어 출생아 수가 가파르게 줄어들고 있다. 원인은 무엇인가. ▲ 첫째는 장기적이고 구조적인 요인으로, 인구구조가 변하고 있다. 저출산 현상은 1990년대 후반에 시작돼 IMF 위기를 거치면서 2000년대 들어 본격화됐다. 그때 태어난 여성들이 가임기(15세~49세)로 진입한다. 반면 수많은 베이비부머 여성들은 가임기를 벗어난다. 가임여성의 수 자체가 급격히 줄어들었다. 둘째는 사회문화적 요인이다. 결혼을 미루는 사람, 결혼했으나 출산을 미루는 사람, 하나만 낳고 멈추는 사람, 결혼해도 아이를 낳지 않는 사람, 이런 사람들이 늘고 있다. 이전에는 결혼하면 아이는 낳는다는 생각이 지배적이었다. 그러나 지금은 본인의 삶이나 사회생활을 위해 아이를 낳지 않는 부부가 증가하고 있다. –막대한 예산을 쓰고도 오히려 상황이 악화하고 있다. ▲ 2006년 이후 지난해까지 들인 출산장려 관련 예산이 124조~128조 원이다. 오늘날 개인은 정부나 지자체의 출산장려 드라이브를 받아들이지 않는다. 특히 결혼적령기 여성들, 신혼부부들은 ‘인구 위기’ ‘인구 절벽’ 등의 심각성은 알고 있지만, 결혼할 것인가, 아이를 낳을 것인가, 몇 명을 낳을 것인가 등을 결정할 때는 그 부분은 전혀 고려하지 않는다. 가족계획 당시만 해도 국가가 주도해서 경제가 성장하는 시기였고 국민도 상당히 호응했다. 2000년대 들어서서 국가 주도적 성장이라든가 계획이라든가 목표가 개인과 가족의 이해관계와 괴리가 생기지 않았나 생각된다. 출산 문제에 대해서는 개인과 가족의 선호라든가 판단 기준이 국가나 공동체의 판단 기준과 같지 않다. 시대가 바뀐 만큼 이러한 현상이 엄밀하게 반영될 정도로 세련된 정책이 아직 나오지 않았다. –정부 정책이 효율적이지 못하다는 의미인가. ▲ 저출산 관련 개별정책이 91개 정도이다. 거의 부처 전체에 걸쳐있다. 개별정책들은 우수한 것이 많다. 그러나 상위목표인 저출산 문제 해결에 효과가 있는지는 확실하지 않다. 인구문제는 다면적이라서 하나의 개별정책이 자체 목표의 몇 %나 달성했는지를 따지는 것은 의미가 없다. 백화점식, 병렬식으로 좋은 내용을 다 담았는데 체계적으로 잘 묶지 못하고 있다. –지금까지의 정책 중 성과라고 할 수 있는 것도 있지 않나. ▲ 출산율을 높이기 위한 중간목표가 있는데, 여성의 경제활동 참여를 늘리고 직장을 다니면서 육아를 할 수 있는 인프라를 제공하는 방향으로 진행되는 정책들, 예를 들면 육아휴직제도, 출산휴가제도, 이를 위한 급여 정책 등은 그 자체로 성과가 있었다. 문제는 최상의 목표인 출산까지 연결되는가인데 100% 확신할 수 없다. –기혼자 위주로 지원이 치우친다는 지적이 있다. ▲ 가족 구조가 많이 바뀌고 있어 “이상적”인 부부관계에서의 출산만 장려할 것은 아니다. 한부모 가정도 많이 늘어났고 다문화가정도 증가하고 있다. 기초적인 복지혜택만 주는 데서 벗어나 가족정책의 대상으로 넣어야 하는 것이 아닌가. 우리나라에서 혼외출산은 전체 출산의 2% 미만이다. 동거 커플의 수가 적고 동거하더라도 아이를 낳지 않는 경우가 많다. 동거에 대해서는 아직은 사회적 저항이 있지만, 유럽 국가들처럼 아이 중심으로 가족개념을 확대해서 지원하는 방안도 점차 생각해 볼 수 있다. 주사위

카니발카지노 (런던=연합뉴스) 박대한 특파원 = 영국 런던의 한 모스크(이슬람 사원) 인근서 자동차가 무슬림(이슬람 교도)들을 치고 달아나는 사건이 발생해 경찰이 증오범죄 가능성을 염두에 두고 수사에 나섰다. 송고(서울=연합뉴스) 김재홍 기자 = 농협중앙회는 앞으로 남북관계 호전에 따른 대북사업 재개에 대비해 지원사업의 방향성을 논의하는 자문회의를 개최했다고 송고 한국당 이장우 의원은 취업자 수 증가 폭을 포함해 최근 악화한 고용지표를 나열하고 “(최저임금을) 급격히 올리기 때문에 국민들 한쪽에서 곡소리가 나고 소상공인과 자영업자는 피눈물을 흘리는데 이 정부는 눈물을 닦아줄 생각을 안 하고 있다”고 비판했다. 이에 이 후보자는 “고용 문제가 엄중한 상황”이라며 “고용정책과 노동정책의 균형이 있어야 하고 사용자와 근로자의 관계에서도 균형적 시각을 가져야 한다”고 강조했다. 바른미래당 김동철 의원도 “기업과 시장이 감당할 수준에서 최저임금이 결정돼야 한다”며 “이명박·박근혜 정부에서는 친기업 입장에서 (최저임금 인상을) 너무 인색하게 했고 이 정부는 시장 현실을 너무 무시하며 이상만 좇는 게 문제”라고 쓴소리를 했다. 야당 의원들은 이 후보자의 비상장주식 취득을 둘러싼 의혹 등을 거론하며 도덕성 문제도 파고들었다. 강효상 의원은 이 후보자가 바이오 기업 ‘에이비엘바이오’ 비상장주식 취득 과정에서 내부 정보를 이용했을 의혹을 제기하고 “사실로 밝혀지면 사퇴할 용의가 있는가”라며 압박했고 이 후보자는 “그러겠다”고 답했다. 이장우 의원도 이 후보자의 주식 취득 과정을 집중적으로 캐물었고 이 후보자는 서울 강남구 압구정동에서 열린 배우자 동창 모임에서 주식의 추천을 받았다고 해명했다. 그러나 이 의원은 “이런 고급 정보는 내부자나 고위공직자, CEO(최고경영자)가 아니면 줄 수 없다”며 “(해명이) 앞뒤가 맞지 않는다”고 지적했다.’빅맥’ 1개값이 월급의 5분의 1…고용주 “직원 3분의 1 해고해야할 판”상공계 “국가 비즈니스 25%가 무력화”…”재앙적 경제 개혁” 송고한국 대통령 첫 대규모 北주민 대상 연설…”함께 새로운 미래로 나아가자””김위원장께 아낌없는 찬사와 박수…북녘 동포들, 평화 갈망하는 것 확인”(평양·서울=연합뉴스) 평양공동취재단 이한승 임형섭 박경준 기자 = 문재인 대통령은 19일 “우리는 5천년을 함께 살고 70여년을 헤어져 살았다”며 “지난 70년 적대를 완전히 청산하고 다시 하나가 되기 위한 평화의 큰 걸음을 내딛자고 제안한다”고 남북관계에 대해 언급했다. 남북정상회담을 위한 평양 방문 이틀째인 문 대통령은 현지 5·1 경기장에서 김정은 북한 국무위원장과 함께 집단체조를 관람한 뒤 인사말을 통해 “김 위원장과 나는 북과 남, 8천만 겨레의 손을 굳게 잡고 새로운 조국을 만들어나갈 것이다. 우리 함께 새로운 미래로 나아가자”면서 이같이 밝혔다. 한국 대통령이 대규모 북한 대중 앞에서 공개 연설을 하는 것은 이번이 처음이며, 경기장을 가득 메운 15만 관중들은 모두 기립한 채 문 대통령의 발언을 들으며 박수와 함성을 보내는 모습이 국내에도 생중계됐다. (서울=연합뉴스) 팝스타 아리아나 그란데의 옛 연인인 래퍼 맥 밀러(26)가 숨졌습니다. 밀러는 7일(현지시간) 미국 로스앤젤레스의 자택에서 의식이 없는 상태로 발견됐는데요. 자세한 내용 영상으로 보시죠. (로스앤젤레스=연합뉴스) 옥철 특파원 = “류현진은 언제나 빅게임 피처였다. 강한 담력으로 투구를 컨트롤할 수 있는 능력을 지녔다.” (사진: https://kyodonewsprwire.jp/img/201808307400-O1-wXNxY4C6) “At INVNT our mantra is ‘challenge everything’ and I have no doubt that Brea will do just that as she collaborates with our tribe and our valued partners to share INVNT’s stories, and those of our clients.” 한국 대통령 첫 대규모 北주민 대상 연설…”함께 새로운 미래로 나아가자””김위원장께 아낌없는 찬사와 박수…북녘 동포들, 평화 갈망하는 것 확인”(평양·서울=연합뉴스) 평양공동취재단 이한승 임형섭 박경준 기자 = 문재인 대통령은 19일 “우리는 5천년을 함께 살고 70여년을 헤어져 살았다”며 “지난 70년 적대를 완전히 청산하고 다시 하나가 되기 위한 평화의 큰 걸음을 내딛자고 제안한다”고 남북관계에 대해 언급했다. 남북정상회담을 위한 평양 방문 이틀째인 문 대통령은 현지 5·1 경기장에서 김정은 북한 국무위원장과 함께 집단체조를 관람한 뒤 인사말을 통해 “김 위원장과 나는 북과 남, 8천만 겨레의 손을 굳게 잡고 새로운 조국을 만들어나갈 것이다. 우리 함께 새로운 미래로 나아가자”면서 이같이 밝혔다. 한국 대통령이 대규모 북한 대중 앞에서 공개 연설을 하는 것은 이번이 처음이며, 경기장을 가득 메운 15만 관중들은 모두 기립한 채 문 대통령의 발언을 들으며 박수와 함성을 보내는 모습이 국내에도 생중계됐다 카니발카지노.

BYGGARBETSPLATSEN

Varje byggherre har, utifrån den gemensamma tidplanen för hela Örgryte Torp, satt preliminära inflyttningstider. Dessa spikas när inflyttningen närmar sig. Inflyttningstid för respektive hus finner du vid varje i på kartan längst upp. Här ovan ser du hur området ser ut under hösten 2017 när drygt hälften av bostäderna är inflyttade.

Örgryte Torp kommer att vara under utbyggnad till våren 2019. Byggherrar och entreprenörer planerar successivt och gemensamt hur transporter, leveransmottagning och upplag ska ske. Staket, plank och skyltning flyttas allt eftersom fler ytor färdigställs. Tänk på att följa aktuell skyltning och visa hänsyn – det är viktigt för din och alla andras framkomlighet och säkerhet.

Till sidans topp

PARKERING

I Ängshusen och Solfjädershusen finns all boendeparkering i källarplan, under mark. Även radhusägarna har sina parkeringar under Ängshusen. Det finns bara boendeparkering i garage. All parkering längs gatorna är gästparkering.

Gästparkeringar kommer ni att hitta längs Alfred Wigelius väg, längs Synvillans gata och vid Sten-Åke Cederhöks gata. Gästplatserna är avgiftsbelagda och en betalningsautomat finns vid infarten på Synvillans Gata. Parkeringar och vägar färdigställs efterhand.

Tänk på att följa aktuell skyltning på plats och ta hänsyn till alla trafikslag.

Vid de tillfällen då många flyttar in under samma period kommer respektive byggherre att skylta upp var flyttfordon kan parkera nära entréerna. Håll utkik!

Till sidans topp

AVFALLSHANTERING

I Örgryte Torp finns en mobil sopsugsanläggning för restavfall och matavfall. På 11 platser runt om i området finns nedkastluckor. En gång i veckan för vardera restavfall och matavfall kommer sugbilen och hämtar vid dockningsstationen vid infarten till området.

Allt matavfall skall slängas i en särskild typ av papperspåse som tillhandahålls av Kretslopp och Vatten. För er som flyttar in först gäller följande: under vecka 23 kommer papperspåsarna samt den plastkorg de skall stå i levereras och placeras i barnvagnsförrådet i HSB Brf Studio 1. Mer info får du vid nyckelhämtningen. När sopsugsanläggningen är fullt driftsatt kommer komplett information att finns här.

Mer information om var du slänger vad och hur en sopsugsanläggning fungerar kan du läsa här eller fördjupa dig ytterligare med filmen här (youtubefilm).

För övriga fraktioner finns en återvinningsstation utanför affärslängan på Bögatan på andra sidan Delsjövägen. I några av husen finns dessutom återvinningsrum. För återvinningsrummen får du information från respektive byggherre. Mer information om dessa får du av respektive byggherre.

Sopsugsanläggningen är gemensam för alla hushåll i Örgryte Torp. Drift och skötsel sker via Örgryte Torp Samfällighetsförening som du kan läsa mer om här. Samfällighetsföreningen har handlat upp HSB Förvaltning för allt administrativt samt skrivit serviceavtal med Envac för sopsugsanläggningen.

Till sidans topp

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

I Örgryte Torp finns några anläggningar som flera fastigheter har nytta av. För dessa har bildats gemensamhetsanläggningar. De tre största gemensamhetsanläggningarna är Gästparkeringar, Sopsugsanläggningen och grönytorna mellan Ängshusen.

Gemensamhetsanläggningarna är bildade genom en lantmäteriförrättning. Vid förrättningen beslutas vad som ska ingå i gemensamhetsanläggningarna och hur de deltagande fastigheterna tillsammans ska sköta och fördela kostnaderna för de gemensamma anläggningarna. För skötseln av de tre gemensamhetsanläggningarna ovan har Örgryte Torp Samfällighetsförening bildats.

Anläggningen och den mark som är upplåten för anläggningen är gemensam egendom för de fastigheter som är anslutna till gemensamhetsanläggningen. Så här ser det kortfattat ut i Örgryte Torp:

Gästparkeringar
Enligt de blå fälten i kartan ovan. Alla fastigheter inom Örgryte Torp är anslutna. Parkeringsavgifterna är en intäkt för gemensmhetsanläggningen.

Sopsugen
Platserna för nedkasten samt dockningsstationen för sugbilen är markerade ovan. Utöver detta finns ledningar under mark. Alla utom förskolan deltar i gemensamhetsanläggingen.

Grönytor mellan Ängshusen
Arkitekternas gestaltningsidé för området bygger bl a på att parkmarken fortsätter som gröna fingrar mellan husen. För att upprätthålla karaktären på mellanrummen mellan Ängshusen så har denna gemensamhetsanläggning bildats. Alla Ängshusen deltar.

Samfällighetsföreningen
Alla fastigheter inom Örgryte Torp är medlemmar i Samfällighetsföreningen Örgryte Torp. Föreningen ansvarar för drift och skötsel och fördelar kostnaderna enligt andelstal på medlemmarna. Andelstalen grundas i vilka gemensamhetsanläggningar fastigheten deltar i samt antal kvm som fastigheten är bebyggd med.

Samfällighetsföreningens styrelse består ännu av medarbetare från de fyra byggherrarna inom Örgryte Torp men kommer succesivt att lämnas över till boende i området. Föreningens styrelse har handlat upp både teknisk och administrativ drift och skötsel av anläggningarna. Det möjliggör en effektiv och långsiktigt god samverkan mellan grannarna.

HSB är anlitade för att sköta allt administrativt kring samfällighetsföreningens åtaganden. Green Landscaping är anlitade för att sköta uteytorna mellan Ängshusen. För sopsugsanläggningen har tecknats ett serviceavtal med Envac och gästparkeringarna och P-automaten kommer Securitas att sköta.

Övriga gemensamhetsanläggningar
Utöver det som beskrivs ovan finns några mindre gemensamhetsanläggningar som sköts av de ingående fastighetsägarna. Tex är garaget under Brf Ängshusen en gemensamhetsanläggningar där Brf Ängshusen och  radhusfastigheterna på Kent Anderssons och Jan Johanssons Gata är delägare. Samma gäller för garaget under Brf Synvillan där radhusfastigheterna på Viveka Seldahls och Märta Ternstedts Gator är delägare.

Till sidans topp

Kontakt

Älvstranden Utveckling ansvarar för samordningen i Örgryte Torp och för allmänt frågor om projektet hänvisas till Älvstranden.

Om du söker någon hos din byggherre så finns kontaktuppgifter till respektive kundtjänst nedan:

För kontakt med säljare/uthyrare eller andra projektansvarige så klicka på i i kartan längst upp på sidan för att länka till respektive byggherre. Till sidans topp

Om du funnit något på denna sida som är tokigt eller om du saknar något är du välkommen att höra av dig på info@orgrytetorp.se

Mer om Örgryte Torp

Här finner du lite blandad kuriosa och kontaktlänkar som kan vara av intresse för nya ÖrgryteTorpare

Det finns många fantastiska engagerade människor som driver olika intresseföreningar i närområdet. www.delsjoomradet.se är en bra portalsida till närområdets föreningar, intressanta historik, aktuella händelser mm.

Gatunamnen i Örgryte Torp
I 37 år låg Göteborgs Radio- och TV-hus här. Några a av profilerna som deltog i radio och TV härifrån genom åren har fått ge namn till gatorna i området. Karta med gatunamnen och här finner du lite fakta om var och en av dem.

Till sidans topp